Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
"نوباما"بروگمشو

"نوباما"بروگمشو!

"نی باما"! ای قاتل به هند خوش نیامدی!

مرگ بر امپریالیزم!

از افغانستان گورت را گم کن!

عدالت برای اسکار گرانت!

مومیا ابوجمال را آزاد کن!

اینها شعارهائی بودندکه جمعیت صدهاهزارنفری دردهلی نو برضد سفر بارک اوباما به هند بلندکرده بود.

درخط اول این شعار نوشته اند" رهبرجنگ طلبان، غارتگران واستثمارگران خلق های جهان، رئیس جمهور اضلاع متحده امریکا بارک اوبا پس برو!"

این جمعیت شعارهای رابه زبان هندی نوشته اندونشان میدهندکه آنها کارگران وزحمتکشان انترناسیونالیست هستندزیرا عکس های انقلابیونی مانندمومیا ابوجمال را حمل میکنند.

این دسته درحالیکه بریق اضلاع متحده راآتش زده اند، عکس مومیا ابوجمال را بلند کرده اند.

بر طبق گزارش مستند از جریان تظاهرات، روزدوشنبه 8 ام نوامبرصدهاهزارکارگر وزحمتکش، انقلابی وکمونیست هندوستانی بخاطرابرازهمبستگی با خلق های کشورهای افغانستان، عراق، سومالیا، یمن وسایرممالک دردهلی جدید علیه سفر بارک اوباما به هندوستان دست به تظاهرات زدند. تظاهرات از میدان"جنترمنتر"درنزدیکی پارلمان هندجائیکه همان شب بارک اوباما قراربود سخنرانی کند، آغاز شد. شعارهای بزرگ تظاهراتی که ازاینجا آغازشد عبارت بودند از" اوبامای قاتل، برگرد وبرو!"،"مرگ برامپریالیزم امریکا!"

مضمون شعار های دیگر اشغال افغانستان وعراق وهمبستگی خلقهای هند با خلق افغانستان وعراق بودند. برخی هم برعلیه نفوذ روزافزون امپریالیزم امریکا درآسیای جنوبی ومخالفت با معامله گری کمپرادورهای هند واستحکام روابط بین هند وامریکا بودند. برخی دیگرشعار تحویل دادن وارین اندرسن، رئیس جنایتکار فابریکه یونین کارباید(CEO of Union Carbide) را به هند بلند کرده بودند ومحاکمه اورا بخاطرمسئله بوپال گار(Bhopal Gas Disaster) میخواستند. ده ها شعاردیگر برای آزادی بلادرنگ مومیا ابوجمال که بیشتر از دو دهه است که به ناحق در انتظار اعدام درزندان امپریالیست های امریکائی بسر میبرد، بلند شده بود.

سخنرانان که ازاحزاب مختلف بودند، طی سخنرانی های شان سیاست ضد توده ای وسرکوبگرانه امپریالیزم امریکارا محکوم کردند. سخنرانان یکی به تعقیب دیگر مدلل ساختند که بارک اوباما و حکومت جنگ طلب اوبزرگترین دشمنان خلق های جهان میباشند. سخنرانان گفتند که کمپرادورهای هند مانند سگان از امپریالیزم اضلاع متحده اطاعت میکنند واین امر موجب شده تا خلقهای ملیونی هند عذاب بکشند ورنج ببرند. آنها شرح دادند که خلقهای جنوب آسیا به اشکال مختلف علیه دولت هند با شجاعت تمام می رزمند.

سخنرانان با این جملات همبستگی شان را با خلقهای افغانستان وعراق بیان کردند."مقاومت ما بخشی از مقاومت جهانی علیه امپریالیزم وفاشیزم میباشد. این مقاومت چه درعراق باشد یا افغانستان فلسطین یا یک منطقه دیگر". تظاهرات کنندگان اعلام کردند که مبارزات شان را علیه امپریالیزم وبرای دموکراسی وعدالت اجتماعی بازهم فشرده تر خواهند کرد. درحالیکه سرودهای انقلابی را میخواندند تمثال بارک اوباما رهبرجنگطلبان گیتی را آتش زدند.

این تظاهرات بواسطه احزاب وسازمانهای زیرین سازماندهی شده بود.

CPI(M-L), CPI(M-L) New Democracy, CPI(M-L) New Proletariat, Democratic Students Union (DSU), Campaign for Peace & Democracy, Manipur (CPDM), Indian Council of Trade Unions(ICTU), Indian Federation of Trade Unions(IFTU), Inqlabi Majdoor Kendra, Krantikari Yuva Sangathan, Mool Pravah Akhil Bharatiya Nepali Ekata Samaj, Pragatisheel Mahila Sangathan, Progressive Democratic Students Union(PDSU), Revolutionary Democratic Front (RDF), Trade Union Centre of India, Bahujan Vam Manch, and other parties and organisations.