Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
رزمندگان زنده جاوید خلق

رزمندگان زنده جاوید خلق

 

Redstar02

 

یاد رفیق حسین علی گرامی باد

 

 

رفیق حسین علی درسال 1336 شمسی درقریه سبزچوب بالاولسوالی جاغوری در یک خانواده دهقان کمزمین دیده به دنیا گشود. پدر حسین علی درکنارشخم کاری نیم جریب زمینش در لیسه سنگماشه ملازم بود. حسین علی طفل ضعیف البنیه وازباقی هم صنفی هایش خیلی کوچک تربود.کرکترسنگین وکم حرفی اش احساس اعتماد افرادرا جلب میکرد. شایدهم این خصلت اوبودکه هم صنفی هایش اورا "مدیر" میگفتند. حسین علی بطور منظم درحلقه رفیق داکتراسحق اقبالی کارمیکرد. بعداز ختم دوره لیسه اوحاضر نبود به تحصیلاتش ادامه بدهد ومیگفت اکنون وقت آنست که برای انقلاب کارکرد. تا جائیکه مسئولش مسئله را به شخص رفیق یاری گزارش داده بود. ورفیق فقیدیاری به اوگفته بود که"دانشگاه خواندن شرط انقلابی بودن نیست امایادگرفتن علوم ،درک مارکسیزم راآسانترمیسازد".

 

رفیق حسین علی بعدازختم دوره لیسه واردفاکولته فارمسی پوهنتون کابل شد. انتخاب اولش طب وانتخاب دومش فارمسی راقرارداده بود.اومیگفت"این دورشته بیشتربامردم رابطه دارندوآدم بهترمیتواندازاین طریق به خلق خدمت کند". امادرامتحان کنکور چندنمره کمترآورد ونتوانست به طب برودولی به فارمسی رفت. تحصیل نیز برای حسین مبارزه بود؛ او میگفت" ننگ است که یک اخوانی کثیف یا یک خلقی وطنفروش ازیک شعله یی انقلابی نمره بالاتر بیاورد". او شعله یی های را که ازمناطق دیگرافغانستان آمده بود، تشویق میکردکه وقت شان را تقسیم وبرای کارهای انقلابی اولویت قایل شوند.

 

میگویند که اودرلیلیه باکسی بنام حسام الدین دریک اطاق بوده است.حسام الدین نیزخودراشعله یی میخوانده ولی درامتحانات نمره کم می آورده. حسین علی به اومیگوید که "بهتراست وقتت رابین وله گردی،عیاشی ودرس خواندن تقسیم کنی واگراین کاررانمیتوانی نبایدبه نام شعله یی تظاهرکنی". میگویندکه حسام الدین از آن روزبه بعدبه درس خواندن را شروع ودیگرهرگز به دنبال کارهای بی ثمر نمی رفت.

 

یکی ازخصایل انقلابی رفیق حسین علی دقیق بودن اوبود. اوهرگزبرروی مسئله ایکه آنرادقیقا نمیدانست،بحث نمیکرد. چیزهائی را که بحث میکرداول منشاتئوریک آنهاراخوب یادمیگرفت وبعدازآنکه درک اش راباچندرفیق درمیان میگذاشت، بااحتیاط نظراتش رامطرح می ساخت وباتئوری ربط میداد. وباوجوداین همه آمادگی، استنتاج هایش رامطلق نمیدانست. رفیق حسین علی یک خصلت واقعا انقلابی وعلمی دیگررانیزدارابود. هنگامیکه نظراتش ردمیشد، خودرا کوچک احساس نمیکرد وبه کج بحثی دست نمیزد. او اگرچند یک انقلابی نوجوان بودولی هم خودرامی شناخت وهم دیگران راوازهمه مهمتربرخوردعلمی رابه مسخره نمیگرفت ونمی کوشید بازار تیزی کند. اوهمیشه بابرخی ازمعلمین مشکل داشت. درصنف 8 و9 باجمعه خان"چیه" خلقی ایکه معلم ریاضی بودمشکل داشت، درصنف 10 بامعلم تفسیربودمشکل داشت، درصنف 11بامعلم تاریخ ودرصنف 12 با معلم مضمون منطق مشکل داشت. اومیگفت: جمعه خان درعین اینکه خودریاضی نمیدانددریک ساعت45دقیقه یی درسی 250 مرتبه"چیه"میگویدوکسی که خودچیزی را نمیداند چطورمیتواندآنراتدریس کند؟ ووقتی می پرسیدی که چرابامعلم تفسیرمشکل داری؟ میگفت تفسیر، تفسیر ایدئولوژی طبقات حاکمه است و کدام انسان عاقل با تفسیر ایدئولوژی ارتجاع مشکل ندارد؟ امامعلم تاریخ اودرصنف 11 یکی ازشعله یی هابود. حسین علی میگفت که این شعله ای وقتی یپش روی صنف می ایستدازیک مرتجع معمولی مرتجعترمی شود. حسین علی روزی درصنف گفته بودکه تاریخ افسانه های خلفای اموی وعباسی وداستان قتل وکشتارمردم به دست فاتحان سامانی ومغولی نیست. معلم تاریخ اورا محکم گرفته بود که بگویدتاریخ چیست. حسین علی گفته بودکسی که تاریخ رااین چیزهامی پندارد، حتماباورداردکه شاهان وخلفاتاریخ سازهستند،درحالیکه توده های مردم تاریخ سازاند. معلم تاریخ علیرغم آنکه میدانست گفته های اودرست است، اوراازصنف خارج کرده بود. میانه حسین علی با معلم مضمون منطق به ایندلیل خراب بودکه میگفت توحق داری بادرس دادن این کتاب وظیفه ات رااجراکنی ولی اگرخودت هم به منطق ارسطوباورداری بیاباهم بحث کنیم. من این کتاب رایادمیگیرم تانمره کافی بگیرم وکامیاب شوم ولی به آن باورندارم وتوهم بیا آنرا تدریس کن و به ما بگو که این مضمون را یاد بگیریدوتقاضا نکن که ما به آن باورکنیم. اما وقتی توازما میخواهی که به آن باورکنیم، لطفا بگو که چه چیز موجب شده که تو به آن باور کرده ای؟ بیا آن موجبات را با صنف درمیان بگذار. برخی از رفقائیکه با حسین علی در یک صنف بودندنیز اورا انتقاد میکردند ومیگفتندکه بامعلم بحث نکن. اماحسین علی میگفت: رفقا، این وظیفه یک انقلابی است که موضع مارکسیزم انقلابی رادرتمام مواردبا موضع ضدمارکسیزم مشخص سازد. فکر نکنید که انقلابی بودن تنها مخالفت باخوانین وملاهای مرتجع است. خان وملا تنها بااقتصادوسیاست نظام حاکم حمایه نمیشوندبلکه فرهنگ وسنت، تعلیم وتربیه، شیوه تفکر وهنجارهای اجتماعی حاکم نیزآنهاراحمایه میکنند. دریک جامعه طبقاتی همه چیزطبقاتی است وبرهیچ فکروایده یی نیست که مهر طبقات نخورده باشد.

رفیق حسین علی شهید درزمستان سال 1358به واسطه سگان بوی کش اگساازلیلیه مرکزی پوهنتون کابل ربوده شد. دردستگیری اوچوچه سگان خلقی مانندجان علی مشهوربه جانان،موسی صفدرشغال، عباس خروشان وداودلومانی معروف به داود جاسوس، شرکت داشتند.چون موسی شغال وتمام خلقی های دیگراین رفیق گرامی رامی شناختند،نیازی به تحقیق نداشتند.آنهااورابدون تحقیق به دست قصابان رژیم سپردند.

خلق افغانستان نام این شعله یی انقلابی راهمیشه گرامی خواهند داشت.

بادرفیق حسین مدید گرامی وراه سرخش پر رهروباد

تمام شعله یی های افغانستان درسی امین سالروزمرگ این رفیق ارجنمدماتم داراند.