Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

بیانیه سیاسی (رهروان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان)

 

سرکوب خونین سوم عقرب(سوم آبان) سال1344 پیش در آمد جهش کیفی یی است درمبارزات تاریخ خلق آزادی خواه افغانستان. این روزازیکطرف بیانگراوضاع عینی ودرجه رشدوانکشاف مبارزه خلق افغانستان علیه رژیم سلطنتی حاکم برکشورمیباشدوازجانب دیگرتوسعه وگسترش مبارزات خلق های جهان علیه امپریالیزم وسوسیال-امپریالیزم رانشان می دهد. آل یحیی که باتمهیدوتوطئه استعماربه قدرت رسید، درحقیقت نماینده فئودالیزم وسرمایداری بیروکراتیک افغانستان بودکه ستمگری وغارت امپریالیزم وسوسیال- امپریالیزم رادرکشورتامین میکرد.این خانواده براساس رهنمودهای استعماروامپریالیزم، نیروهای ارتجاعی ومستبدرابطورسیستماتیک سازماندهی وپرورش میداد. خوانین،قریه داران،ملک ها،اربابان ومیرهاهرکدام درنظام تحت این خانواده چنان عزت واعتباررسمی داشتندکه هرکدام مانندعقرب برفرق سرخلق نشسته وسلطه جبارانه حکومت آنهارا تحمیل میکردند. آنهابه کوچکترین نشانه عدم اطاعت نیش میزدندوبه غارت داروندارمردم میپرداختند. دهقان وکارگر، شبان وپیشه ور، زحمتکش وانسان مظلوم شهروده بدون امضای قریه دار،رئیس طایفه،وکیل گذر،ارباب ده ومیرقوم نمتیوانستندهیچگونه کاررسمی شان راانجام دهند. درپای هرسندرسمی مهرکدوئی خان وملک بایدموجودمیبود. آنهابدون"زیرقلمی"و"شکرانه"قابل پیشکش مهرکدوئی شان رابه راحتی ازجیب شان درنمی آوردند. شرع اسلامی وعدل آسمانی که ازجانب مفتی،محتسب وقاضی نظام اجرا میشد،بااین استبداد فئودالی وچپاولگری متنفذین شریرمحلی هیچگونه مخالفتی نداشت. پیر،سید،حضرت وسایر"استخوان مقدس ها"درمجاورت خان وارباب مانندلاشخواران به منقارزدن استخوان خلق مشغول بودند.تمام این پراتیک تاریک قرون اوسطائی کاملا"مطابق شرع این نظام"بود. نظام برای تداوم عمرش تامیتوانست ذهن مردم رادرتاریکی نگه میداشت. ازتاسیس مدارس ومکاتب رسمی ابامیورزیدولی بالمقابل مدارس دینی رابخاطرتربیه محتسب ومفتی گسترش میدادبربودجه های آنها می افزود وسهولت های بیشتری رادراختیار مسئولین آنهاقرارمیداد. بنابه موقعیتی که آخندوملا،مولاناومولوی بحیث قاضی و مفسر، محتسب ومفتی درجامعه داشت، مدارس دینی سیلی ازاطفال وجوانان رابسوی خودجلب میکرد. بی جهت نبودکه هرملاومبلغ خطبه اش رابه نام پادشاه آغازوادامه سایه ظل اللهی پادشاه راازمقام آسمانی استدعامیکرد.به این ترتیب زندگی دهقانان، پیشه وران وزنان تحت این رژیم عملاتحمل بی عدالتی وشکنجه بود. ازجانب دیگر؛ شوئینزم ستمگرانه ملیت پشتون عرصه حیات وکاررابرملیت های تحت ستم کشوربجهنم عریان تبدیل کرده بود. کارزارغضب زمین های ملیت های ازبک، ترکمن وتاجک درشمال کشورواسکان دهی اهالی پشتون درآنها وموازی به آن سلب مالکیت اززمین وچراگاه های ملیت هزاره درمرکزکشور،افغانستان راعملابه میدان تاخت وتازخوانین وفئودالهای ملیت پشتون مبدل ساخته بود. دربطن این جهنم،مالیات سنگین تحت نام"مالیات برمواشی"تمثیلی بودازاستبدادقرون اوسطائی وستمگری ملی خوانین وفئودال های ملیت پشتون.این ستمگری که بامبارزه عملاوحشیانه فرهنگی علیه زبان،فرهنگ وعنعنات ملیت های دیگرافغانستان بطورسیستماتیک صورت میگرفت،زندگی رابرمامورین،معلمین وسایرزحمتکشان افغانستان که ازملیت پشتون نمی آمدند، بجهنم لفسانه وی درروی زمین مبدل میساخت. درموازات این استبداداستثماروحشیانه قرون اوسطائی دمارازروزگارگران ودهقانان اعم ازپشتون وغیرپشتون کشور در می آورد. بحران اقتصادی وبیکاری ناشی ازوابستگی مفرط رژیم به امپریالیزم وسوسیال امپریالیزم مضاف براستبدادوستمگری ملی ملیت پشتون، گرسنگی وقحطی رانیزافزوده بود.فقر،بیکاری وبیگاری اجباری درکنارامراض وعدم بهداشت زحمتکشان کشور را در کام مرگ فرومیبردند. دهقانان کمزمین،شبانان وپیشه وران ورشکست شده وراه مهاجرت وترک وطن رادرپیش گرفته درممالک همجواربه خیل پرولتاریای سرگردان ومهاجرمی پیوستند.

سوم عقرب سال1344 درحقیقت امراعتراض انقلابی خلق براین اوضاع بودکه ازجانب نظام حاکم وباداران امپریالیست و سوسیال-امپریالیست آن برخلق شریف وتحت ستم افغانستان تحمیل میگشت.

سوم عقرب دربطن یک شرایط انقلابی بین المللی به وجودآمد. سالهای1944-1946دوران چرخش بزرگ بنفع جنبش های انقلابی جهان بود.ارتش سرخ اتحادشوروی تحت رهبری استالین برای آزادی انسان ونجات بشریت،سنگرهای فاشیزم رایکی بتعقیب دیگردرهم میکوفت.خلقهای رزمنده واحزاب کمونیست دراروپای شرقی نیروی بیشترمیگرفتند. رژیم های ارتجاعی درآنهایکی به تعقیب دیگری سرنگون میگردیدندواحزاب کمونیست قدرت رامیگرفتند.درباخترچهره نظام سرمایداری به زردی میگرائید. درخاوربرای سرمایداری وضع ازاین هم بدتریود. زیراجنگ تاریخ سازی تحت رهبری مائوتسه دون زنجیرهای کهن اسارت رازدست وپای 600 ملیون انسان به دورمی انداخت. آسیای شرقی وجنوب شرقی بانگاه های خشمگین شان امپریالیستهای اروپائی،امریکائی وجاپانی راکه مانندسگان شکست خورده دم های شان را وسط پای شان گرفته بسوی خانه هایشان هزیمت میکردند، تماشامی نمودند.درهندوستان موجهای تندجنبش آزادی خواهی خلق دیوارهای فرسوده امپراطوری جهانی انگلیس رافرومی ریخت. خلقهای آسیای میانه درفش انقلابی راهرچه بالاتربه اهتزازدرآورده بودند.درپیآمداین تحولات عظیم سیاسی دردنیا،انقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درچین عملا جهان راتکان میداد. صدهامیلون کارگرودهقان امپریالیزم وسوسیال-امپریالیزم رابمبارزه می طلبیدند. شعله های آتش جنگ رهائی بخش ملی درآسیاافریقاوامریکای لاتین خوک های کثیف امپریالیزم واستعماررابه هرسوپراگنده ومتواری ساخته بود. درمجاورت افغانستان جنبش کبیرنیگزالباری تحت رهبری رفیق چارومازوم دار، هندرامی لرزانید. درترکیه جنبش مائویستی که سرانجام به ظهورخط انقلابی رفیق ابراهیم کایپاک آیا انجامیدشکل میگرفت. درافغانستان خط انقلابی مائویستی تحت رهبری اکرم یاری شهیددرحال ظهوربود.به این قسم 3عقرب بخشی ازجنبش انقلابی خلقهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین بشمارمیرود وبه همین دلیل به حق میتوان آنراپیش درآمدیک جهش کیفی درمبارزات خلق افغانستان نامید. جهشی که با تشکیل سازمان جوانان مترقی تکمیل شد.

مابااین برداشت وتحلیل تاریخی ازشرایط عینی ملی وبین المللی ازجنبش 3عقرب،نام 3عقرب رابروب سایت مامی گذاریم وباورداریم که اوضاع کنونی افغانستان اگرچندازلحاظ مضمون بااوضاع سالهای 1344 وبهمانصورت اوضاع بین المللی باآن دوران تفاوت زیاددارد امابازهم این دواوضاع درقرینه وزمینه های معینی باهم مشابه اند. آن روزهادسته های خائین ومزدورخلق وپرچم باتبلیغ دموکراسی پارلمانی وشرکت درانتخابات فرمایشی رژیم به خلق خیانت میکردند، اماامروزاخلاف حرامزاده آنهاکه دربطن جنبش چپ انقلابی افغانستان پرورش یافته وبه آن پشت گردانیده همان کاررا انجام میدهند. آن روزهاآخندهاومولوی هاازطریق دعاوثناخوانی پادشاه نظام خونخوارواستبدادی حاکم رااستحکام می بخشیدندوامروزآنهاپس ازغسل دادن خلق افغانستان دردریای خون وویرانی شهرهاوروستاهای شان لشکر ویرانگر امپریالیستهارابرافغانستان مسلط ساخته وخوددرسایه آنهامانندلاشخواران کثیف استخوان رنجورخلق را منقارمیزنند.قبل از3 عقرب 1344 یک جنبش ماهیتاانقلابی وبالارونده وواقعاملی ومردمی درحال ظهوربودکه به مبارزات خلق افغانستان کیفیت نوین میبخشید. اماامروزاین جنبش رشدوتکامل پیشترپیداکرده وخودرادرسطح وعمق گسترش داده است ومی رودتاجنبش رابه مرحله عالی تری تکامل بدهد. جوانان انقلابی، زنان مبارز،توده های کارگر،اتحادیه های صنفی ماهیتاانقلابی وعناصرانقلابی منفرد، شعرا،نقاشان،هنرمندان وادیبان انقلابی هرکدام به مثابه مولفه های کوچک وبزرگ این جنبش بامبارزه شان درمقابل شعرای مرتجع،نقاشان وهنرمندان مزدور، ادیبان ثناگوی،سازمانها،تشکل ها، جمعیت ها، اتحادیه ها وفدراسیونهای که ماهیتا تسلیم طلب وآموزشگاه ابتدائی جاسوسی امپریالیزم وارتجاع اند-بارگران این جنبش راحمل میکنند. وب سیات 3عقرب تریبون این جنبش است وتاآخرین لحظه میکوشداین وظیفه سترگ تاریخی اش راانجام دهد.

بااتکابه نیروی بیکران خلق، بانفرت وانزجارازبردگی وزنده بودن تحت استعمارامپریالیزم وحکومت ارتجاع؛ مااعلان میکنیم که به مبارزاتی که سازمان جوانان مترقی آغازکرده وخط سرخی که اکرم یاری شهیدکشیده ادامه دهیم وتا آخرین لحظات ممکن اندیشه های دموکراتیک نوین خلق افغانستان راگسترش واشاعه دهیم.

 

تابناک باد یادبود 3 عقرب 1344!

پرطلاطم بادعصیان انقلابی خلق آزاده افغانستان!

جاودان بادیادشهدای جنبش دموکراتیک نوین افغانستان!

مرگ برامپریالیزم !

مرگ برخائنین ملی!

روسیاه باد تسلیم طلبان وجاسوسان!

آزاد باد افغانستان!

(رهروان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان)

3 عقرب 1389