Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
3 عقرب

 

اعلامیه گشایش رسمی وموازین نشراتی وب سایت 3 عقرب

 

مادست اندکاران وب سایت3عقرب www.3aaqrab.org، بتاریخ سوم عقرب سال 1389گشایش این وب سایت را بطور رسمی اعلام میداریم. ازاین تاریخ به بعداین وب سایت برروی تمام نویسندگان،شاعران،داستان سرایان، لطیفه گویان،کارتونیست ها،طنز نویسان وسایرادیبان وهنرمندانی که برای دموکراسی نوین مبارزه میکنند، بازاست. تمام شعرای که آسمان تیره افغانستان را بطور مصنوعی رنگ آمیزی نمیکند،همه ادیبان ونویسندگانی که ازمزدوری ننگ دارندو مدح وثنای نظام حاکم راتوهین به واژه هامیدانندوهمه روشنفکرانی که بادماغ خالی واژه هاراازفرهنگ زبان یادداشت کرده وسپس آنهارابخاطرشهرت درآوردن درجمله استعمال نمی کنند،همه سیاستمدارانی که دریک جاازمردم ودرجای دیگر بادشمنان خلق به خلوت نمی روندوهمه افرادیکه شهامت وشجاعت،شرافت وشخصیت انسانی رادرازای"سرکاتب صاحب شدن"به فروش نمیگذارند،میتوانند آثارونوشته های شان را در 3 عقرب به نشربسپارند.

ما اعلام میداریم که:

 

-   وب سایت 3 عقرب به تمام سازمانهاهاوافرادانقلابی منفردکه درراه طردامپریالیزم،اعاده استقلال سیاسی افغانستان ومبارزه برای استقرارنظام دموکرتیک نوین مبارزه میکنند، تعلق دارد.برای نشریک موضوع، مشهود بودن این موضع سیاسی-دیدگاهی شرط تعین کننده است.

-   وب سایت 3عقرب بحثها،اشعار،فلم، موسیقی، آثارهنری انقلابی ومقاومت جویانه راکه درآنها آثاروعلایم مقاومت ومبارزه علیه امپریالیست های استعمارگر،خائنین ملی وتسلیم طلبان مشهود باشد باکمال میل به نشر می سپارد.

-      وب سایت 3عقرب انتقادات، پیشنهادات سازنده ومترقی راازجانب هرکس که باشدنشر میکند.

-      وب سایت 3 عقرب اعلامیه هاواطلاعیه های سازمانهاوگروه های انقلابی رابه نشرمی سپارد.

-   وب سایت 3 عقرب گزارش هاواخبارمربوط به اوضاع داخل کشورراکه بحال جنبش دموکراتیک نوین افغانستان نفع داشته باشدنشر میکند.

-      وب سایت 3 عقرب یک وب سایت سیاسی است وهیچگونه تبلیغ انتفاعی، تجارتی وشخصی رانشرنمیکند.

-   وب سایت 3 عقرب بحث های سازنده راjشویق نموده ولی ازنشربحث هائیکه پایه واساس علمی، منطقی و اخلاقی نداشته باشد، معذرت میخواهد.

باتاسیس این وب سایت وتعین این معیارها، ماکوشیده ایم تابه نوبه خودسنگی رادرتهداب جنبش ملی- دموکراتیک واقعی افغانستان بگذاریم.

 

زنده باد آزادی

مرگ بر امپریالیست های اشغالگر

مبارزه برای حصول استقلال افغانستان وظیفه هر افغانستانی است.

3 عقرب 1389

)رهروان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان(

آدرس الکترونیکی 3aaqrab@gmail.com