Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
شرق میانه گرهگاه تضادخلق ها وامپریالیست ها

 

 

شرق میانه گرهگاه تضادخلق ها وامپریالیست ها

ومحراق طوفان های توده ای

 

گفته معروفی است که آتش فشان هاضعیف ترین نقاط زمین رامی شگافندوانفجارمیکنند. آتش فشان خشم خلقهای آزادیخواه عرب که حکام شان مانندسگان خانگی باحقارت سربرآستان امپریالیزم نهاده اند،نخست درتونس انفجارکرد این خشم اکنون به طوفان وسیع وگسترده ای مبدل شده که ازالجزایر، تامصر، ازاردن تایمن وازفلسطین تاامارات متحده عربی سدهای ریگی طبقات حاکمه آنهاراشدیداتکان میدهد.این آتش فشان چندین بعددارد. بعداقتصادی آن نمادی است ازغارت وچپاول امپریالیست هاوسیه روزی وخاکسترنشینی خلق ها. سیاست نیو- لیبرال سرمایداری جهانی خلق های عرب رامانندتمام ممالک تحت ستم دیگرگیتی به خاکستر سیاه نشانده است. آنها ثروت های طبیعی این ممالک رابه غارت میبرندودرعوض به حکام آنهاسلاح ومهمات برای سرکوب خلق های شان تهیه میکنند. ارزش پول آنها ودرنتیجه امکان جولان اقتصادی شان رانظربه ضرورت های بازارمبادله وتولیدخودتعین میکنند. بنادر،آبروهاوتسهیلات لوژستیکی وترانسپورتی آنهارامورداستفاده قرارمیدهندوبجای حق العبورومالیات گمرکی، اعتبار قرضه گیری آنهارااز IMFیابانک جهانی تضمین میکنند. قیمت باشگاه های گردشی- سپورتی وریسورت های جهانگردی شان راازطریق شرکت های دیوپیکرجهانگردی اروپاوامریکای شمالی تعین وباکارگران ومستخدمین آنها باتکبرونخوت"ارباب - برده"رفتار میکنند. بیکاری و فقرشهروروستائی اکثریت آنهارا به ماتمکده هاوغم خانه ها مبدل ساخته است. امراض وتوانائی نداشتن پرداخت داکتر،شفاخانه وادویه به طول وعرض قبرستانهامی افزاید. بحران های بازارمبادله وتولیدسرمایداری جهانی بازارهای مبادله وتولیدآنهاراتحت الشعاع قرارداده وطبقه متوسط تولیدکنندگان کوچک رابه خاکسترسیاه مینشاند. برخی ازآنهادل به دریازده داروندارشان رابه معامله گرفته راهی اروپاوامریکامیشوند.ازهزارتای آنهاکه دراروپایاامریکامی آیندبیشتراز990 نفرآن یاخاک روب وجاروکش میشوندیا سبزی فروش وقصاب ویاهم کارگرفابریکه ویازندانی.

بعدسیاسی آن دردناکترازاین است.دراین کشورهامشتی ازاوباش بااتکابه نیروی امپریالیزم حکومت میکنند.آنهابه ظاهررئیس جمهورانتخابی اندولی درحقیقت مانند سلاطین قرون وسطی ریاست جمهوری ازپدربه پسرمیراث میرسد. در برخی ازآنها سلاطین خودکام بابندکردن ناف شان به اهل قریش وسجره رسانیدن به خانواده پیغمبراسلام حکومت میکنند.اختناق،شکنجه،اعدام وکشتاردمارازروزگارخلق درآورده اند. درهیچ یک ازآنهانظامی که برقانون مبتنی باشد حاکم نیست. بین 5 تا 10% جامعه مجازاندکه دست به هرجنایتی بزنندولی 90 % دیگرباارتکا به کوچکترین جرم سنگین ترین مجازات راتحویل میگیرند. دربرخی ازآنها(عربستان سعودی)حتی به جرم دزدی یک قرص نان نیزدست سارق راقطع میکنند. زنان دراین کشورهابنابه استیلای فرهنگ صحرانشینی-قبایلی- اسلامی بطورعام به بدترین وجه تحت ستم قراردارند. ازآزادی های دموکراتیک دربرخی ازآنها، فقط آنجائیکه بامنافع درازمدت ارتجاع و امپریالیزم در تقابل قرارنمیگیرد،اثراتی بچشم میخورد. مضاف برتمام این هاحقارت سران آنهادرمقابل زورگوئی وستمگری امپریالیزم ورژیم صهیونیستی اسرائیل دردناک تراست.خلق عرب درطی60 سال اخیر، بیشتراز هر خلق دیگردردنیامورداهانت قرارگرفته اند. امپریالیست ها به اشغال سرزمین عرب ازطریق دولت صهیونیستی اسرائیل اکتفا نکرده ودودهه قبل ده هاهزارسربازرابه بهانه اعاده آزادی کویت ازاشغال صدام حسین واردکوچه هاوخیابانهای امارات متحده عرب، کویت وعربستان سعودی کرده واین مناطق رامستقیماتحت اشغال خوددرآوردند. درسال 2003 بالشکرکشی برعراق،این سرزمین راکه پیش رفته ترین ومدرن ترین مملکت عربی بودبه ویرانه مبدل ساخته وصدام حسین رئیس جمهورآنرابرای عبرت دیگران حلق آویزکردند. آنها درطی کمتراز3 سال بیشترازیک ملیون عراقی را به کام مرگ فرستادند.شکنجه،ستم وآزاری جسمی آنهادرزندان های مخوف عراق مانندابوغریب نشان دهنده روش و کنش اشغالگران امپریالیست باخلق عرب بطورعام وخلق عراق بطورخاص میباشد.هنگامیکه جگرخلق هادرآتش حرمان وآزانتقام میسوزد،مهره های بیعارومزدوری که براین ممالک حاکم اندمانندتوله سگان خانه زاددربرابر امپریالیست های اشغالگرباحقارت کمترازببرک کارمل وحامدکرزی دم جنبانی می کنند.ازخفت وخواری این دردجانکاه فقط وجدان انسان باننگ باشهامت وقلب آزادی خواه خلق شریف عرب وافغانستان آگاهند.

بعدفرهنگی این ستمگری وغارت نیزقلبهای خلق عرب رامانندخلق های سایرممالک تحت ستم امپریالیستی خونین میسازد. سرزمین عرب چه مصر وچه میان رودان (بین النهرین یامیسوپوتامیه) مهد وگهوارمدنیت بشربوده است. اولین نخبگان نجوم،اولین ریاضی دانان بزرگ، اولین مهندسین ومعماران، اولین قانونگذاران واولین طراحان وشهرسازان هزاران سال قبل ازیونان وروم باستان دراین منطقه ظهورکرده وچنان مدنیتی ازخود بجا گذاشته اند که تاکنون مهندسین مدرن جوامع پیشرفته ازمشاهده کارآنهاانگشت حیرت رابادندان می گزند. درسال 2003 اولین موشک ها واولین بمب های یکنیم تنی باکلاهک های یورانیوم سنگین برمهد مدنیت بشرفرودآمدند. درکدام یک ازموزیم اروپا وامریکاآثارمدنیت این سرزمین راکه ازآنها به سرقت برده شده، نمی بینید. درکدام مملکت اروپائی یاامریکائی است که نمی بینید کارگرعربی پشت ماشین ایستاده نیست. درپیشرفته ترین کشوردموکراتیک اروپائی اعراب عقبمانده ترین اهالی اقلیت آن کشورراتشکیل میدهد.

این وضع که همانا به معنی رسیدن کارد به استخوان است با بلندرفتن نرخ مایحتاج اولیه زندگی مانندنان، آب، برق، ترانسپورت وتسهیلات مسافرت وامکان آموزش وپرورش، دربرخی ازآنها مثلا درتونس تا 20% هم یکمرتبه بالاتر رفت. مصروضع بهتری ازتونس ندارد. علیرغم آنکه اقتصاد تونس بصورت مصنوعی بالا نگه داشه شده بود، یک تونسی تحصیل کرده بادرجه تحصیل دانشگاهی ماهانه کمتراز150 دالرامریکائی حقوق داشت. این رقم درمصر حتی ازاین هم پاینتر است.

ازجائیکه این اوضاع محصول اقتصاد وسیاست نیو-لیبرال امپریالیستی میباشد.عصیان خلقهای جهان به طورعام و عصیان خلق های قهرمان عرب به طورخاص عصیان وشورش علیه امپریالیزم و نوکران بومی آنهااست.

 

توطئه ودسیسه چینی های امپریالیزم وارتجاع درمصر

امپریالیزم مادرهمه توطئه هاست. درجریان شورش مردم مصربخوبی دیده میشد که آنها چگونه توطئه می چینند و چگونه میکوشند خلق رامتفرق سازندوشورش راشکست بدهند.ماچندی ازاین توطئه هارایادداشت کرده ایم که دراینجا ذکر میکنیم:

1-    توطئه بیرون بردن پولیس از صحنه

 

آنهابه ادارات پولیس دستوردادندکه ازقرارگاه های شان خارج نشوند.درعین حالBBCوVOAوسایردستگاه های تبلیغاتی غرب تبلیغ میکردندکه تظاهرات کنندگان ادارات پولیس رابه یغمابرده اند. درحالیکه نیروهای پولیس رژیم مسلح ودرحال آماده باش درقرارگاه های شان حضورداشتندوهیچ اداره پولیس تاراج نشده بود.رژیم ازاینطرق می خواست بایک تیردوفاخته رابزند، نخست اینکه ذهن مردم اروپاوامریکارابرای پذیرش قتلعام مردم مصرآماده بسازند وتظاهرات کنندگان رابه حیث ناقضین امنیت عمومی قلمدادکرده وکشتارمردم رابه دست ارتش اقدام درجهت اعاده امنیت جابزنند. ثانیا؛ براساس گزارشات نیروهای اپوزیسیون وازآنجمله"انتی وار" و" گلوبالیزاسیون " برخی از نیرو های پولیس درلباس شخصی به دزدی وغارت اموال مردم اقدام نمودندتامردم رادرمقابل شورشگران بمیدان بیاورند. اما این توطئه درهردومولفه اش با بن بست وسرانجام به شکست مواجه شد.

 

2-    توطئه تبدیل مهره ها - گام اول

امپریالیست هاهمیشه ودرتمام دنیاهنگامیکه شورش خلق اوج میگیردمزدوران وفادارشان راقربانی میکنندتااز عصیان دشمن سوزمردم جلوگیری کنند. به سرنوشت شاه شاه درایران، موبوتودرزایر(کنگو)، سوهارتودراندونیزیا، مارکوس درفلیپین، پنوشه درچلی،خلق وپرچم درافغانستان نگاه کنید.آنهاهمه وهمه آخرکاردرمیدان تنها مانده و دستان تا مرفق آلوده بخون شان راسپرچهره های جنایتکارانه شان کرده اند. هنگامیه که جنبش خلق مصراهرام رامی لرزانید، امپریالیست هاوزرای مزدوروگوش بفرمان شان رابه خانه شان فرستادندوبه حسنی مبارک دستوردادندکه به مردم وعده اصلاحات سیاسی- اقتصادی بدهد. اماخلق مصرخواهان تغییرکل رژیم وکل ارتباطات بین المللی آن بودند واین ترفند بیشتر به یک فکاهی بی مزه مشابه بود.

 

3-    توطئه صرفنظرکردن ازحکومت

پافشاری خلق برروی مبارزه سرانجام حسنی مبارک رابه پشت تریبون رسانه ها کشانیده واوقول دادکه درانتخابات ماه سیپتمبرسال جاری شرکت نخواهد کردوبه نورچشمی اش هم اجازه نمیدهدکه دراین انتخابات شرکت کند.اما نور چشمی اش درمشوره با بابا، مصرراقبلا ترک گفته وبه خانه افسانه وی اش درلندن عزیمت کرده بود. یک چنین وعده ای فقط توانست خلق مصر را بخنداند.

 

4-    توطئه آوردن مهره جدیدبه صحنه

تقررعمرسلیمان بحیث معاون رئیس جمهورتوطئه دیگرامپریالیست ها بود. آنهافکرمیکردندکه میتوانند باسپردن امور به دست یک متخصص تعلیم دیده گردن رژیم راازطناب برهانند.اماخلق مصرآگاه بودندکه عمرسلیمان تربیه یافته سازمان اطلاعات امریکاورئیس سازمان پولیس مخفی مصروشکنجه گرفرزندان این سرزمین میباشد.اوطراح سرکوب محاصره نوارغزه، محدودساختن مرزمصروفلسطین بهنگام حمله ارتش اسرائیل ویکی ازعمده ترین عامل تفتین و نفاق بین خلقهای شرق میانه درکل وخلق فلسطین بطورخاص میباشد. تقرری اوامواج توفنده تظاهرات میلیونی خلق مصرراپرشورترساخت. بعدازناکام ماندن این توطئه،امپریالیست هامحمدالبرادعی مهره دیگرشان راواردصحنه ساختند. محمدالبرادعی بطوروسیع باعناوین برنده جایزه نوبل، دیپلومات مجرب، دانشمندوتکنوکرات بین المللی وغیره از ازجانب رسانه های غربی تبلیغ شدتامردم مصررابه اطراف اوجمع کنند.اماخلق مصراورانیزمیشناختندوبیاد داشتندکه اوباچه حقارتی یک روزدروغ کولین پاول وزیرامورخارجه جرج بوش رادرموردسلاح هسته یی صدام حسین تائیدمیکرد.وکسی است که که به اشاره سرانگشت امپریالیست هاچرخ میزندمیرقصد.اوکمترازحسنی مبارک در مصر منفورنیست وبه هیچوجه نه قادربودونه میتوانست که گلوی رژیم راازریسمان نجات بدهد. وقتی اورابه مصربردند، اوازآنچه که بود، بازهم کوچکترشده ودرغریورزمجوئی خلق ناپدید گردید. این توطئه نیزمانندتوطئه های قبلی خنثی شد.

 

5-    توطئه وارد میدان ساختن ارتش وپولیس مخفی بالباس ملکی

رژیم بادرماندگی آخرالامردست به سرکوب غیرمستقیم بالابرد.به دلیل آنکه سرکوب مستقیم عمررژیم راکوتاه تر از اکنون می ساخت،آنها پولیس مخفی رابالباس ملکی بمیدان آوردند.پولیس سواربراسپ وشترمانندرهزنان صحرائی برمیدان تحریرحمله بردندوباسلاح جارحه وسنگ به جان خلق افتادند.دوشب ویک روزبه سنگباران خلق پرداختند. دراین حمله بیشتراز300 تن کشته و1400 نفرزخمی گردیدند. شهادت مردان وزنان شورشگروزخمی شدن صدهاتن برآتش خشم خلق مصرروغن ریخته وآنرا بیشتر شعله ور ساخت. سرانجام این توطئه نیزناکام ماند.

 

6-    توطئه افزایش دستمزدهای مستخدمین دولتی

درگیرودار زدوخوردپولیس مخفی وشورشگران بودکه رژیم اعلام کرددستمزدمستخدمین دولتی را15% بالامیبرد. آنهاتصورمیکردندکه ازاینطریق میتوانندحداقل مامورین دولتی راازجمع سایرشورشگران تفریق کنند،اماروزبعد مشاهده شدکه آنهاآمده وبه شورشگران پیوستند.

درتمام این مدت رادیوصدای امریکاورادیوبی بی سی وتلویزیون های غرب بطورغیرمستقیم علیه شورشگران تبلیغ میکردند. وب سایت بی بی سی عکس هائی راازطرفداران مبارک به نشرمیسپردکه هروب سایت دیگرازنشرآنها خود داری میکند.

 

7-    توطئه با ماهیئت تهدید،

روز سه شنبه مورخه 8فوریه 2011 عمرسلیمان معاون جدیدحسنی مبارک اعلام کردکه اگرشورشگران به شورش شان ادامه بدهند،اارتش کودتاخواهدکرد. این نشان دهنده بیچارگی رژیم بود. اکنون دیده میشدکه رژیم هرسنگی را که برداشته بود، برروی پای خودش افتاده بود واکنون نفس های آخرش رامیکشد.اکنون مهره بزرگ رژیم میگویدکه اگربه شورش ادامه بدهید،ماکودتامیکنیم! چه چیزی خنده آورترازاین است؟ توگوئی که خلق مصرنمیدانند که کودتا به ضررامپریالیستهاوصهیونیست هامیباشدوآنهابه هیچصورتی اجازه نخواهنددادکه مزدوران یونیفورم پوش شان در مصر مرتکب این غلطی ها بشوند.

 

8 توطئه مذاکره با اخوان المسلمین

امپریالیزم وارتجاع درهردوروزیک توطئه راسامان دیده وناظرشکست آن بوده اند. اما آخرین توطئه آنها،مذاکره با اخوان المسلمین بود. کنارآمدن رژیم بااین نیروی خائین که به قیمت خیلی ناچیزحاضراست خلق را بفروشد،خطرناک ترین توطئه امپریالیزم وارتجاع بود. درصورت سرگرفتن معامله اخوان بارژیم، زنان ازجمع شورشگران تفریق میشد. نیروی سیکیولربااخوان درمی افتادونیروی خلق تجزیه میشد. امااخوانی هامی دیدندکه عمررژیم به پایان رسیده وهیچ مسیحائی دیگرقادرنیست این مرده منفوررازنده سازد.امپریالیستهاکه گهواره اخوان المسلمون راازحسن البناگرفته تا سیدقطب ومحمد قطب وازآنجا تاسیاف وربانی شورداده، اینبارنتوانستنداین نیروراکه همیشه به قیمت ناچیزحاضر بوده به خلق خیانت کند، بخرند.

 

 

رمزپیروزی خلق پافشاری روی مبارزه است

خلق شورشگرمصرتاهنوزقهرمانانه مقاومت کرده اند. رژیم برای آنکه بتواندمیدان تحریرراازشورشگران بگیرددست به کارهائی زیادی زده است اما خلق برای حفظ آن که درحقیقت حفظ وادامه مبارزه نیزبوده،فداکاری های بزرگ را انجام داده اند.درپایان روزاول تظاهرات برای حفظ میدان تحریرجوانان داوطلبانه آمدندودرمیدان خوابیدند. به زودی صدهاتن برای آنهاخیمه آوردندوزمین رافرش کردند.یک عده رفتندوبالحاف وکمپل برگشتند، ده هاتن دیگربابخاری وچای جوش آمدند،دختران وزنان شب هاغذاپختندوبامدادان به توذیع پرداختند، دکانداران و دکه فروشان به توذیع آب وآب میوه شروع کردند،خطاطان وهنرمندان به شعارنویسی دست زدند، داکترها وپرستارهادم ودستگاه مختصرطبابت شان رادرگوشه وکنارخیابان بازکردندوبه تداوی مریض هاوبستن زخم مجروحین پرداختند،حتی برخی سویچ بورد تلیفون بازکردندتاجوانان باخانواده شان بتواننددرتماس باشند. بنابه گزارش های زنده بی بی سی والجزیره ازمیدان تحریر، خلق مصرنمونه یی ازعالیترین استعدادمبارزاتی را به نمایش گذاشته است.

اکنون رسانه های خبری گزارش میدهندکه حسنی مبارک می رود. روشن است که رفتن مبارک ویابقدرت رسیدن دموکرات ترین فرددرمصربدونآنکه طبقه کارگرقدرت را دردست داشته باشد، دردخلق مصررامداوانمیکند، امارفتن مبارک نشان میدهدکه مرتجعین واقعاببرهای کاغذی اند. رفتن مبارک به اثبات میرساندکه این رژیم ها سدهای ریگی اند واگرخلق یک کشورمقاومت کند، آنها دیر دوام نمی آورند. خلق مصرشئرشگری رایادگرفته واین عظیمترین گام تاریخی است. آنها دیدندکه امپریالیزم ونوکرانش تازمانیکه دریای خشم خلق به طلاطم درنیامده مهیب وسهمگین اند.اما هنگامی که دریای خشم خلق به جوش آمد، انها به ببرهای کاغذی مبدل میشوند.