Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

لیبیا، تلاش شرق میانه وسیعتر امریکا

 

نوشته : د.ج.

 

 

" هدف ما مشخص، امر ما عادلانه، و ائتلاف ما قوی است."

 

این آخرین جمله ایست که اوباما رئیس جمهورسیاه پوست امریکا از قصر سفید امریکا بتاریخ 18 مارچ در بیانیه اش اعلام کرد. دو روز بعد، بتاریخ 20 مارچ ، اوباما 140 موشک تاما هاک بر لبیا پرتاب نمود ؛ از نوع همان موشکی که کلنتن، رئیس جمهور سابق امریکا پیش از اشغال نظامی افغانستان، بر افغانستان پرتاب کرد.

 

اوبامااین بیانیه رادرشرائطی ایرادکردکه خلقهادرتونس،یمن،مصر،بحرین، الجزائر،عربستان سعودی، لبیا برعلیه مهره های نشانده امپریالیست ها بهیابان هاریخته وبرخی ازاین مهره هاراحتی ازقدرت نیزبرکنارساخته اند. زمانیکه ازمراکش تاچین مردم دادمیزنندکه رژیم های دیکتاتوری دست نشانده امپریالیسم را نمیخواهند.

 

بی ثباتی غیرمنتظره نظمی راکه امپریالیزم درشرق میانه درکل ودرلبیابطورخاص برقرارکرده بود، امپریالیستها و دولت مزدوراسرائیل را سخت به لرزه درآورده است. ولی درین گیر ودار ها  آنچه لبیا را از سائرکشورهای منطقه متمایز میکند، گذشته ازمنابع سرشارنفتی  لبیا، تاریخ این کشوروسرگذشت معمر قذافی است. یکصد سال پیش یعنی دراوایل قرن بیست گرچه لبیا دارای   یک دولت واحد مرکزی نبود، امپریالیسم ایتالیا این سرزمین  رابه وحشیانه ترین شکلی دراستعمارخود داشت. با شکست  موسولینی و امپریالیسم ایتالیا درجنگ عمومی دوم امپریالیسم انگلیس وامریکا، باحمایت ازشاه ادریس، دم ودستگاه خود در لبیا پیاده کردند. امریکا  پایگاه نظامی ویلیس رادرلبیا پایه گذاری کرد. این یکی ازپایگاه های مهم امریکا بعد ازجنگ جهانی دوم درماورای ابحاربودکه درواقع به سیادت  جهانی امریکا بعدازجنگ جهانی دوم نقش مهمی رابازی کرد. پایگاه به برزگترین میدان آزمایشات موشکی،آموزشهای نظامی، ماموریت های ترصدی وجاسوسی امریکا مبدل شد.

 

وقتی جنگ ویتنام و جنبشهای آزادیبخش ملی دردهه 1960 با حمایت چین سوسیالیستی زیررهبری مائوتسه دون درجهان اوج گرفت،جمال عبدالناصررهبرمصرافکارپان اسلامی وپان عربی رادرمنطقه رائج کرد. معمرقدافی درآنزمان بحیث یک افسرجوان ازقبائل فقیرلبیادرین جوخود را مشعلدارلبیای نوین قلمدادمیکرد. او در سال 1969 با کودتاعلیه شاه ادریس حکومت رابدست گرفت. قذافی باتکای درآمد نفتی وپایه قبائلی خود در بین مردم، اصلاحاتی روی کارآورد.  اموربهداشتی، سوادآموزی، کاریابی - هرچندمحدود به استخراج نفت - تا حدود زیادی رونق یافت.

 

معمرقذافی به تمهیدازایده های پان عربی وپان اسلامیستی با کارگران، جنبش های  کارگری و تشکیل اتحادیه های کارگری لبیانه تنها مخالف بلکه بشدت ضدکمونیست بود. درآن حد که برای خنثی کردن افکار کمونیستی - یا دقیق ترگفته شود برای منحرف کردن افکارکارگران، جوانان، وروشنفکران وبخاطرجلوگیری از گرایش آنها به کمونیسم و چین کمونیستی - قذافی مضحکه کتاب سبزخودرا تدوین کرد. مذهب رسمی دولت خود را اسلام اعلام نمود. درواقع  اسلام پایه ایدئولوژی وسیاست دولت سرمایه داری شد که متکی بردرآمد نفت وآن وابسته به امپریالیسم و بازارامپریالیستی بود.

 

به این ترتیب لبیای نوین قذافی بحیث یکی ازمهره هائی  درساخت سرمایه داری امپریالیسم جهانی بدل شد. بهمین علت امروزوقتی سرمایه داری جهان دچاربحران ساختاری میشود، لبیا نیزدرین امواج غوطه ور میگردد.   

 

نکته جالب اینست که قذافی با تمام ضد کمونیست بودنش، پس از تغییر شوروی سوسیالیستی   به  روسیه سوسیال- امپریالیستی دردهه  1960 - بخاطرسرمایه داری دولتی بودن شوروی که قدافی ودولتش هم با آن سر آشنابود باشوروی سوسیال امپریالیستی روابط نزدیک بر قرارکرد. دردوران جنگ سرد دولت قذافی یکی ازوابستگان سوسیال- امپریالیسم شوروی وازدشمنان سرسخت چین کمونیستی بود. بهرحال میگذریم ازسرگذشت استحاله یک خرده بورژوای پان اسلامیست که چگونه به نوکرحلقه بگوش سوسیال امپریالیسم شوروی بدل شد.

 

 بعد از سقوط شوروی، مانند رژیم کاسترو در کیوبا، رژیم های خلق و پرچم درافغانستان، قذافی درلبیا یتیم و بی سرپرست باقی ماند. اقتصاد معجون- مرکب لبیا وسیاست معجون ترازآن به قدافی  ودولتش اجازه داد بزودی ازگذشته خود ندامت کند وزنجیرامپریالیتسهای غربی رابگردن اندازد. وی چندصدملیون دالرغرامت هواپیمای پان امریکن راکه دردوران روس مشربی خودبرفراز"لاکربی" درانگلستان انفجارداده بودبه مقامات امریکائی پرداخت کرد. درکارزار"مبارزه ضد تروریسم" که از طرف امپریالیسم امریکا وغرب براه افتاد پیوست. اوتاامروزباهمان سازونوای کهن تلاش میکندرژیم خودراحفظ کند.

 

ولی امپریالیستها باترس ازمبارزات وخیزش مردم لبیا تاریخ استعمال این نوکرخودراسپری شده میدانند، برای مهارکردن جنبش مردم وبرای حفظ دم و دستگاه قذافی منهای قدافی چنانچه درمصرارتش، سیستم قضائی و امنیتی را در کل حفظ کردند  تلاش میکنند درلبیا مهره جدیدی رویکارآورند. امریکاباوجودیکه لبیا وقدافی راازلست "دولتهای تروریسی" خارج کرد اینک با چنگ و دندان بجان قذافی افتاده است. همانطوریکه ریگن منزل قذافی را باموشک کوبید واعضای خانواده اش راکشت، اوباماافریقائی تبارازپدرمسلمان هم چند موشک تاماهاک رانثارقذافی وکتاب سبزاوکرد. امروزازامپریالیستهای ایتالوی وفرانسوی گرفته تا امریکا و انگلیس این یاوردیروزی شان قذافی رابیکبارگی "دیوانه" "مرد گردن کلفت"... میخوانند.

 

باوجودیکه سرمایه های لبیا اهرم سرمایه داری جهان مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی رادر کل تقویت مینماید، ولی امپریالیستهادرجستجوی  سهم بیشتری برسرمنابع نفتی وثروت های طبیعی واجتماعی لبیا باهم رقابت میکنند. یکی ازاهرم های غول پیکرمالی امریکا(جی پی مورگن) که قراربود دراثربحران مالی امریکا از بین برود به اتکای پشتوانه های مالی لبیاازسقوط نجات پیدا کرد. جی پی مورگن درفیس بوک، که  یکی ازکلانترین رقم ثروت امریکاراتشکیل میدهد، بصورت مستقیم وغیرمستقیم سرمایه گذاری کرده است. جی پی مورگن تلاش دارد درتویترکه درآینده نزدیک به غول دیگری بدل میشود نیز سرمایه گداری نماید.

http://www.globalresearch.ca/articlePictures/Blair%20and%20Qaddafi.jpgانگلستان علاوه برمنافغ نفتی اش درلبیا، دردانشگاه اقتصاد لندن که ازمعتبرترین دانشگاه های انگلستان و در سطح جهان میباشد، بامیانجی گری پسرمعمر قدافی که فارغ التحصیل این دانشگاه است، سالانه پول های هنگفتی راازلبیا بدست می آورد. این رسوائی بحدی کشیدکه رئیس دانشگاه ناگزیرشدازمقامش استعفا بدهد.

 

امپریالیستهای ایتالیائی درحالیکه ازکارخانه جات و صنائع موتر سازی خود درلبیا حمایت میکنند، برلیسکونی صدراعظم بدنام ایتالیادوست  نزدیک قذافی امروز ازحمایت اودست کشیده است.ایتالیاخواستاربسط وگسترش منافعش دررژیم بعد ازقذافی در لبیا میباشد.

 

سرکوزی رئیس جمهورفرانسه که تا چندهفته پیش قذافی را"دوست شخصی "خودقملدا می کرد، و همچنان وزیرخارجه فرانسه که بقرار گفته مقامات فرانسوی باپول لبیابه آن کشوررفت وآمدهائی داشت بیکبارگی به کاسه داغ ترازآش بدل شده اند. فرانسه http://www.globalresearch.ca/articlePictures/Sarkozy%20in%20Libya.jpgدرسازمان ملل ازهمه بیشترکمپاین میکند تا پرواز های نظامی رژیم قذافی برفرازلبیاممنوع اعلام شود.

 

چین،روسیه ،وهندکه ازرقبای اروپائی و امریکائی شان عقب مانده اندازوضعیت چندان راضی نمی باشند. چین وروسیه در قطعنامه سازمان ملل متحد، مبنی برپوشش هوائی برشورشیان، رای مستنکف دادند. هند خواستارتعیین ضرب الاجل برای ختم این پوشش میباشد.

 

به این ترتیب اوضاع لبیاوشرق میانه درکل هنوزدستخوش تحولات عظیمی است که معلوم نیست بکجا خواهد انجامید. ولی قدرمسلم آنست که امپریالیستهاسنگی راکه برمیدارند-هرکدام تلاش میکنند برای خودشرق میانه وسیعتری بدست آورند -  دیریا زود رو پای خود شان خواهدافتاد. اینکه سنگ با چه سنگینی و باچه سرعت و شدتی سقوط میکند - آیا پای امپریالستها را ازمنطقه کوتاه خواهد کرد ویا تغییر مهره دریک  یا چند تای ازین کشورها بازهم برای امپریالیستها ومرتجعیین ثبات نسبی کمائی خواهدکرد - هنوز رقم نخورده است. این مساله دراساس به درجه آگاهی زحمتکشان و انقلابیون شرق میانه و افریقا، وهمبستگی  آنها با سائر توده ها و انقلابیون جهان بستگی دارد.