Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
"دروغگوی دروغ میگوید و قیاس گر قیاس میکند"

 

 

 

 

"دروغگوی دروغ میگوید و قیاس گر قیاس میکند"

 

نوشته : سخیداد

 

بسیاری ازماافغانستانی هااین ضرب المثل خردمندانه رااززبان مردم ماشنیده ایم. مردم افغانستان به دلیل آنکه درطول تاریخ موردتجاوزواشغال جهانگشایان ویرانگروفاتحین خونریزقرارگرفته وتحقیرشده اند، سنت وعاداتی رادرخوی وخواص اجتماعی شان پرورش داده که بتواننددرشرایط تحت اشغال بقای شان راحفظ کنند. راست گوئی یکی از آنهاست، زیرااشغالگران خونریزوبه ویژه اعراب مسلمان کوچکترین زاویه با واقعیت را ولو به دلیل بسیار موجه هم اگر صورت میگرفت، باشمشیرآخته وگردن زدن پاسخ میدادند.ایکاش امپریالیست هاودرراس آنهاامپریالیست های اشغالگرامریکائی نیزچنین خصایل عالی انسانی رادرخودتکامل میداد؛وآدم می توانست بگویدکه امپریالیست هااگرهمه

بدی ها را دارند، حداقل دروغ نمیگویند. شماهموطن عزیز که به دلیل اشغال وترور،توطئه و دسیسه بازی بین امپریالیست ها و مزدوران شان حتی درشهر های وطن تان به راحتی گشت وگذارنمی توانید، به این گفته توجه کنید:

 

"ماتوانسته‌ایم شورشیان راعقب بزنیم. دراین روزیادبود(ده سال بعدازحملات یازدهم سپتامبر)می‌توانم بگویم که ما درافغانستان، در مسیر پیروزی در حرکتیم".

 

این سخنان جنرال جان الن فرمانده نیروهای ناتودرافغانستان است که در مراسم 11 سیپتمبردر سفارت امریکا در کابل ایرادشده.اگرجان الن میدانست که مردم افغانستان بلداند"قیاس"کنند،اینطور لاف نمیزد وگزاف هاراحتی برای تبلیغات هم ردیف نمیکرد.اگراومیگفت که مادرعراق نزدیک به پیروزی هستیم ودرلیبیامعمرالقذافی راشکست داده ونزدیک است خلق لیبیارااسیربسازیم، درسوریه فتنه عظیمی رابرپاکرده ایم، درایران آخندهاراترسانده ایم، دربحرین صدها وهزار هاانسان را شکنجه کرده ایم و...غیره، آدم میگفت راست میگوید.اگراومیگفت ما همیشه مزدوران مارا درمیدان تنهاگذاشته وحتی زمینه مرگ ننگین آنهاراآماده ساخته ایم،آدم میگفت راست میگوید،پنوشه،رضا شاه،مارکوس، سوهارتو، زین العابدین بن علی وازهمه بدبخت ترحسنی مبارک پیش روی ماقراردارد. اگراومیگفت این کاررادرحق حامد کرزی، کریم خلیلی، فهیم، محسنی،سیاف، دوستم وسایرجنایتکاران دیگرهم میکنیم، آدم میگفت محتمل است. اگر اومیگفت می دزدیم،غارت میکنیم وجنگ به راه انداخته هزاران-هزارانسان رامیکشیم،آدم میگفت راست میگوید،اما وقی اومیگویدکه ما توانسته‌ایم شورشیان راعقب بزنیم "آدم میگوید"دروغ می گوئی! یک قیاس خیلی سطحی هم نشان میدهدکه این از آن دروغ های شاخداراست که هرانسان صاحب قیاس رابه خنده وامیدارد.

 

"آنهاوقتی ازکابل حرکت میکنندوازدوراهی پغمان میگذرند،ازترس تانک های امریکائی رادرپناه سربازپیاده افغانستانی (گوشت دم توپ) ودرحمایت کاروان مردم ملکی حرکت میدهند. درهردو طرف سرک بس ها وموترهای ملکی می روند و تانکها وهلی کپترهای آنها بی اثر میباشند. آنهاکه قراراست ازاین کاروان دفاع کننددرپناه کاروان آب ونفت انتقال میدهند. ولی باوجود آنهم مورد حمله قرارمیگیرندوازبین میروند. ازکابل تا غزنی وازغزنی تا قندهار واز قندهارتا مرزولایت هرات لاشه عراده جات امریکائی واروپائی محیط زیست مارا کثیف ساخته اند. کنارسرک به میدان جنگ هیبتناکی مشابه است. خون، چرب، بنزین و لاشه عراده جات صحنه سهمگینی راترسیم میکنند. این خلق افغانستان است که مقاومت میکندولی طالبان ثمرآنرابرمیدارند. توگوئی که نفرت ازمتجاوزواشغالگربه اندازه ای در خون این مردم درجریان هزاران سال ته نشین شده که آنهاحتی حاضراندتحت نام طالبان هم علیه این متجاوزین بجنگند"(چشمدید یک افغانستانی مقیم اروپا از افغانستان)

ما تنها به این گزارش که بدون شک حقیقت است اکتفا نمیکنیم وراست ودروغ بودن ادعای جنرال امریکائی رادر

جا های دیگر جستجو میکنیم.

چندهفته پیش پدرکریم خلیلی مرده بود. حاجی نبی برادرخلیلی ویکی ازسران مافیای زمین، فاتحه گرفته بود. اواسط روزبودکه شهرک حاجی نبی رامامورین مسلح امنیتی اشغال کردند.رفت وآمدمشکل شد،چارراه هامسدودشدند وبه اهالی شهرک دستورداده شد که به خانه های شان رفته وبیرون نیایند. برسرهربام چندمامورامنیتی مسلح برآمده به دیده بانی پرداختند. کوچه وخیابان راجاسوس هاوافرادمسلح اشغال کردند.هلی کپترهابرفضای شهرک به پرواز درآمده وبا پراگندن خاک وریک کثیف به آسمان فضای شهرک رابه آسمان صحرادرعین طوفان ریگ مشابه ساختند. اینها تمام بخاطرمحافظت ازجان آقای کرزی انجام میشد. اماخوشبختانه آقای کرزی کمترازیک دقیقه درآنجاماندوبه"دلیل امنیتی"هرچه زودترفاتحه پدرخلیلی راترک گفت. وقتی رئیس جمهورافغانستان تحت شدیدترین شرایط امنیتی درفاتحه شرکت میکندونمیتواند بیشتر از یک دقیقه بنشیندومی ترسد که مسجد منفجر شود، معلوم میشودکه آقای جان الن چقدر شورشیان راعقب زده است. اگرعالی ترین مقامات دولتی نشست یاجلسه ای راترتیب میدهدودرآن یک خردضابط امریکائی یاانگلیسی ویاآلمانی رادعوت میکند،آنها درجلسه نمی آیندزیرامیترسندکشته شوند. برای یک خارجی اکنون سنگ وچوب افغانستان مظنون بنظرمی رسد. آنهادربسیاری از مواردبرالاغ ها وشترها آتش بازمیکنند ومیگویند که "قصدمنفجرکردن خودرا داشتند".افسران وصاحب منصبان افغانستانی دستوراکیددارندکه درملاعام بایونیفورم نظامی ظاهر نشوند. آنهاهمچنین دستوراکیددارندکه بیشترازدونفرشان یکجاراه نروندویانباشند. آنها که قراراست ازجان ومال مردم دفاع کنند،ازجان خودشان هم دفاع کرده نمیتوانند.امریکائی هاوانگلیسی هااجازه نمیدهندکه بیشترازدوسربازحتی درداخل تانک های شان بنشینند زیرامیترسندموردحمله قراربگیرند. درعروسی های خانواده های مامورین بلندمنصب دولتی جای مامورین دولتی راازدیگران جداتعین میکنند. امابا وجود آنهم آقای جان الن میگوید که وشورشیان را عقب زده است! بسیارخوب،پس این فضای وهمناک ومملوازبی اعتمادی وهراس درکابل یعنی شهری که ماننددژنظامی در چشمک دوربین مامورین امنیتی وحمایه هزاران پایه مسلسل،ده ها فروند هلی کپتروبمب افگن قراردارد، از کجا منشا میگیرد؟چراامریکائیها،انگلیس ها،فرانسوی ها،وخلاصه 44 کشوردیگردنیا که افغانستان رااشغال کرده اندجرائت نمیکنندکه ازداخل دژهای آهن شان پا به بیرون بگذارند؟ وچرابازهم در داخل همان دژهای خارا وآهن بازهم مورد حمله قرارمیگیرند؟

اگرشماواقعاشورشیان راعقب زده اید،پس چراآنها دراین جنگ روانی برشما تا این حد پیروزشده اند؟چرانه تن ازده تن افغانستانی میگویندکه "امریکائی ها شکست خورده اند". نه؛ شمادروغ میگوئید. بهتربودشما میگذاشتید مزدوران افغانستانی تان اینگونه دروغ هارابه نمایندگی از شما بزنند. زیراآنها بودند وهستندکه" کلیپتوکراسی ( حکومت دزدی واختلاس)شماراتاعرش اعلی مدح میکردند."حیف"است که فرمانده تمام قوای ناتویعنی وایسرای امپریالیست هادر افغانستان دروغی رابگویدکه حتی طفل دبستانی افغانستان رابه خنده وامیدارد. بهتراست شمااینگونه مسخره بازی هارابه"فریاد"کشان واگذارکنید که آنراشامل "گفتمان"دموکراسی افغانستان بکنند.

 

شواهدی که ثبوت میکند جنرال صاحب دروغ می گوید،

 

برعلاوه اوضاع عینی افغانستان که درآن حتی یک آدم نابیناهم می پذیردکه شورشیان کنترول اوضاع وابتکارعمل را دردست دارند،اسنادومدارکی که بطوررسمی ازمنابع دولتی وغیردولتی اضلاع متحده امریکابیرون می آیند، نشان میدهند که جان الن بیهوده میگوید. یقیناکه این چنین بیهوده گوئی از پرنسیپ وایدئولوژی سرمایداری منشا میگیرد. این دروغ دروغ ستمگرانه ودروغ تکبر امپریالیستی است وبا دروغ افراد عادی تفاوت دارد.دروغی که یک فردعادی میگوید ممکن است ده ها دلیل ناچاری و مجبوری داشته باشد ولی دروغ جان الن دروغ تکبر،خودپرستی وزورگویی است. این دروغ فقط یک دلیل داردکه عبارت ازتامین سلطه غارتگرانه جهانی امپریالیزم است. بنا به این دلیل این دروغ از نیئت بدوشیطانی امپریالیزم منشا میگیرد. کولین پاول درجریان تدارک حمله برعراق درموردسلاح هسته وی وشیمیائی صدام حسین نیزبا همین بیشرمی دروغ گفت. ما در یک مقاله جداگانه دروغ های سیاست بازان امپریالیست راعلیحده بیان خواهیم کرد، ولی لازم است دراینجا توجه مختصرشمارا به دروغ های یکی دیگرازخدمتگذاران حقیر نظام امپریالیزم سرمایداری یعنی تونی بلیرصدراعظم سابق انگلستان معطوف سازم که میگفت" صدام حسین در ظرف 45 دقیقه میتواند سلاح کشتارجمعی را تولید کند".

درنظامی که تحت ایدئولوژی سرمایداری قراردارد، فقط کسی میتواندازپله های قدرت بالابرود که اینگونه دروغ بگوید وحتی اخلاق وشخصیت فردی وانسانی اش را نیز قربانی منافع غارتگران جهان بسازد.

 

بیائید ببنیم که رسانه های جمعی چگونه به دروغگوئی جنرال صاحب شهادت میدهند. ازجمله منابع دیگر،وب سایتی را باز میکنیم که هرروزآمارتلفات ناتورادرافغانستان وعراق گزارش میدهد.این وب سایت(www.icasulaties.org) که بطورمستقیم ازوزارت دفاع ومنابع رسمی ایالت متحده امریکانقل میکند. براساس گزارش این وب سایت تلفات قوای ناتودرطی 10 سال به قرارذیل است.

 

Year

US

UK

Other

Total

2001

12

0

0

12

2002

49

3

18

70

2003

48

0

10

58

2004

52

1

7

60

2005

99

1

31

131

2006

98

39

54

191

2007

117

42

73

232

2008

155

51

89

295

2009

317

108

96

521

2010

499

103

109

711

2011

316

32

81

429

Total

1762

380

568

2710

 

اگر به این جدول دقیق شویم می بینیم که حقیقت کاملا برخلاف ادعای جان الن است. دیده میشود که ازنوامبرسال 2001 تامارچ سال 2003تعدادتلفات امریکائی ها کمتراز50 نفراست. این زمانی است که اضلاع متحده امریکادرعراق درگیرنیست. ازطرف دیگرتعدادسربازان آن درافغانستان هم کم است. درذهن اکثریت مردم افغانستان دراین زمان این امیددورمی زند که شایدکشوربسوی بهبودی برود. اما امپریالیست هاسنگ بزرگ تری رابرمیدارند و درماه اپریل سال 2003 برعراق حمله میکنند. دیده میشودکه درسال 2006تعدادتلفات امریکا درافغانستان دوبرابرسال 2003 میشود وتعدادتلفات انگلیس هابه ده برابرسالهای اول تجاوزآن به افغانستان میرسد.تعدادتلفات نیروهای ناتودرسال 2006 بطور اوسط حدود 4 برابرسال 2003 است. جان الن چهارسال بعداز2006 یعنی زمانیکه تعدادتلفات نیروهای ناتو حدودا 2.5 برابرسال 2006 میباشد میگوید که ما "شورشیان را عقب زده ایم" .

درکناراین آماریک آماردیگرنیزوجودارد. اگربه این آمار یک نظر مختصر بیاندازیم می بینیم که ازسال 2001تاسال 2003نیروهای ناتوبطوراوسط درهرهفته 4 بارموردحمله قرارمیگرفته اند.ازسال 2003 تاسال 2006 این حملات از4

به 10باردرهرهفته ارتقامی یابد. ازسال 2006 تا سال 2010 حمله برنیروهای ناتو درهرهفته به 40بارمیرسد. درسال 2011این رقم به 70باررسیده است. معلوم نیست که ژنرال صاحب درکجا وچه زمانی شورشیان را عقب زده است؟

 

بودجه نظامی برابر تمام دنیاوناکامی های بزرگتراز آن،

ماکمونیست هاهمواره گفته ایم که امپریالیزم یعنی جنگ افروزی، تجاوزواشغالگری. همانگونه که نمیتوان بدبوئی را ازخوک گرفت، نظامی گری وجنگ افروزی را نیز نمیتوان ازامپریالیزم گرفت.بودجه نظامی امپریالیزم امریکا درسال 1999 حدود350 ملیارد دالردرسال بود.این رقم درسال 2001 به 426 ملیارد دالررسید. امادرسال2008بودجه نظامی آن به 710ملیارددالر ارتقایافت.این مبلغ یک تزاید66.7%رانظربه بودجه

سال 2001 نشان میدهد.

بعدازپیروزی حزب دموکرات وبه قدرت رسیدن بارک اوباما،حکومت جدیدیک تقلیل 4.2% رادر بودجه نظامی واردمیسازد.اماباوجودآنهم درسال 2010نظربه فشاربحران مرگ باراقتصادی این تقلیل صرف2.3% میباشد.درهمین سال بودجه نظامی اضلاع متحده امریکا5.44برابرچین،9.5 برابر روسیه و12برابرانگلیس است.

اگراین بودجه رادرسال2010با بودجه های نظامی ممالک بزرگ دیگردنیامقایسه کنیم می بینیم که بودجه نظامی امپریالیزم امریکا4.8 برابربودجه نظامی کانادا،هندوستان،برازیل،استرالیا،آلمان وفرانسه درمجموع میباشد. اما علیرغم آن، باگذشت هرروز در افغانستان عقب نشینی میکند،چنانچه می بینیم که درسال 2010تعدادتلفات عساکر امریکائی درافغانستان 41.6 برابر سال 2001 می باشد.

 

جان الن فکرمیکندکه لاف زدن میتواندکارگربیافتد.اینگونه لاف وگزاف برای مدت کوتاهی روحیه امریکائی هائی راکه ازجنگ وتجاوزحکومت شان دفاع میکنند،بالاببردولی حقایق رانمیتواند تغییربدهد. ضرب المثل عامیانه درزبان پشتو وجود دارد که میگویند " ددروغ مزل لنده ده"، دروغ جان الن در روز دهم یازدهم سیپتمبر به روز 13 ام سیپتمبر با حمله گسترده ای برسفارت امریکا،دهمزنگ وچارراهی عبدالحق نشان دادکه حقیقت کاملا برخلاف گفته های وایسرای امریکا درافغانستان است. این حملات که تعداد زیادی کشته وزخمی ازخودبجاگذاشت، سفارت امریکارابه راکت بست نشان داد که منزل اینگونه دروغ هاحتی دوروز هم طول نمیکشد.

 

زمستان سرد تجاوزواشغال میرود ولی رو سیاهی روشنفکر تسلیم طلب باقی میماند.

 

دیگرواضح شده که امپریالیست هادربرداشتن"سنگ افغانستان"سخت اشتباه کرده اند.اکنون نه زورکمراقتصادی شان میکشدکه این سنگ رادرهوانگه دارندونه زانوان شان توان حمل آنرابه جای دیگردارندونه هم بازوان شان قادربه خردکردن آنست.آوازخوانی وبلبل سرائی عاشقان"کلیپتوکراسی امریکائی"هم باگذشت هرروزیابه ضبحه های ندامت مبدل میشوند ویاازشرم خاموش میگردند. رقص وپایکوبی تسلیم طلبان بالعن ونفرین به خودوباداران شان همراه گشته ویکی بدنبال دیگری میدان طرب راترک میکنند. ngo دارها شب هارابا کابوس میگذرانند. اما حرص غارت وهوای استیلاگری امپریالیست ها راچنان ازواقعیت عینی دورساخته که نه لرزش زانوان شان رااحساس می کنند، نه ضعف بازوان شان را می بینند ونه فریاد وضبحه های ماتم آلود مزدوران تسلیم شده افغانستانی شانرا می شنوند.

 

امروزتنهاخائنین ملی وعناصرتسلیم شده شریک افتضاح امپریالیست های امریکائی وهمقماشان آنهانیستند،بلکه روشنفکران تسلیم طلب نیزشریک افتضاح باداران امریکائی واروپائی شان میباشند. آنها بودند که درروزهای اول تجاوزواشغالکری افغانستان زمانیکه امپریالیست هاسناج های حائنین ملی را بادالرپرمیکردند، اعلامیه بیرون میدادند که" شایسته سالاری را فراموش نکنید!"، درروم به دست بوسی ظاهرشاه می شتافتند،در گردهمائی های فرمایشی بخاطرآنکه توجه دستگاه اطلاعات امپریالیزم راجلب کنند اطفال7یا8 ساله شان راعلیه طالبان به شعرخوانی برستیژبالا میکردند. بدون آنکه طالبان راباامپریالیزم ربط دهندوجنایات وزن ستیزی طالبان راباجنایات وزن ستیزی امپریالیزم و نظام حاکم پیوندبدهند،زن ستیزی طالبان رابا"رمزوکنایه"به اصطلاح افشا میکردند.آنها باعلی احمد جلالی وزیرداخله دوره اول رژیم ویکی ازخانه زادهای امپریالیست ها به خلوت میرفتندوبه اونام ومشخصات کمونیست ها وانقلابیون راراپورمیدادند.آنهابه پشتیبانی ازشوئنیزم ملیت پشتون با"افغان ملت"دربن به تظاهرات دست میزدند. بخاطردفاع از"شورای دموکراسی" یعنی شورای خیانت روشنفکران مزدورجلسه تدارکی انقلابی راترک میگفتندوبرضد امپریالیزم وارتجاع بودن آن جلسه اعتراض میکردند.سرانجام این زمستان تیره وسرداسارت مردم وکشورکه درآن این روشنفکران شهرت ونام یک عده افغانستانی رابه دستگاه اطلاعات امپریالیست ها گزارش میدهند، سپری میشود ولی روسیاهی خیانت باراین موجودات حقیرهمچنان دردل تاریخ مبارزات مردم کبیرافغانستان بمثابه لکه های خیانت وادامه تسلیم طلبی وخیانت ملی شان باقی خواهند ماند.

پایان

16 سیپتمبر 2011