Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
کمونیسم چیست وچگونه بورژواهابا آن مبارزه میکنند

 

کمونیسم چیست وچگونه بورژواها به آن اهانت میکنند

 

صحبتی با آقایان عبدالحنان روستائی ومحمد حیدراختر

 

 

نوشته :الینگار

 

 

بخش دوم

 

بعدازسقوط نظام مزدوروابسته خلق وپرچم وبه حکومت رسیدن مجاهدین درسال1992رهبران لشکری ودولتی خلق وپرچم به اروپاآمدند.احزاب پارلمانی ممالک اروپائی بخاطربه زیرضربه قراردادن رقبای انتخاباتی شان شروع کردند به بلندکردن شعارمحاکمه سران خلق وپرچم زیرنام"محاکمه جنایتکاران جنگی رژیم کمونیستی نجیب الله". نیروهای آگاه وکمونیست افغانستانی که می دانستنداین توطئه درحقیقت کارزاربدنام سازی کمونیزم است آن رابمثابه توطئه و تفتین که بخشی ازمبارزه طبقاتی سرمایه داری علیه کمونیزم است،ردنمودند.امابرخی ازرهبران"سازمان رهائی" و "بقیه السیف ساما"(که آخری تازه ازراه رسیده وتاهنوزبوی"شورای نظار"زلباس های شان درهواپخش میشد،) شروع کردندبه رقص وپایکوبی وتماس گرفتن بامقامات اطلاعاتی رژیم های اروپائی برای همکاری. آنهاازکمونیست های افغانستان نیزخواستندکه در"کارزارمقدس شان"سهم بگیرندوبه دنبال این نگردندکه آنهاجنایتکاران خلق وپرچم رازیرچه نامی محاکمه میکنند.امانیروهای کمونیست میگفتندکه"اول خوب توجه کنیدکه چه کسانی ضد جنایت کارشده اند ومیگویند که جنایتکاران خلق وپرچم رامحاکمه میکنند؟ ثانیا توجه کنیدکه آنهااین جنایتکاران راتحت چه نامی محاکمه میکنند؟ آنها این افرادرا اول کمونیست میگویندوسپس بنام جنایتکارمحاکمه میکنند. چه وجدانی میتواندبااین توطئه همگام شود؟".اماهموطنان"سامائی"و"سازمان رهائی"مابه این حرف ها گوش نوا نداشتند. آنهااصرارمی ورزیدند که مهم نیست که چه کسانی آنهارازیر چه نامی محاکمه میکنند، مابایددراین موردباآنهاهمکاری کنیم. اما کمونیست ها میگفتند:"آیا خلق وپرچم کمونیست بودند؟ که زیرنام کمونیست محاکمه شوند؟ این مبارزه باجنایت وحنایتکاران خلق وپرچم نه بلکه مبارزه با کمونیزم است. خلق وپرچم به مردم آزادیخواه وشریف افغانستان خیانت کرده نه به سرمایداری.خلق افغانستان باید آنهارامحاکمه کنند، اگراینکارمانند صدها کاردیگرامروزممکن نیست، نباید بااصول به بازی نشست.". ازطرف دیگرامپریالیست هاآنهارااگرمحاکمه هم بکنندبخاطرمنافع غارتگرانه جهانی خود شان محاکمه میکنندنه به خاطراجرای عدالت.زیراامپریالیزم مجری عدالت نیست وانتظارداشتن عدالت ازامپریالیزم یک توهم تسلیم طلبانه است که بااصول انقلابی مغایرت دارد. مضاف براین ماافغانستانی هاهزارهاسال است که علیه تجاوزولشکرکشی فاتحین وجهانگشایان دست به مقاومت زده وخوی وخواص عالی اتکابخودوشجاعت انسانی رانسل به نسل پرورانیده وبه فرهنگ وسنت ملی مامبدل ساخته ایم. عوامل ومولفه شجاعت، شهامت وشرافت تاریخی ایکه درمقاومت علیه زورگویان متبارزمیگرددبه مااجازه نمیدهدکه ازستم یک ظالم به ظالم دیگری مراجعه کنیم تا ازاو انتقام بگیریم."اماهموطنان"سامائی"و"رهایی"مادرظاهرچیزی نمیگفتندولی درباطن یکقدم هم ازکارباامپریالست ها عقب ننشستند.این امرسرانجام همان ائتلاف بدوی وابتدائی نیروهای انقلابی راکه بابیرون دادن نوشته"گردهم آئی نامیخن یاآغازیک خیانت ملی دیگر"به وجودآمده وبعدتردرتشکیلات های فدراتیوی متبارزگشته بود،ازبین برد.تلاش نیروهای انقلابی برای متقاعدساختن رهبران این دوسازمان دراروپابه این امرکه"سرمایداری باکمونیزم برخورد طبقاتی میکند وپیونددادن خلق وپرچم به کمونیزم"مولفه بزرگ این توطئه است به جائی نرسید.این منطق برای برای رهبران بقیه السیف ساماوسازمان رهائی ناآشناوبی ارزش بود.چندسال بعداین حرکت انتقام جویانه این دوسازمان را دریکی ازکشورهای اروپائی به اندازه منزوی ساخت که خلقی هاوپرچمی هابریکی ازمغزمتفکراین جریان انتقام جوی بورژوائی سامائی- رهائی دربین دادگاه حمله واوراببادنفرین وناسزاگرفتند.

 

بعدازتجاوزولشکرکشی امپریالیستهابرافغانستان وگرم شدن بازار"ضدخلق وپرچم"که"کمونیست"خواندن خلق وپرچم به"معیارقابل اعتباربودن"نزدامریکائی هامبدل شد،روابط آقایان سامائی وسازمان رهائی بدلیل"خونشریکی"با شورای نظاربا امپریالیست ها گرمترازپیش شد. هموطنان سامائی مادرآلمان مستقیمابه طرفداری ازجلسه بدنام بن رفتند ودرکنار"افغان ملت"ایستاده ومظاهره کردند. سامائی هادرهالندیکی ازرهبران شانرابه روم به دست بوسی ظاهر شاه فرستادند. بخشی رهبری ساما"افغانستان الگوی دموکراسی امریکائی"رابه تبلیغ گرفتندوتسلیم طلبی رابه یک مشی علنی سیاسی تبدیل ساختند.هموطنان سامائی مابازهم پیرهن پرخون شهداراعلم کردندولی اینباربرای انتقام گیری ازخلق وپرچم درمجموع نبودزیراخلق وپرچم که دردستگاه دولت پوشالی حامد کرزی وبه ویژه دستگاه اطلاعات خلق وپرچم نفوذکرده بودند،این اجازه رابه آن هانمیداد. ثانیابلندکردن شعارمحاکمه جنایتکاران خلقی وپرچمی باعث ایجاد دردسربرای امپریالیست هادرافغانستان میشد.به همین دلیل آنهااینبارتنهاشعارمحاکمه اسدالله سروری رابلند کردند. دراینجادیده میشدکه تاچه اندازه پرچمی هاوسازائی هادراین کارزارنقش عمده رادارند.اماهموطنان سامائی مادر این برحه که تمام تلاش شان برای گرفتن مقام ومنزلت دردولت پوشالی کابل بوددرآلمان، هالند وفرانسه دراین راستاکارمیکردندکه دولت افغانستان یک دولت طرفدارمردم است واکنون ازمردم میخواهدکه بیایندواسدالله سروری جنایتکاررامحاکمه کنند. انقلابیون کمونیست افغانستان دراین زمان طی اعلامیه گفتندکه آیاممکن است دولتی که درسایه شمشیر امپریالیستهای استعمارچی به وجود آمده وافرادی مانندخلیلی،سیاف،محسنی،فهیم،دوستم،انوری، محسنی وهزاران جنایتکاران جهادی دیگرستون اساسی آنراتشکیل میدهند، دولت مردمی باشد؟ ثانیااگرقرارباشدکه جنایتکاران راباید محاکمه کرد، آایاسیاف ومحسنی،محقق وفهیم، دوستم وانوری کمترازاسدالله سروری جنایتکاراند؟ در آن اعلامیه گفته میشدکه اینگونه تبلیغات تلاش های ناکام ومضحکی اند برای غسل تعمید دادن یک دولت پوشالی وضد مردمی زیر نام محاکمه جنایتکارمنفوری مانند اسدالله سروری. پیشکسوتان این سازمان ها تلاش دارند که با اینکارها نزدامپریالیست هاومرتجعین جهادی"اعتبار"و"آبرو"پیداکنند.این نبردبه اندازه داغ شدکه سیدغلام علی مشرف معروف به سیدحسین موسوی زیرنام احمدبرومند دروب سایتش مارا"طالبان مائویست" خطاب کرد.

 

درکارزاردوم برای محاکمه اسدالله سروری یکی ازاعضای سابق سازمان وطن پرستان واقعی(ساوو)نیزشرکت کرد. اینبارسازمان رهائی بابقیه السیف دوسازمان دیگردراروپافورمه شهادت خواهی علیه اسدالله سروری رابه افراد فرستادند. جالب توجه اینست که افرادی مشهوری که خودعضو"جبهه ملی پدروطن"حفیظ الله امین جلادبودنیز به آنها پیوستند. وب سایت دولتی گفتمان ماه هابه این کارزارمصروف بود. سامائی هاحتی ازجانب اطفال 7-8 ساله وپیرزنان 70-80 ساله شان که نمیداننداسدالله سروری کی بوده، فورمه شهادت راخانه پوری کردند. درحالیکه ازیک فامیل پدر،مادر،اطفال زیرسن فورمه شهادت راپرکرده بودنددرطی ماه هادوران این کارزارتعدادشاهدین به 200 نفرنرسید.98% این 50 نفرنیزافرادی بودندکه گفته بودندماشنیده ایم که فلانی که ازقریه ماگم شده،درزمان ریاست اسدالله سروری بقتل رسیده است.یعنی هیچ کسی حاضرنشده بودکه بافاکت مسلم که معنی شهادت دادن هم همان است شهادت بدهدوتمام فورمه ها،براساس قرائین وزمینه یابه اصطلاح معروف حقوقی(Circumstantial) پرشده بودند. سکوت اهانت آمیزمردم درقبال این کارزارنشان دادکه مردم افغانستان آن طرف این صفحه راخوانده اند وبه همین دلیل باسکوت شان به طرز اهانت آمیزبه وطنداران سامائی، سازمان رهائی و سازائی مانیشخند میزنند. وبهمینصورت به اثبات رسانیدکه ترفندهای حیله گرانه وحرکات فرصت طلبانه افرادیکه بخاطر خانه سامان وچایدارباشی شدن پیش متجاوزواشغالگردمبک میزنند،ولوبامعصومیت اطفال7-8 ساله وپیچه سفیدی مادربزرگ70-80ساله هم مکیاژشود، از جانب خلق بانیشخنداشئمزازآمیزروبرومیگردد. زیرامکاری وچالبازی،توطئه چینی وفریبکاری هرقدرهم محور سیاسی داشته وباواژه های فریبنده ملبس شده باشند،حیله گری ودروغ باقی میمانند. پایان بخش دوم