Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
اراكين بلند پايه اي دولتي سرباند مافيايي بين المللي درافغانستان ميباشند

 

اراكين بلند پايه دولتي سرباند مافياي بين المللي درافغانستان ميباشند !

 

 

بان كي مون سرمنشي سازمان ملل متحد درجلسه ايكه درپايتخت اتريش دايرشده بود، هشدار داد كه %41 كشت مواد مخدر درافغانستان درسال 2011 نسبت به سال گذشته افزايش يافته است وبايد جلوكشت مواد مخدر درافغانستان گرفته شود !

 

امپرياليستها ومبلغين شان ميخواهند كه با دروغ هاي شاخدار توده ها را فريب دهند و در ظاهر طوري وانمود سازند كه آنها مخالف كشت و قاچاق مواد مخدراند. درحاليكه توده ها و بخصوص توده هاي زحمتكش افغانستان بخوبي درك نموده اند كه اشغالگران امپرياليست هيچگاه خواهان تخفيف كشت و قاچاق مواد مخدر نبوده و نيستند، چه رسد به مبارزه عليه آن و يا از ميان بردن آن. طبق آمار رسيده امسال شصت هزارهكتار زمين تنها درولايت هلمند زيركشت مواد مخدر قرارگرفته است كه ازجمله چهل و دوهزار هكتار آن اراضي از طرف زورمندان و اراكين بلند پايه دولتي غصب گرديده و مربوط به آنها ميباشد، از18 هزارهكتار باقيمانده آن فقط چند فيصد مربوط به دهقانان ميان حال ومرفه حالي است، باقيمانده آن تماما در اختيارفئودالان است كه در دستگاه رژيم پوشالي ازمقام و موقعيت خاصي برخوردارند. گاه گاهي نمايشات مضحكه تخريب اراضي كشت شده مواد مخدر كه ازطرف رژيم پوشالي به نمايش گذاشته مي شود مربوط همين دهقاناني است كه ازقدرت ونيرومندي برخوردارنيستند.

 

واقعيت عيني و اجتماعي افغانستان شاهد و گواه آنست كه سرباند مافياي بين المللي درافغانستان فاميل حامد كرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان بوده وميباشد. چنانچه درسمت شرق ، غرب و شمال كشور كشت مواد مخدر بطورقطع ازبين رفته واگر دربعضي نقاط آن كشتي صورت مي گيرد چندان چشم گيرنبوده وآنهم مربوط به زورگويان و قلدرمنشان رژيم است. تمامي كشت و قاچاق مواد مخدر درجنوب كشور جائيكه فاميل حامد كرزي ازقدرت خاصي برخورداراست متراكم گرديده است. تا ديروز ولي كرزي نماينده اصلي اين باند مافيا بود وامروز قيوم كرزي برادر حامد كرزي ( كسيكه ازهمين حالا بحث ها درباره رياست جمهوري وي بعد ازحامد كرزي بر سرزبانها است و دقيقا كه امپرياليستها ازهمين حالا او را براي رسيدن بمقام رياست جمهوري تقويه خواهند نمود) مسئوليت رهبري اين باند را عهده دارميباشد.

امروزاشغالگران امپرياليست به خاطرتامين منافع خويش بهترين حامي وياور باند هاي مخرب ، مافياي قاچاق مواد مخدر، مافياي زمين درافغانستان ميباشند. زيرا بهترين منافع درشرايط كنوني براي اشغالگران امپرياليست كشت مواد مخدر درافغانستان ميباشد، طبق آماريكه ازطرف خود رژيم داده شده بالاترين منفعت ازقاچاق مواد مخدر را اشغالگران امپرياليست به جيب زده اند.

 

عطا محمد نور والي بلخ ازطريق رسانه ها تلويزيوني گفت :" امروز قاچاق مواد مخدر درافغانستان مربوط به خارجي ها است، زيرا هيچكس نميتواند آنها را درميدان هاي هوائي بازرسي نمايد، آنها ازطريق طيارات مواد مخدر را به خارج انتقال ميدهند. اينكاراز افغانها ساخته نيست، زيرا آنها نمي توانند مواد را از بازرسي هائيكه زير ذره بين قرار دارد حمل نمايند" به همين ترتيب وزير "مبارزه" با مواد مخدر نيزازطريق تلويزيونها مهرتائيد برگفته والي بلخ زده وگفت كه " درسال 2011 مبلغ شصت وشش مليارد دالرمحصول كشت مواد مخدر درافغانستان بوده است كه ازجمله 2.1 مليارد دالر( يك اعشاريه دومليارد دالر) آن بداخل افغانستان آمده است وبقيه را خارجي ها به جيب زده اند" درحاليكه آمارمحصول كشت مواد مخدر درسال 2011 ميلادي بالاتر ازاين ارقام بود و بالاتر ازهشتاد میليارد دالرميرسد. ازمقدارپوليكه داخل افغانستان مي شود مقدارناچيزآن حتي ميتوان گفت كه فقط معاش روزانه به دهقانان و كارگرانيكه ازولايات غور، بادغيس، هرات... به جنوب كشوردرفصل گرفتن شيره ترياك مي آيند نصيب شان مي گردد وبقيه به جيب باند مافيا وخاصتا فاميل حامد كرزي مي ريزد.

 

اعتراف دو فرد بلند پايه دولتي بيان كننده اين مدعا است تا زمانيكه اشغالگران امپرياليست درافغانستان حضورنظامي خويش را حفظ كنند، علاوه براينكه كشت وقاچاق مواد مخدرازبين نميرود، بلكه سال به سال به آن افزوده مي گردد. كشت وقاچاق مواد مخدر علاوه براينكه زيربناي اقتصادي كشور را به نابودي ميكشاند، وضعيت زندگي دهقانان ، كارگران و بقيه اقشار زحمتكش افغانستان را روز به روز به ويراني مي كشاند. چنانچه ما روز به روز شاهد بي خانمان شدن عده اي ازهموطنان خويش بوده ومرتبا ديده مي شود كه روز به روز تعداد معتادين دركشور افزايش مي يابد. باند مافياي بين المللي مواد مخدر تنها به كشت وقاچاق مواد مخدردر افغانستان اكتفاء ننموده، بلكه روز به روز فساد اداري را نيز دامن مي زنند، درشرايط كنوني هيچكس نميتواند نه تنها درسطح افغانستان بلكه درسطح جهان ازفساد گسترده اداري درافغانستان چشم پوشي كند. فساد اداري آنطورگسترش پيدا نموده كه اگرشخصي متهم به فساد اداري گردد، فورا ازچوكي اش عزل گرديده مقام ودرجه بالاتري به وي اعطا مي گردد. مثال برجسته آن عزيزلودين رئيس كمسيون انتخابات گذشته كه متهم به فساد گرديد، ميباشد. نامبرده بعداز اتهام به فساد ازمقامش بركنارگرديد و رئيس مبارزه با فساد اداري مقررشد. مشت نمونه خرواراست، اينكه آقاي لودين براي استجواب درباره فساد اداري به پارلمان خواسته شد، او به صراحت اعلام نمود كه " مبلغ سه ونيم میليارد افغاني ازگمرك حيرتان مفقود گرديد، اگر از گمرك ننگرهار و كابل براي شما بگويم يك عالم دستمال بكارداريد تا اشكهاي خود را پاك كنيد." درباره چنين رژيمي ديگرهيچ جاي بحثي باقي نميماند، جزمقاومت دليرانه براي دگرگون كردن آن.

 

رژيم حامد كرزي ، رژيمي است سراپا غرق درجنايت وخيانت وتا مغزاستخوان كثيف. رژيمي است كه هريك ديگري را مسخره مي كند. چنانچه عملكرد پارلمان درمورد وزيرماليه و وزيرداخله كه ازچند روز قبل تصميم به استيضاح شان گرفته بودند، وبنا بقول يكعده ازوكلاي پارلمان،" وزيران استيضاح نشدند، بلكه اين خود پارلمان بود كه استيضاح گرديد" و وكلاي مجلس را به گرفتن رشوه هاي كلان و موترهاي ضد گلوله ازطرف دو وزير مذكورمتهم مي نمودند، بيان كننده دقيق اين موضوع است. هيچ رژيمي كه برمبناي مالكيت خصوصي بنا شده باشد را نميتوان اصلاح نمود، بلكه بايد آنرا ازبيخ وبن برانداخت.

 

" جنبش انقلابی جوانان افغانستان "