Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

 

بیانیه مائویست های افغانستان بمناسبت 18 ام جوزا

 

درگرامی داشت روز شهادت عبدالمجید کلکانی

 

تاریخ هرسرزمین افرادی رامی شناسدکه دردل زمان ودرمتون خاطره هاهزاران سال زنده اندوعبدالمجیدکلکانی بدون شک یکی ازاین افرادمیباشد. مجید، بزرگ ترین میهنپرست انقلابی تاریخ افغانستان است. اینکه مجیددرچه خانواده ای وچه زمانی متولدگردیده ونزدچه کسی چه چیزرافراگرفته است، به دوستداران اوروشن میباشد، اماآنچه که درگرامیداشت روزشهادت اوبایدبیان گردد، معرفی شخصیت سیاسی- اجتماعی واقعی او میباشد.

عده ای ازافغانستانی های خارج نشین هرسال یک مرتبه درآلمان جمع میشوندو18 ام جوزاراطی برگزاری یک محفل بمثابه روزشهداوعمدتاروزشهادت مجید شهید گرامی میدارند. ترکیب، اغراض سیاسی ومحتوای این محفل باشخصیت سیاسی- ایدئولوژیک مجیدنتنهاسازگاروخوانانیست،بلکه بی نهایت مغرضانه نیز میباشد. زیرا؛ درترکیب شرکت کنندگان این محفل بعدازاعضای خانواده واقارب مجیدشهید وبه اضافه یک عده افرادی که واقعا دوستداران واقعی مجیدمیباشند درگام اول دسته ای ازافرادقرارداردکه بنام"سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ادامه دهندگان)"ازساماجداشده ومدعی اندکه راه مجیدراادامه میدهند. این افراد نتنهاادامه دهنده راه مجیدنیستند، بلکه آنهادرست درمقابل آنجائی که مجیدایستاده بود، ایستاد اند. سرکردگان این دسته درنوشته های شان خودرابامجید وصله می زنندتا ازاینطریق آبروکسب کنند، اماآنها ازاین فاکت مسلم تاریخ بی خبراندکه آبروی سیاسی هرکس وهردسته درعمل سیاسی اوست نه به وصله زدن و پینه کردن های میکانیکی ونمایشی.

دسته دوم شرکت کننده این محفل راافرادی تشکیل میدهندکه درزندان های رژیم تسلیم گردیده واکنون با نهادهاوشخصیت های ضدمردمی وخائنین ملی افغانستان در تماس نزدیک قراردارند. افرادیکه بافاروق حق بین و"خاد"رژیم"نماد"راتشکیل دادندواکنون به"مرثیه خوانان بیچاره ای تبدیل گردیده اند".افرادیکه درسال 2002به پابوسی ظاهرشاه به روم شتافتندتاازطریق اودرافغانستان سرکاتب مقررشوندوآنهائیکه درروزانعقادمعاهده ننگین بن برای حق کرسی های"افغان ملت"دست به مظاهره زده بودند. افرادیکه مانندخائنین ملی سیاست های کشتاروغارت امپریالیست هارادرافغانستان تائیدمیکنندودربسامواردنقش مشاورآنهارابرعهده دارند.

دسته سوم راافرادی مانندرسول رحیم ولیبرال های هم قماش اوتشکیل میدهند."گفتمانی" های که دردل شان هم احمدشاه مسعودرادوست دارندوهم مجید کلکانی را . به این قسم دراین محفل تعدادافرادیکه بتوانندمجیدواقعی، مجید میهنپرست وانقلابی رامعرفی کنند خیلی کم وناچیزاست واکثریت حاضرین دراین محفل راافرادی تشکیل میدهند که میروندتامجیدشهیدراازروان تاریخی مقاومت جویانه وافکارآزادیخواهی وشورشگرانه اش جداسازندویا اورابابیانات غلو آمیزبه یک شخصیت اسطوره ای"بیغرض ومقدس برای همه"تبدیل کنند. این نسخه افغانستانی شمایل سازی شخصیت های بزرگ تاریخ، بخاک سپردن مجدد پیشوایان شورشگرتوده هاست. گنادی ژوگانف رهبرحزب کمونیست کنونی روسیه استالین را با این واژه ها که او"مردبزرگ تاریخ روسیه، دولتمدارودیپلومات بی نظیر، مردآهنینی که روسیه رابه یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل کرد" تمجیدمیکند تا استالین راازپرولتاریای گیتی گرفته وبه یک دولتمدارودیپلومات "ماهر"و" ترقی طلب"تبدیل کند. چه چیزی بیشترازاین استالین راکه میگفت اگریک روزبرای پرولتاریا مبارزه نکنم بیهوده زندگی کرده ام، بزیرخروارهاخاک فراموشی میسپارد؟ چه دشمنی ای بزرگترازاین باکارگران روسیه وجهان است که بورژوازی حتی رهبرفقیدشان راهم برای شان باقی نمیگذاردوازاو"بورژوای ترقی طلب ودیپلومات چانه بازخوب"میسازد؟ باهمین منطق، بورژواهای افغانستان مجیدشهید راازخلق آزادیخواه، سلحشورومقاومت جوی افغانستان میگیرند و ازاوملادرویزه، پیرروشان وسید جمال الدین میسازند. صرفنظرازاین بدعت، اگرازشخصیت عبدالمجیدکلکانی شهیدشورشگری، اطاعت ناپذیری،میهنپرستی، گردنفرازی، مقاومت جوئی وانقلاب طلبی رانفی کنید اوبیک افغانستانی معمولی ای مبدل میشودکه مانندده هاوصدهاهزارانسان دیگربدست جنایتکاران خلق وپرچم به شهادت رسیده است ، وفقط دشمنان اوعمدا دوستان نادانش با نادانی اورادرردیف رهبران جامعه فئودالی- مذهبی قرارمیدهند. مجیدپس ازآنکه آگاه شد، همیشه برضد نظام حاکم برافغانستان بود درحالیکه ازملادرویزه گرفته تاپیرروشان وسیدجمال الدین همه وهمه حامیان نظام حاکم بودندودرجدال برای حفظ حکومت های قرون اوسطائی شهزادگان فئودال وستمگران مذهبی شهرت یافته اند.

بنابراین؛ معرفی شخصیت حقیقی مجیدکلکانی شهیدوبدور انداختن شخصیت کاذبی که تسلیم طلبان وبورژواهای پوپولیست آلمان نشین ساماازاومیسازند، بخشی از مبارزه خلق افغانستان برای حفظ میراث انقلابی ومبارزاتی افغانستان بحساب میرود. تسلیم طلبانی که خودرا"ادمه دهندگان"راه مجیدمیخوانندآگاهانه وعمدااورابدنام میسازند، زیرابزرگترین بدنامی مجیداینست که"ادامه راهش"جاسوسی وراپوردادن شهرت مکمله انقلابیون کموتیست به وحشی های اخوانی و آدمکشان امپریالیست باشد. درحال حاضرتسلیم طلبان جاسوس درعین اینکه به خیانت به جنبش وجاسوسی برای اشغالگران معروفند، خودرا داعیان"ادامه راه مجید" میگویند. مادراینجابرای شرح تفاوت بین مجیدشهیدواین دسته تسلیم طلب(ساما(ادامه دهندگان)" یکی ازاین تسلیم طلبان جاسوس یعنی سیدغلام علی مشرف معروف به سیدحسین موسوی، احمدبرومند،محک باستانی رابامجید شهید مقایسه میکنیم وشما خود قضاوت کنید که آیا چنین افرادی میتوانند"ادامه دهنده"راه مجید شهید باشند؟.

1-   مجیدشهیدزندگی اش رادرراه مقاومت علیه ارتش اشغالگرومتجاوزسوسیال- امپریالیزم شوروی ودولت دست نشانده خلق وپرچم ازدست داد. درحالی که سیدغلام علی مشرف به همان دولت وهمان ارتش قاتل مجیدشهیدتسلیم شدوبرای آن به جاسوسی پرداخت(کوه صافی،غند سنگین).

2-   مجیدشهید نیروهای مسلح سامارابرای مقاومت درمقابل دشمن اشغالگرسازماندهی کرد آنرابرای همین منظورمثلا درحسین کوت بکارگرفت ولی سیدغلام علی مشرف به مثابه کمیسارسیاسی این نیرو آنرا بایعقوبی وداکتربهامعاون خاد مرتبط ساخت وزیرنام"هسته های سرخ داخل دشمن"رابطه پروتوکولی سخی، پیکار، ذکریا سردار و دیگران رابه رابطه منظم کواردینزه شده مبدل نمود.

3-   مجیدشهیدحتی به پاکستان نرفت وخلق افغانستان رادرکوره سوزان دشمن تنهانگذاشت اماسیدغلام علی مشرف با حقارت یک"روضه خوان"نواله خوارنخست برای سپاه پاسداران ایران به روضه خوانی پرداخت، گریست و دیگران گریستاند وسپس جهت جلب توجه آخندهای آدمکش حمهوری اسلامی ایران به تفسیرتوضیح المسایل خمینی دست زدوبنام" آغا استبرای افغانی"،" آغا استبرا" و"استبرا" شهرت به هم رسانید. درحالیکه خلق مظاوم کشوردرآتش سوزان سگ جنگی های اخوان الشیاطین میسوختند، او راه اروپارا درپیش گرفت و به آلمان رفت.

4-   مجید شهید حاضر نبود که در مقابل تمام جهان برای یک قدرت خارجی دست به جاسوسی بزند ومانند خلق وپرچم سازمانش را درخدمت بیگانگان قراردهد، اما سید غلام علی مشرف برای عرضه خدمت جاسوسی نزدخاقان های جدیدبه چین رفت تاسازمانی راکه مجیدبرای آزادی خلق تاسیس کرده بودبه حیث ستون پنجم تینگ های چینی مورداستفاده قرار دهد.

5-   مجیدشهیدبه نیروی مقاومت عشق میورزیدوصرفنظرازاینکه یکفردبه کدام تشکیلات مربوط بود،اوراپناه میداد، حمایه میکردوتقویه مینمودتا دربرابراشغالگران متجاوزباردیگربه مقاومت دست بزند،اماسیدغلام علی مشرف نام وشهرت مکمله رهبران تشکل های کمونیستی افغانستان رابه دستگاه های اطلاعات امپریالیست هاراپورمیدهدتا آنها به زیرضربه امپریالیست هاواخوان الشیاطین قراربگیرند وحتی پوتنسیال مقاومت محو گردد.

6-   مجیدشهیدتمام هست وبودش رادرراه تشکیل جبهات مقاومت گذاشته بود، درحالیکه سیدغلام علی مشرف درهرجبهه ای که رفت،بادستگاه اطلاعات رژیم تماس گرفت وآن جبهه رانابودکرد(جبهه گل محمدخان شهیددرنیمروزوجبهه کوه صافی درکابل)

7-   مجیدکلکانی شهیددرمقابل کرسی های وزارت خلق وپرچم به سوسیال- امپریالیزم ومزدورانش سرخم نکردولی آقای سیدغلام علی مشرف درمقابل پول سوسیال کانادا برای امپریالیست هاسخن چینی وچغلی میکند.

8-   مجیدشهید به حیث یک انقلابی واقعی به زنان بمثابه قشراجتماعی تحت ستم واستثمارنگاه میکردوازهرانسان متمدن که ازبدویات اخلاق اجتماعی آگاه است تقاضا داشت که به آنهاصمیمانه وشریفانه احترام گذارد، اماسیدغلام علی مشرف برزنان افرادی که یک زمان رفیق وهمرزمش بوده اندتهمت می بنددوبیشرفانه ترین افترات راروا میدارد.

9-   مجیدعقاب بلندپروازی بودکه ازفرازهای هندوکش به سطوح زندگی نگاه میکردولی سیدغلام علی مشرف به کرمک های سپیدته مرداب های کثیف میماندکه باخبرچینی، بدگوئی احمدنزدمحمود،ذهنیت تراشی وجوسازی زندگی حقارت بارش رامیگذراند.

10-  مجیدشهیددرهمان شام تجاوزسوسیال- امپریالیزم شوروی تفنگش رابرداشت وبا چندهمرزمش به کوه بالاشد وبرکاروان سربازان اشغالکرشوروی آتش گشود، اماسیدغلام علی مشرف حتی دریک تظاهرات ضدطالبان وبعداضداشغالگران امپریالیست به طرفداری ازآرمان آزادی طلبی مردم افغانستان شرکت نکرد.اوبعدازتقریبا سه دهه برای اولین باردریک تظاهرات ضدحضورارتش کانادادرافغانستان بااحزاب پارلمانی مخالف حزب حاکم کانادادر شهرتورنتو شرکت کرد که بیشتربخاطرروابط پشت پرده اوبااین احزاب بود نه به دلیل اسارت افغانستان .

11-  مجیدشهیدهیچ زمانی خیال فریب دادن انقلابیون رادرذهنش راه نداد، درحالیکه شیرآهنگروسیدغلام علی مشرف بسادگی آب خوردن سازمان مارکسیست- لنینیست- مائوتسه دون اندیشه افغانستان راجعل کرده واین جعل کاری رانخست به احزاب چپ شرکت کننده درILPSبقروش گرفتندوسپس آنرادرایکور ثبت کردند.

اگربه این صورت تفاوت های مجیدشهیدرابااین دو نفر رهبر"ادامه دهندگان" برشماریم این نوشته به یک کتاب قطوری مبدل میشود.

مجید کلکانی، داودسرمد، قاضی ضیا، بشیربهمن ودیگرزمین لرزه های بزرگ افغانستان قهرمانان بخون آرمیده طرازنوین خلق شهیم اینسرزمین اندکه ایده آلهای، افکار، اعتقادات وسمت گیری های فکری شان با هیچ قهرمان توده ای تاریخ این خطه سازکاری وخوانائی ندارند. مرگ آنهارا فقط باانتقادسازنده ازمشی سیاسی- ایدئولوژیک شان وتسلیم طلبی سامامیتوان گرامی داشت. نباید فراموش کرد که این خلق است که این فرزندان رشیدرادردامان قهرمان پرورخود پرورش داده است وخلق خواهد بود که پس از آزادی برای بزرگداشت هرکدام آنها مناره های به بلندی تراجمیربنا خواهد کرد. لذا، آنانیکه صادقانه مجید وسایرقهرمانان خلق افغانستان رادوست میدارند، بایدبرای رهائی خلق وکشورراه مبارزه قاطع وآشتی ناپذیرراباامپریالیزم وخائنین ملی درپیش گیرند. هیچ دیوانه ای باورنخواهدکردکسانی که شرکت حزب های سامائی رادرپارلمان رژیم مزدورکابل نقدنمیکنند، کسانی که سندسازش طبقاتی "اعلام مواضع"ساماراردنمیکنند، کسانیکه برروی تسلیم طلبی ساما درهرات وشمالی خاک می ریزند، کسانی که برای امپریالیزم ودولت دست نشانده کابل خبرچینی وجاسوسی میکننددوستان مجیدباشند. دوست داشتن مجید بانقدتمام اینها شروع میشود وادامه دهنده راه مجیدشهیدکسی است که احیای تشکیلات سامارابه حیث یک سازمان ملی- دموکراتیک مربوط ومنوط به هژمونی پرولتاریابداندنه مستقل . زیراامروزهیچ نیرویی غیرازپرولتاریا قادربه حفظ استقلال خود نیست. لذا هرنیروی استقلال طلب زمانی استقلال طلب است که مبارزه اش راباامپریالیزم وارتجاع تحت رهبری طبقه کارگرانجام دهد. برای آنهائی که خودرا دوستان مجید میخوانند درک این مطلب خیلی مهم است که "هرراه دیگردوست داشتن مجید دفن کردن عمیقتراومی باشد".

دردفاع ازشخصیت واقعی شهدای زنده جاوید جنبش انقلابی افغانستان متحد شویم !

دفاع ازشهدای جنبش شعله جاوید بدون دفاع ازانقلاب پرولتری وجنگ خلق عوامفریبی است.

شهدای جنبش انقلابی افغانستان رابا تاسیس حزب کمونیست افغانستان گرامی دارید!

مائویست های افغانستان