Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

 

 

 

 

 

پاسخ به نامه رفیق کارگرورفیق نبی

 

رفیق نویسنده نامه ورفیق نبی درودهای رفیقانه ومخلصانه مارابپذیرید! امیدواریم که وضع صحی رفیق نبی خوب شده باشد. اگررفیق نویسنده "درد دل" ویارفیق نبی فکرمیکنندکه کمکی درموردمعالجه وتداوی رفیق ازماپوره است، بدون هیچگونه رودروایستی به آدرس وب سایت شورش بنویسند. ماتاجائیکه امکان داشته باشد رفیق ماراکمک میکنیم.

رفقای عزیز!

مانامه شمارابارفقاوبادرنظرگرفتن منافع کل جنبش خواندیم وخودرابمثابه قطره ای ازاین جنبش مشاهده کرده وازهمین منظراین پاسخ را تهیه کردیم. شمامارامتوجه ساختید"که چشمان تیزبین توده ها متوجه اعمال وحرکات همه ماست وکارهای مارا در یک مدت زمان طولانی بررسی میکنند، انقلابی وغیرانقلابی بودن راازیک مقاله ویا نوشته وحتی یک موضعگیری بیرون نمیکشند" . ما ازاین درس ازشما تشکر میکنیم.

رفیق نبی گیله کرده که "چرامائوئیست های افغانستان  که اسنادجاسوسی وتسلیم طلبی موسوی ودارودسته اش راداشتنددرطول سالهای گذشته این اسنادرابه نشرنسپرده وبه دسترس مردم وجنبش انقلابی افغانستان قرارندادند تامردم زودترچهـره آنهارامیشناخت وازآنهادوری میکــــردندودردام فریبنده آنهاگرفتارنمیشدند". گیله تان کاملا درست است وما انتقاد شمارابجامیدانیم وآنراقبول میکنیم وازخود انتقاد میکنیم که اینگونه اشتباهات رادیگرتکرار نکینم.زیرامبارزه نکردن با خیانت ملی ونشرنکردن اسنادتسلیم طلبی ساماازنظرسیاسی بمعنی"ترجیح دادن سکوت دربرابرخیانت ملی- طبقاتی است" وازنظرایدئولوژی بی تفاوت بودن ومسامحه با اپورتونیزم وتسلیم طلبی میباش این مسامحه ومیدان دادن به خیانت ملی- طبقاتی ازنظرتبلیغ وترویج، تبلیغ ترویج توام با سکوت لیبرالیزم بورژوائی است. یک کمونیست حق نداردازمبارزه فعال باخیانت ملی طبقاتی خودراکناربکشد وآنرا به زمانی موکول کند که گروه خودش مورد حمله قراربگیرد. مانه فقط ازخودانتقادمیکنیم بلکه ازتمام سازمان هاواحزابی که خودراکمونیست میگویندنیزمیخواهیم که مبارزات غیر منظم وعندالموقع شان رابه مبارزه منظم وسیستماتیک علیه جاسوس های تسلیم طلب مبدل سازند.

 

اما رفقای عزیز!

ما"هیچ زمانی برپلنگ تیزدندان بخوان روباه بی دندان یا نوحه خوان بی بی زینب - رحم"نکرده و" برگوسفندان- بخوان خلق آزادیخواه افغانستان- ستم روانداشته ایم".هرمرتبه که"روباه"ازسوراخی سربیرون آورده ومزاحمت ایجادکرده، مامنطق انقلابی مارکسیستی راچماق ساخته وبرسرش کوفته ومجبورش کرده ایم که دوباره به غاری که از آن سر بدرآورده بود، برگردد. مثلا: درسال 2001-2002 هنگامیکه روباه پیربه کانادارفته ویادرشرف رفتن به آن جابودنوشته ای رازیرعنوان"آزمونی ازنوویارسالت دیگر"بیرون داد. دراین نوشته اومانندیک طالب بچه جلف از "غیرت مندی"(یعنی افتخارپهلوانان قبایل صحرانشین وماقبل فئودالی)به امپریالیست هادهن کجی میکند.طالب بچه نوحه بی بی زینب خوان،"غیرتمندی"رامنبع الهام آزادیخواهی میگوید،درحالیکه هیچ خلقی نبوده ونیست که بدون داشتن رهبری انقلابی- تاریخی قادربه شکستن زنجیرشده باشد. تاریخ نشان داده که همیشه خلق ها بدون داشتن رهبری انقلابی به اسارت گردن گذاشته واجحاف وستم شاهان وسرداران فئودال رابرای هزاران سال تحمل کرده اند.

آیاآنها"بی غیرت بوده اند؟"، بدون شک نه. تاریخ نشان میدهدکه وقتی خلق رهبری درست خودیعنی طبقه ای راپیداکرده که سازش باامپریالیزم وارتجاع امضای سنداسارت اوست، اعمال مافوق هرغیرتمندی رابه منصه اجرا گذاشته اند.خلق چین نمونه خوب این ادعاست. تازمانیکه ناسیونالیست های گومیندان تحت رهبری چیانکایشک "نسخه چینی ساما"برسرقدرت بودند،چین بین انگلستان،فرانسه،اضلاع متحده امریکا،پرتگال وجاپان تقسیم شده بود. افراداین ممالک چینی هارابنام"سگ های بی صاحب"،"مورچه های بیعرضه"،"چینی کثیف" و"سگان درد نخور" مخاطب قرارمیدادند. امریکائی ها دریای زرد را دراختیارداشتند و چینی ها برای مسافرت دراین دریا باید به امریکائی ها باج میدادند. حکام چینی مجبور بودندکه درهرشهرفاحشه خانه های دولتی رادایرکنند.قیمت فاحشه های باکره چینی 50 سنت بود. کدام روشنفکراهل مطالعه تاریخ وسیاست افغانستان است که ازاین داستان وحشت آوردرچین خبرندارد؟آیا چینی ها بی غیرت بودند؟نه.آنها رهبری انقلابی وسلاح ذهنی مبارزاتی شان رانداشتند. ماهمه خبرداریم که وقتی آنهاتحت رهبری حزب کمونیست چین اسلحه برداشتندحماسه راه پیمائی طولانی راانجام دادندکه هیچ غیرتمندی درتاریخ بشر انجام نداده است. سرانجام آنهادرروشنائی ایدئولوژی پرولتاریاورهبری حزب کمونیست ورفیق مائوتسه دون درسال 1349 پیروزشدند. پیروزی برامپریالیستها ومزدوران گومیندان محصول صحیح بودن ایدئولوژی، برنامه ورهبری خلق چین بودو"غیرت مندی فردی" یک جز خیلی کوچک آن. اما نوحه بی بی زینب خوان بجای تبلیغ وتکیه برروی اهمیت ایدئولوژیف برنامه انقلابی و رهبری حزب کمونیست "غیرت"ر اتبلیغ میکرد. کدام غیرت؟ غیرت چه طبقه؟درکجااخوان الشیاطین باغیرت بوده ؟؟آیابورژوازی کمپرادورکه ازراه بی غیرتی ووطنفروشی زندگی میکند، میتواندغیرت داشته باشد؟ پس نوحه بی بی زینب خوان بیسوادازکدام"آزمون تاریخی"حرف میزندکه درآن"اخوان باغیرت بوده" و"بورژوازی کمپرادور وطن پرست"؟

نوحه خوان مفلوک بااین بینش فئودال- مذهبی ازتاریخ، برمنبربالاومانندهرچوچه اپورتونیست تسلیم طلب به نیئت استتارنقش ایدئولوژی، حزب وطبقه بیرق"غیرت وغیرت مندی"راعلم کرده بود. هنگامیکه این نوشته برآمدرفقای ماعلیه آن موضع گرفتندوماهیئت ارتجاعی- فئودالی وضدانقلابی آنراافشاکردند(به شماره 12 ام نشریه موج صفحه نزدهم مقاله "رسالت یک بورژوای حراف درآزمونگاه تاریخ"مراجعه کنید.

درسال 2004 نوحه بی بی زینب خوان نوشته دیگری رابیرون دادکه"جاودانگی پیوندخلق ها، کابوس مرگ امپریالیزم"نام داشت. اودراین نوشته حرکات"مایکل مور"درمحفل توذیع جایزه هنری اسکارراکه برجرج بوش حمله واورابی عقل وبی تحصیل واحمق خوانده بود،به مدح وستایش گرفته بود. اگرچنداین درسازمان سامارسم بوده که بیشتربرروی افرادحرف بزنندتابرروی ایدئولوژی وسیاست آنها، ونوحه خوان این رسم انحرافی راانکشاف میدهدوبه تقلید ازمایکل مور"جرج بوش" رارئیس جمهورغیرقانونی میخواندو"بد" میگوید. روشنست که جرج بوش بمثابه رئیس جمهوربزرگترین دولت امپریالیستی دنیا"یک آدم بد"بودولی آیا تمام قضیه درهمین جا ختم میشود؟ نه. دیگر صدها سال است که سلطنت مطلقه به پایان رسیده ودموکراسی بورژوائی یک سیستم سیادت طبقاتی رابه وجود آورده که خوبی وبدی رئیس جمهوردرآن مانندخوبی وبدی سلاطین قرون وسطی تعین کننده نیست.یک بورژوای متمایل به چپ که ازدانش انقلابی اندکی درچانته اش داشته باشدتنهاجرج بوش را"بد" نمیخواندبلکه تمام این سیستم را "مردود" میخواند. اما اپورتونیست اجیربرای آنکه نظام رانام نیک بدهد، فردرا"بد"معرفی میکند.همین فارمول است که امروزدرمصرتنها"حسنی مبارک" را"بد"وقابل محاکمه میخوانند.همین ایدئولوژی است که وقتی میخواهد علیه سوسیالیزم وکمونیزم حرف بزنند، استالین را"بد"میگویندوغیره. نوحه بی بی زینب خوان مریداین ایدئولوژی است. دراین گونه موضعگیری هاست که فرق بین یک اپورتونیست ضدانقلاب ویک کمونیست انقلابی ظاهرمیشود.

مضاف براین، نوحه خوان بی بی زینب دراین نوشته تظاهرات مردم راعلیه حمله برعراق درماه اپریل سال 2003 درشهرهای مختلف دنیابه تمجیدوستایش گرفته بود. واضح است که مخالفت خلق باامپریالیزم درهرشکل آن قابل تائید میباشدولی تائید "حیله گرانه ومزورانه" با تائید"انقلابی وشورشگرانه"فرق دارد. نوحه خوان بی بی زینب این تظاهرات رامدح میکندتامسایل اساسی دیگروازآنجمله"جنگ توده ها"علیه امپریالیزم رادرسایه قراردهد.این"تائید، تائیدمغرضانه ضدانقلابی است". ماکمونیست هاتظاهرات خلق هارااینگونه تائیدنمیکنیم .مادرآنهاباتمام قواشرکت ومیکوشیم آنهارارهبری کنیم وبسوی انقلاب وسرنگونی کل نظام ببریم. کمترین کاری راکه ما دراینگونه تظاهرات میتوانیم بکنیم اینست که بتوده هابگوئیم" تنها تظاهرات کافی نیست وحتی ده برابرآن تا زمانی که نظام پابرجاست، کافی نیست،اگرشما واقعاجنگ نمیخواهیدوبرای آنکه دیگرتجاوزوجنگی وجودنداشته باشد، بایدجهان راازوجودنظام جنگ افروزمتجاوزپاک سازید". ما نیز دراین تظاهرات شرکت کردیم وبه صدها هزارتوده مظاهره کننده گفتیم"تا زمانی که مرداب وجوددارد، پشه انافل هم وجودخواهد داشت. اگرشما ازملاریا نفرت دارید مرداب امپریالیزم سرمایداری را نابود کنید".این کمترین چیزی بودکه مابتوده ها گفتیم، امانوحه بی بی زینب خوان به دلیل آنکه یک اپورتویست تسلیم طلب است ازمدح تظاهرات پیش نمی رفت.

ما وقتی درک کردیم که این مدح وستایش تظاهرات به دلیل بی اهمیئت جلوه دادن جنگ خلق( عالی ترین شکل مقاومت خلق علیه امپریالیزم) است، دررساله کوچکی تحت عنوان"پیوندخلق هاکابوس مرگ امپریالیزم یااعلام انقلاب نخواستن"تاکتیک مبارزه باجنگ خلق این اپورتونیست نوحه خوان را افشا ساختیم. ما دررساله کوچکی که بطوروسیع درسراسر جهان پخش شد،به اثبات رسانیدیم که نوحه خوان یک اپورتونیست ضدانقلاب است.

 

رفقای عزیز!

به اینصورت ما ازفعالیت اپورتونیست هاغافل نبوده ومبارزه علیه آنهارابه دلایل نادرست وغیرمعقول فراموش نکرده ایم. بمجردی که آنها دست به تخریب زده اند، ماازانقلاب و کمونیزم دفاع کرده ایم. ما به هیچ وجه این اسنادرامخفی نکردیم که به اپورتونیست هاو تسلیم طلبان میدان بدهیم وبه خیانت ملی- طبقاتی آنها بادیده اغماض بنگریم. شماخبردارید که ما این اسنادراازمحمد کبیرتوخی بدست آورده ایم واونیزازکسان دیگربه دست آورده است. چراکبیرتوخی وافرادی که این اسنادرابه اوفرستاه بودند تاهنوز"مردانه"سکوت کرده اند؟مااین اسنادرابه افراد وسازمانهای دیگرنیزداده ایم افراد وسازمانهائیکه خودرا"خوبتروبهترازهمه" مائویست وکمونیست میگویند، امااین سازمان هاوافرادنیزتاکنون درمورداین اسنادچیزی نگفته اندوخوب است که حرف شماوگیله رفیق نبی متوجه آنها نیزمی باشد.

اما؛ درچندسال ما بی دلیل ازنشراین اسناخودداری نکرده ایم. طوریکه گفتیم این اسنادرامحترم کبیرتوخی به یکی ازرفقای ماازبخش کانادافرستاده بود. ماآنروزها خبرنداشتیم که برخی ازاوراق"کمیسیون تحقیقات تسلیم طلبی ساما"ازنابودی نجات یافته ووجوددارند. دراواسط سال 2007؛این رفیق این اسنادرابمافرستاد. ازسال 2007 تااواخرنیمه اول سال 2008 مااین اسنادراکاپی وبطوروسیع دست به دست پخش کرده ایم. تا جائی که گزارشات رسمی رفقا نشان میدهند، این اسناد تا سال 2008 بیشتراز200مرتبه کاپی وبه رفقای جنبش چپ وکمونیستی درسراسر جهان ارسال گردیده است.

دراواخرسال 2008 ماازطریق تشکل های دیگرجنبش چپ افغانستان اززبان آقای توخی شنیدیم که نوحه خوان بی بی زینب اصلاح شده وممکن است ازخودانتقادکندوراه انقلاب رادرپیش بگیرد. دراین زمان دوستان مامیگفتند که به نوحه خوان بی بی زینب گفته اند که بخاطرتجدید تعهدش با جنبش انقلابی افغانستان بایدگذشته هایش رابامشی انحرافی ساما نتقادکند. آنها می گفتند که نوحه خوان بی بی زینب گفته که اینکاررا خواهدکرد. دوستان ما میگفتند که باید ازاینطریق به سامائی های که به اشتباهات شان پی برده اند، فرصت بدهیم که باانتقادصادقانه دوباره درصف خلق بیایند. البته این پیشنهاد، ازمحمدکبیرتوخی بودکه انعکاس می یافت .ما درهمان وقت به این دوستان تاریخچه مکمل زندگی وخیانت های نوحه بی بی زینب خوان راگفته ایم. آنها به هر دلیل که بودند با اوارتباط شان را ادامه دادند تا اینکه دراواسط سال 2009 خوداین دوستان گفتندکه نوحه خوان تئوری"مسایل ملی ازرفیق استالین"را قبول ندارد وعلاوه کردندکه این تئوری درزمان حیات رفیق لنین نوشته وبیرون داده شده بود، اگرنادرست می بود لنین آنرا قبول نمیکرد. این تئوری مربوط به دوران تکامل وانکشاف مارکسیزم به مارکسیزم- لنینیزم است. ردکردن آن درحکم ردکردن مارکسیزم- لنینیزم میباشد. این دوستان خودمی گفتندکه آدم نمیتواندبگویدکه فلان تئوری مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم راقبول دارم وفلان تئوری آنرانه . اما دوستان ما نوحه خوان رازسما انتقاد نکردند، درحالیکه تقریبا یک دهه قبل ازآن برروی همین مسئله ملی یک نبردجانانه را با سوسیالیست های کارگری افغانستان دردفاع ازتئوری انقلابی مسئله ملی رفیق استالین ازپیش برده بودند. مضاف براین ها دوستان ما درآنزمان برنوشته "مسایل ایدئولوژی وب سایت افغانستان آزاد" شدیداانتقادداشتندولی آنرانقدنمیکردندوهمانطورکه می بینیم تاهنوزهم نکرده اند. این زمانی بودکه رابطه محترم کبیرتوخی وچریک های فدائی خلق ایران"اقلیت" نیزبانوحه بی بی زینب خوان خراب شده بودولی بازهم آنها این انحراف راردنمیکردند. اکنون دیگر حوصله رفقای ما ازگذشت ومدارابا اپورتونیزم به سررسیده بودویکی ازرفقای ما این موضعگیری ضد انقلابی و ضد توده ای را بنقد گرفت. شما را به نوشته "تبصره ای بر نوشته"مسایل ایدئولوژی ..." دروب سایت شورش آدرس می دهیم.

با تعجب که نقد رفقای ما قبل ازآنکه عکس العمل اپورتونیست هارادرپی داشته باشد با حملات خصمانه یکی ازمنسوبین حزب کمونیست(مائویست)افغانستان روبروشد. وحزب کمونیست(مائویست)افغانستان نه فقط آن روز رفیق شان را به دلیل پشتیبانی ازضدانقلاب انتقاد نکرد،بلکه امروزنیزبعدازآنکه نوحه بی بی زینب خوان یکا یک ازرهبران این حزب راخائین، جاسوس وسلاح فروش میخواندوآنهارابه دستگاه اطلاعات امپریالیزم وآدمکشان اخوانی معرفی میکند، درمقابل اوسکوت کرده است.

بااین وصف، شمامبارزاتی راکه مائویست های افغانستان چه از نظر ایدئولوژیک(شما را به سری مقالات انقلاب چیت و انقلابی کیست آدرس میدهیم) وچه ازنظرسیاسی(شمارا به بخش مقالات سیاسی شورش) وچه ازنظرافشاگری ودفاع ازکمونیزم در برابراین خائینین(شماربه سری مقالات درباره محاکمه اسدالله سروری مرجع میدهیم) بطورعام ونوحه بی بی زینب خوان بطورخاص انجام داده با مبارزات سایربخش های جنبش مائویستی افغانستان مقایسه کنید. یک دفعه خودرابه جای ما قرار بدهید و تصورکنید که شما وقتی علیه اپورتونیزم مبارزه میکنید ومنسوبین حزبی که خودرا حزب کمونیست(مائویست) میخواندشمارا به باد فحش وناسزا میگیردوازاپورتونیزم دفاع میکند، شماچه احساس میکنید؟ شما چه احساسی درباره آن حزبی میکنیدکه خودرا(مائویست)میخواندولی جرائت مبارزه بااپورتونیزم رانداردوحتی رفیقش رامانع نمیشودکه مارادردفاع ازاپورتونیزم به باد فحش وناسزا نگیرد.

رفقای عزیز،

تصورنکنیدکه مااین حرف هارابخاطرآن میزنیم که تقصیرماراکوچکترجلوه دهیم، اماایکاش شما همین انتقادراازافراد واشخاص دیگرنیزمیکردید، مثلا ازکبیرتوخی، یا ازحزب کمونیست(مائویست)افغانستان ویا از دوستان ماکه می گفتند نوحه خوان بی بی زینب به صف خلق برمیگردد.

دست های شمارا صمیمانه می فشاریم و به امیدصحت کامل و شفای عاجل رفیق نبی.

مائویست های افغانستان