Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

بیانیه اتحادیه محصلین افغانستانی دراروپا

 

ازمحصلین فاکولته تعلیم وتربیه دانشگاه کابل باتمام نیروپشتیبانی میکنیم

 

چندهفته است که محصلین فاکولته تعلیم وتربیه دانشگاه کابل،کابل رابه میدان مخالفت بایکی ازسیاست های دولت دست نشانده امریکا- ناتودرافغانستان مبدل ساخته اند.اعتراضات برحق آنهابرعلیه نام گذاری فاکولته تعلیم وتربیه به فاکولته"برهان الدین ربانی"بوده که اکنون توجه رسانه های دنیارابخود جلب کرده است.این تظاهرات واعتراضات سزاوارپشتیبانی تمام عناصرپیشروومترقی، ضدجنایت وضدمزدوری و وطنفروشی میباشد. میهنپرستان، دانشگاهیان ومبارزین انقلابی افغانستان درهرکجا بایدازاین تظاهرات برحق پشتیبانی کنند.

افغانستان سرزمینی است که نتنهادارای قدامت باشکوه تاریخی میباشد بلکه پرورشگاه بخشی ازبزرگترین فیلسوفان،ساینتیست ها،شعراومنجمین مشهوردنیا نیزبحساب میرود. ابوریحان الیرونی یکی ازگرامی ترین سانتیست تاریخ بشراست.اودراین سرزمین تولدشده ویک هزارسال قبل قوانین تشکیل لایه های زمین راکشف کردکه تاامروزبه مثابه دانش بنیادی زمین شناسی بحساب میرود.جلال الدین بلخی، ابونصرفاریابی وامثالهم ازجمله سرآمدهای روزگاردرفلسفه حساب میشوند.اگرقرارباشدکه نام فاکولته تعلیم وتربیه رابه نامی یکی ازافرادبکنندچه نامی بهترازالبیرونی،سنائی،فاریابی،جلال الدین بلخی وغیره میباشد؟

امانه، درعقب نام گذاری فاکولته تعلیم وتربیه،یکی ازکثیف ترین تاکتیک های سیاسی مزدورانه و میهنفروشانه دولت قراردارد. دولت بااین بدعت به فئودال- کمپرادورهای ملیت تاجک رشوه میدهد ومیکوشدبه مردم افغانستان انتقال دهدکه"مزدوران ومیهنفروشان وخائنین ملی شمابعدازمرگ نیز قدردانی میشوند". اعتراضات محصلین دانشگاه کابل درست درجهت مخالف این ترفندضد ملی دولت مزدورصورت میگیرد.

آنهابابرانگیختن شاگردان ومحصلین ملیت تاجک درفیض آبادوسایرایالات تاجک نشین این توطئه را دامن زدندکه محصلین ملیت پشتون وهزاره بانامگذاری این فاکولته بنام برهان الدین ربانی بدلیل تاجک بودن اومخالفت میکنندومی کوشند نام این"قهرمان"ملیت تاجک ازبین برود. وبه اینقسم به آتش روحیه ملیت گرائی آنهادامن زدند.امااین دروغ محض است ودرراستای یک توطئه گفته میشود. برخلاف ادعای دولت مزدور، صدها دانشجوودانش آموزازملیت شریف تاجک که برهان الدین ربانی راننگ ملیت شریف شان ولکه سیاهی بردامن خلق افغانستان میدانندنیزدراین تظاهرات مارش میکنند.

مضاف براین، آیااگردولت دست نشانده،این دانشگاه رابنام یک دهقان یاشبان ملیت تاجک نام می کرد، بازهم پشتون هاوهزاره هاباآن مخالفت میکردند؟نه. زیرامحصلین فرزندان خلق دهقان و پیشه ور، شبان وکارگرافغانستان اند. اگرآنهااین دانشگاه رابنام قهرمانان واقعی ایکه از ملیت تاجک برخاسته مانندمانندداود سرمد شهید،عبدالمجیدکلکانی شهید،طاهربدخشی شهید وزنده یادعبدالرحمن محمودی وغیره نام میکردندبامخالفت دانشجویان وطن پرست افغانستان مواجه نمیبود وحتی مورد تقدیرو پشتیبانی آنها قرارمیگرفت.

اگرآنهااین دانشگاه رابنام ابومسلم خراسانی،زردشت،بودای بامیان،کنیشکاوغیره نام میکردندبازهم کسی با آن مخالفت شدیدانجام نمیداد.امااکنون آنهااین فاکولته را بنام یک خائین ملی، یک وطنفروش و یک دشمن شرف وناموس مردم افغانستان نام کرده اند.نام گذاشتن فاکولته بنام گلبدین،مزاری، ربانی،ملاعمر،سیاف، محسنی، دوستم، کرزی، محقق،مسعود، شاه شجاع، ببرک کارمل،فهیم وغیره اهانت به علم، اهانت به خلق افغانستان واهانت به تاریخ باشکوه این سرزمین میباشد.هیچکسی این اهانت راجزیک دولت ضدمردمی ومزدورکه مخالف عظمت تاریخی افغانستان وگردنفرازی مردم آن میباشد،نمی پذیرد.به همین دلیل است که تمام افغانستانی های وطنپرست بایدازمحصلین پوهنتون کابل پشتیبانی کنند.وبااین پشتیبانی شان برهان الدین ربانی رادرتاریخ افغانستان درهمانجائی بگذارندکه شایسته اووهمگینان هزاره، ازبک وپشتون اومیباشد.اویک عنصرضدعلم وضدترقی بودوماهیئت فکری ورشته تحصیلی نمادتحجروایستائی انسان وجامعه به نمایش میگذارد.جایگاه اصلی اودرتاریخ افغانستان درکنارشمشیرسربازان اعراب متجاوزکه بسراغ طلا وبرده به شرق لشکرکشیده بودند میباشدنه درفاکولته ودانشگاه.

برهان الدین ربانی رهبرحزب جمعیئت اسلامی ویکی ازجنگ سالاران ملیت تاجک ودرحقیقت ننگ تاریخی این ملیت شحاع وزحمتکش افغانستان بشمارمیرود. اودردوران ظاهرشاه براساس سیاستهای ضدمردمی ومبارزه دربارباکمونیزم به دانشگاه الازهردرمصرفرستاده شد. پروژه دیپلوم اودردانشگاه الازهر"میراث درفقه حنفی"بود.اودربرگشتش به افغانستان ازجانب وزارت تحصیلات عالی در دانشگاه کابل بحیث پوهیالی استخدام شد. بعدازکودتای ثور1357 برهان الدین ربانی مانندهمه اخوانی های دیگربه پاکستان رفت وبرای گرفتن پول،اسلحه ومهمات"جمعیئت اسلامی افغانستان"راتشکیل داد. CIA,ISI والمخابرات ازاوبمثابه "وزنه مقابل یاcounter weight برای کنترول جنگ وحزب اسلامی گلبدین حکمتیاراستفاده میکردند.

اواگرچندازحوالی بام دنیاوکوهساران سربفلک بدخشان می آیدولی برخلاف طبیعت زادگاهش انسان ضعیف الاراده ومزدورمنش بود. همین ضعف ذاتی وحقارت معنوی اوبودکه اوراتاآخرباب دندان طبقات حاکمه ملیت تاجک(فیودال-کمپرادورهای این ملیت)وامپریالیزم امریکانگه داشت. درسال 1984 هنگامیکه روسهادرشمالی بطوروسیع جای پای بازکرده بودندوغندسنگین درکلکان بوجودآمده وکاجی بی ازطریق فریدمزدک ونجم الدین کاویانی وامثالهم احمدشاه مسعودراتارکشی کرده بود، CIA,ISI والمخابرات عربستان سعودی ازبرهان الدین خواستندتاغائیله راقبل از مصیبت شدن حل کند. او برطبق آئین ایدلوژی وکیش سیاسی رحانیت وفیودالهادرتاریخ برای حل این معضله ازاسلحه خانگی اش کارگرفت ودخترش رابرسم پیشکش به برادراحمدشاه مسعود داد.

بعدازسقوط رژیم دست نشانده خلق وپرچم واتمام دوره ریاست جمهوری صبغت الله مجددی اورئیس جمهورافغانستان شد.دراین دوره بودکه کتابخانه پوهنتون کابل به گدام کاغذپاره های بی ارزش مبدل گشته واسنادمعتبرتاریخی کشورخوراک موش هاشدند. موزیم کابل که یکی ازغنی ترین موزیم تاریخ اسیابودوازمدنیت های هزاران ساله این سرزمین هزاران داستان ناگفته را درسینه داشت، بطورکلی بغارت رفت وآبدات باستانی افغانستان ازطریق بازارهای سیاه اروپاوامریکاواردکلکسیون های میلیاردرهای جهان گشته وبرای ابدمانندالماس کوه نورازدست مردم افغانستان خارج شدند.دراین دوره بودکه مجاهدین جمعیت اسلامی افغانستان کارزاراختطاف وربودن زنان ودختران جوان کشورراآغاز کردندوده هاهزارزن ودخترجوان کشوربه ممالک عربی به حیث برده به فروش رسیدند.درزمان ربانی بودکه افرادمسلح تحت فرماندهی احمد شاه مسعودبرافشارحمله وماهیئت اصلی سیاست اسلامی رابه نمایش گذاشتند.وهم درهمین دوره بودکه عبدالعلی مزاری دستورمیدادکه براساس سن افراد بر سرشان میخ آهنین کوبیده شود. به اینقسم برهان الدین ربانی سرخیل علم ستیزان، سردسته دزدان تاریخ، وپیشوای جنایتکاران افغانستان میباشد و ننگ است که نام یک فاکولته بانام اوکثیف شود.

برهان الدین ربانی وجنایات احزاب اسلامی نه ازیکدیگرجدااند ونه خلق افغانستان بایداجازه بدهند که یک جنایتکارخائین به تاریخ، خائین به خلق وخائین به شرف وعزت مردم افغانستان به واسطه دولت دست نشانده شستوگردد. نام برهان الدین ربانی،عبدالعلی مزاری محمدآصف محسنی،عبالرسول سیاف، احمدشاه مسعود، عبدالرشید دوستم وامثالهم بدون صفات خیانت وجنایت بی معنی اند.این نام هاامروزبرپوقانه بادکرده قبیله گرائی تاجک، پشتون،هزاره وازبک که امپریالیست ها پف کرده اند، کلان بنظرمیرسدولی تاریخ افغانستاناظرتبدیل شدن قبرستان آنهابه مزبله های عوام خواهد بود.

اتحادیه محصلین افغانستان دراروپا

20 میزان 1391