Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

 

دراروپا چه میگذرد؟

 

"کمیته همبستگی با خلق افغانستان"

Solidarity Committee with the people of Afghanistan(SCPA)

بخش اول

گزارش دهنده : ع. خاوری

تضادخلقهای جهان باامپریالیزم یکی ازسه تضادبنیادی جهان کنونی است. مبدل ساختن این تضاد از حالت پوتنسیال بنیادی به حالت انقلابی یاحالت عمده یکی ازعمده ترین وظایف گمونیست های انقلابی میباشد. بدون حادساختن این مبارزه امکان پیچانیدن مبارزات طبقاتی پرولتاریادرلایه های ذخایر مستقیم وغیرمستقیم استراتیژیک وایجاد گرهگاه های منافع مادی طبقات مختلف جامعه ناممکن است.

جلسه بزرگی که بتاریخ 21 ام ماه اکتبر2012 تحت عنوان"همبستگی باخلق اسیرافغانستان" درشهراتریخت هالندتشکیل شد،یکباردیگرنشان دادکه خلق هانتنهادرممالک عقبمانده بلکه درممالک امپریالیستی نیزتامغزاستخوان شان ازجنگ طلبی وتجاوزگری امپریالیزم سرمایداری متنفراند. برای بمیدان رزم کشانیدن خلق هاحزب کمونیست انقلابی ودرغیابت آن کمونیست های انقلابی محوراساسی میباشند.متحدساختن خلق های اروپاوامریکای شمالی کارقابل اجرااست بشرط آنکه زمینه های عینی ودلایل منطقی بادورنمای قابل درک برای آنهاازجانب کمونیست هاارائه شوند.خلق افغانستان درجریان جنگ مقاومت علیه تجاوزسوسیال- امپریالیزم شوروی ازپشتیبانی خلق های اتحادشوروی برخوردارنبودزیرادراتحادشوروی یک حزب کمونیست انقلابی وجودنداشت تابمثابه محورپشتیبانی خلق های افغانستان واتحادشوروی نقش تاریخی داشته باشد. بهمین صورت خلق افغانستان درجریان جنگ مقاومت علیه سوسیال- امپریالیزم شوروی ازجانب خلق های اروپاوامریکای شمالی نیزپشتیبانی نشدزیرادراینکشورهانیزنه احزاب کمونیست انقلابی وجودداشتندونه کمونیست های انقلابی ورزمجو.آنروزهاامپریالیست ها،مرتجعین وروشنفکران ضدکمونیست بودندکه ازخلق افغانستان در نبرد"ضدشوروی"شان پشتیبانی میکردند.بهمین دلیل جنگ مقاومت خلق افغانستان تاسالهای دیرازپشتیبانی کارگران و زحمتکشان اروپائی برخوردار نشد. امروزاوضاع کاملاتغییرکرده است. اتحادشوروی دیگربه گورستان ننگ سپرده شده ولشکرکشی های امپریالیزم امریکابرافغانستان وعراق و"پاپی گری های" امپریالیست های اروپائی خلقهای این ممالک راخسته وبیزارساخته اند.خانواده سربازان خواهان وصل عزیزان شان که در کوهسارافغانستان بخاطراهداف استراتیژیک امپریالیزم امریکاکشته میشوند،میباشند.بحران فراگیرمالی ومصارف گزاف جنگ وتجاوزدمارازروز گار خلقهادرآورده اند. کشورهای ثروتمندمانندآلمان، سوئیس وهالندکه بعدازجنگ دوم جهانی فقررانمی شناختند،اکنون باسرعت به سراشیب بیکاری، فقرو ورشکست شدن کمپنی های متوسط روبروهستند.امروزدراروپاوامریکا دربین زحمتکشان درقدم اول وروشنفکران متمایل به چپ میتوان دوستان کثیری برای خلقهای رزمنده افغانستان پیداکرد، با آنها ازدردورنج بیکران مردم افغانستان سخن گفت وآنهاراازجنایات امپریالیست های کشورهای شان آگاه ساخت، باآنها برضدجنایتکاران افغانستانی که هرگاهی یکبارازجانب امپریالیست ها ومرتجعین اروپائی به اروپاوامریکای شمالی دعوت میشوند، متحد شد وجبهه ضدارتجاع وامپریالیزم راگسترش داد.

تاجائیکه به متحدانقلابی- پرولتری مربوط میشود، بدبختانه خلق ماامروز درامریکا که امپریالیست های آن جنایت واشغالگری ناتورارهبری میکند، وضع بهتری ازروس ها دردهه 80 که جنایت واشغالگری اتحادشوروی سوسیال- امپریالیستی را رهبری میکرد، ندارد. درایالات متحده امریکا مانند روسیه دردهه 80 نیزنتنهااحزاب کمونیست انقلابی وجودندارند، بلکه احزابی وافرادبنام کمونیست وجوددارندکه مقاومت انقلابی مردم افغانستان را مسخره میکنندومنطق انقلابی خلق مارا"منطقی که ازلای گردوخاک افغانستان برخاسته"مینامند. درسالهای دهه 80 دراتحادشوروی اگرچندحزب کمونیست واقعی وجودنداشت، ولی گوش مقاومت انقلابی افغانستان نیزازاینگونه طعنه وکنایه گوئی های اپورتونیستی هم ایمن بود. تنعم وتکبر رویزیونیزم امریکائی که باخودبزرگ بینی وازخودراضی بودن امریکائی درهم آمیخته ازمنطق رویریونیزم خروشفی بیشترتهوع آوراست. ناسیونالیزم خارجی های امریکائی شده که ادای کاسه های داغترازآش"سفید"رادرمی آورندبمثابه حامی ومدافع امپریالیزم امریکاعمل میکنند. این اوضاع بایدهرکمونیست انقلابی رابسراغ دوستان دربین زحمتکشان اروپا وامریکای شمالی رهبری میکند.

درجلسه عظیمی که درنوع خودبعدازتظاهرات مردم اروپاعلیه تجاوزولشکرکشی امپریالیستها برعراق, بینظیربود احزاب انقلابی ویا احزابی که باواژه های انقلابی حرف میزننددعوت شده بودند. ازآنجمله "حزب نوین کمونیست هالند" و"سازمان فردای سرخ" بطور رسمی دعوت شده بودند.باتعجب که حزب سوسیالیست هالند یعنی یکی ازبزرگترین حزب پارلمانی هالند و سازمان انارشیست ها و سازمات ترتیسکیست ها نماینده فرستاده بودندولی این احزاب که درجاهای دیگرمانندکاسه داعترازآش عمل میکنند،شرکت نکرده بودند.افرادی مربوط به حزب رنجبران ایران که 15دقیقه دورترازمحل جلسه زندگی میکنندنیزدعوت شده بودندوآنها نیزدراین جلسه شرکت نکردند.

دراین جلسه که درنوع خودبزرگترین گردهم آئی سازمان یافته خلق های ممالک مختلف دردهه خاضردراروپابحساب میروداستادان وپروفیسران از دانشگاه های بزرگ ماننددانشگاه صنعتی دلفت،دانشگاه علوم اجتماعی لایدن،دانشگاه طب وساینس اتریخت وسایردانشگاه هادرآلمان وبلجیم حضور داشتند. درکنارآنهاتعدادزیادی ازدستیاران پروفیسرهاازچندین دانشگاه های دیگرآلمان وازآنجمله دانشگاه آخن، دارم شتاد ودانشگاه آنتورپن دربلجیم وهالند نیزشرکت کرده بودند. مضاف بردانشمندان،محصلین ومتخصصین فنی ازدانشگاه ها، دستگاه های بزرگ مهندسی، جیو-انفارمیشن، بیوشیمی نیزدراین جلسه حضور داشتند.

دراین جمع آنچه بیشترازهرچیزدیگرجلب توجه میکردشرکت مبارزین وکمونیست های انقلابی ازکشورهای مانندفلیپین،هند، نیپال،اندونیزیا، سریلانکا، مالیزیا، بنگلدیش،ایتیوپی،انگلستان،آلمان،بلجیم،هالند، فرانسه،افغانستان، ترکیه وچین بودند. ازهمه مهمترتعدادزیادی اززنان ودختران بر علاوه زنان ودختران افغانستانی نیزدراین جلسه شرکت ورزیده بودند.

جلسه باموسیقی غم انگیزی که ازماتم خلق اسیرکشورحکایت میکردآغازشد.این موسیقی درعقب پارچه های ویدئویی که ازافغانستان اشغال شده وخلق اسیربه واسطه محصلین هوادارجنبش انقلابی افغانستان تهیه شده بود،آغازشد. ویدئوازطریق پروجکتوربرروی یک صحفه بزرگ منعکس میشدو صحنه هائی تکان دهنده ای رااز واقعیت موجودوکشتارمردم ملکی وبیدفاع افغانستان بدست سربازان ناتوتحت قیات اضلاع متحده امریکا نشان میداد.

این ویدئوبعداز10 دقیقه بپایان رسیدوجلسه باسخنرانی مختصر"آنه فرزایل"

سخنگوی کمیته همبستگی آغازشد. آنه فرزایل دریک بخش سخنرانی اش گفت:"افغانستان سرزمینی است که هیچ فاتح ولشکرکش بشمول اسکندرمقدونی واعراب مسلمان نتوانسته است آنراباشمشیروآتش فتح کند.کوهساران افغانستان همانگونه که بلنداند، ازبلندهمتی مردم آن داستان های طولانی رابیاددارند.خلق اینسرزمین راهمیشه خدعه ونیرنگ خائین به مردم آن ومزدوری ودون صفتی وابستگان وخادمین اجانب اسیر ساخته است. دشتهای این سرزمین سادگی وصفائی مردم آنراتمثیل میکنندودره های آن به زخم های عمیقی میمانندکه خائنین برقلب این مردم سلحشوروشورشگربجا گذاشته اند. همبستگی بااین خلق کبیرهمبستگی باافتخارات انسان است وتنها گذاشتن آنهابه تنهاگذاشتن شیران زخمی دردست لاشخواران وکفتارهای وحشی شباهت دارد."

Sison-1بعدازسخنرانی آنه فرزایل، پروفیسرجوماسیسون بنیانگذارحزب کمونیست فلیپین ومنشی عمومی "ائتلاف مبارزاتی خلق های جهان (ILPS) درموردافغانستان سحنرانی پرشوری راایراد نمودکه باکف زدنهای متداوم حاضرین همراه بود.

(متن سخنرانی جوماسیسون اززبان انگلیسی به زود ترین فرصت به واسطه مائویست های افغانستان ترجمه ودردسترس خوانندگان گرامی قرارداده خواهدشد)

درپایان بیانیه پروفیسر سیسون، یک ویدئوی دیگر 5 دقیقه ای اززندگی درافغانستان وبه ویژه زندگی زنان این مملکت نشان داده شد. این ویدئوواقعا تکان دهنده بود. بعضی اززنان ودختران جوان که درتالارجلسه حضورداشتندباتمام تلاش شان بازهم نمیتوانستندجلواشک شان رابگیرند. بعدازنمایش ویدئونوبت به بحث آزادوپرسش وپاسخ رسید.خانم جوانی که معلوم میشدازجنوبشرق آسیااست ازپروفیسرجوما سیسون درمورد موقف جنبش انقلابی افغانستان ومسایل زنان سوال کردواضافه نمودکه چطور"جنبش انقلابی افغانستان تاکنون اینگونه ساکت وبیصداباقی مانده است؟چرااین جنبش که دردهه80بزرگترین جنبش کمونیستی دنیاخوانده میشد، به جنگ مسلحانه اقدام نمیکند؟"

پروفیسرجوماسیسون درپاسخ به این سوال یک سلسله مسایل عام تئوری- علمی رابیان وتاکتیک"جنگ ببرهای ارتجاع را"مثال دادوسپس گفت:"این جنبش حدود30 نفرازرهبرانش رادرسقوط هلی کپترازدست دادوکشته شدن 30 نفرازرهبران جنبش یک کشور ضربه نابود کننده بریک جنبش بحساب میرود. درمورد جزئیات موضعگیری جنبش انقلابی افغانستان بایدرفقای افغانستانی حاضردرمجلس حرف بزنند".

این جروبحث 45 دقیقه رادربرگرفت وبدنبال آن 15 دقیقه دیگرتفریح بود. دراین تفریح چای، قهوه، انواع نوشیدنی های غیرالکهولی به اضافه کیک وکلوچه سنتی افغانستانی که زنان ودختران انقلابی افغانستان مخصوص آن روزدرخانه تهیه کرده بودند، به شرکت کنندگان کنفرانس رایگان عرضه میشد. دراین 15 دقیقه نمایش سلایدازتابلوهای نقاشی ایکه هنرمندان اروپائی ازمقاومت افغانستانی هادرجنگ اول ودوم تحاوزات استعماری انگلیس برافغانستان ترسیم کرده اند، به نمایش گذاشته شد. برگشتن داکتربرایدن به پشاوربا حال زار ونزارش خیلی خنده آور بود. فرار انگلیس ها درمیوند وترجمه این لندی که:

که په میوند کی شهید نشوی خدایزولالیه بی ننگی ته دی ساتنه

برای دختران جوان اروپائی خیلی هیجان برانگیزبود.

ساعت 16:00 یکی ازافغانستانی های مقیم اروپا سخنرانی نمود که در بخش دوم این گزارش به آن خواهیم پرداخت. پایان بخش اول

3 عقرب 1391