Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

 

 

 

پاسخ پناهنده گان انقلابی افغانستان به وزیر داخله آلمان

 

دیروزهنگامیکه پولیس آلمان بخشی ازپناهندگان افغانستان را درمحاصره قرارداده بودند توماس میزیره Thomas Maiziere وزیرداخله آلمان برمنبررفت وزبان به اندرزگشوده گفت که"بروید "وطن تان رابسازید!".باشنیدن این سخنان هرافغانستانی تکان میخورد.وزیرداخله آلمان طرفدارآبادی افغانستان شده؟ این بایدتنهاگربه ای باشدکه به رضای خداموش میگیرد! به هرحال،آیابراستی ماآنقدربیکاره وتنبل هستیم که وطن خودراآباد نمیکنیم وبه وطن دیگران می آئیم تادرسایه الطاف ومرحمت آنهابخوریم ولم بدهیم؟نه!ما مردم بااستعداد،سخت کوش وپرکاری هستیم. واینکه به وطن دیگران آمده ایم ومی آئیم به دلیل آنست که"اینها"نمیگذارندمادروطن خودزندگی کنیم.چهل سال است که خانه وکاشانه محقرانه مادرآتش جنگ،جنگی که به دست امریکا،روسیه، اروپاومزدوران منطقه ای شان درگرفته وازیک شکل به شکل دیگراستحاله شده، میسوزند. همین حالاکه این سطورنوشته میشوندممکنست دسته ای ازسربازاشغالگرامریکائی یاآلمانی دروازه خانه گلی مارابالگدبشکنانندووحشیانه واردخانه ما شده ویامزدوران افغانستانی شانرا مشاوره میدهندکه چنان کند. اگرآقای وزیرازاین وضعیت آگاهی نداشته باشندمعلوم نیست که در مدت این چهل سال درزیرکدام سنگی درکدام کوه بسرمیبرده اند؟ واگرخبرداشته باشندآنگاه اندرزهای"فاضلانه شان"چیزی جز"فضولی جاهلانه"مسخره های گستاخ نمی باشد.

آلمان یکی ازچهارعمده ترین نیروی اشغالگر میباشدکه طی 14سال به بمباردمان وتخریب افغانستان نقش اساسی داشته است.یکی ازنمونه های کشتارمردم افغانستان بدست امپریالیزم آلمان اشغالگرآلمان کشتار بیدریغ اهالی چاردره و علی آباد ولایت قندوزدرچارم سپتمبرسال 2009 است که دریک شب تقریبا180 تن افغانستانی رابه آتش بست که ده هاتن اطفال زیرسن، زنان ومردان سالخورده ملکی درآن شامل بودند.آلمان مانندامریکا و انگلستان دراین 14سال تاتوانسته به غارت ثروتهای تاریخی- فرهنگی وبربادی گنجینه های معنوی و ارزشهای ملی افغانستان پرداخته وبطورسیستماتیک نفاق ملی رادرافغانستان دامن زده است. آلمان درکنارامریکاوانگلیس وخس دزدهای چینی برای تاراج ثروتهای زیرزمینی کشورماهزاران مهره مرئی ونامرئی اشرادردستگاه دولت مستعمراتی نصب کرده است.اینهابرای تامین منافع غارتگرانه جهانی شان"ملاوچلی"راازقبرستان تاریخ بیرون کشیده سازمان داده وبسرنوشت مردم آزادیخواه مامسلط ساختند.این سگان وحشی افغانستان رابه جهنم ناآرامی،فساد،آدم ربائی،تجاوزبه عنف، سنگسار،قتل وبیعدالتی تبدیل کرده اند.اگرمادروطن "اینها"می آئیم به دلیل توحش وبربریت خود اینها وسگان دیوانه ای است که اینها تربیه کرده وبجان ماانداخته اند. بهمین دلیل آخرین امکانات زندگی والدین پیرمارابفروش میرسانیم وراه اروپارادرپیش میگیریم. آیااگر"اینها"گورشان راازوطن ماگم وبه اشغال نظامی وطن ماپایان بدهندوبگذارندکه ماافغانستانی هاخودسرنوشت خودراتعیین کنیم، بازما در وطن اینهاخواهیم آمد؟ نه هرگز!ماهندوکش وبابا،دلارام وبکواه خودرابه شانزه لیزه وهایدپارک وشوارتزه والته نمیدهیم. معادله سخنان آقای وزیرزمانی متوازن میگرددکه بگوید"ماازوطن شما بیرون میشویم وشماازوطن مابیرون شوید".اماآقای وزیراین حرف رانمیزند،زیرابودن مادروطن اینها بخشی ازراه حل بحران مرگ آفرین اقتصادی نظامی است که اینهابرزندگی مردم شان مسلط ساخته اند. وما بدبختانه جزئی از"حل"هستیم. وقتی مادروطن"اینها"می آئیم درنخستین گام باتحقیرهای غیرانسانی"اینهاروبرومیشویم.ماوقتی از"اردوگاه های غیرانسانی"اینهاخارج میشویم وارد"گدام های انسانی"شان میگردیم،آنجائیکه امکان معاشرت بین انسانهابه دلیل اختلاف لسان وفرهنگ مشکل و حتی ناممکن است. شجاعت وشهامت انسانی مااجازه نمیدهدکه بیکارنشسته ونان سوسیال بخوریم وبه این دلیل مشکلترین وپست ترین کارهارابرای "اینها"انجام میدهیم وحتی درهمان محیط کارباستمگری ملی اینهاروبروهستیم. اینهاتنهابه استثمارماوتولیداضافه ارزش برای شان اکتفانمیکنند بلکه باهزاران ایماواشاره بماانتقال میدهندکه ماانسان دست دوم هستیم.بدینسان مادرملک اینهاهم ازنظرجسمی وهم از نظرروانی خردوخمیرمیشویم.خانواده های خودراازدست می دهیم،اطفال ماکاملابی سرنوشت میشوند، فرهنگ،زبان وارزش معنوی افغانستان درنسل بعدی مانابودمیگردند.امااینهادروطن ماباتوپ وتانک شان رفته اند.اینهاازآسمان وزمین برمردم ماآتش میبارندتابرآنهاتحمیل کنندکه بطعم دهن اینهازندگی نمایند،بگذاریدگفتارهورست کهولررئیس جمهورآلمان با"دوئیچ لاندرادیو"رابیادتان بیاوریم که میگویدمانه برای صلح به افغانستان رفته ایم ونه برای مبارزه باتروریزم وغیره. ما به افغانستان رفته ایم که منافع آلمان راحفظ وحمایت کنیم.(برای مطالعه گزارش اینجاراکلیک کنید).آری برای چنین هدفی است که اینهاازمردم مامیطلبند که آزادی خواهی وسلحشوری رادربدیل ساسیچ و آبجوبه دست فراموشی بسپارند، روحیه بردگی ومزدورمنشی رافراگیرندوآنهارابه حساب"متمدن بودن"تلقی کنند.اخلاق برده های مطیع رابیاموزندوبه اینطریق نشان بدهندکه "دموکراسی"و"ترقی" میخواهند. درحمایت ازمنطقه نفوذاستراتیژیک اینهادررقابت جهانی برآسیای جنوبی وتلاش شان برای بی ثبات سازی جمهوریت های اتحادشوروی سابق درآسیای وسطی علیه برادرشان آستین خصومت بالابزنندوکشورشانرا بسوی تجزیه ببرند. مادراینجاازشما،شمائیکه صدهاهزارتن موادمنفجره راازآسمان وزمین بروطن ومردم ماریخته ایدمیپرسیم که وطن ماراکی هاخراب کردندکه اکنون مابایدبرویم آنرابازبسازیم؟

درادبیات فارسی افسانه ای است که میگویددر شهرکرمان کفن کشی بوده بسیارتنبل. اوبعدازآنکه کفن میت رامیکشیدبی حوصله میشدوجنازه اوراهمانطورعریان رهامیکرد. وحتی سنگ لحد را بر جنازه نمیگذاشت وراهش راگرفته میرفت تا به ده می رسیده ، خانه ماتمداررادق الباب میکرد ومیگفت که بدن مرده تان عریان باقیمانده،برویداورادفن کنید.ازآنروزببعداین گفته که"خداکفن کش قدیم را بیامرزد" درادبیات ماباقیمانده است واکنون می بینیم که نصیحت آقای توماس مزیره عین نصحیت آن کفن کش تنبل است. ماوطن راویران ساخته ایم،ثروتهای طبیعی تانرابه تاراج برده ایم،جوانان تانراازفرهنگ ورسوم سلحشوری هزاران ساله اینسرزمین بیگانه ساخته وبه فعالین انجوتبدیل کرده ایم تادرتاریکی های مرداب دانه بچینند، نفاق ملی راتاحدتجزیه کشورانکشاف داده ایم وجنایتکارترین عناصرتاریخ اینسرزمین رابرشمامسلطه ساخته ایم و...غیره وشمااکنون برویدواینهارا دوباره آباد کنید!

آقای وزیر!

یکنیم دهه قبل شماماننددزدان دریائی واردافغانستان شدید. وگفتید"آمده ایم که افغانستان راآزادوآباد کنیم! افغانستان راازنوبسازیم تریاک وموادمخدرراازبین ببریم وکوچه وخیابان اروپاوامریکاراامن بسازیم. زنان راازستم مردسالاری رهاکنیم، توحش وبربریت طالب والقاعده رابرهم بزنیم و..غیره". ومزورانه نگفتیدکه ماآمده ایم تا"منافع خودراحفظ کنیم.آمده ایم مردم شمارابکشیم،عروسی های تان رابه ماتم مبدل کنیم، دروازه های خانه های گلی تان رادرنیمه شب بشکنانیم وواردخانه تان شده وزن ودختر جوان تان رابرهنه بسازیم وتلاشی کنیم وحتی خروگاوتان را بجرم حمل بمب به آتش ببندیم و...غیره شماگفتیدنیامده ایم که خانه های شماراخراب کنیم وسپس خودتان راموعظه نمایم تابشرمید!

آقای وزیر!شماگفتیدماآمده ایم که با"باتروریزم مبارزه کنیم"، امادرعمل تروریزم راگام بگام تقویه کرده وازسبعیت "جهادی"به توحش طالبی وازآنجابه بربریت"داعشی"انکشاف دادید. شما"مشتی از جنایتکاران وقاتلین "جهادی"مانندسیاف، محقق،محسنی، خلیلی،دوستم وامثالهم رابرسرنوشت خلق مظلوم وآزادیخواه مامسلط ساختید. وفاسدترین حکومت روی زمین رادرافغانستان تاسیس کردید.این مفسدین فی الارض تاتوانستندکانالهای اقتصادی وامکانات کاری راقبضه کردند. خلق مظلوم افغانستان که ازرهبری سالم ومردمی محروم است نتوانست جلو این جنایتکاران رهزن رابگیرند.آنهاآزادانه به مانورهای سیاسی وفینانس پرداخته وبادزدی ومعامله برسردارائی های ملی آخرین امکانات زندگی را ازمردم ماگرفتندواکنون که کاردبه استخوان رسیده وخلق مامنقارلاشخواران میهنفروش رابر استخوان شان احساس میکنندمجبورندراه خارج رادرپیش بگیرند. ویک بخش خیلی کوچک ازدست پولیس رهزن ترکیه وپولیس بی کفایت یونان،کوسه ماهی های مدیترانه وتوپ های آبی وگازاشک آورحکومت های اروپای شرقی زنده میمانندوبه آلمان میرسند. تازه برزمین ننشسته که دولت مزدورکابل توطنه گرانه برسرنوشت آنهابرسرمعامله می نشیندوشمابرمنبرپندواندرزبالامیشوید وبه آنهاتوصیه میکنیدکه برویدوطن تان رابسازید!

مااین راهم میدانیم که چراآقای وزیراداواطواردایه غمخوارترازمادررابرای"آبادی"افغانستان درمی آورد. کیست که نمی بینداین اندرز"عالمانه"زمانی صادرمیشودکه بخشی ازمردم آلمان ضدخارجی بودن شانرا اکنون به یک شعارداغ سیاسی تبدیل کرده وحتی برخی دست بقتل اطفال وکودکان پناهنده هامی زنند.سالهای 1940وضدیت با"غیرجرمن" باامروزفقط این تفاوت راداردکه"ضدغیرجرمن"فقط قدرت سیاسی رادردست ندارد. این سناریوکه ازدرماندگی ایدئولوژیک وسیاسی نظام امپریالیستی سرمایداری منشامیگیرد، پیش ازآنکه به وجودخارجی هادرآلمان اشاره کند،درماندگی وبن بست لاعلاج سیاستهای توسعه جویانه ونفوذطلبانه آلمان رابطورخاص واتحادیه اروپارابطورعام نشان میدهد.

هموطنان عزیز!

وقتی حرف برسرزورگوئی وغارتگری می آیداینهاهیچ مرزملی رانمی شناسند.باموشک وبمب افگن شان ازنایجیریاتایمن،ازسوریه وعراق تالیبی، ازافغانستان تاپاکستان به آتش میکشندوویران میسازند.

اماوقتی حرف برسرپناه دادن به آنهائی می آیدکه اینهاخانه وکاشانه شانرابه آتش بسته وویران کرده یکمرتبه"وطن من"و"وطن شما"به وجودمی آید.آنهازمانیکه بقصدکشتن وتغییررژیم لشکرکشی میکنندنه مرزی رااحترام میگذارندونه حاکمیت ملی ممالک دیگررا. شمابایدمسئله پناهندگی تان را بعنوان یک مسئله سیاسی وضدیت باتجاوزواشغالگری مبارزه کنید. زیرااین سیاست امپریالیزم امریکاومتحدین اروپائی شان درافغانستان،عراق، لیبیا،سوریه ویمن است که شماراآواره ساخته وبه اینجا کشانیده است. درهرمملکتی که هستیدباپناهنده های ممالک دیگرمتحدشویدومسئله تجاوز و اشغالگری امریکاواروپاراعلت اصلی آواره شدن تان علم کنید.زیراپناهندگی حق هرفردی است که کشورش قربانی تجاوزواشغال قرارگرفته باشد. ستم گری وغارت امپریالیزم جهانی است وهرانسان نیزحق دارددرهرجای جهان که میخواهدزندگی کند.

پناهنده شدن ازدست لاشخواران فاسدومزدورامپریالیزم حق هرافغانستانی است

امپریالیست هاازافغانستان خارج شوید!

پناهندگان انقلابی افغانستان در اروپا

6 نوامبر 2015