Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

 

اطلاعیه

 

رفقا، دوستان وعلاقمندان وب سایت ملی- دموکراتیک "3 عقرب"

وبسایت "3 عقرب" بنابه دلیلی که به ماهم معلوم نیست، ازروزیکشنبه 26 ام ماه قوس 1391شمسی مطابق به 19ام ماه دسمبر 2012 مسیحی ازفعالیت بازمانده است.

مانه به سیستم مدیریت وب سایت دسترسی داریم ونه به جدول dBase، Phpو MySQL آن. تحقیقات وجستجوی ابتدائی ما تاکنون بی ثمربوده وشرکت میزبان نیزبه نامه ما پاسخ نداده است که چراوب سایت ماازنشرات بازمانده است. مانامه ای از جائی دریافت نداشته ایم که این وب سایت بایدفعالیتش راتوقف کندیعنی تحدیدقانونی وتهدید جنائی درمیان نیست.

درحال حاضرمابه شدت برروی فعال ساختن مجدداین سنگرانقلابی کارمیکنیم وامیدواریم که بزودی بتوانیم آنراباردیگرفعال سازیم.

ماازگزارش گران، نویسندگان وخوانندگان گرامی این وب سایت معذرت میخواهیم که نوشته های شان رانمیتوانیم به نشربسپاریم وازآنهاخواهش میکنیم که نوشته های شان راتامعلوم شدن سرنوشت این وب سایت به ما نفرستند.

 

دست اندرکاران وب سایت 3 عقرب

27ماه قوس 1391مطلبق 20 ام ما دسمبر2012