Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

 

 

جز آنکه همه با هم برخیزیم راه دیگری نیست

 

روزچهارشنبه 8 ثور1392 نیروهای مسلح افغانستان وسربازان اشغالگردرولسوالی میوندبرروی جمعیئت مردم غیرمسلح وبیدفاع آتش گشوده و10تن رابه شهادت رسانیده وده هاتن دیگررازخمی ساختند. نیروهای ناتوکه شبانه برخانه های دهقانان، شبانان واهالی مظلوم دراین ولسوالی و سایرمناطق کشوربه بهانه های گوناگون حمله میبرند، مردم را به ستوه آورده اند. آنها اغلب اوقات درخوابگاه زنان ودختران دهقانان بدون اجازه وارده شده وماننددزدان ورهزنانی که بدنبال پول وجواهرات همه اشیاواسباب خانه رادرهم میریزند،رختخواب ولباس زنان را یکطرف انداخته وبا این بربریت عزت وحرمت زنان ودختران را نقض میکنند. مردان رادرسایه تهدیدمسلسل ازخانه های شان می کشندوپیش چشم زنان واطفال خردسال وگریان شان دست های شان راازعقب بسته ومورداذیت وآزار قرارمیدهند.این دهقانان به هیچ کسی غرض ندارند ولی هر"مجاهد"و"طالب"وهر"امریکائی" و"انگلیسی" به آن ها غرض دارند. آنهاکه برای مقابله با این وحشیان قلدر آماده نیستندهیچ کاری رانمی توانندانجام بدهند، gegijzeld.JPGاما بازهم سربازان ترسو وبزدل اشغالگربخاطرشکستاندن کامل روحیه مقاومت جوئی و سلحشوری طبیعی مردم افغانستان بر هیچکس اعتماد نمیکنندوتمام اهل قریه را جمع کرده وباآزارواذیت فیزیکی مردان وجوانانی که بنظرشان باروحیه میرسند، دست می زنند. مردان رابه زمین می اندازندوباپاشنه های سربازی شان صورت شان رابرزمین فشار میدهند.اینهاروشی اندکه اشغالگران ازآن طروق به جنگ روحیه وروان تاریخی خلق افغانستان دست زده اند.این اشغالگران مانند تمام اشغالگران قبلی که از 2500 سال به اینطرف به این سرزمین آمده وبااینگونه رفتاروحشیانه وضدانسانی شان مردم شریف ومقاومت جوی ماراتحقیرکرده اند، سرانجام جزشکست افتضاح آمیزچیزی دیگری رابا خودنبرده ونخواهند برد.

امروزخلق سلحشورورزمنده افغانستان به دلیل خیانت اپورتونیست های تسلیم طلب ورویزیونیست های خائین ارگان رهبری خودراندارند. این فرصتی است که هم امپریالیست های غارتگروهم ارتجاع مزدورآنها(چه درشکل طالب وچه درشکل مجاهد)ازآن سود میبرندوازخلق قهرمان ما اطاعت بلامنازع وعبودیت برده وارمی طلبند. این خواهش ازیکطرف ازطریق "اسلام وشریعت"انجام می یابد وازطرف دیگر بنام"صلح وامنیت"،"مبارزه باکفروالحاد"و"جنگ با تروریزم!". ولی درآخرین تحلیل همه این ها ازمردم می طلبندکه درقبال سلطه جوئی، غارتگری وزورگوئی امپریالیزم وبربریت صحرانشینی ایکه اخوانیزم وسلفیزم با آن کارمیکنند،چیزی نگویندوزنده بودن وزنده ماندن شان راباگردن خمیده وسرافگنده واطاعت برده وارکمائی کنند. اماظرفیت عظیم خلق کبیرافغانستان دیگرازاین همه بیدادوستم، به پایان نزدیک میشود. آنها دیروز درولسوالی جلریز میدان ازاین همه ستم دست به تظاهرات زده وسربازان اشغالگرونیروی مسلح مزدورشان آنهارابه آتش بستند. تازه یک هفته ازقتلعام این وحشیان بربرمنش درولسوالی چپرهارولایت ننگرهارنگذشته است که اینباراشغالگران ومزدوران شان دست به قتلعام مردم ولسوالی میوند زدند.

119748_d1012f1eba0f46418b46.jpgدلیل این توحش وبربریت رادرنقشه های غارتگرانه وسلطه جویانه امپریالیزم امریکاوشرکایش بایدجستحوکرد.امپریالیزم امریکاوشرکایش میترسندکه درمسیری پایپ لاین گازترکمنستان انسانهائی زندگی کنندکه درروانش مقاومت جوئی ،سلحشوری و گردن فرازی باقی باشد. چنین انسانهائی دیر یازود عملا بازار انرژی امریکائی- اروپائی رادرجنوب آسیاباخطربی امنیتی وبی ثباتی مواجه خواهند ساخت. آنهامیخواهنددرافغانستان انسانی مانند کرزی،محسنی،خلیلی، سیاف، محقق ، عبدالله عبدالله وامثالهم زندگی کنند.انسانهائیکه میتوان هرلحظه مانندسگ به دهن شان زد وباته مانده دسترخوان دوباره بتوان به دم جنبانی وادارشان کرد. آنهامیکوشندازطروق مختلف انسان بی اراده ومطیع،چاپلوس و لفاظ، پف پتاقی وجمجمه خالی را درافغانستان به وجود آورند وآنهاراجایگزین افغانستانی مصمم وبااراده، متین ودارای عزم محکم نمود. امپریالیست ها ازطریق فابریکه های"متمدن ساز"واستاکارهای دیپلوم دارانسان دلخواه خودرادرافغانستان میسازند. وانسان افغانستانی راببهانه تامین صلح وبازگرداندن ثبات تحقیروتوهین میکنند. آنهاازطریق دانشگاه ها، فرستادن دانشجویان بخارج، تمویل هزاران انجوی خانه خراب کن وتاسیس سازمان های فرمایشی چپ درنظردارند که افغانستان رامحل زندگی انسانهائی بسازند که درذهن انسان در تلاش"سودبری فردی"به ماشین کاسبکاری تبدیل شده باشد. انسانی که ننگ نداشته باشد زندگی تحت اشغال استعماری را مانند کرمک هائیکه درته مرداب ازوفورکثافت خوشحالند، نعمت آسمانی بخواند. انسانی که عارنداشته باشداشغالگری امپریالیزم را"تلاش جامعه جهانی برای صلح"وکشتاردهقانان وشبانان بیدفاع را"مبارزه باتروریزم"بنامد.انسانی که نه درپیکرانسان وجدان می شناسد ودرفرهنگ مظلومین عصیان را. چنین انسانی برای امپریالیزم نعمت آسمانی است. درراستای همین اهداف است که آنها به مزدوران افغانستانی شان فرمان آتش برروی انسان معترض وحق جو میدهند.

سرکوب انسان معترض وافغانستانی ایکه معتقد است افغانستان به اوتعلق داردوبیگانگان اشغالگرحق ندارندمانند رهزنان دروازه خانه اشرابشکنندوواردخوابگاه زن ودخترش شوند، وظیفه ای است که شرکتهای فراملی امریکائی واروپائی به ماشن جنگی ویرانگرشان که ناتو نام دارد- سپرده اند.این زمینه سازی بخشی ازکارهای آماده سازی بازارسرمایه گذاری است.همانگونه که بورژوازی برای تسهیل صدور وتوریدکالاوموادخام به شاهراه نیازدارد وبایددل کوه هارابشگافد، دریاهاراپل بزندوهمه گونه موانع راازراه رسیدنش به بازارتولید و فروش بردارد، دراینجابه مردم مابه مثابه موانع رسیدن ورسانیدن به بازارآسیای جنوبی می بینند.این نه"جنگ فرهنگ هاست"نه"جنگ کفرعلیه اسلام"ونه"خصومت غربی علیه حهان اسلام". این بخشی ازاستراتیژی جهانی امپریالیزم است که دراینجامحوراساسی آنراتصرف بازارعظیم آسیای جنوبی تشکیل میدهد.

افغانستانی ایکه یونیفورم ارتش یاپولیس افغانستان رامحض به دلیل مجبوریت نان خانواده اش نمی پوشدوسلاح امریکائی وآلمانی یاروسی و اسرائیلی راباانگیزه های منفی ملیتی یامذهبی؛ منطقوی ویالسانی بسوی افغانستانی دیگرنشانه میرودوخون اورامیریزد، ننگ تاریخ و عارانسان این سرزمین است.این موجود"آدم نما"که سربازاست یاپولیس،کماندو است یاچمچه کش،چایدارباشی است یایک تسلیم طلب میهن فروش باآن میهنفروشانی که درازای پول سوسیال ویابخاطرکامپلکس های روانی"کم بودن"اش مبارزین کمونیست راافشامیکنند، نه تفاوت داردونه به این سرزمین متعلق است.

ماقتلعام مردم شریف ولسوالی میوندراباشدید ترین جملات ممکن محکوم میکنیم واگرخود نتوانیم به نسلهای آینده انقلاب دراین سرزمین وصیئت میکنیم که استخوان کثیف آنهائی راکه به فرمان اشغالگران ماشه تفنگش شان رابسوی هم وطن شان میکشند، بعدازصدسال هم اگرشده ازگوربدنامی درآورده وبعدازمحاکمه آشت بزنند.

ننگ ونفرین جاویدان بادبرافغانستانی ایکه به دستورامپریالیستهابرهموطنش آتش بازمیکند. مابرگوراین انسان نماهای فرمایه که اشک بیچاره گی رابررخسارهم وطن مظلومش می نشانند" ننگ تاریخ"،"ننگ انسانیت"وعارخلق آۀزادیخواه افغانستان می نویسیم.

ننگ ونفرین تاریخ با برافغانستانی ایکه برروی افغانستانی دیگر به دستور امپریالیست های متجاوز آتش باز میکند.

ننگ ونفرین انسان لعن تاریخ باد برهمه آنهائیکه درازای پول سوسیال شهرت مبارزین کموینست راافشا میسازند.

کوتاه باد دستان امپریالیست هااز افغانستان وکوتاه باد زبان ایادی بیعار امپریالیست ها

به پیش درراه برپائی جنگ خلق و رهائی مردم شریف ما ازچنگال همه نوع استبداد وستم.

مائویست های افغانستان

9ثور 1392