Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

رفیقی ازولسوالی جاغوری نامه زیرین را به آدرس "شورش" ارسال کرده است.

" باسلام واحترام به رفقای هیئت تحریریه شورش ورفیق (...).

رفقای بی نهایت محترم: چند سوالی داشتم که میخواهم ازشما بپرسم، اول، آیا سید حسین موسوی همان سیدحسین است که شادروان"دوستی" اورا(....) میگفت ودرجاغوری بود؟ اگراوهمان آدم باشدمرحوم دوستی راست میگفته است. دوم اینکه سامائی ها وگروهی هاازکارهائی که درجاغوری کرده اندخجالت بایدبکشند.ساما وگروه بودکه جاغوری مرکزنصری هاومزدوران ایران شد. ورفیق(...) آیاماوشما دراینکه یک روزسامائی بودیم اشتباه کرده ایم یانه؟ امروزدرجاغوری آخندها راسا ازایران پول آورده به مردم میدهندکه دحتران شانرابه مکتب های که نصری هاودیگرمزدوران ایران جورکرده اندبروند ودرس های اسلامی بخوانند. سامائی ها و گروهی ها مسئولیت این کاررابردوش دارند. آنهاجاغوری رابه مرکزارتجاع تبدیل کردند. سوم اینکه دراین اواخر(....) یک نشریه رابه من داده که تابه حالامثل "ندای آزادی"بسم الله الرحمن الرحیم داردونشریه سامائی میباشد. آیااگرساماتاهنوزدراین حدباشددبرساما میتوان اعتماد کرد؟ برعلاوه ما چه کارباید بکنیم که اشتباهات مان رااصلاح کنیم. .... (ما مطالب دیگراین نامه را به دلیل امنیتی نام برخی از انقلابیون دراینجا منعکس نمیسازیم). درخاتمه پیروزباشید.

ر.ب. ازجاغوری

1اسد 1392- سنگماشه

پاسخ به رفیق. ر.ب. ازجاغوری

رفیق عزیز! درودهای متقابل مارا بپذیرید. درباره سید حسین موسوی پرسیده اید. درپاسخ بایدبگوئیم: آری، این همان"سیدحسین"است. درمورداینکه آیاماوشما در فعالیت درساما اشتباه کرده ایم؟ آری، ما اشتباه کرده ایم و این اشتباه بی رابطه به شرایط عینی همان زمان نیست. اما امروز، وقتی برمیگردیم وبه گذشته نگاه میکنیم اشتباهات مارا درک میکنیم وهمچنین درک میکنیم که "تنها درک اشتباه" مهم نیست، بلکه چیزی که مهم است نقداشتباه است وبیشترازآن نقداشتباه ازدیدگاه پرولتاریا مهم است. سامائی ها درک کرده اند که برنامه ساما یک برنامه بورژوائی بودولی آنرانقد نمیکنند. سامائی درک کرده اند که مشی کودتا- قیام مشی غلط بودولی آنرا نقد نمیکنند، آنها درک کرده اند که اعلام مواضع سامایک استراتیژی ضدانقلابی واستراتیژی آشتی طبقات بودولی آنرا نقد نمیکنند، آنها درک کرده اندکه تسلیم شدن درشمالی وهرات خیانمت ملی بودولی آنرانقدنمیکنند. و...غیره. فهم اینکه "اشتباه"کرده ایم ماراازچاله کثیف بوروازی بیرون نمیکند، بلکه بایدآنراازموضع پرولتاریا نقد کرد. اینست خط فاصل بین یک انقلابی صادق که ازراه نقد ازخود ونقد ازانحرافات ساما با جنبش پرولتری کشور تجدید تعهد میکندویک رویزیونیست لفاظ و فحاشی که میکوشدبافحاشی وهرزه گی کثافات خود وسازمانش رامانند پشک زیرخاک کند.

ما صریحا اعلام میکنیم که : تاجائیکه به مقاومت علیه سوسیال- امپریالیزم اشغالگراتحادشوروی بود، مابه مثابه عضوی ازخلق افغانستان بایددرمقاومت شرکت میکردیم وچه این کاررازیرنام ساما انجام داده ایم وچه زیرنام "شورای اتفاق"،اشتباه نیست. اماازاینکه به تبعیت ازخط انحراقفی ومارکسیزم زدائی سامابه تعقیب توسعه وگسترش مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم(اندیشه مائوتسه دون در آن زمان) نرفتیم واین ایدئولوژی راگسترش ندادیم،اشتباه چه که خطاکرده ایم.ماصادقانه این اشتباه راازخودانتقادمیکنیم ولی یقین داریم که هیچ زمانی نمیتوانیم این ضربات مهلک را جبران کنیم وبه همین دلیل هیچ زمانی هم خودرا نمی بخشیم.

امااینکه امروزجاغوری به یکی ازنقاط سیاه وتکیه گاه فکری ارتجاع تبدیل شده، عوامل زیادی داردوخط علط ساما وسازمان رهائی میتواندیک فاکتورکوچک در آن باشد، نه عامل آن. ایده هاو افکارانسانهاازشرایط حاکم سیاسی- اقتصادی منشامیگیرندنه ازانحرافات فلان یابهمان سازمان سیاسی که دریک منطقه بایک خط غلط فعالیت میکرده است. درست است که ساماوسازمان رهائی خط ارتجاعی وتسلیم طلبانه داشتندودرست است که این خط هاتمام جنبش دموکراتیک نوین افغانستان را شدیدا ضربه زده اند، امانمیتوان گفت که آنهاعامل ایجادجریان های ارتجاعی اسلامی شده اند. تاآنجائیکه به نادرست بودن آنهامربوط میشود، میتوان گفت"آری"، آنها صدها دانش آموزوهزاران انسان خوشبین به شعله جاویدرا دلسرد ونا امید ساختند. آنهاراازموضع انقلابی وپوتنسیال انقلاب به نیروی ذخیره ارتجاع مبدل ساختند، ولی آنها رفته نصروحرکت راازایران آورده به دماغ مردم نه نشاندند.

درموردآن بخشی ازساماکه بابسم الله الرحمن الرحیم مینویسند، بایدگفت که آن بخش ازنظرمایگانه بخش صادق سامااست وازنظرماآن بخش میراث براصلی مجید کلکانی است. بخش ساما (ادامه دهندگان)بخش رویزیونیست وتسلیم طلب سامااست .مابه شماپیشنهادمیکنیم که باآن بخش ساماکه تنها"ساما" پیش روی شان می نویسندصادقانه وصمیمانه همکاری کنید. چون فردیکه نشریه سامارابشماداده جوان است وسیدحسین ودیگرسامائی هااورانمی شناسند،کوشش کنیدبه اوسیدحسین موسوی وشیرآهنگرراهمانطوری که هستندمعرفی کنید. وهم چنین به اوتوصیه اکیدبکنیدکه خودرااز"اعضای سازمان انقلابی افغانستان"نیز مخفی نگه دارد.بابخش ساما(ادامه دهندگان)همان برخوردرابکنید که باپولیس ارتجاع میکنید.یعنی نگذاریدآنها وسازمان"انقلابی افغانستان"رفقای تان رابشناسند. اینهانماینده فکری بورژوازی دلال وفئودالیزم هستند است ودرحقیقت درجانب دشمنان خلق افغانستان ایستاده وکمونیست هاراافشاوبرای دستگاه اطلاعات امپریالیزم جاسوسی میکند . همان سیدحسین وبگفته شادروان "دوستی"(.... بخاطرحفظ حرمت کلام ونجابت سیاسی ازتذکراین واژه معذرت میخواهیم ) زیرنام احمدبرومند،محک باستانی،آزاد.ل.، خالقدادپغمانی، حامدبهارستانی وغیره امروزبه یک جاسوس عیارامپریالیست ها تبدیل شده وکارش تخریب جنبش مائویستی افغانستان میباشد. شما چه درکابل وچه درجاغوری ویاولایات دیگرباهرکسی که تماس دارید برسانیدکه خودرابرای افرادی ازاین بخش وسازمان انقلابی افغانستان افشا نکنند.

پیشنهاددیگرما اینست که شما بامخفی کاری انقلابی سیدحسین موسوی را(خیانتش رادرکوه صافی، روضه خوانی اشرابرای سپاه پاسداران، درس دادن استبراوتوضیح المسایل خمینی وخیانتش رادرجبهه نیمروز، قاچاقبری اش رادرپشاور،ایلچی گری اشرادردربارخاقان های خائین بخلق چینی وجاسوسی اشرابرای دستگاه اطلاعات امپریالیزم ازطریق وب سایتش)درحلقه های دانشجوئی ، درلیلیه ها، درمدارس، بخصوص در لیسه های دخترانه وپسرانه جاغوری اینکاررابکنید. وهمچنین شیرآهنگرراکه درتمام این خیانت ها بااوهمراه وهمرازبوده است، ازیادنبرید. شما به آن سامائی جوان صادقانه کمک کنید وتمام کارهای ضدانقلابی این دوخاین تسلیم طلب رابراو افشانمائید. واین که "ادامه دهنده راه ساما چه معنی دارد؟" اورابه متن خط اپورتونیستی ساماآشناسازید. سندتسلیم طلبی ساما راکه رفقای"3 عقرب" دروب سایت شان نشرکرده اند،چاپ وتکثیرنمائید.نوشته های راکه مازیرعنوان"ادامه ساما ادامه چه راهی است"بانوشته های رفیق "پولاد" زیرعنوان"صدماتی که انواع اپورتونیزم ورویزیونیزم بر جنبش ... " ازفصل اول تا فصل چهارم راازوب سایت "پیام آزادی"، "شورش"یا"3 عقرب"گرفته وبه رفقای که به انترنت دسترسی ندارند، توذیع کنید. وبه هررفیق بسپارید که آنهارا بیشترکاپی وتوذیع کنند.

درباره مبارزه با مزدوران ایران دونکته رامدنظربگیرید. نخست اینکه مرتجعین اخوانی امروزخود را مدعیان مبارزه با امپریالیزم را میگویند. آنها جنایات امپریالیست های غربی تحت قیادت امپریالیزم امریکاراتمسک قرارداده افکارشانرازیرنام مبارزه علیه غرب گرائی وغیره اشاعه میدهند. مابه این نظریم که شما بهتراست درهرجا به این بحث بپردازید وثبوت کنید که امپریالیست ها واخوانی ها چه القاعده وطالبان وچه آخندهای ایرانی وعربی تمام شان حامیان ستمگری، استثماروجنایت اندوفقط در شکل و حجم مسئله تفاوت وجود دارد نه درماهیت ومضمون آن.

ثانیا؛ بادختران وجوانان کارسیاسی- ایدئولوژیک کنید. به آنها با حوصله مندی توضیح بدهید که حجاب چیست؟ مردسالاری محصول چه شرایط اقتصادی- سیاسی است، چرازن اسیرشد وچطورمیتوان زنجیراسارت زنان را باجنگ خلق به زیر آتش گرفت ودر ساختمان سوسیالیزم کاملا پاره ساخت وغیره. تجربه ما نشان میدهد که فقط بامنطق وبرهان علمی وحوصله مندی میتوان یک مبارزه راازپیش برد. ما یقین داریم که شما اینکارراکرده می توانید. دراخیر امیدواریم که اشتباهات تایپی مارا به دیه اغماض بمگرید. دست های تان را می فشاریم به امید دیدار.

2 اسد 1392