Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

کارزارامپریالیست ها ومزدورانش علیه

جنایات خلق وپرچم را افشا سازید!

بعدازآنکه دسته های خلق وپرچم طی کودتای خونین ماه ثور1357 بقدرت رسیدند،کارزارامحای فیزیکی مخالفین شان راآغازکردند.آن هاباقساوت کرومگنون هاافرادحتی اطفال زیرسن رابعدازاعمال قیودشبگردی ازخانه های شان ربوده به مراکزمعینی ماننددفتراطلاعات رژیم(اگسا،کام وخاد)درشش درک، ته کاوی وزارت داخله،خانه های ضبط شده ازاقارب وخاندان آل یحیی دراطراف وزارت خارجه وشیرپور می آوردند.دراین مراکز فقط شهرت مکمله آنهارا قبل از آنکه آنهارا تیرباران کنند یادداشت میکردند.

رژیم وابسته به سوسیال- امپریالیزم شوروی درماه عقرب سال 1358 یعنی اندکی بیشتراز یکسال لیست 17500نفررابیرون دادکه گویادرافغانستان نیستند. رژیم حتی درهمین موردهم دروغ میگفت زیراتمام این افراد درافغانستان بودند ولی درگورهای دسته جمعی. رقم"17500نفرکشته شده"عددی بودکه دولت خلقی هاوپرچمی ها رسمابه آن اعتراف میکرد، درحالیکه رقم اصلی خیلی بیشترازاین بود. اگرهمین 17500 نفررا درنظر بگیریم می بینیم که رژیم ازماه ثور سال 1357 تا ماه عقرب سال1358 یعنی درظرف17 ماه بیشتراز1000نفررادرماه به قتل رسانیده است که 33 نفردرروز میشود. اگردرتاریخ رژیم های سفاک درجهان جستجوکنیم رژیم خلق وپرچم ریکاردتمام رژیم های آدمکش دنیارادرتاریخ معاصربشرشکستانده است. زیراهیچ رژیمی راپیدانمیکنیم که هرروزنفررابقتل رسانیده باشد.

دراین زمان ازحزب اسلامی گلبدین حکمتیارگرفته تاجمعیت اسلامی برهان الدین ربانی درپشاور وازسازمان نصرعبدالعلی مزاری گرفته تاحرکت اسلامی شیخ آصف محسنی درتهران هیچکدام برای این کشته شده هافاتحه نگرفتند. درآن روزهاعبدالعلی مزاری درتائیدحرف های گلبدین حکمتیارگفت" آنهاهمه شان شعله ای وستمی بودند" یعنی اینکه خوب شدکه کشته شدند.

درهفت ثورسال 1392 هنگامیکه صبغت الله مجددی هنوزچندکیلومترازتورخم دورنشده بود،اعلام کرد که تمام جاسوس ها، جلادها وجنایتکاران خلق وپرچم از تعقیب ومحاکمه معاف اند.به تعقیب آن عبدالعلی مزاری تمام آدمکشان خلقی وپرچمی هزاره راکه دستان شان تامرفق بخون فرزندان رشید مردم افغانستان رنگین بودند، نتنهاموردعفوقرارداد بلکه مسلح نموده ودرملیشیای قومی هزاره جذب کرد.موازی به همین روش احمدشاه مسعودوبرهان الدین ربانی خلقی هاوپرچمی های ملیت تاجک را موردحمایه قرارداده ودرکنارسامائی هاوسازائی به سربازان "اسلام" مبدل نمودند.

امروزقسیم فهیم معاون آنروزاحمد شاه مسعود معاون اول رئیس جمهور است. محمد کریم خلیلی معاون عبدالعلی مزاری ورهبرکنونی حزب وحدت اسلامی، معاون دوم رئیس جمهوراست، صبغت الله مجددی یکی ازارکان های مهم دولت میباشدوهمین هااندکه دیروزخلقی هاوپرچمی های جلاد را عفوکردند. اماامروزبرمزارگمنام شهدای مردم افغانستان اشک تمساح می ریزند، دوروزفاتحه میگیرندوشیادانه بیرق افغانستان رانیمه برافراشته قرارمیدهند.

رسانه ها،نشرات، وب سایت ها،رادیوهای مرکزی ومحلی،تلویزیون های مرکزی وایالتی همه وهمه ازکشتاروقتلعام مردم به دست "کمونیست" هاحرف میزنند. هیاهوی که به این قسم به دست امپریالیست هادراروپاسازمان داده شده است تابه انتخابات فرمایشی ریاست حمهوری افغانستان سمت وسوبدهندبه یک کارزار"ضدکمونیستی"مبدل شده است.روشنفکران نادان افغانستان دراروپاوامریکای شمالی درموازات سیاست های تسلیم طلبان"سامائی ها"و"ساائی ها" نیزدرضمن تقبیح این کشتار،خلق وپرچم رابه نام"کمونیست" محکوم میکنند.

امپریالیست ها خودخیلی خوب میدانند که خلق وپرچم چه که حتی حزب حاکم براتحادشوروی بعدازمرگ رفیق استالین"کمونیست"نبود. ولی زمانیکه پای تجاوزسوسیال- امپریالیزم شوروی به چکوسلواکیاوافغانستان مطرح میشودآنهاواژه"کمونیزم"رابه هیچ صورتی فراموش نمیکنند.زمانیکه پای قتلعام ازنوع پنوشه، مارکوس، سوهارتو،موبوتووامثالهم درمیان می آیدآنها به هیچ قیمت واژه" کاپیتالیزم"،"استعمار"و"دخالت امپریالیزم"رابرزبان نمی آورند.اکنون نیزآنهاخوب آگاه اندکه خلق و پرچم کمونیست نبودندولی بخاطرسمت وسودادن ذهن مردم ناآگاه افغانستان برعلیه کمونیزم این لکه های سیاه ننگ بردامان کمونیزم راکمونیست میگویند.میرزاگل سامائی وعریضه نویس ساائی نیز دراین کارزارامپریالیستهاسهم میگیرندودرازای یک نوازش"بزرگوارانه"برآتش ضدکمونیستی دستگاه اطلاعات امپریالیست هاروغن"افغانی" می ریزند.

هرآدم عاقل ازخودمیپرسدکه چراامروزبعداز34 سال امپریالیست ها ومرتجعین بازهم زخم قلب خونین مردم افغانستان راباردیگر باز میکنند؟آیاآنهاتازه ازواقعه خبرشده اند؟ نه.آنهادرماه حمل سال 1359این لیست راازسازمان اطلاعات خلق وپرچم)خاد( بطوررسمی دریافت کرده بودند."خاد" لیست اولی را تغییرداده ویک لیست حدود5000تن رابه کمیسیون حقوق بشراروپا فرستاده. درلیستی که آنها فرستاده اند، نام عده ای ازافراد درج شده که تاهنوز زنده میباشندمانندعبدالرسول سیاف رهبراخوانی های سلفی افغانستان. درنامه ایکه خامه آن به خط داکترنجیب الله رئیس"خاد"عنوانی لردبیتل(Baron Bethell) منشی دوم اتحادیه اروپا نوشته است چنین میخوانیم:

letter of NajibNote of the security forces of the republic of Afghanistan

Mr, Lord Bethell, Voice- chairman of Human Rights Commission of the European Parliaments!

Due to your request during your visit to the republic of Afghanistan and your meeting with some of the leads (leaders)of the government organs the following is stated regarding the list of those killed during Hafizullah Amins government. In the days of Amins government a list of people killed was introdued( introduced)to public but it was not a complete one and the names of a considerable number of killed people were missing.

Inclosed a copy of the list introduced at the time is presented for your considerations

With regards

پس چراحالاآنهااین هیاهورابه راه انداخته اند؟ بنا به دلایل زیرین:

1-  صرفنظرازرقابت های پارلمانی احزاب بورژوائی راست(با نام چپ)وراست گرای کشورهای امپریالیستی، مسئله امضای معاهده استراتیژیک با افغانستان دراین رابطه نقش اساسی درجه اول را بازی میکند. امپریالیست هاشش ماه مکمل کنروننگرهارراازخاک پاکستان راکت باری کردندتااحساسات ملی مردم افغانستان راتحریک کنندکه"اگرمانباشیم همسایه هاباشمااینطور رفتارمیکنندواگرشماباماموافقت نامه استراتیژیک راامضاکنید،ماازشمادفاع میکنیم وآنها دیگر شمارا اینطور تحقیر نمیتوانند".به تعقیب آن،وقتی این توافق نامه امضانشدآنها"انتخاب تقلیل قواتاحدصفر"Zero Option"رامطرح ساخته وگفتندکه اگر"توافقنامه استراتیژیک"راباما امضانکنیدماتمام قوای ماراازافغانستان خارج میکنیم.حدود9 ماه قبل ازامروز از طریق ایادی شان لیست همین ا5000نفرشهید رادر بین روشنفکران وتحصیل کرده های افغانستان دراروپاوامریکای شمالی بااین پیام پخش کردندکه"بدون توافقنامه استراتیژیک هرکس برافغانستان حمله ومردم رااینطورقتلعام میکند". امپریالیست ها ومزدوران شان نمیدانند که بیشتر از یکنیم میلیون انسان که دررد تجاوز سوسیال- امپریالیزم شوروی جان شان راازدست دادند واین 5000تن حتی مشتی ازاین کوه(ازنظر کمی)هم نیست،اولین دلیل شان این بودکه"مانمیخواهیم بیگانه هابرماحکومت کنند" چه بنام سوسیالیزم باشدچه بنام دموکراسی وحقوق بشر.آنهابااینگونه تاکتیک های شان سنگ های بزرگتری را بلند میکنند که دردرازمدت برروی پاهای خود شان می افتند.

2-  ثانیا،امپریالیست ها و مزدوران شان بانشراین سندمیکوشندتوجه خلق راازفساد،ارتشا، فقر،سیه روزی،بیکاری ، نرخ بالارونده تورم، بی امنیتی، آدم ربائی، تجاوزبه زنان و...غیره برگرفته ومتوجه جنایاتی سازندکه 34 سال قبل بدست جنایتکاران خلق وپرچم انجام یافته است. آنهابااینگونه ترفند های ریاکارانه میکوشندبه انتخابات فرمایشی ونمایش مضحک خیمه شب بازی دموکراسی امریکائی سرخاب وسفیدآب بزنند

3-  ثالثا؛ ذهن نسل جوان رادرعنادوعداوت به کمونیزم برانگیزند وکمونیزم رادرنظر آنهانظام سفاک، جلادوآدمکش رنگ آمیزی کنند.

4-  رابعا؛ تنفروانزجارخلق راازجنایات احزاب اسلامی منحرف ساخته و آنرابسوی جنایت خلق وپرچم معطوف سازند.مگرجنایاتی که گلبدین یاسیاف،محسنی یااحمدشاه مسعودمرتکب شده کمتر ازجنایات خلق وپرچم اند؟خلق وپرچم اگرمردم بیگناه افغانستان رابجرم تسلیم نشدن به بادار متجاوزواشغالگرشان دسته دسته وهزاران درهزارزنده بزیرخاک کردند،این جنایتکاران اخیر باقساوت وبیرحمی براساس سن اسیربرسرشان میخ کوبیدند.اگرآنهابدلیل داشتن باورغیر از خلقی وپرچمی بودن بیگناهان راجمع کرده وباشلیک برآنهاتوله سگان خلقی وپرچمی راتمرین تیراندازی دادند این جنایتکاران به دلیل یادنداشتن دعای قنوت افرادراازپاآویزان کردندتاجان دادند.اگرخلق وپرچم روستاها،گذرگاه ها،عبورگاه ها، رهروهاودشت ودمن کشوررابامیلیون هامین پرسونل فرش کردند،این جنایتکاران آخرین نقاط آبادباقی مانده یعنی شهرکابل رابا پرتاب هزاران موشک امریکائی و چینی به ویرانه مبدل ساختند.اگرآنهاشرف وناموس کشوررابه پای سوسیال-امپریالیزم شوروی نثارکردند اینهاناموس مردم اسیرراازخانه های شان ربوده وبرآنهاتجاوزکردندوسپس آنهارادربازاربرده فروشی غیررسمی امارات به فروش رسانیدند. همین جنایتکاران اکنون میکوشندتنهاخلق وپرچم راجنایتکارمعرفی کنند. به راستی اگراین رژیم مزدورواقعابه حال شهدای که به دست جنایتکاران خلق وپرچم به شهادت رسیده اند،دلسوزاست پس خلقی هاوپرچمی های بزرگ مانندگلاب زوی،علومی وصدهای دیگردراین دولت چه میکنند؟همین حالاهزاران تن ازاعضای سابق"اگسا" یا"کام" ویا"خاد"درسازمان اطلاعات این رژیم برکرسی های تعین کننده تکیه داده اند.

5-  خامسا؛ درکنارتمام اینها توطئه شیادان پرچمی رابایدبطورواضح دیدوبمثابه بخشی ازتوطئه ارتجاع (ملاک- کمپرادورهای پارلمان باز)حاکم افشاسخت. طوریکه در نامه داکترنجیب( جلادخاد) به لردبیتل میخوانید،پرچمی هاازاول کوشیده ومیکوشندتااین جنایات رابگردن خلقی هاوحفیظ الله امین بیاندازند. درحالیکه حقیقت چیز کاملا دیگری است. پرچمی هاازروزکودتا تا تجاوزسوسیال- امپریالیزم شوروی دردولت وجنایات آن شریک بوده اند. هنگامیکه سوسیال- امپریالیزم شوروی برافغانستان تجاوزوآنرااشغال کرد، اسدالله سروری رئیس اگساوقاتل فرزندان رشیدمردم افغانستان راباسلطان علی کشتمندبعنوان معاونین صدراعظم تعین نمودند. درهمین زمان است که این لیست تهیه میشود. درتهیه این لیست بخاطرآنکه جنایات شان ناچیز نشان داده شوندحتی همان لیست رسمی راتاحدیک چهارم تقلیل میدهند. درهمین زمان که داکترنجیب رئیس عمومی"خاد"است دستورمیدهدکه نام اسدالله سروری وسایرقصابان را در اسنادرسمی صدارت وریاست "خاد"خط بزنندوسپس اسنادرادرآرشیف بگذارند. برای مطالعه این اسنادلطفابه آدرس های زیرین مراجعه کنید:

-         اسناد صدارت- ریاست خاد(اگسا)- بخش اول

-         اسناد صدارت- ریاست خاد(اگسا)- بخش دوم

-         اسناد صدارت- ریاست خاد(اگسا)- بخش سوم

-         اسناد صدارت- ریاست خاد(اگسا)- بخش چارم

به این قسم رژیم جهادیان جنایتکارومزدوران امپریالیزم به دلیل گرامیداشت خاطره شهدای مردم افغانستان لیست کشته شدگان رامنتشرنمیسازندوفاتحه نمیگیرندبلکه بخاطراغراض شخصی وطبقاتی شان این مانورشیادی اشک تمساح ریختن را اجرا میکنند. تمام کتله های ذیدخل ازامپریالیست های اشغالگرگرفته تاجنایتکاران جهادی، ازپرچمی های شیادگرفته تاتسلیم طلبان سامائی(ادامه دهندگان) و رویزیونیست های ساائی درنشرآن نفع دارند. اشک تمساح ریختن این دوگروپ اخیرنه بخاطر رهائی خلق است ونه بخاطردشمنی باخلق وپرچم ودیگرجنایتکاران، بلکه بخاطررقابت های انتخاباتی با جنایتکاران خلقی وپرچمی میباشند.همین حالاهیاهویی راکه"حزب همبستگی یا بر آمد علنی"ساا" در شکل پارلمانی به راه انداخته هیچ شعاری جزمحاکمه جنایتکاران پرچمی ندارد.کدام حزب انقلابی ومخالف استعماروامپریالیزم دریک مملکت مستعمره ازیک رژیم مستعمراتی ومزدور"عدالت"میطلبد؟ آیاخواست"جنایتکاران رامجازات کنید"ازمزدوران امپریالیزم کوچکترین ربطی به"مجازات جنایتکاران دارد؟" با درک اینکه دراین رژیم مستعمراتی قانون به نفع کدام طبقات است، محاکم شرعی وعرفی دردست چه کسانی اند،دراین شعارذره ای ازخواست طبقاتی مطرح است؟ آنچه در هیاهوی"حزب همبستگی"همیشه مطرح بوده واکنون نیزمطرح است نسخه جدیدی ازتاکتیک های پرچمی هادرسال 1347 و.1348پوهنتون کابل میباشد.هیاهوی حزب همبستگی دربطن یک نظام مستعمراتی تلاش های رویزیونیزم منفورسه جهانی"ساا"درجهت حفظ رژیم است نه درمبارزه باآن.

خلق افغانستان درطول تاریخ طرفدارعدالت بوده وهست. آنهامحاکمه نتنهاخلقی هاوپرچمی های جنایت کاررامیطلبند بلکه خواهان محاکمه جنایتکاران اخوانی شیعه وسنی وسلفی نیزمیباشندولی نه درمحاکم ارتجاعی رژیم پوشالی ویاطالبانی، بلکه دردادگاه قدرت سرخ خلق، درپایگاه های توده ای جنگ خلق ودر رژیم دموکراتیک ودادن همه گونه حق دفاع قانونی به جنایتکاران. زیرا درچنین دادگاهی است که خلق دشمنان جنایتکارش را بخاطرمنافع مادران داغ دیده وپدران"مرده درآرزوی دیداردلبند شان"، زنان درماتم نشسته وخواهران وبرادران سیه پوش محاکمه میکنند. درحالیکه امپریالیست ها ومرتجعین بخاطر منافع خود وباداران شان کسی را محاکمه میکنند ویا آزاد میسازند.

برای محاکمه تمام جنایتکاران به پیش درراه براه اندازی جنگ خلق

عدالت فقط درمحاکم قضائی رژیم دموکراسی نوین اجرامیشودنه درمحاکم نمایشی یک رژیم پوشالی

عدالت طلبی از امپریالیزم و ارتجاع مظاهر نفرت انگیزاپورتونیزم راست است.

مائویست های افغانستان

13میزان 1392 مطابق 5 اکتبر 2013