Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

اعلامیه

بخاطر همآهنگی

روزبزرگداشت رفقای به خون خفته ما ودرپیشاپیش آنها

رفیق اکرم یاری

حزب کمونیست(مائویست)افغانستان چندی قبل فراخوانی رابخاطرهمآهنگی روزیادبود رفقای جانباخته جنبش دموکراتیک نوین افغانستان، بیرون داد. این فراخوان درگام اول دلیل این مسئله راکه چرا سوسیال- امپریالیزم شوروی ومزدوران جنایتکارآن رفقای پیشگام مارا بقتل رسانیدندبیان میکندومی گویدکه آنهادرراه رهایی مردم افغانستان ودموکراسی نوین، سوسیالیزم وکمونیزم به قتل رسیده اند. فراخوان درقدم بعدی به اشک تمساح ریختن توطئه گرانه امپریالیست هاورژیم پوشالی کابل تماس میگیرد.به تعقیب آن ازتوطئه گری تسلیم طلبان حرف میزندکه چگونه قرابت خونی وخاندانی رهبران وپیشگامان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان راموردسواستفاده قرارداده وتلاش میکنندتامرگ سنگین ترازهندوکش رفقای پیشگام مارادرعریضه دادخواهی شان به "سازمان حقوق بشر"امپریالیست ها بگنجانند.

به تعقیب فراخوان حزب کمونیست(مائویست)افغانستان،"هواداران جنبش دموکراتیک نوین افغانستان(شعله جاوید)"اعلامیه ای راتصویب وروز7 قوس رابمثابه روزگرامیداشت رفقای جانباخته جنبش انقلابی افغانستان اعلام نمودند.

"مائویست های افغانستان"معتقداندکه پیشگامان جانباخته جنبش مائویستی افغانستان ودرپیشاپیش آنهارفیق اکرم یاری وتمام آنهائیکه درراه استقلال کشورازسیطره خونین سوسیال- امپریالیزم وامپریالیزم علیه میهنفروشان مزدورخلق وپرچم مبارزه کرده وبجاودانگی پیوسته اندسزاوارگرامی ترین یادآوری هاوسنگینترین سکوتهامیباشند. آنهاتاریخ درخشان مبارزات خلق کبیرافغانستان راباخون خویش رقم زده اند.یادآنهابایدازجانب جنبش مائویستی افغانستان، انقلابیون میهنپرست وخلق کبیراینکشورمتناسب باماهیئت مبارزات آنهاقدردانی شده وفرهنگ شورشگری، انقلاب خواهی وتسلیم ناپذیری آنهابمثابه آتش سوزانی درقلب تاریخ خلق کبیرمافروزان باقی بمانند.برای چنین روزی 7 قوس یعنی روزیکه رژیم جلادان مزدورلیست های طویلی ازقربانیان شان رابردیوارچسبانیدند،ازنظرزمانی منطقی است وازنظرتاریخی مناسب. لذا، مانیزاین روزراروزبزرگداشت ناخدایان رزمنده ایکه کشتی جنبش انقلابی افغانستان رابربال طوفانهای تاریخ نشانیدندوهمچنین روزگرامیداشت قله های شامخی چون مجیدکلکانی،قاضی ضیا،بشیر بهمن، عزیز طغیان، نادرپویا،ملنگ عمارو...غیره که بیهراس ازمرگ بنبردمتجاوزین اشغالگرشتافتندوشجاعانه رزمیدندوبخون خفتنداعلام می کنیم.

مائویست های افغانستان معتقداندکه دولت پوشالی باحیله گری ومکاری درمرگ جانباختگان شعله ای ومیهنپرستان کشورما ناشیانه ژست مغمومین را میگیرد. هیچکسی بغیرازعده ای تسلیم شده های بی ایمان وساده لوحان ازدنیابی خبرباورنخواهدکردکه یک دولت مزدورومیهنفروش دست نشانده در مرگ شعله ای های انقلابی ومیهنپرستان شجاع کشورماواقعا غمگین خواهندبود!

"مائویست های افغانستان" تاکیدمیکنندکه رفیق اکرم یاری ورفیق صادق یاری به دلیل مبارزه برحق و عادلانه شان علیه استثمار،استعمارونابرابری انسان بدست جلادان میهنفروش خلق وپرچم بقتل رسیدند نه بخاطرتعلقات خانوادگی، قومی، مذهبی ویازبانی شان. رفیق اکرم یاری ورفیق صادق یاری آگاهانه طبقه خانواده شان راترک گفته وطبقه کارگروصف زحمتکشان افغانستان راانتخاب ودرراه رهائی آنها عاشقانه جان دادند. به این لحاظ این رفقای بزرگ درگام اول به گردان رهبری جهانی پرولتاریا ودر گام دوم به طبقه کارگروخلق افغانستان تعلق دارندنه به خوانین وخانزاده های جاغوری.

"مائویست های افغانستان" معتقدند که آه وماتم"بی بی سمکنی های تسلیم شده"وباسوادشده های "قم" و "مشهد"باعلم کردن یکی ازاعضای خانواده یاری تلاش مزورانه ای است برای تحکیم موقف و موقعیت خودشان نزدامپریالیست ها.

"مائویست های افغانستان"معتقداندکه برافروختن جنگ های تجاوزی واشغال کشورهای مستقل وآزاد بزرگترین نقض حق حیات وحقوق بشراست. امپریالیست هاتحت قیادت امپریالیزم امریکادرطی کمتراز15 سال اخیردوجنگ تجاوزی وخانمان براندازیعنی تجاوز برافغانستان وکشتارمردم اینسرزمین به بهانه "مبارزه باتروریزم"وتجاوزبرعراق وقتلعام مردم آن به بهانه نابودی سلاح کشتارجمعی صدام حسین،به راه انداخته اند.عراق وافغانستان را باپرتاب بمب هائیکه باکلاهک یورانیوم سنگین مجهزاند باموادرادیو اکتیف که سرطان زابوده وباعث معیوب شدن طفل درشکم مادرمیشود، آلوده ساخته اند. علاوه برآن دراین دوکشوردرطی بیشترازیک دهه هرروزده هانفربقتل رسیده ومیرسند.موازی به این جنایت، امپریالیست هابااستفاده ازهواپیماهای بدون سرنشین روزانه ده هاانسان بیگناه واطفال را در وزیرستان، یمن وسومالیا بقتل میرسانند. به اینصورت امپریالیست های امریکائی واروپائی بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشراندوسازمان حقوق بشرآله بیمقداروبی ارزشی است درخدمت آنها. این سازمان جنایات امپریالیست هارافقط بابیرون دادن گزارشهای کشدار"مذمت" میکند،امازمانی که یکی ازکشورهای جهان به نفع امپریالیست هاتن درندهد، این سازمان بلا وقف"نگرانی اش راازنقض حقوق بشردرآن کشوراعلام میکند" تازمینه مداخله نظامی امپریالیست هاراآماده سازد.

امپریالیست هاجنایت کارانی مانندعبدالرشید دوستم، قسیم فهیم، کریم خلیلی،محمدآصف محسنی، محمدمحقق،عبدالرسول سیاف وامثالهم رابراریکه قدرت نشانده اندوسازمان حقوق بشرازکشتار جنایتکارانه 3500تن اسیردردشت لیلی حتی اعتراضی هم ازخودنشان نداد. به این قسم فاکتهای مسلم تاریخی وواقعیتهای عینی نشان میدهندکه سازمان حقوق بشرهرگزمخالف جنایت ونقض حقوق بشربه واسطه بزرگترین نقض کنندگان آن نبوده ونیست. وتازمانیکه جنایتکاران وآدمکشان به فرمان امپریالیست ها قتل وجنایت میکنند، هیچ مشکلی درمیان نیست. لذا کسی که ازحقوق بشرکمک میطلبد یا به ماهیئت این آله بیمقداردردست امپریالیست هاآگاه نیست ویاآگاهانه درچشم خلق خاک میریزد. بنمایش گذاشتن فردی ازخانواده رفیق یاری برتریبون"آه وفریاد"و"عریضه بردن"به سازمان حقوق بشرمعنی دیگری جززینه ساختن استخوانهای رفیق یاری بسوی بام شهرت معنی دیگری ندارد.

رفقا!

تازمانیکه مابرمحورخطی که رفیق یاری آن را کشیده است، متحدنباشیم خرده بورژواهای تسلیم طلب که درهوای شهرت وثروت حتی گورابا واجداد شان رابه آتش میکشندازنام ونشان رفقای پیشگام مابه اشکال مختلف سواستفاده خواهندکرد.مانبایدتنها "بدی"،"اشتباه"و"نارسائی"یکدیگرراببینیم، بلکه خوبی ها،پیشرفت ها،سمت وسوی حرکت وماهیت یکدیگررانیزببینیم وبامعیار"منافع کلی انقلاب"وطبقه آنرااندازه گیری کنیم نه بااحساسات فردی ما. بدون چنین موضعگیری خالص طبقاتی وبزیرپاگذاشتن احساسات فردی خویش درمنافع طبقه وانقلاب پرولتری حل نخواهیم شد.

جاودان بادیادرفیق اکرم یاری وسایرمائویست های بخون خفته افغانستان

جاودان باد یاد مجید کلکانی ومیهنپرستان بزرگ دیگرافغانستان

ننگ ونفرین تاریخ بادبرخلقی ها وپرچمی های مزدورومیهنفروش

به پیش در راه تاسیس حزب کمونیست افغانستان

مائویست های افغانستان

29عقرب 1392