Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

 

 

امضای توافقنامه امنیتی با امپریالیست ها،

به معنی امضای سند مستعمره بودن رسمی افغانستان است

رژیم نمایشی کابل که تاگلودرفسادوخیانت غرق است برای چهارمین بار"لویه جرگه"رادایرکرده و فئودالها، ملاها، استخوان مقدس ها، سرمایداران دلال وخاینین ملی را دعوت کرده تاآمده وخیانت به استقلال ملی وتوامیت ارضی افغانستان را جنبه شرعی بدهند.

اکنون دیده میشود هیاهوئی که به بهانه "مبارزه باتروریزم"به راه افتاده بود چه اهدافی راتعقیب میکرده است. امپریالیستها بخاطرشکستاندن روحیه مقاومت جوئی وسلحشوری مردم مانخست یکدهه را باتشدد وقساوت بربرمنشانه بکشتاروقتلعام دست زدند، عروسی های جوانان مارا بخون کشیدند، شبانه بردهکده های ما تاختند وتمام اهالی یک روستارابه آتش بستند وحتی به حیوانات شان هم رحم نکردند. زندانهای مخوف رادر بگرام وگوانتانامو ازمردم بی گناه ماپرساختند. برزندانیان تجاوزکردندورسوایی تجاوزشان براطفال بحدی رسیدکه خودشان شروع کردندبه محاکمه سربازان شان تاازتیره گی وحشی گری شان بکاهند. درکناراین بربریت عریان به نفاق ملی تاتوانستنددامن زدند وخط هائی ملیتی راکه احزاب اسلامی جهادی کشیده بودند، تیره ترساختند. دریک کلام آنها طی یک دهه کوشیدند یک افغانستان برده بامردم برده منش ومزدورخووبی ستون فقرات به وجودآورند. امروزمتخصصین جامعه شناسی وخصلت شناسی اجتماعی شان رائی میدهندکه درافغانستان درطی این یک دهه بقدرکافی عناصربی غیرت ولاشخوارمیهنفروش تربیه شده وروحیه سلحشوری وآزادیخواهی شدیدا ضربه خورده است. آزادیخواهی فقط دروجدان خلق باقی مانده که آنهم نمیتواند بدون رهبری آزادی خواه انقلابی کاری راازپیش ببرد. به همین دلیل آنهاجرائت میکنندبگویندماهرگزازهمه بیداد وویرانگری هائیکه درحق مردم افغانستان انجام داده ایم معذرت نمیخواهیم(مراجعه شود به سخنرانی سوزان رایس سخنگوی قصر سفید).

آنهاومزدوران بیعارشان به اندازه ای گستاخ شده اندکه عوامل شانرادعوت میکنندکه بیایندوسند بردگی خلق سلحشورافغانستان رامهرشرعی بکوبند. درکشوری که پارلمان ومجلس سناوجوددارد، لویه جرگه چه صبغه قانونی میتواند داشته باشد؟

امپریالیستهای غربی تحت قیادت امپریالیزم امریکا ازنظرسیاسی به افغانستان بمثابه بااهمیت ترین منطقه استراتیژیک درآسیا نیازدارند. ازاینجامیتوان هند،چین وایران راپیوسته تحت نظرنگه داشت. نفوذ استراتیژیک روسیه رابرآسیای وسطی تغییردادوروسیه راکماکان دربین آب های یخ زده قطب شمال ومرزهای تحت نفوذ امپریالیستهای غربی نگه داشت. معنی این مسئله اینست که معاهده استراتیژیک ادامه جنگ، نا آرامی وعدم امنیت رادرافغانستان برای ده هاسال آینده تضمین میکند.

امپریالیست هاازنظراقتصادی به افغانستان به مثابه گلوگاه عبورانرژی آسیای وسطی به هندوچین وآسیای جنوبی شدیدا نیازدارند. ازجانب دیگراین سرزمین نقش عبورگاه شریان حیاتی اقتصادی آسیای وسطی وجمهوریت های سابق اتحادشوروی میباشد. بادراختیار داشتن افغانستان طی یک معاهده استراتیژیک، میتوان نبض اقتصادوارداتی وصادراتی کشورهای آسیای میانه رادردست داشته وصدورنفات وگازروسیه به چین وکوریارا تحت کنترول خود نگه داست.

هیئت حاکمه وخائنین ملی افغانستان اکنون دیگرهیچ راه برگشتی ندارند. درطی تقریبا یکنیم دهه آنها بیشترازهرخاین ومیهنفروش دیگر درتاریخ اینسرزمین به خیانت، دزدی، قاچاقبری،چپاول وآدم ربائی دست زده اند. باهرکاخ مجللی که بناساخته اند، درگرداب خیانت وفسادعمیق ترغرق شده اند.

به اینصورت خلق افغانستان مجبورشده است که برای یک نبردطولانی ولی سرنوشت سازتاریخی آماده شود. چنین نبردی همانگونه که نبردهای طولانی خلق کبیراینسرزمین راعلیه استعمارانگلیس وسوسیال- امپریالیزم شوروی رها نساخت، بدون شک اینبارنیزبدون رهبری حزب کمونیست وهژمونی خط پرولتری رها نخواهد ساخت.

مائویست های افغانستان به تمام مارکسیست- لنینیست- مائویست های کشور،سازمانهای انقلابی حقیقی وافراد انقلابی که عقیده دارندبدون سلاح استراتیژیک مبارزه(حزب کمونیست افغانستان)نمیتوان به نبرد استراتیژیک رفت متواضعانه خاطر نشان میسازند که باجدیت بیشتروپیشبردمبارزه سیاسی- ایدئولوژیک سالم وسازنده فاصله های شان راکوچکترساخته وهرچه سریعتربسوی تشکیل حزب کمونیست واحد افغانستان حرکت کنند.

رفقا!

امپریالیست هاومرتجعین میهنفروش یکباردیگرماراعملادرآزمایشگاه تاریخ قرارداده اند. ما دوانتخاب داریم: نخست اینکه مانند ساما، سازمان رهائی وسازمان انقلابی افغانستان به خائنین ملی وپارلمان فرمایشی آنها بپیوندیم واحزاب پارلمانی تشکیل داده ازطریق زدوبندهای پشت پرده پروژه ها وقرار دادهای میلیونی اعماری، تجارتی، نشراتی ورسانه ای راگرفته وروبروی خلق اسیر،گرسنه و بیکار ومریض زندگی مجلل برای خود بسازیم. چنین کاری مشکل نیست واکنون امپریالیستها برابر دیروز به کسانی نیازدارندکه"چندواژه سیاسی رابلد بوده"وحاضرباشند که مخالفین امپریالیزم وارتجاع را "فحش بدهندوناسزا بگویند". اینکار مایه دیگری غیرازبدورانداختن وجدان انسانی وپرورش روحیه خیانت بخلق چیزدیگری نمیخواهد. دراینصورت زنان ماهم با روسای جمهورکشورهای امپریالیستی، آسیا ودیپلومات های افریقائی آشنا میشوند،"مدال های"رخشنده آنهارابگردن شان می آویزندومطبوعات خارجی ازآنهابه حیث"زن"قهرمان یادمیکنند.

انتخاب دوم اینست که خرده کاری وخودمرکز بینی،خود بزرگ نگری وروحیه سکتاریستی رابه دورانداخته وبرای نجات خودمارکسیزم- لنینیزم-مائویزم رامعیارقرارداده ودرراه تاسیس حزب کمونیست واحدافغانستان مبارزه کنیم. بدون مبارزه با اپورتونیزم ساما(ادامه دهندگان)وسازمان انقلابی افغانستان وسازمان رهائی افغانستان هیچ مبارزه ای نمیتواند به تاسیس حزب کمونیست افغانستان برسد. بدون چنین مبارزه هرگزنمیتوان ازمبارزه مسلحانه وغیرمسلحانه علیه امپریالیزم واشغال افغانستان صحبت با"معنی" انجام داد. "بدون مبارزه بااپورتونیزم، مبارزه با امپریالیزم ممکن نیست".

شالوده مقاومت علیه امپریالیزم وارتجاع برخاکستراپورتونیزم ورویزیونیزم قرارمیگرد.

 

نابود باد امپریالیست های اشغالگر وجاسوسان"چپ نمای آنها"

نابود مرتجعین میهنفروش وسحن چینان خارج نشین آنها

ننگ ونفرین تاریخ برمیهنفروشان، سازشکاران وتسلیم طلبان

ننگ ونفغرین باد بر تسلیم شده پیشین و تسلیم طلبان کنونی

 

مائویست های افغانستان

30 عقرب 1392