Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
به پاسخ حملات خصمانه ،لمپنانه وفحش گونه سایت دوسره استخباراتی

 

بازهم به پاسخ

حملات خصمانه ،لمپنانه وفحش گونه

سایت دوسره استخباراتی"افغانستان آزاد -آزادافغانستان"

بخش سوم

 

مادرنبشته های قبلی وبخش اول ودوم این نبشته توجه خوانندگان را به قسمت های از نوشته های موسوی - خالقداد پغمانی - آزادل و میرویس محمودی جلب نمودیم ودرآن نشان دادیم که اینها، نه از دانش وتئوری انقلابی برخوردار هستند ونه از منطق وبحث اصولی ونه از تربیه سالم اجتماعی وبه جزء دروغ ،دو ودشنام وتحقیروتوهین به منتقدین شان چیز دیگری در انبان ندارند.وقتی میگوئیم که آنها دروغ می گویند .لمپنی وفحاشی میکنند وبه دو ودشنام می پردازند. این سخن را به اساس نوشته های خود آنها میگوئیم. همین قسم وقتی متذکر میشویم که موسوی ومیرویس محمودی بازیچه گک موسوی از طریق سایت دوسره استخباراتی به صورت آشکار وعلنی جاسوسی میکنند این سخن رانیز به اساس نوشته های خودآ نها میزنیم که از طریق سایت دوسره استخباراتی بیرون داده اند و جاسوسی خودرابدست خود اثبات نموده اند.همچنان وقتی میگوئیم که آنها از تربیه سالم اجتماعی برخوردارنیستند این سخن راهم به اساس نوشته های خود آنها میزنیم.زیرادر تمام نوشته های آنها جزءفحاشی، کلمات توهینی ،تحقیری ودوودشنام چیز دیگر به مشاهده نمیرسد. دراین نوشته بار دیگر سری به فحش خانه سایت دوسره استخباراتی " افغانستان آزاد - آزادافغانستان" زده، نما یشگاه سوم فحاشی آن هارا تماشا میکنیم .دراین نمایشگاه فحاشی های میرویس محمودی ،سید غلام علی مشرف( موسوی ) وآزادل سه نام ویک فکررا به معرض نمایش قرارمیدهیم . این مثلث سه نام ویک فکر از مدتی به این طرف از طریق سایت دوسره استخباراتی بر ضد جنبش انقلابی وما ئو ئیستی افغانستان ومنتقدین شان دست به تخریب وتوطئه میزنند. از یک طرف از انواع واقسام دو ودشنام اروپائی وافغانستانی استفاده نموده وبا کلمات لمپنانه وکوچه وبازاری فئودالی وبورژوازی آنهارا مورد تحقیر وتوهین قرارمیدهند و از طرف دیگر اکت انقلابی میکنند وخودرا پیرواندیشه مائوتسه دون معرفی میکنند. مگر تکامل اندیشه مائوتسه دون در افغانستان لمپنی وفحاشی است؟!آیا رفیق مائو تسه دون در آثارش لمپنی ودوودشنام را تبلیغ وترویج نموده است وبه ناموس ودور دسترخوان کسی تعرض کرده است که این ها خودرا پیرواندیشه مائو تسه دون معرفی میکنند. این سه تن به دفاع از ساما ادامه دهندگان ، سازمان رهائی ،سازمان جعلی مارکسیست - لیننیست و سازمان انقلابی تفاله سازمان رهائی برآمده وبا دو ودشنام به منتقدین آنها جواب میگویند.بگذار آنها به دو وشنام بپردازند وبرای خوانندگا ن ثابت سازند که آنها لمپن وفحاش هستند وبا شعله ای ها (م- ل- م) زمین تاآسمان فرق دارند. شعله ای های (م- ل- م) ناموس شرافت وپاکی مردم ستمدیده افغانستان را دربغل دارند وحتی با دشمنان طبقاتی خویش برخورد لمپنانه نکرده وبه ناموس وفامیل آنها تعرض نمیکنندوتجاوزواشغالگری آنهارابامنطق علمی کوبیده ومحکوم میسا زند. کسانیکه به علم ودانش ومنطق مترقی سروکاردارند، لمپنی وفحاشی رابی منطقی میخوانند .زیراکسانی که ازمنطق واستدلال علمی و مترقی عاجزبوده وازتربیه سالم اجتماعی برخوردارنیستند به دوودشنام میپردازند. زیرا لمپنی ،فحاشی ودوودشنام جزء از فرهنگ فئودالی وبورژوازی میباشدنه فرهنگ انقلابی وپرولتری. اگراین فحاشان ما رادو ودشنام میدهندمابامنطق علمی جاسوسی و مشی تسلیم طلبانه ،رویزیونیستی واکونومیستی آنها را برملامیسازیم . ازرویزیونیست ها وتسلیم طلبان جزء از فحاشی چه میتوان انتظارداشت . اپورتونیزم ،رویزیونیزم وتسلیم طلبی اسکلیت فکری ولمپنی وفحاشی ایدئولوژی خرده بورژازی آن هاراتشکیل میدهد . اپورتونیزم ورویزیونیزم با نفی اید ئولوژی پرولتری همیشه به توطئه، دسیسه ،بهتان ،تهمت ، لمپنی وفحاشی پنابرده وسرانجام به تسلیم طلبی ملی وطبقاتی اختتام می یابند. چنانچه موسوی ومیرویس محمودی وهمپاله هایش بامشی اپورتونیستی وتسلیم طلبی مانندپس منظرنویسان سرانجام به جاسوسی وخیانت ملی تن دادند . جاداردیکباردیگرحرف گذشته ما راتکرارکنیم:"بدینوسیله باید به موسوی - خالقدادپغمانی جاوید،آزادل ،میرویس محمودی بازیچه گک موسوی ودست اندرکاران فحش خانه سایت دوسره استخباراتی،لمپنی وفحاشی افغانستان آزاد-آزادافغانستان " خاطرنشان سازیم .شما به هرنام وبه هر نیرنگ،به هردسیسه وتوطئه وبه هرلاف وپتاقی که واردمیدان شده وبر ضد(م- ل- م)قلم فرسائی نمائید. درماهیت نوشته های تان کدام تغییری وارد نشده یاجاسوسی نموده ونام آن هارا به امپریالیزم ونوکران خود فروخته آن ها افشاءمی کنید؛ یا لمپنی ،فحاشی ،لاف وپتاق ودروغ وبهتان تان را به نمایش میگذارید . زیراشمادرباتلاق جاسوسی ،لمپنی ،فحاشی وفرومایگی فرورفته اید ولمپنی وفحاشی خودرااثبات می نمائیدوآنهائی هم که برای نجات شما کوشش نمایندیک جاباشما دراین لجنزارغرق خواهند شد راه دیگری برایتان وجود ندارد" حال چه فرق میکند که این قلم فرسائی وفحاشی توسط موسوی ،خالقدادپغمانی وجاوید صورت گیرد یا توسط آزادل - میرویس محمودی ، ویا صد نفردیگر.درهر صورت فحاشی ، فحاشی است. ومرتکبین آن لمپن ،فحاش وبی تربیه میباشند. مبارزه بین خط انقلابی (م- ل- م) وخط تسلیم طلبانه ساما ادامه دهندگان ، رویزیونیست های رهائی وسازمان انقلابی بااین تفاوت ادامه دارد که در یک طرف شعله ای های مارکسیست لیننیست -مائوئیست بامنطق وبرهان پرولتری قرار دارند وبادید مارکسیستی وعلمی به قضایابرخوردمیکنندودر طرف دیگرساما-ادامه دهندگان ، سازمان رویزیونیست رهائی ، سازمان تقلبی مارکسیست - لیننیست و سازمان انقلابی ومدافعین لمپن وفحاش آن موسوی ،خالقداد پغمانی،جاوید،آزادل ومیرویس محمودی بازیچه گک موسوی که خودرا مائوتسه دون اندیشه میگویند .مامتیقن هستیم که سایت دوسره استخباراتی اگر هزار نویسنده تقلبی ویا حقیقی را بر ضد جنبش انقلابی افغانستان به کارگیرد.آنها جزء جاسوسی ودوودشنام چیزدیگری درانبان ندارندکه بیرون بریزند. چون ازخط رویزیونیستی وتسلیم طلبی دفاع می کنند.خوانندگان عزیزمیتوانند به نوشته های استخباراتی ،افشاءگرانه ، تخیلی وسریال گونه موسوی, میرویس محمودی وهمپاله هایش توجه نمایند که دراین نوشته ها جزء دو ودشنام و افشاگری های استخباراتی وبی مسئولیت چیز دیگری وجود ندارد. حال توجه شمارا به نمایشگاه سوم این فحاشان جلب می نمائیم تا شما خود تصدیق نمائید که ما در مورد آنها جزء واقعیت چیز دیگری نگفته وننوشته ایم. دراین نمایشگاه شما فحاشی های میرویس محمودی، موسوی وآزادل، مثلث یک فکر وسه نام را تماشا می کنید، تابازهم به ماهیت

دروغین انقلابی و لمپنی وفحاشی آنها بیشتر آشنائی حاصل نمائید.

 

سومین نمایشگاه فحاشان فحش خانه سایت دوسره استخباراتی لمپنی وفحاشی "افغانستان آزاد آزاد افغانستان"

 

فحاشی میرویس محمودی بازیچه گک موسوی:

 

میرویس محمودی درنوشته هایش برضد جنبش انقلابی (م- ل- م)افغانستان به عوض دلیل ومنطق ازاین نوع فحاشی ودوودشنام کوچه وبازاری

استفاده میکند.

۱- پستی وکج روشی جزء از عادت وفرهنگ تان گشته وناموس وشرف تان را در مقابل زروسیم ومقام وشهرت به حراج گذاشته اید .

۲- در پهلوی این حرکت قبیح زشت وبیشرمانه تان نه تنها عقده ای ،حقه باز ، شارلتان وزبان باز اند بلکه از نقطه زیرین نیز دیوانه اند ویا بنا برگفته عوام دیوانه ...اند واز طریق دهان وزیرین یک جا باد میزنند .

۳- موسوی ومیرویس به اندازه پامیر وسلیمان اند و وزش تندبادهای که هم از دهان وهم از پائین تان خارج میشود سلیمان وپامیررانمیلرزاند.

۴- شما لوده ها ودیوانه ...های تاریخ ریشخندان ومسخره های بیش نیستید وفکر میکنید که مردم به عو عو های شما زنجیر گسستگان لجام گیسخته ... زهی سگ گری سگانه.

۵ تا اقلاً میدانستیم که توسط انسان جواب پرداخته شده نه سگان خونخوار.

۶- وهمه تان از یک پاچه ... می زنید وبوی تعفن تان یکسان میباشد.

۷-آخر چهار تا چهار پای وکله خر یکجا شده وطویله ای رابه اسم سازمان فلان وبسمدان ساخته اند.

۸- شما چند درجن سگان هار برهمه پارس می کشید .وهیچ ذخیره علمی وتئوریک در انبان تان ندارید وایزار بند تان افتاده چون شرم وحیاندارید وزق هستید در زیر سایه بی غیرتی لمیده اید .

۹- بعید نیست که در صف تان یکی دوپشتون ویا دو سه ازبک و...نیز وجود داشته باشد زیرا شما تجمع ومجموعه ای از بی ناموس ترین ونا خلف ترین وطن فروشان بی ننگ می باشیدکه به خاطراهداف ملیتی وهزاره ایسم تان حاضریدکه ازننگ وناموس تان گذشته وبرای بربادی افغان وافغانستان معامله گری نمائید.(تأکیدروی کلمات ازماست.)رجوع شودبه سریال جاسوسی میرویس محمودی تحت عنوان"فرمانبرداران ارتجاع وسرمایه ... منتشرشده درسایت "افغانستان آزاد- آزادافغانستان"

 

فحاشی موسوی :

۱-"تو که راست میگی زن خواهر مادر ودور دسترخوان تهمت گر ودروغگو راخلق عالم ..."

۲- درجای دیگر مینویسد"کمرخودت را محکم ببندکه باوجودبیش ازشصت سال هنوزازبچگی بیرون نشده ای "

۳- درجای دیگر می نویسد :"بعداز این در ختم هربخش چند دشنام آبدارزن خواهر ومادر نثار شبنامه نویس ویارانش مینمایم تا اگر بادامن بالا مورچه جنگی نکردهاند ازخود عکس العمل نشان دهند.

۴- کمرخودت را محکم ببند که باوجود بیش از شصت سال از بچگی

بیرون نشده ای "رجوع شود به سریال جاسوسی موسوی تحت عنوان توطئه انقیاد طلبان جبون و..." منتشر شده درسایت " افغانستان آزاد- آزاد افغانستان"

 

فحاشی آزادل:

۱-" حال به فرموده دانشمند پغمانی شبنامه نویس در پهلوی همه نامردی ونا انسانی باید سراغ دی ان .ای برود چون میتوانند از این را پول که ضرورت دارند بدست آورده به دیوئی خود ادامه دهند چنانچه قرائن نشان د هنده آنست که این شخصیت مدت ها ست از همین راه نان میخورد

مورخه ۹نوامبر ۲۰۱۱

۲- درجای دیگر مینویسد:" آقا ویا آقایان بی حیا وبی شرم ، شما که در قعر بدبختی ، پستی وهرزه گی فرورفته وفرومایگی را در ضمیر خون ورگ خود جاداده اید شما که این همه پستی وکج روشی جز عادت شان شده است شما که ناموس وشرف تان ر درمقابل جاه ومقام به حراج گذاشته اید شما که عادت دارید در تاریکی های تباهی وسیاهی های زندگی گام بردارید شما که بد ترین راه نفس کشیدن وزنده ماندن را اختیار نموده اید شما که شرف وجدان وناموس وهمه چیزهای که سازنده یک شخصیت خوب انسانی است ندارید شما که گرویدۀودنباله رواعمال تاجو وگلجان مانند هستید شما که ...گاوی(منظورش مرده گاوی است - تأکید از

ماست )را پیشه خود ساخته اید چرابه کابل نمی آئید."مورخه

۲۵نوامبر۲۰۱۱

۳- درجای دیګر مینویسد:امابه شرافت تو قسم هموطن هیچکدام آنها به اندازه این بی ناموسان بی وجدانان جدید که از خواب اصحاب کحف

بیرون آمده اند خائن وبی وجدان نبوده اند.

۴- درجای دیگر مینویسد: این بی ناموسان قدیم وبیدارشدگان فعلی مثل سگ به هر طرف دهان بازنموده وفریادمیدارند.رجوع شود به مقالات آزادل در سایت "افغانستان آزاد آزادافغانستان "

***

خوانندګان عزیزاین است دانش سیاسی وابتذال ادبی بی تربیه گی ،بد اخلاقی ،لمپنی وفحاشی مثلث سه نام ویک فکرمیر ویس محمودی ـ موسوی - آزادل که حتی لمپنان،فحاشان وکیسه بران سرچوک و عاشقان وعارفان این قدربدزبان ،لچک ، پست ،بداخلاق وبی تربیه نیستند .ننگ وشرم شان باد! گرچه بعضی ازفحاشی های موسوی وآزادل تکراری است که دراینجانقل شده است .اماهدف ماازتکرار و تماشای این نمایشگاه آنست تا برای خواننگان عزیز نشان دهیم که نوشته ها وفحاشی های موسوی- آزادل ومیرویس محمودی که به دفاع از تسلیم طلبان سامائی وسازمان رهائی وسازمان انقلابی قلم میزنندهمه در یک محور می چرخد ودر ماهیت نوشته های آنها هیچ فرقی وجود نداردو هر سه آنها در فحش خانه سایت دوسره بورژوازی واستخباراتی "افغانستان آزاد - آزادافغانستا ن" تربیه فحاشی دیده ودر محضر داکتران ،انجینران ، ادیبان و مؤرخین آن سایت درس فحاشی ولمپنی آموخته اند، که دررأس همه آنها موسوی جاسوس قراردارد.باید تذکر دهیم که غلام علی مشرف (موسوی )به هر نامی که برآمدکند . به نام احمد برومند ،خالقدادپغمانی ، محک باستانی ،جاوید، آزادل (حال بازیچه وطوطی گکش میروس محمودی)فقط یک چیز را به نمایش میگذارد:جاسوسی ،فحاشی ودروغگوئی .درهر نبشته ای که پای افشاءگری وجاسوسی فحاشی ودروغگوئی درمیان باشد .درآن نوشته حضور کثیف موسوی این روبای مکار،حیله گر وهزار چهره حتمی است .زیرا موسوی جاسوسی وخیانت به جنبش انقلابی را در دبستان جاسوسی پس منظر نویسان آموخته وبعداز عقد پروتوکول ساما با وطن فروشان خلقی وپرچمی ازمحضرخادیستهای خلقی وپرچمی بهره مند گردیده است وحال از طریق سایت دوسره استخباراتی افغانستان آزاد به حیث یک خبر نگار وجاسوس رسانه ای امپریالیستی بطور علنی وآشکار درخدمت کوانتل پرو بوده وشهرت کمونیست هارا افشاء مینماید باید تذکر دهیم که کسانیکه اندکترین آگاهی از مبارزه واندیشه رفیق مائوتسه دون داشته باشند ، به اینها لعنت می فرستند. زیرا اندیشه مائوتسه دون درمرحله تکاملی وفعلی آن مائوئیزم ،علم انقلاب ورهائی بشر یت از یوغ استعمار واستثمار است که بنام ایدئولوژی طبقه کارگریادمیشود. برخلاف لمپنی ،فحاشی ،توهین وتحقیر جزء ازایدئولوژی فئودالی ،بورژوازی وخرده بوژوازی بوده که ریشه عمیق درمالکیت خصوصی دارد.(م- ل- م) کسی است که لمپنی ، فحاشی و دوودشنام ودروغگوئی ومردم فریبی را ازخود دور سازد وبه آن قطع علاقه کند .در غیرآن چه فرقی بین موسوی - خالقداد پغمانی - جاوید - آزادل ومیرویس محمودی با فحاشان وکیسه بران مرادخانی وسرچوک وجوددارد. ولوکه درلابلای لمپنی وفحاشی اکت انقلابی ویابه دروغ اکت"فامیل شعله ای"بودن کنند.آیاکسی که از"فامیل شعله ای "باشدمانند میرویس محمودی جاسوسی میکند؟ وبه مردم بی ناموس وحرامزاده و... خطاب میکند؟ .شعله ای کسی است که بامنطق واستدلال مترقی با دشمنان ومنتقدینش برخورد نماید وایدئولوژی بورژوازی و لمپنانه رابه دوراندازد .ضرور نیست که مانند میرویس از"فامیل شعله ای"باشدیانباشد.بیائید به این ادعای باطل میرویس محمودی جاسوس لومپنک وبازیچه گک موسوی توجه نمائیم .که چطور شعله ای بودن را با روابط فامیلی گره میزند ومینویسد:"من خود متعلق به "فامیل شعله ای" هستم وعقل ومنطق فکر نمیکند که شعله ای بر ضد فامیل شعله ای اش حمله وافشاءگری نمیکند ".این سخنان در ظاهر قشنگ جلوه میکند ولی محتوای آن صد فیصد ارتجاعی است .اول اینکه شعله ای ها یک فامیل یا یک قوم ویا ملیت نیستند وافتخار به فامیل ،قوم ،ملیت یانژاد جزء ایدئولوژی فئودالی وبورژوازی میباشد. برای شعله ای ها مبارزه طبقاتی مطرح است .شعله ای ها درافغانستان متعلق به یک فامیل ،قوم وملیت نی ، بلکه به طبقه گارگر و زحمت کشان تمام ملیت های افغانستان هستند که از طرف ملاکان بزرگ ،بورژوازی کمپرادور وامپریالیزم استعمار واستثمار میشوند، تعلق داشته واز آن ها نمایندگی میکنند.هرکسی که درافغانستا ن زیر درفش سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید) مبارزه نموده است واز خط فکری آن گسست ننموده است شعله ای است .اما سامائی های با کودتاگری و تسلیم طلبی ملی وطبقاتی وسازمان رهائی با اتخاذ مشی اکونومیستی ورویزیونیستی در تئوری وعمل از سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید) بریدند وبه لجنزارتسلیم طلبی ملی وطبقاتی و روزیونیزم سه جهانی غرق گردیدند. گذشته از اینکه میرویس محمودی بر ضد سمندر که به گفته خودش از" فامیل شعله ای " است حمله نموده وحال استفراغ (استفراق) خودرا دوباره می بلعد . راستی که دروغگوی حافظه ندارد.به این لاف وپتاق میرویس محمودی توجه کنید که چطور سبک سرانه قطره لمپنی را به سیل فحاشی تبدیل میکند.ومینویسد" من درکمال متانت گفته ام که نویسنده نیستم وکوشش میکنم که بیاموزم وسال های مدیدی بود که ننوشته بودم واما دریک سال واندی با وجود مشکلات ومشقاتی که دامنگیرم نیز میباشد، توانستم تا قطرهای از اوقیانوس بی قرار علم زبان وفرهنگ دری؟! (تأکید ازماست)بردارم وتا اندازه ای مسلط شوم .همین قطره کوچک برداشته شده از اوقیانوس علم آهسته آهسته به سیل تبدیل شد" آقای میرویس نه متخصص زبانشناسی است که ازعلم زبان صحبت نماید ونه مطالعه دانشگاهی درزبان فارسی دری دارد وبگفته خودش بیش از یک سال واندی میشود که به مطالعه ورقه وگلشاه روی آورده است . باید برای این احمق که مدت یک ونیم سال کورس اکابرزبان دری (فارسی دری)راتعقیب نموده است تفهیم نمائیم که ای بیسواد وکودن ! زبان علم نیست بلکه زبان وسیله افهام وتفهیم است .اینکه در سالهای اخیربعضی از دانشمندان زبان ،زبانشناسی راکه یک رشته بخصوص زبان است جنبه علمی داده اند .این بدان معنی نیست که توجاسوس ُلمپن وفحاش باسوادآموزی یک ونیم ساله ات ازعلم زبان (زبانشناسی )بهره مند شده باشی .دو دیگراینکه میرویس از"فرهنگ دری" صحبت میکند ،شاید منظورش فرهنگ زبان فارسی دری باشد .اگر منظورش فرهنگ زبان فارسی دری باشد ،بازهم به این کودن وبیسواد باید یادآور شویم که زبان فارسی دری فرهنگ نیست بلکه جزءازفرهنگ است زیرا فرهنگ تمام داشته ها وفرآورده های مادی ومعنوی یک جامعه را در بر می گیرد. که زبان جزء آنست . به هر صورت ناخوانده ملا شدن وبی خریطه فیرکردن این رسوائی وشرمنده گی را دارد.اگر میرویس لمپنی وفحاشی خویش را که در ظرف یک سال واندی از آقای موسوی وآزادل دردبستا ن لمپنی وفحاشی سایت دوسره استخباراتی افغانستان آزاد - آزادافغانستان آموخته است. علم زبان میگوید. زهی حماقت.مابارها یادآوری نموده ایم که اینها در بن بست افتیده اند وبا هر نوشته که بیرون میدهند، بیشتر در لجنزار فضولی جهالت ،نادانی وحماقت فرو میروندوتف سربالای شان برروی خود شان میریزد. مسئله دیگرراکه موسوی وبازیچه گکش میرویس محمودی بامطرح ساختن آن حماقت خودرا ثابت میکنند،مساله ملیت پرستی است . موسوی ومیرویس محمودی بالای جنبش انقلابی (م- ل- م) افغانستان مهر هزارگی میزند وازآن گذشته آنهارا هزاره ایست وچنگیزیست و...قلمداد میکند. این ادعای موسوی ومیر ویس محمودی درکنار جاسوسی شان ارتدادو خیانت آشکاردیگر آنها به جنبش انقلابی (م- ل- م) افغانستان وجنبش بین المللی کمونیستی است . اول اینکه تمام ( م- ل- م) های افغانستان هزاره نیستند وبه ملیت های مختلف تعلق دارند .دوم اینکه مارکسیزم - لیننیزم - مائو ئیزم یک ایدئولوژی فامیلی ، قومی وملیتی نیست . بلکه ایدئولوژی طبقه کارگر است که بخاطر پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین وانقلاب سوسیالیستی مبارزه می کنند . گذشته ازآن (م- ل- م) یک جنبش انقلابی انتر ناسیونالیستی است که بخاطررهائی طبقه کارگر وستمدیدگان سراسر جهان ازیوغ سیستم کثیف امپریالیستی مبارزه میکند.اینکه موسوی ودلقکش میرویس محمودی بحررا در کوزه می گنجانند. امکان ندارد ولودگی وبی عقلی خودرا به نمایش میگذارند. این دروغ میرویس محمودی از جمله همان دروغ های شاخدار موسوی ،خالقداد پغمانی وجاوید مبنی بر "دوصد وسه صد دوو دشنام "پولاد" برموسوی وخالقداد پغمانی است که امروز از حنجره طوطی گک موسوی - میرویس محمودی بیرون میشود .جادارد یکبار دیگر به موسوی ،خالقداد پغمانی جاوید،آزادل ومیرویس محمودی بازیچه گک موسوی خاطر نشان سازیم که اگر راستی بی وجدان وشرف باخته نیستیدبفرمائیدادعای باطل تان رامبنی بردوصد وسه صد دو ودشنام" فولاد "به موسوی وخالقداد پغمانی را ثابت نمائید.چراخودرا به کری میزنید. ازسکوت ننگین تان معلوم میشودکه راستی شمابی وجدان ، دروغگوی و جعلکارهستید وبه حیث بزرگترین مدافعین دروغگوی ساما،سازمان رهائی وسازمان انقلابی ثبت تاریخ افغانستان شده و تمام نوشته های دیگرشماهم جعلی ،تقلبی دروغ وفاقد ارزش علمی وادبی میباشد. خوانندگان عزیز! ما درمورداین دروغگوئی آن ها بخاطر زیادتأکید میکنیم که چون اینهاهم بی غیرت هستند ،هم وجدان باخته . بدون اینکه این دروغ خودراثابت نمایندهرروزبه دروغ های شاخداردیگری متوصل میشوند.وبدون سندواسناد صحبت می کنند. موسوی ومیرویس محمودی با دید استخباراتی وفاشیستی با حمله بر رفیق اکرم یاری رهبر سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید) که به ملیت هزاره تعلق دارد ، بالای تمام جنبش شعله ای وجنبش انقلابی (م- ل- م) افغانستان مهرهزاره گی میزند.گذشته از آن باایزم های من درآوردی وبی پایه ای هزاره ایست چنگیزیست و...بالای آن ها حمله میکنندومیخواهند تاریخ را وارونه جلوه دهند.اول اینکه ملیت هزاره نه ازبقایای چنگیزاست که میرویس محمودی واستادش موسوی به آنها مهرچنگیزست میزند ونه میتوان هزاره هارا به جرم حمله ددمنشانه چنگیزبه افغانستان اهانت وتحقیروتوهین نمود .نظربه تحقیقات علمی که تاحال صورت گرفته است. ملیت هزاره ازباشندگان بومی افغانستان بوده که آنها قبل از حمله چنگیز درافغانستان زندگی داشتند.ازاینکه این مسئله یک کارتحقیقی وتا جائی دانشگاهی است در فرصت مناسب به آن تماس میگیریم . اما عجالتاً توجه خوانندگان عزیزرا به نظریه چندتن از محققان ودانشمندان داخلی وخارجی درمورد هزاره ها جلب مینمائیم .ژ.فیریه فرانسوی هزاره هارا ساکنین اصلی فغانستان میداندومیگوید آنها در زمان حملات اسکندردرهمان محلی زندگی میکردندکه فعلاً بودوباش دارند.اوبرای اثبات ادعای خودازنوشته های مؤرخ قدیمی یونان "کورتس "دلیل می آورد ونتیجه میگیرد که اجداد هزاره هادر زمان اسکندر درمرکز افغانستان زندگی میکردند( ۱).داکتر سید مخدوم رهین می نویسد:عده ای پنداشته اند که قوم هزاره ازبازمادگان سپاه چنگیز است اگرچه تاریخ نویسان قدیم هم این نظر را معتبر نمیدانند،ولی محققان امروزی نظریه مذکور را کاملاًردکرده اند.بنا برنوشته "هیوان تسانگ "که در دوره کوشانی درافغانستان آمده است .قوم هزاره قرن هاپیش از ورود اسلام به این سرزمین دراین کشور می زیستند.درادبیات وتواریخ دوره اسلامی قرن سوم وچهارم هجری اطلاق ترک غرجه به قوم هزاره شده است .شواهدوقراین بسیاردیگری نیز در دست است که ارتباط هزاره را با چنگیزخان کاملاً ردمیکند. (۲ ) پوهاند داکتر جاوید وعمر صالح مؤلفان جغرافیای صنف نهم معارف می نویسند:"این طایفه (هزاره)از اقوام اصیل وبومی این سرزمین اند که قبل از مغول (چنگیز)به نام غرزه یعنی غرجستان معروف بودندوسلسله شاهان غور وشاهان بامیان ازمیان همین اقوام بودند(۳) عبدالحی حبیبی نه تنها هزاره هارا از ساکنان قدیمی افغانستان میداند او طی یک مقاله مفصل در مجله آریانا تحت عنوان "آیا کلمه هزاره قدیمی تر است ؟"به تفصیل در این باره قلم فرسائی میکند ودلایلی بر قدمت هزاره ها می آورد .او می نویسد :"راورتی محقق پشتودان ومورخ فرهنگی متولد ۱۸۲۵ نخستین کسی است که در بارۀ اصل ونژاد هزاره معلوماتی را از کتب تاریخ وروایات مردم فراهم آورده است .بعداز اوهم سیاحان ونویسندگان دیگر دراین باره چیزی نوشته اند..الکساندر برنس درکتاب سفروتوقف در کابل به سال ۱۸۳۶ تا ۱۸۳۸ میلادی طبع لندن ،۱۸۴۲صفحه ۲۳۰ نام های قبایل هزاره را به تفصیل ثبت کرده است .اما دراین نوشته های فرنگی درباره اصل ومبدأکلمه هزاره وقدامت تاریخ آن چیزی به نظر نرسیده است. ابوالفضل در آیین اکبری ،ج ۲صفحه ۱۶۳ وجنرال کننگهم در جغرافیای تاریخی هند ،صفحه ۴۰به بعد میگویند: هزاره از سپاه مغول اند .سنت مارتن رأی ابوالفضل را ردکرده ،هزاره را از اخلاف چنگیز نمیداند .درتاریخ کلمات وزبان شناسی به الفاظ واسامی برمیخوریم که اساساًریشه استوار وقدیمی تری داشته ومردم از روی التباس با یک کلمه محدث دیگرآن را عوضی گرفته اند.ازجمله کلمه هزاره است که با هزاره چنگیزی اشتباه گرفته شده است .درحالیکه این نام درتاریخ سوابق طولانی قبل از چنگیز دارد ودلایلی موجود است که این مردم در قرون متمادی قبل از چنگیزهم دراین سرزمین ساکن بوده اند(۴) باید به این فاشیست های هزاره ستیز یاد آور ی نمود که شما بااین جعل کاری ودروغگوئی ونفاق اندازی درصف فاشیست هاوشوینست های افغان ملت وجنبش رتجاعی طالبان قرا گرفته ومرگ سیاسی خویش را اعلام میکنید .گشته ازاین ما نه سید غلام علی مشرف (موسوی ) را به خاطر سید بودنش سید یست ونه داکتر فیض احمد را به خاطر پشتون بودنش پشتونیست ونه قیوم رهبر رابه خاطر شمالی بودنش سقو ویست میخوانیم زیرا این نوع بحث کردن نه تنها ار تجاعی است بلکه فاشیستی وخائنانه نیز است . مادر گذشته گفته بودیم که سایت دوسره استخباراتی افغانستان آزاد - آزادافغانستان ونویسندگان لمپن وفحاش آن به هر نوشته ای که بیرون میدهند ، خودرا رسوا میسازند. آنها همانطوری که جاسوسی ،لمپنی ،فحاشی ، بی تر بیه گی ،نادانی وبیسوادی خویش را اثبات نمودند با این نوشته های مبتذل استخباراتی ولمپنانه نظریات شووینیستی - فاشیستی وهزاره ستیزی خویش را نیز به اثبات میرسانند . پایان بخش سوم

یکی از علاقمندان جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید)

۲۸ حمل ۱۳۹۲

-------------------

پاورقی:

۱- تاریخ ملی هزاره ها ص ۹-۱۳.

۲- اشک خراسان چاپ دوم ۱۳۶۱،ص .۳۱

۳ جغرافیای صنف نهم معارف ص۲۳-۲۲چاپ کابل ۱۳۲۵.

۴ عبدالحی حبیبی مجله آریانا،شماره ۵ سال۱۳۴۱ ص،۸۰.