Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

همه با هم درافشای ماهیت توطئه وتخریبکاری وب سایت بی . بی . سی.

 

امپریالیزم انگلیس یکی ازبزرگترین دشمنان خلق های آزادیخواه جهان بشمار میرود. زنجیراسارت این امپریالیزم استعمارگرتاکنون برگردن خلقها درچندین جزایروازآنجمله خلق های فالکلاند، جبل الطارق، جزایرشاگوس، برمودا،ورجین، کیمان، اورسترات، پیتکین، ساوت جیورجیاو...عیره سنگینی میکند.

این روباه پیرعلیرغم مزمزه خون دردهنش ازشکست های تاریخی درجنگ علیه خلق افغانستان باردیگردرسال 2001 مانندچوچه سگ خانگی بابادارکاوبای اش برافغانستان حمله کرد.تاهنوز هزاران افغانستانی به دست سربازان این استعمارچی پیربه قتل رسیده است.وسربازان انگلیسی اطفال معصوم افغانستان راموردتجاوزجنسی قرارداده وده هاجنایت دیگرراعملی کرده اند. دریک کلام خلق شریف وآزادیخواه افغانستان باامپریالیستهای متجاوزوویرانگرامریکا وانگلیس ومتحدین آنهاعملاً به اشکال مختلف داخل یک نبردملی وآزادیخواهانه میباشند.

امپریالیزم انگلیس وامریکا درراستای استیلابرخلق افغانستان صدهاوهزاران کارزارتوطئه گرانه، قلب ماهیت دهنده وفریبکارانه راازطریق عوامل اطلاعاتی،انجوها، مسیونرهای مسیحی وافراد و عناصرازخودبیگانه درطی این چندسال که افغانستان تحت اشغال واستعماربوده، ازپیش برده اند.این کارزارهاباهرنام وهرپوششی که صورت گرفته یک هدف راتعقیب میکرده است: این هدف عبارت بوده ازتربیت ذهن مردم مابه بردگی واسارت امپریالیزم. این پوشش گاهی"مدنیت گرایی" نام داشته، گاهی"ضدخشونت"، گاهی"ترقی خواهی"وزمانی"بشردوستی وهمنوع پرستی".این ترفندهاسرانجام عده ای ازوجدان های خوابیده درمه ابهام وشخصیت های جاه طلب وازخودراضی رادربین قشر جوان مملکت بسوی خودجلب کرده اند. اینهاکه ازیکطرف درحقارت عقبماندگی فرهنگی قرار دارند وازطرف دیگردرحرمان یک زندگی مناسب درآتش هوس میسوزندنه ازدانشی بهره دارندکه باآن کار کنند ونه ازفنی سررشته دارندکه ازآن سودببرند میکوشندباواژه بافی، چاپلوسی بیهوده گوئی وبه ویژه مخالفت باکمونیزم توجه مقامات دشمنان غدارخلق کشورما را بخودجلب کنند.

درراستای همین کارزار"استفاده ازوجدان متزلزل"است که بتاریخ 26 دسمبر2013 فردی بنام علی امیری مقاله ای راتحت عنوان"شعله جاویدخاکستربازمانده ازمائویزم افغانی" دروب سایت بی.بی. سی به نشرسپرد.این"فرمایش نویس بیچاره"تهی مغزی وسفاهت یک بیسوادازدنیابی خبررابه شکل ابهت آوری بنمایش میگذارد. آنچه اوانجام داده چیزی نیست که بتواندبرجنبش مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی افغانستان اثرعملی سوئی داشته باشد، اماهمین بیهوده گوئی به تمام آنهائی که به شکلی ازاشکال باجنبش دموکراتیک نوین افغانستان ارتباط دارند، بصراحت میگویدکه "امپریالیست های اشغالگردرصددتحریف تاریخ مبارزات خلق کبیرافغانستان میباشند ووظیفه شما دراین قبال چیست؟".

اینکه امپریالیست ها اجیران خویش رابسیج وحلقوم وحنجره شان راپاره میکنندتاجنبش مائوئیستی افغانستان رابدگویی کنند، درست به این دلایل است که آنها پی برده اندمائویزم بیشترازهرزمان دیگر امروزدرافغانستان زنده وپویااست. اگرجنبش مائویستی افغانستان دیروزبه دلیل خیانت ها، تسلیم طلبی ها، از پشت خنجرزدن های اپورتونیست هاورویزیونیست هابخاکسترمشابه بود، امروزبسرعت به شعله های فروزان فراگیرمبدل میشودومیرودتاخرمن امپریالیستهای استعمارگروارتجاع حقیررابسوزاند، خلق افغانستان رایکباروبرای همیشه اززنجیرامپریالیزم، فئودالیزم وبورژوازی بیروکرات رهائی بخشد.

امپریالیست های مکارانگلیسی همیشه با چشم انداز به توطئه و تفتین نسبت به خلق افغانستان برخورد کرده اند. آنها دیروزپرچمی های میهنفروش مانندظاهرطنین رااجیرکردندتا ازطریق اووزنه مخالف تبلیغاتی برای منکوب نگهداشتن جنایتکاران جهادی دردولت مزدور کرزی سودببرند.به تعقیب آن همانگونه که از"وفاداری"سگ صفتانه"گورخه های هیمالایا درارتش انگلیس"سودمیبرندازنیمه باسوادهای مکتب رفته در"قم" و"مشهد" سود میبرند. فرصت طلب ترین، استفاده جوترین، بی ستون فقرات ترین، پرحرف ترین وبی مغزترین آنهاراانتخاب میکنند تابه واسطه آنهابه آتش نفاق ملی وشایع ساختن تفاوت های ملیتی"هزاره وپشتون"دامن بزند. این عناصرحقیروگدامنش استفاده جوکه در جستجوی دست نوازش یک بادارقدرتمنددست به هرپستی وسخن چینی میزنند امروزکاررابه حمله بربزرگترین افتخا تاریخی خلق کبیرافغانستان زده اند. ازجانب دیگراینگونه افرادکه اصلاتوان دید گسترده ودرازمدت به مسایل سیاسی راندارندبه این توهم غرقندکه امپریالیست های اشغالگرناجیان آنها از دست"طالبان پشتون"اند. وازجائیکه جنبش مائویستی افغانستان دشمنان آشتی ناپذیرمتجاوزین اشغالگراند، آنهاعلیه این جنبش لب به بیهوده گوئی میگشایند. واین موضعگیری آنهارا در کنار دشمنان خلق قرارمیدهند. بی.بی.سی.هم به نوبه خود وقتا فوقتا این اجیران ارزان قیمت رابمثابه گوشت دم توپ بمیدان مصاف می فرستد، تا تجربه کندکه عکس العمل جنبش مائویستی افغانستان درقبال بیهوده گوئی های این سفله هاچگونه است. یقیناوقتی آنهابامنطق کوبنده مائویست هاروبرو شوندباداران شان می بینندکه ظرفیت آنهاازظرفیت رمضان علی ارزگانی بالاترنیست. آن وقت است که آنهارانیزمثل دستمال کاغذی یک بارمصرف کثیف به دور می اندازند. ولی اگر جنبش مائویستی کشوردرمورد گستاخی های سفیهانه آنهاسکوت کنند،آنهاشیرک میشوندوبه بیهوده گوئی های بیشتری دست زده وحقایق جنبش را درلای گردباد آلوده وکثیف شایعات می پوشانند.

"ائتلاف جنبش مارکسیستی- لننیستی- مائویستی افغانستان"به این وسیله ازاحادمربوط به جنبش دموکراتیک نوین افغانستان(شعله جاوید) دعوت میکندکه درپیکارومبارزه افشاگرانه علیه ترفندها، توطئه ها،دروغگوئی ها، افترات وفتنه انگیزی های امپریالیزم وبخصوص دستگاه تبلیغات آن( بی.بی.سی.) شرکت کنند. مقالات علمی، نوشته های تحقیقی، یادداشت های افشاگرانه، عکس ها، اسناد،مدارک وهمه چیزیکه بتواند توطئه های بی.بی.سی، افتخارات تاریخی خلق افغانستان، جنایت امپریالیزم انگلیس ودیگرامپریالیست هاراافشاکنندبماارسال دارید. وب سایت های"شورش"،"پیام آزادی"،"سه عقرب"،"اندیشه ی راهنما" درخدمت این کارزارقراردارند.

درفرجام اینکارزاردیده خواهدشدکه چه کسانی به بهانه های مختلف به امپریالیزم خدمت میکند وچه کسانی برعلیه امپریالیزم ازچه راه هائی شرکت میکنند.

زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم

نابود باد نظام سرمایداری

واژگون بادامپریالیزم

ائتلاف مارکسیستی- لنینیستی- مائویستی افغانستان

27 دسمبر 2013

җҗҗ

"ائتلاف مارکسیستی- لنینیستی- مائویستی افغانستان" مشتمل است بر افراد وتشکل های زیرین:

1-    سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست- لنینیست- مائویست)

2-    رفیق پولاد

3-    هواداران جنبش دموکراتیک نوین افغانستان)شعله جاوید)

4-    مائویست های افغانستان