Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

کشتاروحشیانه مردم بیدفاع غوربند به واسطه

نیروهای اشغالگروارتش رژیم پوشالی راشدیدامحکوم میکنیم

نیروهای اشغالگرامپریالیست ها وارتش مزدورافغانستان روز24جدی دست به جنایت دیگرزدند. این جنایت که ماهیت ضد مردمی ارتش مزدوروخصلت جنایتکارانه ضدانسانی امپریالیست هارابنمایش میگذاردقتلعام مردم بیدفاع وازجمله اطفال، مردان وزنان سالخورده ودهقانان مظلوم منطقه"سرخی" ولسوالی( غوربند) سیاه گرد ولایت پروان بود.

نیروهای اشغالگرببهانه کشته شدن یکی ازسربازان آیساف درحوالی این دهکده که معلوم نیست چه کسی اوراکشته اند،این روستاراازهوابه زیرآتش گرفتند. آنهاجنایت شان راباارتش مزدوروبزدل رژیم تقسیم کردندوگفتندکه این عملیات مشترکا انجام شده است، یعنی اینکه بخشی ازاین جنایت هول انگیزبه آدرس ارتش ضدملی وضدمردمی ومزدورافغانستان برمیگردد.آنچه دراینجاخیلی جالب بنظرمیرسد اینست که نیروهای بیشتراز46 کشورنیرومندوسربازان حرفوی وتعلیم دیده ناتوبه اضافه ارتش مزدور افغانستان جرئت نمیکنندواردیک روستای افغانستان شوندومانندزاغ های ترسوازفضاحمله میکنند وبا انتقام گیری بزدلانه زنان، اطفال ودهقانان رابقتل میرسانند. روحیه ومورال ارتشهای اشغالگروارتش دولت مزدورآنها درآتش منطق خلقی که میگویند"توحق نداری باسلاحت درسرزمینی که بماتعلق دارد حضورداشته باشی"سوخته وبه پائین ترین حدقابل سقوط رسیده است.

به تعقیب این جنایت حامدکرزی اجیرنمایشی امپریالیست هابخاطرتسلی قلب مردم مابه صحنه آمده وزبان به گیله وشکوه ازاین جنایت گشود. درحالیکه باداران این عجوزه هزارداماداعلام میکنند که آنهابه تنهائی مسئول قتلعام اطفال، زنان ودهقانان بیدفاع روستای"سرخی" نیستند بلکه سگان یونیفورم پوش ارتش دولت مزدورشان نیزدرآن سهیم بوده اند. امارئیس رژیم پوشالی که یادگرفته درمعامله فروش خون مردم مابابادارانش بازارتیزی کند، نمیگویدکه همکاران وطنی جلادان اشغالگرباکشتار مردم خودمرتکب حیانت ملی شده وکشتارمردم بیدفاع درحکم "جنایت علیه بشریت" است.

آنچه این قتلعام به همه نیروهای آزادی خواه، انقلابی وکمونیست افغانستان می رسانداینست که امپریالیست هابه هیچوجه سرزمین ماراترک ومردم مارابحال شان نمیگذارند، مگراینکه آنهارابا زورواداربه ترک این سرزمین بسازیم. درطول تاریخ این سرزمین نیزچنین بوده است.هیچ یک از نیروهای غارتگر، خونریزوهستی براندازی که ازشمال وجنوب ویاغرب وشرق به این سرزمین تاخته اند، آنرابه رضا ورغبت شان ترک نگفته اند. اجدادما مرگ رابرزیستن دراسارت رجحان داده وچارشقه شدن راپذیرفته به میدان آنها تاحته اند. وسرانجام آنهاراباپوزه بخاک مالیده شده وجبین خونین بیرون انداخته اند. هربارکه ارتجاع بومی باداران شان رابه این سرزمین آورده اند، وارتش هر متجاوزی که براین سرزمین حمله کرده است، درمقایسه با مردم این دیارهمانقدرپیشرفته ومجهزبوده اندکه امروزارتش های امپریالیست هامیباشند. اماآنهاسرانجام شکست خورده اندوبا دم افگنده بسوی دیارشان رفته اند. اکنون نیزقضیه طوردیگرنیست، بشرط آنکه ما جرائت به پیکارکنیم وبخاطر تعیین تقدیروسرنوشت خود و نسل های آینده ای ما مبارزه نمائیم.

دزدان رهبری مقاومت خلق های مایعنی گروه وحشی طالبان باهزاررشته به سرمایه ی جهانی و امپریالیست های غربی بسته اند. ما ازسویی مقاومت دلیرانه خلق های آزادیخواه غوربند را تایید می نماییم و از سوی دیگرمردم شجاع وستمدیده ی خویش راهشدارمیدهیم که فریب "رهبری" گروهک های بدنام طالبی وحزب اسلامی راکه مقاومت خلق ها برعلیه رژیم پوشالی رابه انحراف میکشانند نخورند. خلق های دلیرماازتجارب دهها سال خویش اینرا درست به خاطر دارند که اخوانی ها و طالبان وحشی نه تنها دوست مردم نیستند بلکه به مثابه مزدوران پلیدارتجاع منطقه و به مثابه جواسیس امپریالیسم غرب تا توانسته اند بر گرده ی مردم نشسته اند و بار ها با وطن فروشی های عریان وطن ما را به ویرانه مبدل ساخته اند. روی این ملحوظ ٰ همانگونه که خلق های آزادیخواه غوربند در مقابل رژیم پوشالی و باداران آن "نه" گفته اند در برابر نیروهای وحشی و مزدور "طالبی" ٰ "حزب اسلامی "‌و سایر هم قماشان آنان نیز "نه"‌گفته و مقاومت واقعی ملی و انقلابی را به وجود آورند. آنگاه است که مبارزات شان سمت و سوی واقعی وطن پرستانه و در صورت تکامل ضد امپریالیستی فرا خواهد یافت.

ائتلاف مائوئیست های افغانستان خلق های ستمدیده و آزادیخواه کشور را به مقاومت بی چون و چرا در برابر اشغالگران و رژیم پوشالی فراخوانده و برایشان تصریح میدارد که این مقاومت در صورتی به سر منزل پیروزی رهنمون خواهد گشت که در پهلوی مبارزه علیه اشغالگران و مزدوران "رژیمی"‌شان در برابر سایر نیرو های مزدور سرمایه نظیر "طالبان" و "حزب اسلامی"‌و سایر نیرو های "ستون پنجمی"‌ امپریالیست ها نیز قرار گیرند. آنگاه است که مقاومت ملی مردمی و انقلابی خلق های ما در راستای جنگ خلق و بسوی تاسیس جمهوری دموکراتیک خلق های افغانستان رهسپار خواهد گردید.

نابودباد امپریالیست های اشغالگر!

ننگ برسربازی که مردمش رابزیرآتش میگیرد!

نفرین برارتشی که کشته شدن هم وطنش را بدست سربازان اشغالگر نظاره میکند.

خلق شجاع وستمکش افغانستان متحد شوید، امپریالیست ها وسگان زنجیری شانرادرآتش بسوزانید!

ائتلاف مارکسیستی- لنینیستی- مائویستی افغانستان26

جدی 1392

 

*****

ائتلاف مارکسیستی- لنینیستی- مائویستی افغانستان متشکل است از:

-          سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)

-          رفیق پولاد

-          هواداران جنبش دموکراتیک نوین افغانستان( شعله جاوید)

-          دست اندرکاران وب سایت ملی دموکراتیک 3 عقرب

-          مائویست های افغانستان