Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

 

انتخابات فرمایشی راتحریم کنید!

هفته هاست که هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری وشورای ولایتی درافغانستان براه افتاده،آنهائیکه تادیروزباهلهله علیه"شیطان بزرگ" گلوپاره میکردند امروزبه واعظین وبزرگان آئین"شیطان بزرگ" مبدل شده اند.ارزش های"شرعی ولتکم منکم یدعون الی الاخیر"و"جهاد(ذلیل ترین مردم آنهائی اند که درخیابانهای شان سربازان بیگانه درگشت وگذاراند- نهج البلاغه)"درمدت یکنیم ودهه جای شانرابه ارزش های"دموکراسی امریکائی"و"انتخابات"داده اند. جریان اسلامی شیعه وسنی عملانشان میدهندکه معنویت، ربانیت ورحانیت آسمانی شان جزحرفهای میان تهی برای فریب واغوای توده ها نیستند.

کاندیداهای مرتج وپایدوان شان باهزاران رشته های مرئی ونامرئی مردم رافریب میدهندوبرای کشانیدن شان بپای میزانتخابات ازخاینانه ترین شعارهای ملیتی، مذهبی ووعده های سرخرمن سودمی برند. حتی همان هائیکه ازنظرفلسفی وتاریخی معتقداندکه اسلام حقیقی اسلام ولایت وانتصاب است نه اسلام سقیفه بنی ساعده و"انتخاب"اکنون درازای دالرهای سبزامریکائی ویوروهای طلائی اروپائی به مبلغین آئین انتخابات فرمایشی تبدیل شده اند.

اگرچندخلق بدون وجدان آگاه سیاسی یعنی حزب طبقه کارگرقادرنیست ازتاریخ برداشت انقلابی بکند ولی پیش چشم خودمیبیندکه درطی این تقریبایکنیم دهه که کفتارهای"انتخابی"برسر قدرت بوده اند، چه بعه روز شان آنده است. آنهامی بینندکه فقیرونادار، فقیرترونادارتر، مستمندوبینوا،مستمندتروبینواتر شده انددرحالیکه ثروتمندان خونخوار، خاینین ملی وتسلیم طلبان کلاه برداربه میلیونرهای سرمایه گذاردراروپا، چین، ماکائو،امارات متحده عربی، قزاقستان، تاجیکستان وایران مبدل گردیده اند.

"واعظین انتخابات"به مردم موعظه میکنندکه"شماباانتخاب یکی ازکاندیداهاازحق آزادبودن تان استفاده میکنید."وآنهائیکه زبان شان تیزترازمغزشان کارمیکندنیزاین آیات فریبنده رامجددامیخوانند. بسیار خوب،ماآزادیم به هرکسی که میخواهیم رائی بدهیم ولی کدام یک ازآنهااین رژیم راکه درآن مااکثریت عظیم خلق کشورنان نداریم؛ تغییرمیدهد؟ هیچکدام.

ماازفساد، ارتشاوناکارآئی این رژیم مزدور وبی اراده به ستوه آمده ایم. کدام یک از کاندیداهای ریاست جمهوری میتوانداین وضع راتغییربدهد؟ ویابهتربگوئیم کدام یک ازآنهاخودام الفسادنیست؟

جان ماازمزدوری، بی غیرتی ووطنفروشی این رژیم فاسد، بی اراده وپوشالی به لب رسیده است ولی درمیان کاندیداهاهیچ کسی رانمی بینیم که وطن پرست، صاحب ستون فقرات وباغیرت باشد.

کدام یک ازآنهاشرایط کار،تحصیل وامنیت رابرای جوانان واطفال مازحمتکشان مهیا میسازدتا ما آنها را بسوی بی سرنوشتی وسیه روزی به کشورهای همسایه،اروپاواسترالیابرای استثماروتحقیرشدن نفرستیم؟ هیچ کدام.

کدام یک ازآنهاثروت های ملی افغانستان رادربازارامپریالیستهاوسوسیال- امپریالیزم چین به حراج نمیگذارد؟هیکدام.

کدام یک ازآنهاوضع ستمکشی وموقعیت زنان رادرجامعه تغییرخواهد داد؟ هیچکدام.

کدام یک ازآنهاجرائت میکندبه امپریالیست های اشغالگربگویدکه به دلیل بمبارانهای که دارای کلاهک یورانیوم دیپلت بوده اند،اکنون درهرصدنوزادچهارنوزادمعیوب وفلج بدنیاآمده ومی آیندوامپریالیزم امریکا بایدنه فقط این ساحات راازوجودیورانیوم دیپلت پاک کندبلکه به خانواده هائیکه نوزادان معیوب بدنیاآورده اندوخانواده هائیکه یکی ازعزیزانش رابه دلیل تماس باموادرادیو اکتیف یورانیوم سنگین وابتلابه سرطان خون وسرطان شش ازدست داده اند،غرامت بپردازد؟ هیچ کدام.

کدام یک ازآنهامیتواندجلوورودموادخوراکه، پوشاک، ادویه، ساختمانی وغیره اجناس تقلبی وسرطان زای پاکستانی وایرانی رابگیردوتولیدات ملی افغانستان را تقویت کند؟ هیچکدام.

کدام یک ازآنهاجرائت میکندبااحداث پروژه های آبیاری درمسیرجریان دریای هلمندوآمودامپروری وکشاورزی ملی راتقویه ونیازموادخوراکه وارداتی را تقلیل بدهد؟ هیچکدام.

امروزصدهاهزارجوان براساس سیاست"باتریاک میتوان چین راراحت ترگرفت"به اعتیادکشانیده شده اند.کدام یک از آنهابرای نجات وطنداران معتادمابرنامه دارد؟ هیچکدام.

هزاران زن ودخترجوان که قربانی تجاوزازیکطرف وسیاست مردسالارانه انداکنون درزندانهای رژیم پوشالی مانندگل های ناشگفته پرپرمیشوند، کدام یک از آنها برای نجات آنها برنامه دارند؟ هیچکدام شان.

کدام یک ازآنهامیتواند(توانستن چه که حتی درنظر دارد)به اشغالگران امپریالیست بگویدکه"گورت را گم کنید، ازافغانستان خرج شده وهیچ زمانی دیگربه این ملک برنگردید!". هیچکدام.

سرزمینی که امروزافغانستان نامیده میشودازگذشته دورعبورگاه فاتحان وجهانگشایان بوده است. بارهای بارمدنیت های این سرزمین ویران وآبادی های آن باخاک یکسان گردیده ، باشندگان آن بقتل رسیده، فراری شده وزنان ودختران آن به بردگی واسارت رفته اند. تکرارمجدداین گونه لشکرکشی ها (هخامنشی هادر650 قبل ازمیلاد،اسکندرمقدونی در320قبل ازمیلادویفتلی هادر200 بعدازمیلاد گرفته تاویران گران ساسانی درقرن پنجم میلادی،اعراب درقرن هفتم وهشتم ومغول ها درقرن 13 ام، استعمارگران انگلیس درقرن 19ام وسوسیال- امپریالیزم شوروی درچنددهه قبل) سلحشوری، مقاومت جوئی ومخالفت بابیگانه مهاجم ومسلح رابه فرهنگ تاریخی این مردم تبدیل کرده بود. وقتی امپریالیست های اشغالگراروپائی وامریکادر2001وارداینسرزمین شدند، روباه های پیشرواین کفتار های درنده همین هائی بودندکه امروزخودراکاندیدکرده اند. درنتیجه این تجاوزقشروسیعی ازجوانان اینسرزمین بجای آنکه چوچه عقابان بلندپروازویاچوچه پلنگ های زیرک باشند به چوچه لاشخواران فرصت طلب و وچوچه روباه های انجوبازتبدیل شده اند. نویسندگان وقلم بدستان این مملکت درسایه تشویقات"قلمانه ای"بجای آنکه خوددار،خودشناس واهل فکرواندیشه باشندومیراث "طرزتفکر علمی" گرانبهای راکه دانشمندان وپیشگامان علوم درجهان(ابن اهزان، البیرونی ، ابونصر فاریابی)بمیراث گذاشته اندتعقیب کنند،به یاوه سراهایی واژه پرداز،بی مسئولیت گوودهن بزرگ مبدل ساخته اند.کدام یک ازاین آقایانی که خودراکاندید کرده اندبه میراث تاریخی وفرهنگی مردم افغانستان می اندیشند؟بهتربگوئیم کدام یک ازآنها بفکر بگورسپردن بیشتراین میراث تاریخی نیست؟ هیچکدام.

اگراینهاوصدهامسایل دیگررابه همین صورت حساب کنیم به روشنی می بینیم که"هیچکدام این خاینین بماتعلق ندارند"وماهیچ دلیل منطقی ودرستی نداریم که یکی ازآنهارا انتخاب کنیم.

آنهابه نظامی تعلق دارندکه نتنهاآزادی ملی واستقلال اقتصادی راازماگرفته اندبلکه میراث هزاران ساله تاریخی مارانیزازذهن جوانان مادزدیده اند. آنهاعوامل نظام فقروستمگری اندکه مادر آن باید کارکنیم، زحمت بکشیم وآنهابخورند،بنوشندوعیش کنند.اگرماواقعاآزادیم، بایدآزادبودن مارابه شکل مخالفت ومبارزه باآنهانشان بدهیم نه به شکل همکاری باآنهابرای سفت کردن بیشتر زنجیر فقر وسیه روزی به دستان ما وفروش آنچه ازگرگ هادر اینکشورباقی مانده است.

آنهامیگویندکه ماآزادیم وحق داریم به هرکه خواسته باشیم رائی بدهیم! خیلی خوب، چراماآزادبودن ما رادررائی ندادن وتحریم کامل انتخابات متبارزنسازیم؟ مااگرنمیتوانیم ذرحال حاضربه شورش وقیام علیه این نظام مزدوروپوشالی دست بزنیم حداقل باتحریم انتخابات آنها اراده آزادیخواهی مارابایدنشان بدهیم . وازاینطریق به آنهابرسانیم که"آری به راستی ماازادیم وهمین آزادی بما میگوید که به هیچکدام شماورژیم مزدورشمارائی ندهیم". تاجائیکه "آزادی حق انتخاب ما" اجازه میدهداین یگانه انتخاب درست است.

آزادی مادرگام اول زمانی آزادی حقیقی است که ماخودصاحب کشورمان باشیم. زمانیکه اشغالگران سرنوشت مردم ومیهن ماراتعیین میکنندمافقط برای انتخاب یک مزدردیگراشغالگران آزادیم.انتخاب مدیرکل ومدیران ولایتی درست زمانی ممکن است که افغانستان به افغانستانی هاتعلق داشته باشد.زیرا در آن زمان مردم مدیرکل ومدیران ولایتی رابرای این انتخاب میکنندکه برای بهبودزندگی مردم واعتلای معیارهای استقلال ملی کارکنند نه بر فروش دارائی های ملی واستقلال کشور.وآنهانیز مدیرانی خواهندبودکه آزادی وسربلندی انسان افغانستانی(بدون درنظرگرفتن جنس،قوم، زبان،منطقه، مذهب وغیره)اعتقادشان باشد نه وسیله تظاهرشان. انسانهائیکه خارفقر، دربدری، آواره گی ، ستم مرد سالاری، ستم مذهبی وستم رسوم وعنعنات پوسیده راازپای مردم بکنندنه اینکه بخاطرمنافع خودشان این گلمیخ های زهرآلودرابه پای مردم مابیشترفروببرند. خلق ما درآن زمان انسانهائی راانتخاب خواهندکردکه حاکمیت طبقه کارگر،خدمت به خلق، حفظ استقلال کشوروتلاش برای بهبودزندگی مردم بیشتراززندگی خودش ونورچشمی هایش برایش اهمیت داشته باشدوصادقانه دراین راه کارکند.چنین مدیرانی رافقط دبستان انسانی طبقه کارگرمی آفریندوچنین انسانهائی تنهادرگهواره خونین انقلاب این سرزمین تربیه میشوند.

خلق شریف افغانستان انتخابات فرمایشی را تحریم کنید!

راه رهائی ما درانتخاب یک مزدوربردیگری نیست !

راه رهائی همه ما دردموکراسی مردمی است نه دردموکراسی امریکائی

هیچ یک ازکاندیداهای ریاست جمهوری وشورای ولایتی بفکرشما نیست.

آزادی وسربلندی ما فقط با جنگ خلق تحت رهبری طبقه کارگرقابل حصول است

مائویست های افغانستان 9 حمل 1393