Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

 

روزاول ماه مه را به روز فراخوان جهانیان به انقلاب تبدیل کنیم!

اول ماه مه روزفراخواندن به انقلاب، روزابرازنفرت وانزجارازجهان بهره کشی وستمگری،روز تجدیدتعهدوسوگندبه مبارزه تاسرنگونی نظام کارمزدوری سرمایداری است.امسال مازمانی کارگران، زحمتکشان، عناصرپیشروومترقی،زنان آزادیخواه واقلیتهای تحت ستم رادرخیابانها وجاده های شهرهای جهان می بینیم که بحران فراگیراقتصاداین نظام ده هامیلیون کارگررابیکاروصدهامیلیون انسان رابه خاکسترسیه نشانده است. این نظام سخت مریض است وبیماری آن نیزعلاج ناپذیرمیباشد. واژگونی این نظام نتنهابخاطرنجات انسان به یک ضرورت تاریخی تبدیل گردیده بلکه بخاطرنجات طبیعت وانواع دیگرحیات برروی کره زمین به یک ضرورت عاجل تاریخی مبدل شده است.

بعدازمرگ مائوتسه دون 76جهان دربست وکامل دراختیارسرمایداری قرارداشته است،مسئولیت همه بی ثباتی های سیاسی،بحران های اقتصادی ونتائیج خونبارآنهارااین نظام برعهده دارد.دراین مدت، نظام سرمایداری دوباربه افغانستان حمله کرده وهربارصدهاهزارانسان رابه کام مرگ فرستاده ومیلیونهای دیگررابی خانمان ساخته است. درهمسایه شرقی افغانستان؛این نظام بارهامزدورانش را یاازطریق کودتاویاباشعبده بازی انتخاباتی جابجاساخته وازطریق آنهاخلق این سرزمین راسرکوب کرده است. درغرب افغانستان؛یکی ازپوسیده ترین نوع تفکرابتدائی بشررابرمسندقدرت نشانیده وخلق آزادیخواه ایران رادربندزنجیرهای فقر، ستمگری ملی، ستمگری وحشیانه جنسی وخرابی محیط زیست کشیده است. این نظام دراین مدت دوباربرعراق لشکرکشیده وهربارنتنهامیلیونهاانسان رابقتل رسانیده بلکه تمام مدنیت این سرزمین راویران ساخته وخاک آنرا با یورانیوم دیپلت فرش کرده است. عوامل وابسته به این نظام تاکنون هرروزده هاانسان بیدفاع ومظلوم رابقتل میرسانند. درهمسایگی عراق،خلق مظلوم سوریه مدت چهارسال است که درآتش جنگی که بدست این نظام شعله ورگردیده میسوزند. این نظام؛ زندگی رانه فقط برخلق های ممالک آسیای جنوبی وآسیای میانه به جهنم عریان مبدل ساخته است بلکه سودجوئی وجنگ افروزی آن افریقاوامریکای لاتین را نیزدرآتش جنگ،فقر،شیوع امراض،بیکاری وناامیدی میسوزاند. دامنه سودجوئی ها وجنگ افروزی های این نظام گسترش بیسابقه یافته ودیوجنگ برسرتقسیم مجددجهان دروازه های اروپادق الباب میکند.

این نظام طبیعت(محیط زیست)راتخریب وبنابه اعتراف خودشان اقلیم کره زمین رابطورمرمت ناپذیری تغییرداده است. باتغییرات جوی هرسال ده هامیلیون خانواده کشاورزوشبان پیشه دردنیای رو به انکشاف بخاکسترسیه می نشینند. باازدست دادن منابع زندگی شان؛ آنهامجبورا روستاها و سواحل دریاهاراترک گفته ودرجستجوی امکانات زندگی راه مهاجرت رادرپیش میگیرند. شهرک های حلبی نشین درحاشیه شهرهای بزرگ ممالک آسیا،افریقاوامریکای لاتین سریعاگسترش یافته وباآن اعتیاد، امراض گوناگون وانحطاط اخلاقی نیزگستره وسیع پیدامیکند. دیوارهای زندان هاوسلول هابالامیروند وبرتعداد چوبه های داروزندانبانان دژخیم منش افزوده میشود. والدین اطفال شان رابسراغ یک سرنوشت دیگربسوی"بهشت غرب"میفرستند، آنهابه"بهشت نارسیده"یادرکام دریاهافرومی روند ویا در زندانهای غیرانسانی درپاپوا نیوگینی،لیبیا، مصر، مراکش میمیرند. بخشی هم که به"بهشت غرب" میرسند درانتظاراجازه پناه یابی درکمپ هاوقرارگاه های پناهندگان حواس شان رااز دست میدهند... هیچ نظام سیاسی- اقتصادی درتاریخ، بشررااینقدرخوار، حقیر، بیچاره، گرسنه،آواره، سردرگم جنگ وجنایت نساخته است.تمام این کابوس های عینی وحقیقی به اضافه هزاران هزاردیگرازنظام سرمایداری منشامیگیرد، بنا به این دلایل این نظم راباید سرنگون ساخت.

اولین ابزارسرنگونی این نظام وهدایت جامعه نوین حزب پیش آهنگ طبقه کارگراست."مائویست های افغانستان"معتقداندکه بدون وجودیک حزب کمونیست انقلابی رهائی طبقه کارگروخلق اسیرافغانستان ازشکنجه وآزاراین نظام میسرنیست.

"مائویست های افغانستان"اعلام میکنندکه وظیفه عمده واولویت های کاری اش راتلاش درجهت ایجاد حزب کمونیست انقلابی افغانستان تشکیل میدهدومبارزه علیه اپورتونیزم ورویزیونیزم بخش لایتجزای این مبارزه است، زیرااپورتونیزم ورویزیونیزم درافغانستان صرفانمایندگان بورژوازی نیستندبلکه بطورمستقیم درساختارقدرت رژیم پوشالی سهیم اند.

زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم

به پیش درراه تاسیس حزب کمونیست انقلابی افغانستان

نابود باد امپریالیزم سرمایداری

مائویست های افغانستان

اول ماه مه 2014