Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

امضای معاهده استراتیژیک رژیم پوشالی کابل را با پیمان ناتو وامپریالیزم امریکا محکوم میکنیم

 

تاریخ افغانستان 8 ام میزان سال 1393(30 ام سیپتمبر2014) را مانند15 ام میزان سال 1380، 6 جدی 1359و7 ثور1357 به مثابه روزهای سیاه وفراموش ناشدنی بخاطرخواهد سپرد. هنوز هیاهوی تاجپوشی موجود بی نزاکت، بدزبان وبی ادبی که رئیس جمهورجدید(بخوان وایسرای امریکا درکابل) مقررشده، پایان نیافته بودکه بادارانش اورامجبوربه امضای سندبردگی ساختند. خلق افغانستان بعدازماه هاتحمل رنج وفشاراقتصادی فکر میکردندکه شاید"وایسرای جدیدامریکا"نیزمعاهده ننگین بردگی رامانندسلفش بااشغالگران امضانکندوروزنه ای برشب حقارت واسارت آنهاپدیدآید، نفاق بین ملیت های برادرکشورکه بدست عوامل استعماروجنایتکاران جهادی هرروز بیشتردامن زده میشود، برطرف گردد،صلح وامنیت درکشورپدید آمده وترس از انفجار وانتحار اززندگی خلق رخت بربندد. اما درمدت کمترازیک شبانه روزتخم ماکیان امریکائی شکست وچوچه سردرآروده نشان دادکه مزدورترازتره کی وکرزی ووطنفروش ترازببرک کارمل وشاه شجاع میباشد.

اکنون هیچکسی نبایدتوهم صلح وامنیت رابه خودراه دهد. زندگی درآرامش ونداشتن احساس خطرازانفجاروانتحاربه رویائی دردوردست تبدیل گردیده وهیچ افغانستانی شرافتمندنمیتوانداین داغ ننگ را قبول کند. هرافغانستانی وطنپرست وآزادیخواه، وظیفه خود میداند که علیه نیروهای اشغالگرناتوتحت قیادت امپریالیزم امریکابه مبارزه برخیزد.

ماجمعی ازمحصلین ملی دموکرات ومیهنپرست افغانستان درخارج ازکشورکه قبلا ازطریق وب سایت 3 عقرب مبارزه میکردیم، اعلام میکنیم که دولت اشرف غنی احمدزی ازطریق انتخابات آزادوبدون تقلب ودزدی به قدرت نرسیده بلکه ازطریق سازش ومعامله دو میهنفروش ودوجاسوس بیعاربا میانجیگری مستقیم بادارهردو(امپریالیزم امریکا) براریکه قدرت نصب شده است. این رژیم کمافی السابق غیر قانونی بوده و امضای آن درپای هیچ سندی وزنه مشروع ندارد.

ماازتمام نیروهای کمونیست، ملی- دموکرات، وطنپرست ومسلمان مخالف اشغال مادروطن عزیزماافغانستان باتواضع تمام میخواهیم که حداقل درهمسوئی وحدت تبلیغاتی وائتلاف عام سیاسی باهم کنارآیندوبامبارزه شان علیه این رژیم که مانندسلفش مایه ننگ وعارتاریخ وخلق ماست به مبارزه دست بزنند.

همه جارا به سنگر مبارزه علیه این مزدوران بی عار مبدل سازیم!

تنها با مبارزه مسلحانه علیه اشغالگران مادروطن ما میتوانیم شرف وعزت مار احیاکنم!

ننگ ونفرین باد برمزدوران ناتو وامپریالیزم امریکا بسرکردگی اشرف وعبدالله این دوخاین بیعار!

به پیش درراه برپائی جنگ فراگیر خلق علیه این رژیم میهنفروش!

محصلین ملی- دموکرات افغانستان درخارج ازمیهن!

8میزان1392 مطابق 30 سیپتمبر2014