Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

 

بمناسبت نود وهشتمین سالگرد انقلاب کبیراکتوبر

خاطره ای انقلاب کبیراکتوبربرای همیشه زنده است وبه

حکمعلم انقلاب پرولتریپیروزیاکتوبرهای دیگری در

جهان تحقق یافتنی اند!

 

انقلاب کبیراکتوبرباعظمت ترین انقلاب اجتماعی درجهان بود. انقلاب اکتوبردرشرایطی بوقوع پیوست که قدرتهای امپریالیستی برای تجدید تقسیم جهان جنگ غارتگرانه ای را درسال 1914 آغاز کرده بودند وامپراتوریروسیه تزاری دراین جنگ شکست خورد ه وبه شدت تضعیف گردید. کارگران ،دهقانان وسایرزحمتکشان روسیه بتاریخ (25) اکتوبرسال 1917تحت رهبری حزب کمونیست(بلشویک) دریک قیام مسلحانه بنیاد دیکتاتوری تزاررابرانداخته ودیکتاتوری پرولتاریاونظام سوسیالیستی راتأسیس وعصرنوینی رادرجهان اعلام نمودند.پیروزی انقلاب کبیراکتبرسنگین ترین وقاطع ترین ضربه ای بود به سیستم امپریالیستیجهانی. پیروزی انقلاب اکتوبربرای اولینبارناقوس مرگ سرمایه داری جهانی وامپریالیسم را بصدادرآورد. پیروزی انقلاب اکتوبراین را ثابت ساخت که اگرکمونیستهای انقلابی یک کشورحزب کمونیست انقلابی راتشکیل دهند وآگاهی سیاسی انقلابی رابه طبقه کارگرانتقال دهند وطبقه کارگروسایرزحمتکشان تحت رهبری این حزب متحد وبسیج شوند، می توانند بزرگترین دژضدانقلاب راسرنگون کرده ودیکتاتوری پرولتاریا را برقرارکنند. کمونیستهای انقلابی درروسیه تزاری برهبری رفیق لنین جهت تهیه عمده ترین ومهمترین سلاح انقلاب، حزب کمونیست انقلابی مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی طولانی رابه پیش بردند. تهیه ای سلاح انقلاب ، تشکیل حزب کمونیست انقلابی که بتواند مبارزات انقلابی پرولتاریا وسایرزحمتکشان را علیه امپریالیسم وارتجاع رهبری کند، برای کمونیستها وکارگران یک دست آورد بزرگ محسوب می شود. تاریخ انقلاب کبیراکتوبرگواه است که لنین دررأس سایرکمونیستهای انقلابی روسیه مبارزه دشواری راعلیه اپورتونیسم ورویزیونیسم درروسیه ودرسطح جهان به پیش برده وبا غلبه برانواع اندیشه های ضدانقلابی بورژوائی وخرده بورژوائی،خط انقلابی را تثبیت کرده وستاد رهبری انقلاب پرولتری راایجاد کرد. تجارب مبارزات انقلابی پرولتاریا وکمونیستهای انقلابی وپیروزی انقلاب اکتوبردرروسیه نشان داد که حزب کمونیست انقلابی باید به لحاظ ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسیوخصلت طبقاتی،واقعاً حزب پیش آهنگ طبقه کارگربوده وازکمونیستهای واقعاً انقلابی وصادق تشکیل شده وتاحدامکان ازوجود اندیشه ها وخطوط انحرافی غیرپرولتری وعناصراپورتونیست ورویزیونیست تزکیه شده باشد وحزب کمونیست(بلشویک) روسیه دارای چنین ماهیت وخصلتیبود. رفیق لنین دررأس کمونیستها وپرولتاریای روسیه درآستانه انقلاب اکتوبربا تحلیل اوضاعروسیه تزاری وتجزیه وتحلیل موقعیت امپریالیسم جهانی بطورعام وامپریالیسم روسیه تزاری بطورخاص؛استراتیژی وتاکتیک انقلاب اکتوبررا داهیانه طرح کرده وبا دانش علمی انقلابی وکیاست شخصی اش موقع حمله به دژدشمن را بگونه دقیق تعیین کرده ودستورحمله را به مقرفرماندهی ضدانقلابصادرکرد.کارگران ودهقانان روسیه تحت رهبری حزب کمونیست(بلشویک) ودررأس آن ولادی میرایلیچ لنین بنیاد چند قرن حاکمیت تزاران رابرانداختند. لنین روسیه را زندان ملل خواند که باپیروزی انقلاب کبیراکتوبرخلقهای ملیتهای مختلف روسیه اززیرسلطه وستم طبقاتی وملی واستثمارچند لایه وحشیانه تزاریزم نجات حاصل کرده وبه آزادی ودموکراسی وحق تعیین سرنوشت رسیده وجمهوریت های شوروی سوسیالیستی را تشکیلداده ودرسال 1922 دریک اتحاد داوطلبانه ای ملل شوروی، دولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی را بنیاد نهادند. پیروزی انقلاب اکتوبر(بعد ازپیروزی کمون پاریس درسال 1871 میلادی که بعدازدوماه وچند روزتوسط بورژوازی وحشیانه سرکوب خونین گردیده وسقوط داده شد) یکی ازبزرگترین ومهمترین دست آوردهای مبارزات انقلابی پرولتاریای جهان است. واتحاد شوروی سوسیالیستی منحیثاولین دژانقلابی پرولتاریا دربرابرامپریالیسم وارتجاع جهانی ظهورکرد وپرولتاریا وسایرزحمتکشان جهان به آن منحیث حامی ونقطه امید می نگریستند. پژواک انقلاب اکتوبربه گوش زحمتکشان جهان رسید وجنبشهای انقلابی پرولتری با الهام ازاین انقلاب رهائیبخش درکشورهای مختلف جهان ظهورکرده وبه پیشرفتهای دستیافتند. این تغییرژرف دراوضاع جهانی بنفع خلقها وملل اسیر،امپریالیسم بین المللی راسخت نگران ساخته وچهارده کشورامپریالیستی متحد شده وبا کمک ارتجاع شکست خورده داخلیدرسال 1918 تهاجم ضدانقلابی همه جانبه راعلیه انقلاب اکتوبروپرولتاریا وزحمتکشان روسیه آغازکردند که تا سال 1920 ادامه یافت؛ ولی کارگران، دهقانان وکمونیستهای انقلابی با مبارزات قهرمانانه ای شان پوزه بلوک امپریالیسم جهانی وارتجاع داخلی را بخاک مالیده وازنظام نوبنیاد سوسیالیستی ودیکتاتوری پرولتاریا حراست کردند.روسیه درجنگ جهانی اول خسارات زیادی متحمل شده وزیربناهای اقتصادی آنصدمه دیده وفقروگرسنگی بیداد می کرد؛ اما کارگران ، دهقانان وکمونیستهای انقلابی روسیه با تحمل شرایط مشقتباروازخود گذری غیرقابل وصفی علیه تهاجم امپریالیستهای خارجی وضدانقلاب داخلی شجاعانه جنگیدند وازانقلاب اکتوبرودیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی دفاع کردند. جنگ خلق علیه امپریالیستهای خارجی وارتجاع داخلی دشوارترین آزمون پرولتاریای انقلابی روسیه بود که ازآن موفق بدرآمد ند وبا کاروکوشش دوام داربرمشکلات عدیده فایق آمده وزمینه برای ساختمان سوسیالیسم آماده گردید.تجربه پیروزی پرولتاریاوسایرزحمتکشان روسیه درجنگ علیه چهارده کشورامپریالیستی وارتجاع داخلی بیانگرنیروی لایزال خلق است که تحت رهبری کمونیسم انقلابی ، هیچ قدرت اهریمنی جهان یارای مقاومت دربرابرآن را ندارد. انقلاب اکتوبرسال 1917 منحصربه روسیه نبود، بلکه متعلق بهپرولتاریای سراسرجهان بود؛ زیرا پرولتاریا یک طبقه واحد بین المللی است و اندیشه انقلابی پرولتری یک اندیشه جهانی است. جنبشهای انقلابی پرولتری درکشورهای مختلف جهان با الهام ازانقلاب اکتوبربوجودآمده وبه پیشرفت وتکامل ادامه دادند. حزب کمونیست چین درسال 1921 میلادی تشکیل گردید ورفیق مائوتسه دون گفت:" توپهای انقلاب اکتوبرکمونیسم را به چین آورد". بهمین صورت احزاب کمونیست درچندین کشورجهان تشکیل گردیده وجنبشهای انقلابی پرولتری وجنبشهای ضدامپریالیستی وضدارتجاعی گسترش یافتند.با پیروزی انقلاب اکتوبر، کشورشوراها به ترویج وتبلیغ اندیشه ها وفرهنگ انقلابی پرولتری به سطح گسترده درجهان پرداخت وسطح آگاهی انقلابی روشنفکران مردمی واقشارپیشرفته ای پرولتاریا ارتقاء یافت. وحمایت دولت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی ازمبارزات آزادی خواهانه وجنبشهای آزادیبخش ملی، امید به آزادی ورهائی ازسلطه وستم امپریالیسم وارتجاعرابرای خلقها وملل تحت ستم جهان بوجود آورده وتقویت کرد. کشورشوراها تحت رهبری لنین واستالین درمدت کوتاهی درهمه عرصه ها به پیشرفتهای مهمی دستیافت.اقتصاد اتحاد شوروی تحت نظام سوسیالیستی به رشد وتوسعه بی نظیری رسیده وطی سه ونیم دهه بیک کشور پیشرفته درجهان مبدل گردید.خلقهای اتحاد شوروی درزمینه های تعلیم وتربیت ورشد علوم وتکنالوژی به پیشرفتهای بزرگی دستیافتند، به آزادی ودموکراسی توده ای رسیده وازرفاه اجتماعی وخدمات بهداشتی با کیفیت بهره مند شدند .درجنگ جهانی امپریالیستیاول امپریالیسم روسیه تزاری درائتلاف باامپریالیستهای انگلستان وفرانسه دربرابرائتلاف امپریالیستهای آلمان واطریش وامپراتوری ترکیه عثمانی قرارداشت. دراین جنگ غارتگرانه امپریالیسم روسیه تزاری بوسیله پیروزی انقلاب اکتوبربه گورستان تاریخ سپرده شد واولین دولت دیکتاتوری پرولتاریاونظام سوسیالیستی درجهان ظهورکرد.وامپریالیسم آلمان واطریش وامپراتوری ترکیه عثمانی شکست خوردند ومستعمرات ومتصرفات آنها بین امپریالیستهای رقیب (انگلستان، فرانسه،ایتالیا وامریکا) تقسیم گردید.درجنگ امپریالیستی جهانی دوم کشورشوراها با درنظرداشت منافع ومصالح اتحاد شوروی وملل تحت سلطه فاشیسم با دولتهای امپریالیستی انگلستان، فرانسه وامریکا(دول متفق) درجبهه متحد بین المللی برضد فاشیسم(امپریالیستهای آلمان، ایتالیا وجاپان) پیوست. وکارگران، دهقانان وکمونیستهای اتحاد شوروی درجنگ علیه ارتش آلمان نازی ودردفاع ازنظام سوسیالیستی قهرمانانه جنگیده وحماسه آفریدند وحدود بیست میلیون تن ازخلق شوروی دراین جنگ جانهای خودرا ازدست دادند ومبارزه ومقاومت خلق اتحاد شوروی درشکست فاشیسم نازی نقش تعیین کننده ایفاکرد. درجریان جنگ جهانی دوم، کشورشوراها وارتش سرخ تحت رهبری رفیق استالین برای کمونیستها ،کارگران، دهقانان ونیروهای مترقی درکشورهای اروپای شرقی که تحت سلطه استعماری فاشیسم قرارگرفته بودند کمک کرد تا با شکست فاشیسم وسرنگونی طبقات ارتجاعی داخلی دولتهای دموکراتیک توده ای تشکیل داده وزمینه رشد وترقی برای آنهاآماده گردیده وبرخی ازآنها به جوامع سوسیالیستی گذارکردند. به همین صورت خلق ویتنام تحت رهبری کمونیستهای این کشوردرسال 1945 باقطع سلطه استعماری هشتاد ساله امپریالیسم فرانسه وسرنگونی طبقات ارتجاعی داخلی، انقلاب دموکراتیک توده ایبه پیروزی رساندند. خلق چین تحت رهبری حزب کمونیست ودررأس آن رفیق مائوتسه دون باسرنگونی سلطه استعماری امپریالیسم جاپان وادامه جنگ انقلابی خلق وسرنگونی حاکمیت طبقاتارتجاعی فئودال وبورژوازی بوروکرات کمپرادوروقطع کامل سلطه امپریالیسم درسال 1949 انقلاب دموکراتیک نوین رابه پیروزی رسانده ودرسال 1958 به انقلاب سوسیالیستی گذارنمود ودرسال 1965 انقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی را آغازکرد که تا سال 1975 ادامه یافت.ومبارزات آزادی بخش ملی خلقها درچندین کشورجهاننیزبه پیروزی رسیدند. همه این تحولات عمیق انقلابی وایجاد دیکتاتوریهای پرولتاریا درسطح جهان درقرن بیستم بعدازپیروزی انقلاب کبیراکتوبرانجام شدند.این انقلابات رهائیبخشباالهام ازانقلاب کبیراکتوبرودرپرتوعلم انقلاب پرولتری (مارکسیسم- لنینیسم) ویا (مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم) صورت گرفتند. پیروزی این انقلابهاوساختمان جوامع سوسیالیستی وجوامع دموکراتیک توده ای درقرن بیستمازجمله بزرگترین دست آوردهای طبقات خلق زحمتکش درطول تاریخ پیدایش جوامع طبقاتی هستند. تاریخ مبارزات انقلابی پرولتاریای جهان ودست آوردهای پرشکوه آنها، بزرگترین گنجینه ای است برای آموزش کمونیستها وپرولتاریای انقلابی جهان. وهمچنین تجارب منفی وتلخبه شکست کشاندن این انقلاب ها بوسیله ای انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسمبرای پرولتاریای انقلابی جهان نیزآموزنده است. رفیق مائوتسه دون براساس این توضیح که :"گذاربه کمونیسم، گذاری بسیارطولانی خواهد بود که درسرتاسرآن طبقات ومبارزه طبقاتی وجود خواهد داشت، واینکه نیروی محرکه درپیش بردن جامعه بطرف کمونیسم مبارزه طبقاتی پرولتاریاعلیه بورژوازی می باشد- یعنی درسرتاسرسوسیالیسم، تضاد بین پرولتاریا وبورژوازی، تضادعمده ومبارزه طبقاتی بین آنها حلقه کلیدی خواهد بود"،شکست انقلاب دراتحاد شوروی وعلل وعوامل آنرابعد ازمرگ رفیق استالینبرمبنای دیالکتیک ماتریالیستیموردتحقیق قرارداده وبرای جلوگیری ازشکست انقلاب درچین توسط رهروان سرمایه داری ، رویزیونیستهای درون حزب ودولت چین، تئوری" ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" و" ادامه مبارزه طبقاتی دردوران سوسیالیسم تا رسیدن به کمونیسم" را تدوین کرد وانقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی راآغازنموده وباین صورت انقلاب چین ونظام سوسیالیستی را برای یکدهه ازشکست نجات داد. تئوری "ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" یکی ازبزرگترین کشفیات رفیق مائوتسه دون استکه بادیگرخدمات جاویدان اوبهعلم انقلاب پرولتری(مارکسیسم- لنینیسم) آن را غنای کیفی بیشتری بخشیده وبه (مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم) تکامل داد. تئوری" ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" این درس را به کمونیستهاوپرولتاریای انقلابی جهان آموخت تاهرچه بیشتربه ماهیت ضدانقلابی انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم وعلل پیدایش وشیوه ها واشکال عملکرد آنها آگاهی حاصل کنند وبا ادامه بلاوقفه مبارزه "بین دوخط" دراحزاب وسازمانهای انقلابی پرولتری اثرات مخرب وضدانقلابی آنها را به کمترین حد ممکن برسانند.رهبری حزب ودولت دراتحاد شوروی به وجود طبقات وادامه مبارزه طبقاتی دردوران سوسیالیسم، توجه لازم ننمود.چنانچهدرنقل وقول ازگزارش رفیق استالین درمورد پیش نویس قانون اساسی اتحاد جماهیرشوروی درسال 1936 این مطلب نمایان است که می گوید:" بدین ترتیب پیروزی کامل سیستم سوسیالیستی درتمام حیطه های اقتصاد ملی اکنون یک واقعیت است. واین به چه معناست؟ این بمعنای آنست که استثمارانسان توسط انسان نابود وازبین برده شده است. بدین ترتیب اکنون تمام طبقات استثمارگرنابودگردیده اند". این تحلیل استالین را به این اشتباه می کشاندکه درگزارش به کنگره(18) حزب کمونیست درسال 1939می گوید:"ویژگی ای که جامعه شوروی امروزراازهرجامعه سرمایه داری متمایزمی سازدآنست که دیگردارای طبقات متخاصم وانتاگونیستی نمی باشد، یعنی اینکه طبقات استثمارگرنابودشده اند وکارگران ،دهقانان وروشنفکران که جامعه شوروی را تشکیل می دهند، درهمکاری دوستانه به کاروزندگی مشغول اند". اما واقعیت خصلت جامعه سوسیالیستی (منحیث مرحله گذار) وموجودیت طبقات وتضادهای انتاگونیستی واینکه دوران گذاربه جامعه بدون طبقه(کمونیسم) دوران طولانی است،برخلاف این نظراستالین راثابت کرد.وبامرگ رفیق استالین رویزیونیستهای"مدرن"(خروشچفی)حملات ضدانقلابی راازدرون حزب ودولت آغازکردند وبا سرنگونی دیکتاتوری پرولتاریا نظام سوسیالیستی را منهدم کرده واتحاد شوروی سوسیالیستی(بزرگترین دژانقلابی جهان) را به کشورسرمایه داری دولتی وبه ابرقدرت سوسیال امپریالیستی ودشمن خلقهای جهان تغییرماهیت دادند. بهمین صورت بعدازمرگ رفیق مائوتسه دوندرسال 1976 رویزیونیستهایسه جهانی برهبری هواکوفینگ ودین سیائوپینگ که درجریان انقلاب کبیرفرهنگی ازحزب طرد شدند وبا امضای "ندامتنامه " دوباره به حزب برگشتند، با یک اقدام ضدانقلابی(کودتا) ودستگیری رهبران انقلابی نزدیک به مائوتسه دون بنامگروه چهارنفره وقتل وزندانی صدهاتن ازکمونیستهای انقلابی وسرکوب مقاومتتوده های خلق انقلابی، دیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی را سرنگون کرده وچین را به کشوری سرمایه داری دولتی وسوسیال امپریالیستی مبدل کردند. وهمچنین حزب کمونیست آلبانی دررأس آن انورخوجه دراخیردهه هفتاد میلادی درپرتگاه دگمارویزیونیسم افتاد وآخرین دولت سوسیالیستی درجهان سقوط کرد.

بعد ازشکست انقلاب درچین وسقوط آخرین پایگاه انقلاب درجهان؛ کمونیستهای انقلابی ازکشورهای مختلف جهان شکست انقلاب درچین وبحران جنبش کمونیستی بین المللی رامورد

تحلیل وارزیابی قرارداده ومبارزه "بین دوخط" را جهت غلبه براین بحران به پیش بردند. آنها کنفرانس بین المللی خزان سال 1980 را دایرکرده وبیانیه ای مشترک را صادرکرده ومبارزه ایدئولوژیک-سیاسی اصولی را برای وحدت ایدئولوژیک-سیاسی وتشکیلاتی ادامه داده وخط ایدئولوژیک-سیاسی را برمبنای " مارکسیسم- لنینیسم- اندیشه مائوتسه دون " روشن کرده واساسنامه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی را درماه مارچ 1984 اعلام کردند. باین ترتیب بحران جنبش کمونیستی بین المللی کاهش یافته ورونق درجنبشهای انقلابی پرولتری بوجود آمد. دراوایل دهه هشتاد میلادی جنگ خلق تحت رهبری حزب کمونیست(م-ل -م) پیروبرهبری رفیق ابیسمایل گزمن(گونزالو)آغازگردیده وبه پیشرفتهای مهمی دستیافت وجنگ وارد مرحله ای نوین(تقویت ارتش خلق، استحکام مناطق پایگاهی انقلابی وتعادل استراتیژیک ) شده وآمادگی ارتش خلق برای حمله ای استراتیژیک جهت سرنگونی دولت ارتجاعی وقطع سلطه امپریالیسم درپیروصورت می گرفت. امابا دستگیری رفیق گونزالووچندین تن دیگرازکدرهای حزبتوسط دولت جنایتکارپیروضربه ای سختی برحزب وجنگ خلق درپیرووارد آمد. ازجانب دیگردرآن شرایط حساس، جناح اپورتونیستی راست تسلیم طلب دردرون زندان با یک حرکت خاینانه("طرح آسومیر") سوء قصدی راعلیه انقلاب خلق پیروانجام داده وبدین وسیله ضربات سنگین دیگری بردست آوردهای این انقلاب که طی سالها مبارزه انقلابی وبه بهای خون صدها تن کمونیست انقلابی وهزاران تن ازکارگران ودهقانان انقلابی بدست آمده بود، وارد کرد. همچنینجنگ خلق تحت رهبری حزب کمونیست نپال (مائوئیست) درسال 1996 آغازگردیده وبرای یکدهه به پیروزیهای مهمی دستیافت. لیکن رهبریحزب کمونیست نپال(مائوئیست) دررأس آن پراچندا مرتد درپرتگاه رویزیونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی سقوط کرده ودرسال (2006 میلادی) دست آوردهای مبارزات انقلابی خلق نپال را به هدرداد وخیانت بزرگیبه انقلاب خلق نپال وپرولتاریا وانقلاب جهانی مرتکب گردید. باسقوط حزب کمونیست نپال (مائوئیست) درمنجلاب رویزیونیسم ،جنبش انقلابی انترناسیونالیستی دچاربحران عمیقی گردیده وبیشتراعضای"جاا" منجمله حزب کمونیست انقلابی امریکا برهبری " باب آواکیان"درمنجلاباپورتونیسم افتادند. وانحرافات رویزیونیستی "باب آواکیان"هرچه بیشترحزب کمونیست انقلابی امریکارا دراین باتلاق کشاند. درشرایط کنونی جنگ خلق درچند ایالت هند، ترکیه(کردستان شمالی)، فلیپین وپیرو تحت رهبری احزاب " مارکسیست- لنینیست- مائوئیست" جریان دارد؛ لیکن جنبش کمونیستی بین المللی دچاربحران عمیقی است. بیش ازبیست گروه ، سازمان وحزب درکشورهای مختلف جهان وجود دارندکه خودرا "م- ل- م"می خوانند؛ لیکن هنوزنتوانسته اند با تعمیق مبارزه ایدولوژیک سیاسی به وحدت رسیده وانترناسیونال کمونیستی را تاسیس نمایند. وعلت اساسی آن است که تعدادزیاد آنها به اشکال گوناگون دچاراشتباهات وانحرافات اپورتونیستیهستند که مانع عمده رادراین زمینه تشکیل میدهد. وفایق آمدن براین بحران جزازطریق مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی اصولی وانقلابی ممکن نیست. این رسالت کمونیستهای انقلابی جهان است تا با تشدید وتداوم مبارزه ایدئولوژیک- سیاسی علیه اشکال اپورتونیسم وانواع رویزیونیسم زمینه را برای وحدت اصولی وتشکیل احزاب کمونیست انقلابی برمبنای خط ایدئولوژیک-سیاسی(مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم)فراهم سازند.کمونیستهای انقلابی درکشورهای مختلف جهان به این حقیقت باوردارند که پرولتاریا وکمونیستهای انقلابی باردیگرباتشکیل احزاب کمونیست انقلابی وسازماندهی ارتشهای خلق مبارزات انقلابی مسلحانه را علیه ارتجاع فئودال کمپرادوری وامپریالیسم به پیش برده وبا پیروزی انقلاب های دموکراتیک نوین وانقلاب سوسیالیستی اکتوبرهای نوینی به پیروزی خواهند رسید وضربات مهلکی برپیگرامپریالیسموارتجاع جهانیوارد خواهد آمد.پیروزیهای پرولتاریا درقرن بیستم وموجودیت پایگاه های انقلابیحامی خلقها وملل تحت ستم دراتحادشوروی وچین ووجود جنبشهای انقلابی پرولتری درسطح جهان،سدعمده دربرابرتهاجمهای افسارگسیخته قدرتهای امپریالیستی علیه خلقها وملل تحت ستم بوده ودرصورت مداخلات وتجاوزات مستقیم علیه خلقهابه شکستهای سنگینی مواجه شده اند. تهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم شوروی علیه خلق افغانستان وتهاجم نظامی امپریالیسم امریکا ومتحدین " ناتو" آن درعراق دردودهه اخیرقرن بیستم وهمچنین تهاجم نظامی امپریالیسم امریکا وناتودراوایل قرن بیست ویکم علیه خلقهای مظلوم افغانستان وعراق وبعدعلیه خلقهایلیبی وسوریه وبه بیراهه کشاندن وسرکوب جنبشهای آزادیخواهانه خلقهای عرب درکشورهای تونس،مصر،لیبی وسوریه توسط گروه های ارتجاعی اسلامی جنایتکاروسفاک که توسط امپریالیستهای امریکائی واروپائی ومتحدین منطقه ای آنها مسلح شده وعلیه خلقهای کشورهای شمال افریقا وشرق میانه قرارداده شده اند، اکثراًبعلت فقدان یک پایگاه انقلاب پرولتری درجهان وعدم وجود جنبشهای انقلابی پرولتری دراین کشورها وسایرکشورهای جهان بوده وهست.وجنگهای ارتجاعی وجنایتکارانه که درافغانستان، عراق، لیبی،سوریه، یمن، سومالی ونیجیریه بوسیله ای امپریالیستهای امریکائی وناتووامپریالیسم فدراسیون روسیه وگروه های اسلامی جنایتکارووحشی جریان دارندوروزانه صدها تن ازخلقهای مظلوم این کشورهارا درآتش آنمی سوزانند وهستی مادی ومعنویآنهارابه نابودی می کشانند،همه درجهت اهداف غارتگرانه امپریالیستهای امریکائی، ناتووامپریالیسم فدراسیون روسیه وسوسیال امپریالیسم چین (که با حمایت همه جانبه ازدولت ارتجاعی پاکستان بگونه ای دراین جنگهای ارتجاعی وجنایتکارانه سهیم است) صورت می گیرند. ونیزبه سبب ضعف جنبش کمونیستی بین المللی طی سالهای اخیرجنبشهای ضدامپریالیستی درکشورهای سرمایه داری بوجود آمده وبعد ازمدت زمان کوتاهی فروکش کردند. ویگانه راه نجات خلقهای زحمتکش جهان ازاستثماربیرحمانه وستم وحشیانه وجنگهای جنایتکارانه قدرتهای امپریالیستی وارتجاع همدست آنها؛سوسیالیسم وکمونیسم است که ازطریق مبارزات انقلابی کارگران وسایرزحمتکشان جهان تحت رهبری احزاب کمونیست انقلابی (م- ل- م)تحقق خواهند یافت.

-زنده باد مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم!

-پیروزباد مبارزات انقلابی پرولتاریا وسایرزحمتکشان درسراسرجهان!

- زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

-نابود باد امپریالیسم وارتجاع بین المللی!

25 اکتوبر2015

(پولاد)