Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

جنبش شعله جاویدرااحیا کنیم وخلق را آزاد سازیم!

درمراسم تجلیل ازپنجاهمین سالگردتاسیس سازمان جوانان مترقی افغانستان درلندن اکثریت عظیم شرکت کنندگان براحیای جنبش دموکراتیک نوین افغانستان پافشاری کردند.احیای جنبش شعله جاوید خواست برحق خلق ماست.

"مائویست های افغانستان"تاسیس حزب کمونیست افغانستان رااولویت ایدئولوژیک- سیاسی خویش میدانند، اماازآنجائیکه ایجادیک جنبش توده ای ضرورت مبرم مبارزه درراه حصول استقلال افغانستان بحساب میرود، ماازاین خواست استقبال نموده وپیشنهادات زیرین رابمثابه محوراساسی این جنبش مطرح میسازیم.

1-  جنبش دموکراتیک نوین افغانستان یک جنبش ملی- دموکراتیک وانقلابی بود.ازاستقلال وحاکمیت ملی مردم افغانستان براین سرزمین دفاع میکرد.درحال حاضرافغانستان تحت اشغال قرارداردواولین وظیفه هرجنبشی که مدعی ملی بودن باشدمبارزه بخاطرتحصیل استقلال سیاسی افغانستان میباشد.بدون حصول استقلال وحاکمیت ملی هیچ شعارسیاسی نمیتواندزمینه مادی وعینی داشته باشد.

2-  امپریالیست هادرراستای حفظ منافع جهانی شان همان اقشاری اقتصادی وسیاسی ای رابر اینکشورمسلطه ساخته اندکه همیشه ازطریق آنهادریک کشورنفوذمیکنند.این اقشارعبارتند ازاقشاراقتصادی وسیاسی شامل درفئودالیزم(خوانین، فئودالهاوملاها)واقشارسیاسی و اقتصادی سرمایداری وابسته(سرمایداری کمپرادوروبورژوازی بیروکراتیک).این وابستگان ونمایندگان سرمایداری امپریالیستی قدرت سیاسی کشورراتصرف ودولت خودرابه وجود آورده اند. وآنچه راکه آنهابنام دموکراسی برجامعه تحمیل کرده ومیکنندعبارتندازارزش های عقبگرایانه، آلوده به فسادوگمراه کننده برده منشانه میباشند.درحالیکه جنبش دموکراتیک نوین افغانستان ازارزشها،آزادی هاوسمت وسوی حرکی دموکراسی نوین نمایندگی میکرد. احیای جنبش شعله جاویدعبارت ازاحیای جنبشی است که برای تحقق اهداف یک دموکراسی پیگیرورهائی زندگی مادی ومعنوی توده هااززنجیرهای اسارت مبارزه نماید. حیات اجتماعی درافغانستان مبارزه نموده

3-  جنبش دموکراتیک نوین افغانستان خواهان دیگرگونی بنیادی جامعه ای بودکه انواع ستمگری وازآن جمله ستمگری ملی وستم برزن درآن برشالوده های اقتصادفئودالی وسپس نیمه فئودالی- نیمه مستعمراتی بنایافته اند.احیای جنبش دموکراتیک نوین افغانستان عبارت ازاقدام بمبارزه علیه ساختاراقتصادی وسیاسی جامعه ازاساس وواژگونی ستمگری ملی،ستم برزن وانواع ستمگری های دیگر میباشد.

4-  جنبش دموکراتیک نوین افغانستان تحت رهبری"سازمان جوانان مترقی"وخط مارکسیستی- لنینیستی-مائویستی(مائوتسه دون اندیشه درآن زمان)قرارداشت که رفیق اکرم یاری آنرا از پیش میبرد. هژمونی طبقه کارگربرجنبش ملی- دموکراتیک درهرکشوریک شرط اساسی است انقلابی وپیگیر بودن آن جنبش است.هرجنبش ملی-دموکراتیک که هژمونی طبقه کارگریارهبری حزب کمونیست راازمعادله ملی- دموکراتیک بودنش حذف کندهرقدرجامه سرخ بپوشدوواژه های سرخ رادرجمله استعمال کندماهیتایک جنبش بورژوازی وارتجاعی است. به این لحاظ اگرمابتوانیم که جنبش دموکراتیک نوین افغانستان رااحیاکنیم اینجنبش نیزبایدهژمونی پرولتاریارابپذیرد.

5-  عمده ترین مسئله درهرجنبش مسئله قدرت سیاسی است. هرطبقه ومتحدینش استراتیژی و تاکتیک خودرابرای تصرف قدرت سیاسی دارد.طبقه کارگروخلق تحت ستم افغانستان هیچ راه دیگری برای گسست زنجیرهای چندلایه آهنین شان جزتوسل به جنگ انقلابی _جنگ خلق)ندارند. جنبش دموکراتیک نوین افغانستان درشرایط کنونی حتی تاکتیک دوم برای شرکت درقدرت سیاسی نداردچه رسدبه استراتیژی دوم. این شرایط وظیفه عاجل و ضروری جنبش دموکراتیک نوین افغانستان رامطرح میسازدکه عبارت ازتدارک برای جنگ خلق میباشد.

مایقین داریم که هرچه سریعتر جنبشی با این خط سیاسی- ایدئولوژیک ایجادشود به همان اندازه سریعتربه دردهاوآلام بیکران خلق آزادیخواه افغانستان خاتمه داده میشود. فقط اتکابه نیروی لایزال خلق واعتمادبه سلاح علمی وتن دادن به جانفشانی خودماست که میتوان باورکردکوه هایی از مشکلات راطی کردوبردشمنان تادندان مسلح غالب شد. ماتمام رفقارامتوجه این نکته میسازیم که احیای جنبش شعله جاویدعبارت ازاحیای جنبشی است که سراپابرضدنظام حاکم برجهان وافغانستان است. این جنبش درراه حاکمیت طبقه کارگرومتحدین ناداروفقیرش برجهان،جهانی که آنهاخودساخته اندمبارزه میکند.این راه، راه تفوق یقین بردودلی،جدیت برسهل انگاری وصداقت انقلابی برچالبازی بورژوائی است. وازهریک ما تواضع انقلابی وبیان صریح وبرخورد صادقانه می طلبد."مائویست های افغانستان"صادقانه تاپای جان درپیشاپیش این حرکت میکنند.ماازتمام نیروهای انقلابی دیگر در کشورمیخواهیم که بیائید اگرباما رفاقت نمیکنید دراین راه باما رقابت کنید.

به پیش درراه احیای جنبش دموکراتیک نوین افغانستان

14 میزان سال 1394