Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

 

 

بزرگداشت ازروزجانباختگان جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م)،

تجدید تعهد به تداوم مبارزه درجهت تحقق آرمان های عالی انقلابی آنهاست

هفتم ماه قوس، روزاعدام رفیق اکرم یاری مؤسس" سازمان جوانان مترقی" وبنیانگذارجنبش دموکراتیک نوین توسط رژیم جنایتکاران خلقی پرچمی است و داغ ننگ این جنایت وهزاران جنایت هولناک دیگربرجبین این باندرویزیونیست مزدورتاابدباقی خواهدماند.حزب مزدوردموکراتیک خلق با انجام کودتای ننگین ( 7 ثورسال 1357) بکمک مستقیم ک.گ. ب (دستگاه جاسوسی)دولت سوسیال امپریالیسم شوروی قدرت دولتی را قبضه کرد. رژیم کودتائی وسوسیال فاشیستهای روسی که در( 6 جدی 1358) افغانستان رابه اشغال نظامی درآورده وتحت سلطه استعماری قرارداد، طی یک ونیم دهه حاکمیت جنایت بارش ده هاتن ازرهبران وکدرهای جنبش انقلابی پرولتری ازجمله رفیق اکرم یاری رابتاریخ(7) قوس سال ( 1358) وهمچنین رفیق داکترصادق یاری وچندهزارتن ازاعضا وهواداران جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید)وده هاتن ازرهبران وکدرهای جنبش ملی- دموکراتیک کشورازجمله فقید مجید کلکانی وصدهاهزارتن ازتوده های خلق آزادیخواه راسبعانه وجنایتکارانه بقتل رساندند.

درتاریخ مبارزات خلقها علیه طبقات استثمارگروستمگر(بعد ازپیروزی کمون پاریس درسال 1871)قرن بیستم میلادی قرن پیروزی انقلاب های پرولتری است که با پیروزی انقلاب کبیراکتوبردرسال 1917 میلادی آغازشده ودیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی دراتحاد شورویبرقرارگردید. بهمین صورتانقلاب های ملی - دموکراتیک درویتنام شمالی ودرچند کشوراروپای شرقی به پیروزی رسیده ونظام های سوسیالیستی تشکیل شدند. با پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین درچین،دولت دموکراتیک خلق تشکیل گردیده وبه انقلاب سوسیالیستی گذارنمودودیکتاتوری پرولتاریابرقرارگردید.لیکن بامرگ رفیق استالین درسال 1953میلادی،دیکتاتوری پرولتاریاونظام سوسیالیستی بوسیله ای رویزیونیستهای مدرن"(خروشچفی) درون حزب ودولت سرنگون شده وتفرقه وبحران عمیقی دراردوگاه سوسیالیستی وجنبش بین المللی کمونیستی بوجودآمده وضربه ای شدیدی برپیشرفت انقلاب پرولتری درجهان واردآمد. بابه شکست کشاندن انقلاب دراتحاد شوروی بخش بزرگی ازاردوگاه سوسیالیستی به منجلاب سرمایه داری سقوط کرده وبه اردوگاه امپریالیسم جهانی پیوست وخلقها وملل مظلوم وتحت ستم جهان بیش ازقبل مورد تاخت وتازدوابرقدرت امپریالیستی امریکاوسوسیال امپریالیسمشوروی قرارگرفتند.هرکدام ازاین ابرقدرتهابا برخورداری ازحمایت دوبلوک امپریالیستی وسوسیال امپریالیستی تحت رهبری شان درجهت تسلط برخلقها وملل تحت ستم جهان خاصتاً درقاره های آسیا، افریقا وامریکای لاتین دررقابت شدیدی باهم قرارگرفته وجنگ سرد را بمنظوراغفال وگمراه کردن خلقهای کشورهای شان با شدت ادامه دادند. لیکن درآن شرایط چین انقلابی برهبری رفیق مائوتسه دون دررأس مبارزه علیه امپریالیسم ورویزیونیسم درسطح جهانقرارگرفته وچین منحیث پایگاه انقلاب جهانی درحمایت ازجنبشهای انقلابی پرولتری وجنبشهای رهائیبخش ملی ودردفاع ازمنافع خلقهای زحمتکش جهان قرارداشت. رفیق مائوتسه دون منحیث یکی ازرهبران بزرگ پرولتاریای جهان با آگاهی انقلابی اش به خطرضدانقلاب جهانی(بلوک امپریالیستهای غربی وبلوک سوسیال امپریالیستهاوارتجاع همدستآنهادرسطح جهان)وهمچنین خطررویزیونیستها واپورتونیستها دردرون احزاب کمونیست ازجملهدردرون حزب کمونیست ودولت چین، توجه جدی نمود. رفیق مائوتسه دون با اتکابه دیالکتیک ماتریالیستی وکشف تئوری"ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا"،انقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی رادرچین علیه رویزیونیستهای درون حزب ودولت آغازکرده وبرای یکدهه ادامه داد وبدین وسیله توانست انقلاب چین ودیکتاتوری پرولتاریاونظام سوسیالیستی راازشکست بوسیله ای رویزیونیستهایسه جهانی برای یکدهه نجات دهد. ونیزرفیق مائوتسه دون برادامه مبارزه "بین دوخط" درسازمانها واحزاب کمونیست تأکید نمود.باآغازانقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درنیمه دوم دهه شصت میلادی وتهاجم نظامی ابرقدرت امپریالیستی امریکا علیه خلقهای جنوب شرق آسیادرویتنام،لائوس وکمبودیا؛جنبشهای ضدامپریالیستی وضدارتجاعی درامریکا، اروپا وسایرکشورهای جهان اوج گرفته وتوده های خلق وروشنفکران مترقی با اتکا به پایگاه انقلاب جهانی درچین،نه اینکه مرعوب تهدیدامپریالیستها وسوسیال امپریالیستهای جنایتکاروغارتگرنشده که مبارزه علیه آنها وارتجاع همدست شان راهرچه بیشترشدت وگسترش دادند.

درآن شرایط(دهه چهل خورشیدی) درافغانستانبا الهام ازانقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درچین وتأثیرپذیری ازجنبشهای انقلابی پرولتری درسطح جهان حرکت انقلابی پرولتریبوجودآمده و"سازمان جوانان مترقی"برمبنای خط ایدئولوژیک سیاسی(مارکسیسم-لنینیسم-اندیشه مائوتسه دون)درسال 1344 خورشیدی ایجاد شده وجنبش دموکراتیک نوین فعالیتهایش رادرنیمه اول سال 1347 بگونه علنی آغازکرد. این حرکت انقلابی تحول بزرگ تاریخی بود که برای اولین باررهبری مبارزات آزادی خواهانه ومترقی توده های خلق وروشنفکران مردمی تحت رهبری اندیشه های انقلابی پرولتری قرارگرفت. زیرا درعصرامپریالیسم وانقلاب های پرولتری رهبری این مبارزات بعهده ای پرولتاریا وحزب انقلاب آن است. رفیق اکرم یاری فقید منحیث یک کمونیست انقلابی درتشکیل"س ج م" وبنیانگذاری جنبش دموکراتیک نوین نقش اساسی وعمده ایفا نمود. درآن شرایط رویزیونیستهای وابسته ومزدورکرملین تشکل رویزیونیستی وضدانقلابی را بنامحزب دموکراتیک خلق تشکیل داده وسعی کردند تا ازاین طریق اذهان روشنفکران تعلق طبقات خلق را با اندیشه های ضدانقلابی رویزیونیستی مسموم سازند. بنابرین دووظیفه مبارزاتی دربرابرسازمان جوانان مترقی قرارداشت: یکی مبارزه علیه طبقات ارتجاعی حاکم(دولت) وحامیان امپریالیست وسوسیال امپریالیست آنها ودیگری مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی اصولی علیه رویزیونیسم خروشچفی. رفیق اکرم یاری دررهبری" س ج م" که جریان دموکراتیک نوین را رهبری می کرد، قرارگرفت واین مبارزه راتا حدوث مریضی اش موفقانه به پیش برد. خاندان نادر( دربارسلطنت)بعد ازدهه ها سرکوب واختناق واستبداددراوایل دهه چهل خورشیدی فضای نسبتاً بازسیاسی را درکشوربوجودآوردند وباندهای رویزیونیستخلقیپرچمی که ازپشتیبانی ابرقدرت سوسیال امپریالیسمشورویوحمایت جناحی ازدربارسلطنت(داوود) برخورداربودند قبل ازآغازفعالیت علنی "س ج م"اندیشه های رویزیونیستی را دربین روشنفکران جامعه پخش کرده وشیادانه خودرا مدافع خواستهاومنافع کارگران،دهقانان وسایرزحمتکشان جا میزدند.ازجانب دیگرآن کتله های بزرگ روشنفکران تعلق طبقات خلق ازتجربه قبلی مبارزات انقلابی پرولتری برخوردارنبودند وبه ماهیت ضدانقلابی رویزیونیسم وترفندهای رویزیونیستهاآگاهی لازم نداشتند.این رفیق اکرم یاری بودکه مسئولیت سنگین این مبارزه را بدوش گرفته وماهیت ایدئولوژیک-سیاسی وطبقاتی رویزیونیسم" مدرن" را برای روشنفکران جامعه وتوده های خلق افشاکرد. رفیق اکرم یاری که دررأس این مبارزه قرارداشت درتثبیت خط انقلابی پرولتری برمبنای ( م- ل - ا) نقش تاریخی را ایفا نمود. اکرم یاری فقید با آگاهی ازتئوری های علم انقلاب پرولتری وشناخت ازمرحله تکاملی آن که بوسیله ای رفیق مائوتسه دون صورت گرفته است،جنبش کمونیستی را برمبنای خط اصولی وانقلابی ایجاد کرده ومبارزات روشنفکران مترقی وتوده های خلق را علیه ارتجاع حاکم وامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم رهبری کرده ومبارزه ایدئولوژیک-سیاسی اصولی را درافشای ماهیت رویزیونیسم " مدرن"به پیش برد. او با آگاهی ازاین اصل لنینی که " بدون مبارزه علیه رویزیونیسم مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع ممکن نیست" ، مبارزه ایدئولوژیک - سیاسی علیه رویزیونیسم " مدرن" را همزمان با مبارزه علیه ارتجاع فئودال کمپرادوری وامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم با جدیت به پیش برد. لیکن عده ای به غلط تشکیل سازمان جوانان مترقی راتنهابه منظورمبارزه علیه رویزیونیسم خروشچفی می دانند.نقش رفیق اکرم یاری دربنیانگذاری" س ج م" وجنبش دموکراتیک نوین برجسته بود. چنانکه درآن شرایط بودند روشنفکرانی که با ادعای کمونیسم درتشکیل " س ج م" سهم داشتند ازجمله جناح " ه. م"؛ ولی اندیشه مائوتسه دون را منحیث مرحله تکاملی مارکسیسم- لنینیسم قبول نداشته ودرباره تسلط رویزیونیسم دراتحادشوروی وانهدام نظام سوسیالیستی ودیکتاتوری پرولتاریا وتغییرآن به نظام سوسیال امپریالیستی، دارای اغتشاش وانحراف فکری بوده ودرموضع سنتریستی قرارداشتند. وتجربه حدود نیم قرن جنبش کمونیستی افغانستان نشان داد که این عناصرنه اینکه ازاین نظروموضع اپورتونیستی شان گسست نکرده که به منجلاب رویزیونیسم غلطیدند. وجناحدیگری برهبری " داکترفیض "دردرون " س ج م" با آنکه خودرا ازطرفداران خط" م- ل-ا" وانمود میکرد؛ لیکن دچارانحراف اپورتونیستی بوده ودرپروسه فعالیتهای بعدی اش درمنجلاب رویزیونیسم سه جهانی سقوط کرد. وپیروان اوسازمان رهائی افغانستان وسازمان انقلابی افغانستان تا کنون درهمین خط وراه ضدانقلابی روان هستند.رفیق اکرم یاری درزمان بنیانگذاری " س ج م" وتثبیت خط ایدئولوژیک- سیاسی( م- ل-ا) دررهبری سازمان، مبارزه ایدئولوژیکی سختی را به پیش برد. وقرارمعلوم درزمان تشکیل" س ج م"علاوه براینکه تعدادی ازاعضای مؤسس سازمان جوانان مترقی، " م- ل- ا" را منحیث مرحله تکاملی مارکسیسم- لنینیسم قبول نداشتند، تعدادی هم ماهیت انقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی وخدمات انقلابی جاودان رفیق مائوتسه دون درتکامل مارکسیسم- لنینیسم را بدرستی درک نمی کردند.وباین صورت رفیق اکرم یاری نقش تاریخی مهمی رادر بنیانگذاری جنبش کمونیستی(م- ل - م) افغانستان ایفا کرده وجایگاه وی درتاریخ جنبش کمونیستی بین المللیماندگارگردیده است.

"تاریخ کلیه جوامع انسانی که تا کنون وجودداشته تاریخ مبارزه طبقاتی است" وتوده های خلق درآفرینش تاریخ نقش قاطع داشته ودرادوارمختلف تاریخ با فعالیتهای تولیدی ومبارزات طبقاتی چرخ تکامل تاریخ را به پیش رانده اند. وشخصیت های واقعاً انقلابی که دررهبری مبارزات طبقاتی توده های خلق قرارگرفته اند، محصول تکامل اجتماعی(براساس مجموعه ای مناسبات اجتماعی ) وخصوصیات تکامل شخصی شان بوده وشرایط تاریخی مشخص آنهارا برای انجام نقش معینی بوجود آورده وآنها خود برآن شرایط واوضاع اثرگذاشته اند. شخصیتهای انقلابی درکارزارمبارزه طبقاتی انقلابی رشد وتکامل یافته ونقش برجسته ومؤثری را دررهبری مبارزات توده های خلق علیه طبقات ارتجاعی وامپریالیسم وپیروزی انقلاب های اجتماعی رهائیبخش ایفاکرده ومی کنند. ازنظرماتریالیسم تاریخی شخصیت های انقلابی درپراتیک اجتماعی وانقلابی، درپروسه مبارزه طبقاتی انقلابی؛ درسمت دهی، رهبری وتکامل مبارزات توده های خلق تأثیرمیگذارند. وآنچه درمورد شخصیتهای انقلابی قاطعانه معیارقضاوت وارزیابی قرارمی گیرد ، جهانبینی، ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی ، موضعگیری طبقاتی ازدید منافع طبقات خلق ونظرات وعملکرد های انقلابی آنها درعرصه مبارزه انقلابی است. رفیق اکرم یاری با فراگیری علم انقلاب پرولتری وباتجزیه وتحلیل ساختاراجتماعی - اقتصادی جامعه ومشخص کردن تضادهای طبقاتی، مسیرمبارزه انقلابی راعلیه طبقات ارتجاعی استثمارگروستمگروامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم براساس ( م- ل ا) معین کرد. او قبل ازهمه هستی اجتماعی واندیشه طبقاتی خودش را مورد نقد قرارداده ودرکنارتوده های خلق ایستاده ومبارزه طبقاتی وملی را علیه ارتجاع حاکم وامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم به پیش برد. اینکه می گوییم رفیق اکرم یاری قبل ازهمه به نقد خود پرداخت باین معناست که وی منحیث یک روشنفکرازتعلق طبقات بالائی جامعه درپرتومارکسیسم انقلابی ازایدئولوژی وفرهنگ وافکاروخصایل طبقاتی اش تاحد امکان گسست قاطع نموده ودرنظروعمل درسنگرمبارزه طبقاتی انقلابی قرارگرفته وعلیه طبقات ارتجاعی وامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم حامی آن تا آخرین لمحه حیاتش که بدست ناپاک وسیاه رژیم باندهایجنایتکارخلقی پرچمی بقتل رسید به اندیشه انقلابی وراهش صادقانه وفادارماند.رفیق اکرم یاری مانند همه انقلابیون کمونیست درجهان موردحملات خاینانه دشمنان طبقاتی گوناگون قرارگرفت.اوازجانب رویزیونیستهای خلقی پرچمی ومرتجعین جریان "اخوان المسلمین"واپورتونیستهای که دردرون " سازمان جوانان مترقی" وجریان دموکراتیک نوین وجودداشتند، مورد حملات خصمانه وفحاشی قرارگرفت. باندهای رویزیونیست خلقی پرچمیها مزدوران سوسیال امپریالیسم شوروی خاینانه رفیق اکرم یاری را شهزاده ودرباری می خواندند. گروه انجینرعثمان که دررهبری جریان دموکراتیک نوین سهم داشت درسند" پس منظرتاریخی"که منتشرکرد،رفیق اکرم یاری راخاینانه مورداتهامات دروغین وناسزاگوئی قرارداد.گروه انقلابی... برهبری داکترفیض درسند اپورتونیستی زیرعنوانباطرد اپورتونیسم درراه انقلاب سرخ به پیش رویمخاینانه اتهامات بی اساس رابه رفیقاکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری وارد کرد ازجمله:اتهام داشتن مواضع خرده بورژوائی وضدانقلابی وضدکمونیستی، اتهام خط مشی ایدئولوژیک-سیاسی منحرف وغیرمارکسیستی،اتهام برخورد ضدانقلابی به مسایل، اپورتونیست، دارای ایدئولوژی ارتجاعی که"س ج م"رالجنزاراپورتونیسم ساخت،اندیشیدن بمنافع شخصی،خودخواهی،فخرفروشی،شهرت طلبی،دارای انحرافات سوبژکتیویستی، امپریستی،دگماتیستی،دارای افکاراپورتونیستی ورویزیونیستی، مردم فریبی، آرایشگری دموکراسی وازاین قبیل لاطایلات وناسزاها. بهمین صورت جناح سنتریستی دردرون " س ج م" برهبری " ه.م" خاینانه اتهام درباری بودن را به رفیق اکرم یاری وارد نمود. البته وارد کردن این گونه اتهامات وناسزاگوئیهاوفحاشیهاازجانب طبقات ارتجاعی وامپریالیسم وقماشهای مختلف رویزیونیستها واپورتونیستهاوسایرجریانات سیاسی ضدانقلابی به شخصیتهای انقلابی واقعی منحصربه افغانستان نبوده ونیست. درتاریخ جنبش کمونیستی بین المللی انواع رویزیونیستها واشکال اپورتونیستها درکشورهای مختلف جهان درمقاطع زمانی مختلف که ماهیت ایدئولوژیک-سیاسی ضدانقلابی وضدمردمی وعملکردهای خاینانه ای آنها علیه خلق توسط کمونیستهای انقلابی برای توده های خلق افشا شده وماسک ازچهره ضدانقلابی آنها افتاده ودیگرنمی توانستند ویانمی توانند به اغوای توده های خلق ادامه دهند؛ لذا زبونانه وبه طرزجنون آمیزی به اتهام زنی وفحاشی متوسل شده ومی شوند. ویااستخبارات دولتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی درجهت ضربت زدن به شخصیتها وگروه های کمونیست انقلابی اتهامات واهی وبی بنیادبرآنها واردمی کنند.درافغانستان گروه های رویزیونیستی واپورتونیستی بنامسازمان انقلابی افغانستان وساما-ادامه دهندگانوعناصری ازساووطی سه سال اخیرباسفاهت ورذالت،رفیق اکرم یاری راموردتوهین وناسزاگوئی قرارداده وبه اعضای جنبش انقلابی پرولتری(م- ل-م) اتهامات دروغین زده، فحاشی کرده ونام وهویت مارااز طریق ویب سایت استخباراتی افغانستان- آزاد به سازمانهای جاسوسی کشورهای امپریالیستی ودولتها وگروه های ارتجاعی معرفی می کنند.ولی باتمام خیانتها،تخریبکاری هاوتوطئه گری های که ازجانب قماشهای مختلف رویزیونیستها واپورتونیستهای تسلیم طلب وسایردشمنان رنگارنگ طبقاتی طی حدود نیم قرن علیه جنبش کمونیستی (م- ل- م) افغانستان وکمونیستهای وانقلابی انجام شده ومی شودوبعلاوه کشتاررهبرانجنبش انقلابی پرولتری(م- ل - م)وچندهزازتن ازهواداران جنبش دموکراتیک نوین توسط رژیم مزدورباندهای جنایتکارخلقی پرچمی وسوسیال امپریالیستهای روسی وگروههای ارتجاعی اسلامی جنایتکارنوکرامپریالیستهای غربی صورت گرفته است؛ اما جنبش انقلابی پرولتری با خط ایدئولوژیک-سیاسی(م- ل- م) که توسط رفیق اکرم یاری ترسیم شده است بیش ازقبل به لحاظ کیفی رشد وتکامل یافته وبخشهای مختلف آن به مبارزه انقلابی علیه امپریالیستهای جنایتکاروغارتگرامریکائی وناتوودولت دست نشانده ومزدورآنها ورویزیونیستها واپورتونیستهای رنگارنگ تسلیم شده به امپریالیسمواستعمارادامه میدهند.همچنینامپریالیسم وارتجاع بین المللی رذیلانه وجبونانه علیه رهبران بزرگ پرولتاریای جهان خاصتاً رفیق استالین ورفیق مائوتسه دون اتهامات بی بنیاد زده ومیزنند وبا اجیرکردن ده ها تن نویسنده مرتجع وخود فروخته صدها مقاله، رساله وکتاب برمذمت کمونیسم انقلابی وبدنام کردنرهبران بزرگ پرولتاریای جهان تحریرومنتشرکرده وبا سفسطه واراجیف گوئی،فروپاشی سوسیال امپریالیسم شوروی وبلوک سوسیال امپریالیستیشرقدرسال 1991 راناکارآئی ومرگ کمونیسم تبلیغ می کنند؛ ولی کمونیسم انقلابی زنده است ومنحیث یگانه اندیشه نجاتبخش خلقهای زحمتکش جهان ازسلطه ستم واستثمارامپریالیسم وارتجاع جهانی به رشد وتکامل اشادامه میدهد.کمونیستهای واقعاً انقلابی جهان هیچگاهی ازشکست مؤقتی انقلاب های پرولتری مایوس نشده وپرچم انقلاب را همیشه برافراشته نگهداشته اند. وبه حکم علم انقلاب پرولتری(م- ل- م) شکست ونابودی نظام سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وارتجاع بوسیله ای مبارزات انقلابی پرولتاریا وسایرزحمتکشان جهان وپیروزی انقلاب های پرولتری وتأسیس دیکتاتوریهای پرولتاریا ونظام های سوسیالیستی تحت رهبری کمونیسم انقلابی امرحتمی وانکارنا پذیراست.

-زنده باد مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم!

- گرامی باد یاد رفیق اکرم یاری وسایرجانباختگان جنبش دموکراتیک نوین!

- مرگ برامپریالیستهای جنایتکاروغارتگرامریکائی وناتوودولت دست نشانده آنها!

-مرگ برباندهای جنایتکارخلقیپرچمیسازائی این قاتلین مردم افغانستان!

7 قوس سال 1394 ( 28 نوامبر2015)

(پولاد)