Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

مزدوری به امپریالیست های اشغالگرتحت نام"حقوق بشر"

فصل سوم

"حقوق بشرامپریالیستی"تلاش برای استتارجنایت امپریالیزم علیه کره زمین است

آنچه نظام سرمایداری برآن زنده است(سودجوئی وسلطه گری) نه فقط جنایتدرحق بشربشمارمیرود بلکه جنایتی است بمقیاس کاینات. این نظام دل کوه هارامیشگافد،دریاهاراخشک میکند،اشجارراقطع، سبزه زارهاودامنه هاوچمنزارهارابه ریگ زارهای لم یزرع تبدیل کرده وهزاران نوع حیات را در دریاوخشکه برای همیشه ازروی کره زمین محومیکند. این نظام باتوحشی که تاریخ کره زمین نظیرآنراندیده، تعادل زیسن باهمی(ایکولوژیک)حیوانات- نباتات - حشرات رابرهم زده وموجبات گرم شدن روزافزوناقلیم کره زمین رافراهم میسازد.بحث مفصل این موضوع علمی- تاریخی ازظرفیت این نوشته خارج است ومافقط به خاطراینکه نشان بدهیم"مدافعین حقوق بشر"بادفاع ازاین نظام حتی بخودوآینده گان شان هم خیانت میکنند، فقط به آن اشاره کردیم.

اگرفقط تنهاجنایات سیاسی امپریالیزم سرمایداری وآنهم تنهاامپریالیزم امریکارادرتاریخ برشماریم بقدر کافی تکان میخوریم.ومی بینیم که مدافعین حقوق بشرچگونه مدافعین بزرگترین جنایتکارتاریخ بشر میباشند.وچطورجنایتکاربزرگ رامرجع دادخواهی انسان مظلوم ساخته وازسگان زنجیری آن مانند سیاف،اسمعیل خان،خلیلی،محقق، دوستم، گلبدین ومحسنی وامثالهم به آن شکایت میبرند.

طبقات حاکمه اضلاع متحده امریکادرتمام عمرش فقط 15ماه درجنگ نبوده است.دراین جنگهاآنهابیشتراز40 میلیون ازاهالی بومی امریکا(سرخپوستان)رانابودساختند، میلیونهاانسان راازقاره افریقابه اسارت گرفته وبعنوان برده به قاره جدیدانتقال داده وبابدن برهنه وشکم گرسنه درمزارع پنبه ،گندم ونیشکربکارواداشتند.آنهاخلق های الاسکا،هاوائی،بالتیمور، پورتوریکو، جزایردومینیکن و..غیره رابه اسارت کشانیده وبدترین نوع استبدادواجحاف برده داری رابرآنهااعمال نمودند. بعدازآنکه سرمایداری امریکابه حدامپریالیزم رشدکردبااسپانیاداخل جنگ شده وازطریق جنگ فلیپین،کیوباوچندین جزایردیگررادراقیانوس شرقی به اسارت گرفته وخلق آنهاراعملابه برده تبدیل کردند.درعین اینکه ازنظرجغرافیائی ازمیدان جنگ اول جهانی دوربود،امافعالانه شامل آن شده وطالب سهم بیشترازجهان گردید.درجنگ جهانی دوم دومرتبه ازسلاح کشتارجمعی استفاده کرده واهالی شهرهای ناکازاکی وهیروشیماراکه کمراکثریت عظیم شان درزیربارسنگین مصارف جنگ تجاوزی امپریالیزم جاپان دولاشده بودند، درآتش بمباران هسته وی سوزانید.به تعقیب آن برکوریاوسپس برویتنام تجاوزکرده برمزارع شالی دهقانان ویتنامی بیشترازدوبرابرجنگ دوم جهانی موادمنفجره ریخت.وعامدانه بابارش"باران زرد"دهقانان برنجکارویتنامی،کمبودیائی ولائوسی راتاچندین نسل دیگرمعیوب کردند. بعدازکودتای ثورسال 1357آنهامرده های تاریخ راازگورستان بیرون کشیده،سازمان داده، تسلیح وتمویل کرده وزیرنام"مجاهدین"به جان رقیب سوسیال- امپریالیست شان انداختند.این"مجاهدین"تاتوانستندکشتند،ویران نمودند،شهرکابل راباساکنان آن به راکت وخمپاره بستند،جاده هاوخیابانهایش راازلاشه انسان مظلوم پرکردند.برزنان ودختران جوان تجاوزوبعدازتجاوزآنهارابه عنوان برده به شیخ های امارات وعربستان سعودی فروختند.دررقابت برسرقدرت برادران همکیش شانرادستگیروبراساس سن شانبرسرشان میخ کوبیدند. این جنایات به هیچصورتی ازامپریالیزم جدانبوده ولی مدافعین" حقوق بشر!"امپریالیزم یک ذره هم امریکارادراین جنایات مقصر نمیدانند.

اگرازافغانستان بگذریم،آنهابه بهانه نابودکردن سلاح کشتارجمعی صدام حسین برعراقلشکرکشیدند، حکومت قانونی عراق رابرانداختندونظام حاکم برآنراویران وبابمباران یورانیوم دیپلت نسل اندرنسل خلق عراق رادرمعرض تهدیدسرطان شش ومعیوبی اطفال قراردادند.به اعتراف خودشان در طی چند سال جنگ تجاوزی شان برعراق بیشترازیکمیلیون انسان نابودگردیدوتاکنون هرروزده هاانسان دیگرکشته میشوند.

آنهابه این بسنده نکردندوداعش راافریدندوباآن سوریه راویران ساختندوبرای تهدیدحکومت نایجریاو غارت انرژی فوسیلی آن"بوکوحرام"رابه وجودآوردند وخلق دلتای نایجیررا به ماتم دختران وزنان جوان شان نشاندند. برای حضورشان درشاخ افریقاوحمایه پایگاه تهدید گرانه شان در جیبوتی "الشباب"را ایجادکردندواکنون باتشجیع سگ زنجیری شان درترکیه جهان رادرلبه درگیری یک جنگ جهانی دیگرقرارداده اند.چه نظامی درتاریخ به اندازه امپریالیزم سرمایداری توانسته جنایاتی به این پیمانه درحق خلق های قاره آسیاوافریقاانجام بدهد؟"مدافعین حقوق بشر!"افغانستان ازاین جنایات هیچ حرف وسخنی رابرزبان نمی آورند وگویا که اینگونه یاد آوری ها"سیاست کردن"میشود! آیامیتوان ازدولتی که این جنایتکارآن رابه وجودآورده وحمایه میکندتقاضاکردکه"جنایتکاران رامحاکمه کنید؟"

هدف هیاهوی مدافعین حقوق بشرافغانستان

طوریکه دربالااشاره شد"حقوق بشرامپریالیزم"نرم ابزاراشغالگری امپریالیزماست وتسلیم طلبان درداخل وخارج ازکشورعامل اجرائی آن میباشند.هدف عمده این شعبده بازی اینست که توجه مردم راازجنایات امپریالیستهامنصرف ساخته وبه جنایات سه دهه گذشته معطوف سازند. زیرامردم درچنان سطحی ازآگاهی نیستندکه ببینندتمام این جنایات- چه جنایات"خلق"وپرچم وچه جنایات مجاهدین- بالعموم تبارزات سیاسی-حقوقی نظام سرمایداری اند.تازمانیکه مردم"خلق"وپرچم ومجاهدین راازروی نام شان می شناسندوسوسیال-امپریالیزم"شوروی"رامانندجهادی هاوامپریالیست ها"کمونیست"میخوانند امپریالیزم امریکاومتحدانش درمصئونیت کامل به غارت واشغال افغانستان ادامه داده وثبات ممالک دیگرراازکشورماتهدیدمیکنند.چه مدافعین تسلیم طلبان"حقوق بشرامپریالیستی"مزدبگیران امپریالیزم باشندوچه ندانسته دراین مصاف شمشیربزننددرست کاری راانجام میدهندکه امپریالیستهادرجبهه جنگ اشغالگری ازبمب افگنهاونیروی تهاجمی کماندوی گرین باریت شان می خواهند. لیکن تنهاتفاوتی که یک تسلیم طلب"مدافع حقوق بشرامپریالیستی"بایک کماندوی گرین باریت داردقیمت آنهاست. یک کماندوی گرین باریت به مصرف یک میلیون دالرتربیه میشوددرحالیکه یک تسلیم طلب قیمت یک هزارم آنراهم نداردوبرخی ازآنهادرمقابل یک تکت طیاره وسفری به اروپاخودراعرضه میکنند. اینها درمقابل همین پرداخت ناچیزازشرف وناموس ملی واستقلال کشورشان چشم می پوشندوحرفی رامیزندکه ازگوشه چشم بادارانش بااشاره القامیشود.معلوم نیست که وقتی اولادهای اینهابزرگ شوندوازآنهابپرسندکه برای آزادی مردم ووطنش چه کرده است؟ آنهاچه پاسخی دارند که به آنها بدهند!

سخن آخر

مادربرحه ای ازتاریخ بشرقرارداریم که درآن یک ملیاردنفریعنی یکنفرازهفت نفرنفوس کره زمین در زیرخط فقرمطلق زندگی میکنند.آنهاهیچ ملکیتی جزنیروی کارشان ندارندوبافروش آن شب وروزرابه هم میرسانند.درعین حال 2% ازنفوس کره زمین مالک 98% مجموع ثروتهای روی زمین میباشد.آنهامانندگرگهای وحشی به دریدن وخوردن مشغولند،جنگ های تجاوزی وتوطئه وتمهیدچینی های آنهابرای غارت،اکثریت عظیم کره زمین رابخاک سیاه نشانده است.همین اقلیت ناچیزاکنون جهان را درلبه یک جنگ فراگیربرای تقسیم مجددآن قرارداده که ازجنوب آسیاگرفته تاغرب افریقاشعله ورمی باشد. شرق میانه درآتش این جنگ میسوزدوهرروزهزاران زن، مادر،خواهر،برادر پدرواقارب دور و نزدیک درمرگ عزیزان شان یخن پاره میکنندوباقلب خونین وجگرداغ داغ سرببالین می نهند.هیچ زمانی درتاریخ بشرتعدادپناهنده هابه اندازه امروزنبوده،هیچ وقتی تعدادکشورهای روبرشدبه اندازه امروزویران نشده، هیچ زمانی متجاوزین امپریالیست مثل امروزمغروروخودپسنداهالی کره زمین رابه اطاعت برده وارمجبورنکرده است. بهترین دفاع ازحقوق بشرهمکاری بااین اقلیت مفتخوارکه دشمنان اصلی بشروبشریت اندنیست بلکه مبارزهقاطع علیه آنها میباشد. کسی که علیه امپریالیزم سرمایداری وارتجاع مبارزه نمیکندهرسخن وهرحرفی راکه درموردمبارزه وآزادی میزنددروغ محض است زیرااین نظام ازهمه بیشترحق بشررانقض کرده ومیکند. گوانتانامو،ابوغریب، بگرام وغیره نمونه های شایان نقض حقوق بشراین نظام میباشند. فقط بانابودی این نظام است که میتوان تمام حقوق نقض شده بشر را به آنها بازگردانید. تازمانیکه این نظام وجودداردیعنی تاآن وقتی که مرداب موجوداست ملاریای نقض حقوق بشرنیزاجتناب ناپذیرخواهدبود.

امپریالیست های اشغالگربه بهانه "مبارزه با تروریزم"برافغانستان لشکرکشیدندواکنون یکنیم دهه از ازاین لشکرکشی رهزنانه میگذرد. آنهابزرگترین جنایتکاران رابراریکه قدرت نشانده وجنایتکاران خاد،کام واگسای رژیم آدمکشان"خلق"وپرچم رادرسازمان پولیس مخفی این نظام کارگذاشتند. جنایتکاران جهادی نتنها قانونامحاکمه جنایتکاران راممنوع قراردادندبلکه حتی جنایات جهادی هاوجنایات خلقی پرچمی هاوطالبان راازمضمون درسی تاریخ مدارس حذف کردند.وهزاران حملات پیشگیرانه دیگررابه تائید امپریالیست های اشغالگرانجام دادندتامردم جنایات آنهارافراموش کنند.دریک کلام؛ اکنون درهیچ جای جهان خلق هاقدرت سیاسی رادردست ندارندکه بتوان گفت امکان محاکمه جنایتکاران درآنجا وجود دارد، معهذا شعارمحاکمه جنایتکاران، یک شعار فریبنده واغواگرانه بوده وبیچاره گی مردم مارا درخیزش و قیام نشان میدهد. یگانه راه حقوق بشرطلبی راه انقلاب توده هاتحت رهبری طبقه کارگرمیباشدواین تنهاراهی است که به استقراریک رژیم واقعادموکراتیک منتهی میشودودرآنجاست که توده هاحقیقتامیتوانندجنایتکاران خلق وپرچم وجهادی ها وطالبان رابه محاکمه بکشانند.

پایان

20 دسمبر2015