Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

 

تجلیل از8 مارچ، بزرگداشتی است ازمبارزات انقلابی ومترقی زنان زحمتکش جهان علیه امپریالیسم وارتجاع فئودال کمپرادوری

درتاریخ معاصرجهان هشتم ماه مارچ مصادف است باروزی که زنان زحمتکش علیه استثماروستم نظام سرمایه داری بپاخاستند. زنان کارگرکارخانجات نساجی درشهرنیویورک روزهشت مارچ سال (1875) میلادی دراعتراض به سطح پائین دستمزد وشرایط کارطاقت فرسا تظاهرات کردند. لیکن این حرکت اعتراضی حق طلبانه زنان کارگروپافشاری آنها برروی خواستهای برحق شان به درگیری با پولیس انجامیده واجتماع زنان کارگرمورد حملات وحشاینه پولیس قرارگرفته وسرکوب گردید، تعدادی اززنان تظاهرکننده توسط پولیس مجروح شده وتعدادی هم دستگیروزندانی شدند. باردیگردرسال (1907) زنان کارگرصنایع نساجی امریکا با خواست تقلیل ساعات کارروزانه دست به تظاهرات زدند که این بارهم توسط پولیس مورد حملات سبعانه قرارگرفته وتعداد زیادی اززنان توسط پولیس بازداشت وزندانی شدند. ازاینرو" 8 مارچ"به منظوربزرگداشت ازمبارزات حق طلبانه زنان کارگرعلیه طبقات استثمارگروستمگرازجانب میلیون ها تن ازخلقهای زحمتکش وهزاران تن ازنیروهای انقلابی ومترقی درسراسرجهان تجلیل می گردد.

جایگاه زن درجوامع مختلف وانواع واشکال تبعیض وستمی که برآن رواداشته می شود:زنان منحیث نیمی ازپیکره جوامع بشری درسراسرجهان به نسبتهای مختلف درهمه عرصه های حیات اجتماعی ازحقوق وموقعیت برابربامردان محروم بوده و ازستم مردسالارانه رنج می کشند. درامریکا زنان تاسال 1920 حق رأی برابربامردان رانداشتند ودرکشورهای اروپائیدرانگلستان درسال(1918)، درفرانسهدرسال( 1944) درایتالیا درسال(1945) وبعد ازآن درکشورهای دیگراروپائی زنان حق رأی برابربا مردان را بدست آوردند. درکشورهای سرمایه داری امپریالیستی با آنکه به لحاظ قانونی تساوی حقوق زن ومرد به رسمیت شناخته شده است؛ لیکن درعمل زنان هنوزازحقوق وجایگاه برابربا مردان برخوردارنیستند.گرچه درین کشورها زنان تا حد زیادی به حقوق اجتماعی ومدنی شان دستیافته اند؛ لیکن دربرخی عرصه ها به زن منحیث کالای تجارتی نگریسته شدهوحیثیت وشخصیت زن به شدت مورد اهانت قرارمی گیرد ورسمیت بخشیدن به تن فروشی زنان ،غیرانسانی ترین ووحشیانه ترین ستم واهانتی است که برزنان اعمال می شود. سالانه ده ها هزارتن زن ازکشورهای مختلف جهان عمدتاً ازکشورهای جنوب شرق آسیا توسط باندهای معامله گربه شرافت زنان به ذرایع ونیرنگهای مختلف به منظوربردگی جنسی وتن فروشی اجباریبه کشورهای اروپائی وامریکا قاچاق شده واین باندها سود بزرگی ازاین ناحیه بدست می آورند. این یکی دیگرازپلیدیهای نظام سرمایه داری است که تعدادی خردباخته وتا مغراستخوان ارتجاعی،سرمایه داری را نظام ایده آلبرای بشریت تبلیغ می کنند.بهره کشی ازنیروی کارزنان توسط سرمایه های امپریالیستی وسرمایه های کمپرادور- بوروکرات درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم درآسیا، افریقا وامریکای لاتین به شکل نهایت ظالمانه صورت می گیرد. وزنان با کاربرابربا مردان دستمزد کاملاً نابرابردریافت می کنند. وضعیت زنان دراکثریت کشورهای تحت سلطه درهمه عرصه ها ی حیات اجتماعی بسیاراسف انگیزاست. زنان بیش ازمردان ازستم چند لایه ؛ستم طبقاتی،ستم ملی امپریالیستی،ستم ملی شئونیستی ،ستم مردسالارانه وتبعیض وتحقیرجنسیتی(که بیش ازهمه دراحکامودساتیرادیان ومذاهب مختلف متبارزاست) رنج می کشند. درین کشورها زنان بیش ازمردان ازفقرغذائی، بیسوادی وبی تعلیمی، ابتلا به امراض گوناگون جسمی وروانی ومحرومیت ازحقوق انسانی رنج می برند. زنان ازحقوق اجتماعی ومدنی وحق انتخاب همسرمحروم بوده ودختران قربانی ازدواجهای تحمیلی، ازدواج درسنین کودکی ونوجوانی، تحمل شرایط زندگی چند زنی شوهران وخرافه های مذهبی واجتماعی هستند.

وحشیانه ترین وننگین ترین ستم واهانت برزنان درشرایط جنگهای ارتجاعی وغارتگرانهازجانب ارتشهای قدرتهای امپریالیستی واستعماری ودولتها وگروه های ارتجاعی مزدورآنها صورت گرفته ومی گیرد. دراین نوع جنگها بعد ازکشتاروقتلعام مردم بیگناه، زنان اولین هدف شوم این نیروهای وحشی وغارتگربوده وهزاران تن اززنان مورد اجحاف وتجاوزقرارمی گیرند. این عمل یکی ازننگین ترین، شنیعترین وضدانسانی ترین اجحاف وجنایتی است که درطول تاریخ جوامع طبقاتی علیه زنان صورت گرفته ومی گیرد.ارتش دولت امپریالیستی وفاشیست جاپان درحمله به چین درسال 1937 بیش از(300)هزارتن را درشهر" نانجینگ" قتل عام کرده وبیست هزارتن زن را مورد تجاوزقرارداده وچندین هزارتن آنهارا منحیث برده جنسی با خودبردند. همچنین درجریان جنگجهانی دوم،(200) هزارتن زنان ازکشورهای کوریا، چین، اندونیزی، فلیپین وتایوان مجبوربه روسپی گری درسربازخانه هایارتش جاپان شدند. به همین صورت ارتشهای قدرتهای امپریالیستی دیگرهزاران زن رامورد اجحاف وتجاوزقرارداده وآنهارا به بردگی جنسی گرفتند.ازتجاوزات جنسی عساکروحشی امریکابرزنان بعد ازجنگ جهانی امپریالیستی دوم داستانهای نفرت انگیزی وجوددارد.با اشغال نظامی کوریا توسط امریکا درسال 1945 که تا سال 1953 ادامه یافت آمارفاحشگی درکوریای جنوبی به ( 350) هزارتن رسید. وطی حضورشصت ساله ارتش امریکا درکوریای جنوبی صدها هزارزن به بردگی جنسی کشیده شده اند.درنقاط مختلف جهان درکنارهرپایگاه نظامی امریکا مراکزروسپی گری ایجاد شده وهزاران زن به بردگی جنسی گرفته شده اند. اسنادی حکایت ازاین دارد که ازاواسط دهه ( 90) میلادی آمارزنانی که ازکشورهای امپریالیسم فدراسیون روسیه، ازبکستان، قزاقستان وفلیپین به فاحشه گریدرخدمت سربازان امریکائی قرارگرفته اند افزایش چشمگیری داشته وبه تعداد پنج هزار زن ازاین کشورها قاچاق شده وبه بردگی جنسی برای ارتش امریکا درآمده اند.درجریان دوسال اخیردرکشورهای عراق وسوریه گروه های ارتجاعی اسلامی وحشی وجنایتکار" داعش"، " جبهه النصره" ، " احرارشام" ودیگرگروه های اسلامی همسنخ آنهاعلاوه برکشتاروقتل عام ده هاهزارتن ازمردم بیگناه، هزاران تن اززنان پیرومذهب شیعه( درسوریه) وزنان ایزدی( درعراق)را مورد تجاوزجنسی قرارداده ویا آنهارا منحیث "کنیز" دربازارهای مناطق تحت کنترول شان درسوریه وعراق به فروش رساندند.همچنین گروه اسلامی " بوکوحرام"درنایجیریه صدها تن ازدختران وزنان مسیحی را ربوده وآنهارا به بردگی جنسی کشیده اند. این جنایتکاران وحشی ومزدوران استعماروامپریالیسم برای این جنایات سخیف وضدانسانی شان "توجیهات شرعی" ارایه می کنند.عمل جنایتکارانه وضدانسانی دیگراین گروه های اسلامی وحشی رواج طریقه ای جدیدی ازبهره گیری جنسی ازدختران وزنان رابنام "جهاد نکاح" ابداع کرده ودرباره ای آن درسطح گسترده ای تبلیغ می کنند. وطی دوسال اخیرصدها تن ازدختران جوان مسلمان ازکشورهای اروپائی وامریکا ودیگرکشورهای سرمایه داری بوسیله ای تبلیغات آنهااغوا شده وراهی کشورهای سوریه وعراق شدند وخودرادرمعرض بهره برداری جنسی این گروه های وحشی وجنایتکارقرارداده واین عمل را جهاد درراه خداووسیله ای رفتن به بهشت می نامند.

درافغانستان طی چهاردهه اخیر، بعد ازکودتای فاجعه بار" 7 ثور"سال (1357) وتهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم شوروی وآغازجنگهای آزادی خواهانه مردم علیه آنها وبعد تشکیل دولت اسلامی گروه های جهادیواشتعال جنگهای جنایتکارانه بین آنها وهمچنین درشرایط جنگ ویران گرانه بین دولت اسلامی وگروه های طالبان والقاعده، هزاران تن اززنانمورد اجحاف وتجاوزوانواع ستم قرارگرفته ویا توسط این باندهای وحشی اختطاف شده وباجبرواداربه ازدواجشده اند.رژیم جنایتکارومزدورخلقی پرچمیها وسوسیال فاشیستهای روسی تعداد زیادی اززنان منجمله زنان زندانی را مورد تجاوزجنسی وشکنجه های غیرانسانی قرارداده اند.بهمین صورت ده هاباند ملیشه ای مزدورآنها درولایات مختلف کشوردهها تن ازدختران رااختطاف کرده ومورد تجاوزقرارداده اند. همچنین باندهای لومپن واوباش تحت رهبری گروه های جهادی؛ جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب وحدت اسلامی، اتحاد اسلامیودیگرگروه های همقماش آنها درشرایط جنگ مردم علیه دولت دست نشانده واشغالگران روسی دردهات تحت کنترول شان ودرشرایط حاکمیت دولت اسلامیدرمواردزیادی زنان رادرشهرهای مختلف کشورخاصتاًدرشهرکابل موردتجاوزواجحاف قرارداده ویابا زوروجبرآنهاراتصاحب کرده اند.همچنین شلاق زدن، اعدام وسنگسارزنان به جرمهای واهی دردوران رژیم قرون وسطائی طالبان ودیگرستم ومظالم برزنان ازجانب آنها هنوزخاطره مردم مظلوم افغانستان را می آزارد. ونیزدرپانزده سال اخیرکه افغانستان به اشغال نظامی وتحت سلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوقراردارد؛ شنیع ترین اجحافات وجنایات ازجانب ارتشهای اشغالگروارتش دولت دست نشانده آنها وگروه هایلومپن واوباشمرتبط به احزاب جهادی، ملیشه ای وباندهای خلقی پرچمی وگروه های طالبان وگلب الدین وحقانی علیه زنان انجام داده ومی دهند. نمایش ویدیوکلیپهای ازصحنههای هولناک ووحشیانهگروه های طالبان وحقانی وداعش علیه زنان مبنی برسنگساروشلاق (دره) زدن واعدام زنان درمناطق تحت کنترول آنها ازطریق رسانه های مختلف؛ ماهیت ایدئولوژیکی وخصلت سبعانه وغیرانسانی این گروه های جنایتکارومزدوررابنمایش می گذارد.پانزده سال است که قدرتهای اشغالگرودولت مزدورونهادهای وابسته وجیره خوارآنها بنام جامعه مدنی که تعداد آنها به بیش ازسه هزارمی رسد و روشنفکران خود فروخته وجیره خوارامپریالیسم واستعمارازطریق صدها جریده وروزنامه وده هاتلویزیون ورادیوی دولتی وغیردولتی تبلیغات گمراه کننده مبنی برآزادیزنانوتأمین حقوق آنهابه راه انداخته اند.درحالیکه پذیرش وبیان این مطلب درافغانستان تحت سلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوودرسایه ای قانون اساسی قرون وسطائی رژیم جمهوری اسلامی متشکل ازگروه هایجنایتکارورهزن وضد آزادی وحقوق زن که طی چهاردهه شنیعترین جنایات ووحشیانه ترین ستمهارا برزنان اعمال کرده ومی کنند،نه تنها یک مضحکه که خرد باختگی وسفاهت است. درحالیکهزنان تحت حاکمیت رژیم دست نشانده وشدیداً زن ستیزازابتدائی ترین حقوق انسانی شان محروم ساخته شدهوروزانه ده ها مورد ازتجاوزواجحاف وانواع ستم وحشیانه علیه زنان وکلاً خلق مظلوم افغانستان گزارش داده می شوند. ولی دولت دست نشانده استعماروامپریالیسم ودیگرجیره خواران آنهابیشرمانهدرروزهشت مارچمحافل نمایشی بنام روززن تشکیل کرده ودرباره آزادی وحقوق زنان وراجی ویاوه گوئی کردهوبه این صورت زنان نا آگاه رااغوا می نمایند.

گروه های فمینیستی ورفورمیستی ودیگراحزاب وسازمانهای ارتجاعی رنگارنگ درکشورهای مختلف جهان خاصتاً درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم درهمدستی با طبقات حاکم ارتجاعی (دولتها) با شیادی سعی می کنند تا زنان طبقات زحمتکش را گمراه کرده وبه آنهاچنین القاء میکنند که گویا می توانند ازطریق مبارزه "قانونی" وطرح مطالبات شان دربرابردولتها به حقوق وخواستهای شان دستیابند.درکشورهای اسلامی احزاب وگروه های ارتجاعی اسلامی شیادانه زنان ناآگاه را با این ترفندها اغوا می کنند که گویا "دین اسلام" همه حقوق آنها را درنظرگرفته وتضمین کرده است! درحالیکه خلاف این ادعاها دراکثرکشورهای اسلامی ازجمله افغانستان ، ایران وعربستان که قانون اساسی ودیگرقوانین آنها برمبنایاحکام ودساتیرشریعت اسلام تدوین شده اند ودرحق میراث، زن نصف سهم فرزند مرد را مستحق شده ودروقت شهادت درمحاکم "عدلی وقضائی" شخصیت زن نصف شخصیت مرد درنظرگرفته شده ودرقانون "دیه"(خون بها) زن نصف خون بهای مردتعیین شده است ودربسا موارد دیگراین گونه تبعیض های ظالمانه وغیرانسانی علیه زنان رسمیت دارد. وبه همین صورتگروه های ارتجاعی اسلامی طالب وحقانی وگلب الدین والقاعده وداعش،بوکوحرام ودیگرگروه های همسنخ آنها برهمین مبنا به جایگاه وحقوق زن می نگرند وزنان درافغانستان، عراق ، سوریه، سومالی، لیبی ویمن همه روزه انواع ستمواجحاف وتجاوزازجانب این گروه ها را با پوست وگوشت شانلمس واحساس می کنند. وزنان درکشورهای مختلف جهان خاصتاً درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم ازکمترین امنیت ومصئونیت جنسی برخوردارنیستند وزمانی مورد تعرض وتجاوزقرارمی گیرند، اکثراً دیده شده که دستگاه قضائی دراین کشورها حد اکثربه جانبداری ازمردان حکم وفیصله صادرمی کنند. درافغانستان صدهاتن اززنان ودختران به جرم تن ندادن به ازدواجهای اجباری ویاگریزازشدت ستم وخشونتهای خانوادگی غیرقابل تحمل"مجرم" شناخته شده ودرزندانها بسرمی برند. اینها گوشه ای ازموقعیت ووضعیت زن درجوامع مختلف است که طبقات حاکم ارتجاعی زن ستیزدرآنها همه ساله روز" 8 مارچ" رابنام روززن برگزارکرده وسعی می نمایند تا با نیرنگ وشیادی به شیوه ها واشکال مختلف،وضعیت بردگی وستم چند لایه وتبعیض برزنان را استتارکرده وبالفاظی وبیهوده گوئی وترفندهای گوناگون زنان ناآگاه رااغوا کنند. واین وظیفه تمام گروه ها، تشکلها واشخاص انقلابی ومترقی درسراسرجهان است تاباتقدیرازمبارزات انقلابی ومترقی زنانجهان،جایگاه فروترزن درجوامع طبقاتی مختلفوانواع ستم وتبعیضی که برآن رواداشته می شودرابگونه همه جانبه برملاکرده ودرکارزارمبارزه طبقاتی انقلابی هرچه بیشتردرجهت آگاهی دادن به زنان مبارزه کنند.ویگانه راه نجات زنان (منحیث نیمی ازپیکره جوامع بشری) اینست کهباید بیدارشوند، باین معنا که به آگاهی واقعاً انقلابی ومترقی دستیابند تا فریب زنان ومردان "انقلابی نما" و"روشنفکرنما"را نخورده وبه این مسئله مهم آگاهی حاصل کنند که: ستم مرد سالارانهوتبعیض جنسیتی ومحرومیت آنها ازحقوق برابربا مردان منشادرنظامهای طبقاتی دارد ومحوانواع ستم واستثماربرزنان ومردان طبقات خلق زحمتکش باسرنگونی حاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروبوروکرات وقطع سلطه امپریالیسم میسرمی گردد.واین مامول ازطریق مبارزه انقلابی ومترقی زنانومردان طبقات خلق زحمتکش تحت رهبری یک حزب واقعاً انقلابی پرولتری تحقق یافتنی است.

8 مارچ 2016

(ویب سایت " پیام آزادی")