Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

آیاسران کشورهای وابسته میتوانندغرورملی داشته باشند؟

رجب طیب اردوغان از"شوری"تابی"نمکی"

NO apology.pngدیروز28ام ماه جون 2016 رسانه های ترکیه باشوروشوق زایدالوصفی اعلام کردندکه رجب طیب اردوغان طی نامه ای ازولادیمیرپوتین معذرت خواسته است.این معذرت بخاطرسقوط بمب افگنسوخو-24روسیه درماه نوامبروکشته شدن پیلوت آن بود.بنظرمیرسدکه ستون فقرات آقای اردوغان تا همینجامیتوانست سراردوغان رابلندنگه داردوازاین بیشترظرفیت تحمل فشارراندارد. اردوغان ازآواخرسال 2015تانیمه اول سال 2016مدعی بودکه او ازحاکمیت ملی ترکیه دفاع کرده وسربازانش وظیفه خویش راانجام داده اند،وهیچ وقت معذرت نمیخواهد.وروسیه بایدبخاطرتعرض برحریم هوائیترکیه ونقض حاکمیت ملی آن ازانقره معذرت بخواهد."من معذرت نمی خواهم زیراماازخوددفاع کرده ایم"!این سخنان اردوغان ازتوهم فریبنده ای منشامیگرفت که درجمجمه اردوغان آشیانه کرده بود.رشدنسبی اقتصادی ترکیه درطی دودهه اخیروعضویت ترکیه درناتوعلل اصلی این توهم بودند. پیروزی های دوسال اخیرداعش ونیروهای مخالف رژیم بشاراسدکه ازمشاورتهای اطلاعاتی ونظامی ترکیه بهره می گرفتند،اردوغان رابادمیدادومغرورمی ساخت.بدنیست نظری به این توهمات بیاندازیم وببینیم که چگونه بادسراردوغان خالی شدوواوسرانجام خودرابرروی کره زمین دریافت وآنرادرچنگال کفتارهای امپریالیست دید.ودیدکه اووامثالش جزاطاعت وفرمانبرداری هیچ راه دیگری ندارندوبایدبین گردنکشی همراه باگرسنگی واطاعت توام باشکم پری انتخاب کنند. ادوغان سرانجام انتخاب اخیررابرگزیدوسربزمین گذاشته و خط بینی کشید.

توهمات اردوغان

-       اردوغان "بزرگتر"ازاتاترک!

تضادوتقابل بورژوازی کمپرادوروفئودالیزم بابورژوازی ملی ترکیه به اشکال مختلف تبارزمیکندکه یکی ازآنهااتاترک زدائی حزب"توسعه وانکشاف"آقای اردوغان میباشد. دراین اتاترک زدائی اردوغان رابزرگترازاتاترک میسازندوقبول نداشتن"اردوغان"بزرگتراز"اتاترک"بمثابه"توهین به اردوغان بزرگ" تلقی گردیده وقابل مجازات حساب میشود.تاهنوزشخص اردوغان علیه بیشتراز2000 نفربه اتهام اهانت به ایشان عریضه داده. یکی ازاینهایک کاباره چی آلمانی است که اردوغان علیه اودر دادگاه آلمان عریضه داده ووکیل مدافع استخدام کرده تابه نیابت ازاودعوارابه پیش ببرد.وانگلامرکل صدراعظم آلمان نیزدستورداده تا کمیدین آلمانی محاکمه شود. دربین کسانیکه علیه شان درداخل ترکیه عریضه شده، نام اطفال زیرسن نیزوجوددارندکه دردنیای بی خبری درمکتب علیه اردوغان حرف زده اند.

اکنون دردانشگاه هاومدارس عالی ترکیه بطورروزافزون علیه اتاترک موضعگیری میشود وهیچکسی جرائت نمیکند علیه این موضعگیری حرفی بزند.چندهفته قبل پولیس ترکیه سه دانشجوی ترکی را در دانشگاه باسفوربازداشت کرد.گناه این دانشجویان دفاع ازکارهای اتاترک بود.آنهاازسهمگیری اتاترک درنبردعلیه استعمارایتالیادرلیبی دفاع کرده بودند. یک پروفیسرزن نیزبجرم اینکه گفته بوداتاترک صدسال قبل حجاب زنان راازحالت اجباری اش برانداخته بودواردوغان صدسال بعدمجددا آنرا به نحوی برزنان تحمیل میکندروزبعدبدفتررئیس دانشگاه احضاروازکاربرطرف گردید. پولیس استانبول این پروفیسررابجرم اهانت به اردوغان"بزرگ"جلب کرده وممکنست کم ازکم یکسال به زندان برود.

درسال 2015دردانشگاه انقره روزی دانشجوئی درکلاس اظهار داشته بودکهترکیه بعدازجنگ جهانی اول اصلاوجودنداشت،زیراقبل ازجنگ جهانی اول ترکیه کنونی بخشی ازامپراطوری عثمانی هابود وترکیه بربخشی از خرابه های امپراطوری عثمانی بدست اتاترک به وجودآمدوهرگزنمیتوان یک ترک دیگررابااتاترک مقایسه کرد.این دانشجوراهمانشب افرادی با لباس ملکی ازمنزلش باخود برده و تاکنون هیچ اثرومدرکی اززنده ومرده بودنش دردست نیست.

آخندهاکه قدری کم ازیکصدسال ازقدرت افتاده بودندباردیگرباعلم کردن شعار"اردوغان مدافع اسلام وقرآن"بمیدان برگشته اند. آنهادرمساجدوجاهای دیگرازاتاترک بحیث یک عنصرفاسدوضداسلام یادمی کنند. ومیکویندکه اتاترک ترکیه راازمسندقدرت ومتحدساختن آلتای زبانهای دنیامحروم کرد.اورسم الخط لاتین راجانشین رسم الخط عربی نموده وترکیه راازمقام رهبرجهان اسلام برانداخت.

حقیقت اینست که حتی مقایسه اردوغان بااتاترک خیلی ظالمانه میباشد؛مثل آنکه حامدکرزی یااشرف غنی احمدزی راباشاه امان الله مقایسه کنیم. اگرفاصله بین شاه امان الله وحامدکرزی یک وجب باشدبدون شک فاصله بین اتاترک واردوغان یک فرسنگ است.اتاترک یامصطفی کمال بنیان گذارترکیه کنونی میباشد.زیراهمانطوریکه آن دانشجوی دانشگاه انقره گفته است،بعدازجنگ جهانی اول ترکیه به یک منطقه جغرافیائی تبدیل شد. متحدین یا نیروی آلیانس(انگلستان وفرانسه ودیگران) به دلیل تعهدات شان به تزار روسیه، خود برای ترکیه پلان مشخصی نداشتند.درآغازجنگ آنگلستان وفرانسه بانیکولای رمانوف دوم- تزارروسیه-معاهده ای رابه امضا رسانیده بودندکه طبق آن تزار روس تعهدمیسپردکه پنج میلیون سربازراعلیه آلمان درجنگ واردعمل کندودرمقابل انگلستان وفرانسه ومتحدین شان تعهدمیسپردندکه ایران وترکیه رابمثابه متصرفات وقلمروروسیه رسمامی شناسند.بعدازانقلاب فیبروری1917 وسرنگونی تزاریزم،دولت موقت تحت رهبری کرنسکی خودرابه تعهدات تزاردرقبال جنگ وفادارخوانده وبه جنگ ادامه داد. اماانقلاب کبیراکتبربرتمام پلان های امپریالیست ها رویای بورژوازی روسیه خط بطلان کشیدوآب سردانداخت. بلشویکها باامضای معاهده برست- لیتوفسک وواگذارشدن قسمتی ازمتصرفات اروپائی به آلمان امکان دادتاایران وترکیه امروزی وجود داشته باشند.این پیش آمدانگلستان وفرانسه رادرخلاپلانگذاری برای ترکیه قرارداد. درسال 1919آنها برای تصرف ترکیه وتقسیم آن بین خودشان نیرو فرستادندواتاترک خلق ترکیه رابرای آزادی بسیج کردونیروهای متحدین رادرمرزهای کنونی ترکیه ویونان(گالیپولی)میخکوب نمود.انگلستان وفرانسه که دراین زمان به شدت مشغول دست اندازی ومداخله درامورروسیه بودند، نتوانستندنیروی جدیدی برای مقابله بااتاترک بفرستند. به اینصورت ایران وترکیه کنونی وجودشان رامدیون انقلاب کبیر اکتبروتزلنینی"حق ملل درتعین سرنوشت بدست خویش"بایدباشند. اما شوئنیزم بورژوازی بیروکراتیک برسرقدرت درایران وترکیه تلاش میکنندبه اشکال مختلف افتخارات خلق وضعف های ننگین طبقات حاکمه خویش را استتار کنند.

همین حالااگربه دقت به شعار"اردوغان بزرگتر ازاتاترک"دقیق شویم می بینیم که حزب بورژوازی کمپرادور"عدالت وانکشاف"باتمام قواعلیه طبقه کارگروتقسیم آن به ملیت های ترک وکردمبارزه میکند.کارگران ترکی دراروپاکه بایدپیشتازمبارزه علیه دشمنان طبقاتی شان درترکیه که اردوغان از آنها نمایندگی میکند،باشندمجالس شب نشینی ترتیب میدهندودربسیاری ازآنهاقونسل یایکی ازاعضای برجسته سفارت ترکیه رادعوت میکنند.دراین شب نشینیهامعمولاسیاستهای دولت تقدیرمیشودوازاردوغان بحیث شخصیتی که بانی این سیاست هاست تحسین بعمل می آید. مضاف براین؛از زمانیکه رژیم فاشیست ترکیه شهرک های کردنشین رامحاصره وبه قصابی آنان دست زده،کارگران ترکیه درپشتیبانی ازاین محاصره وسرکوب خلق مظلوم کرددرمقابل جمعیت تظاهرات کننده کردهادرشهرهای آلمان بسیج شده اند.به اینقسم اردوغان درست مانندخلیلی ومحقق،دوستم وعبدالله، سیاف ومحسنی درافغانستان، طبقه کارگروخلق ترکیه رادرداخل وخارج ازترکیه درمسیرضدمنافع طبقاتی آنهاسوق داده ودرامتداد خط ملیتی تقسیم کرده است.

-       رویای"ترکستان بزرگ" اردوغان

اردوغان خواب ترکستان بزرگ رامیدید،ترکستانی که ازمرزیونان درجنوب اروپاتاایالت سینکیانگ چین وازقزاقستان درشمال تاترکمنستان وشمال افغانستان گسترده باشد. دررویای اردوغان تمام کشورهای این ساحه وسیع اسلام ورجب طیب اردوغان حکومت میکرد.دراین رویائی رنگین باندمافیای"گرگهای خاکستری"درکنار آقای اردوغان بود.

خواب"ترکستان بزرگ"کمپرادورهای ترکیه زمانی ازیک مسخره گی بی مزه به یک حماقت چندش آورمبدل میشودکه آنهاموجودیت ملت کردراکه نتنهازبان مشترک دارندبلکه دارای منطقه زیست وخوی وفرهنگ ملی مشترک نیزهستند،باآتش سرکوب وجاری کردن دریای خون نفی میکنند.وخودوحدت چندین ملت دیگرراکه باترکیه فقط درریشه زبان سهیم اند، درسر می پرورانند. زمینه عینی این رویای ابریشمی بورژوازی کمپرادوروفئودال های ترکیه چه چیزهاست؟

بعدازفروپاشی امپراطوری سوسیال-امپریالیزم شوروی جمهوریت های تازه به آزادی ملی رسیده آسیای وسطی برای شرکتهای ترکیه فرصت های وسیعی رابه وجودآوردند. شرکت های مهندسی، تعمیراتی،تجارتی وبه خصوص شرکتهای حمل ونقل ترکی دراین جمهوریت هادست به فعالیت زدند. ترکیه به دروازه ورودی بازارانرژی فوسیلی کشورهای کنارساحل بحیره کسپین وبه ویژه قزاقستان وترکمنستان مبدل شد.ازبکستان وقرغیزستان دوکشورآلتائی زبان به بازارفروش اجناس ترکی تبدیل گردیدند.شرکتهای ترکی بازارتاجکستان وحتی بازارساختمانی روسیه رابرای مدتی قبضه کردند. ترکیه تقریبادودهه دروازه ورودوخروج قسمت اعظم کالاهای که ازبنادرامارات وافریقای شمالی می امدندوبه جمهوریتهای ترکمنستان، ازبکستان،تاجکستان،قزاقستان وقرغیزستان میرفتند،بحساب میرفت وعوایدگمرکی،درآمدهایکه ازطریق دیپوی اموال، ترانسپورت وگمرکهای ترکیه به خزانه اینکشورسرازیرمیشد، موجب تقویه بیشترازپیش اقتصادوبنیادمالی ترکیه گردید.همین عواید بودکه ترکیه دراوایل صده جاری برای اولینباربعدازجنگ جهانی اول قادرشدکه ارزش ارزخویش راباکم کردن 3 صفر بالا ببرد.اقتصادکشاورزی ترکیه به دلیل بازاروسیع روسیه وقزاقستان بطوربی سابقه رشدکرد،صنعت توریزم وهوتلداری این کشوررادررده های پرتگال،اسپانیاوایتالیا قرار داد.این رشداقتصادی اگرچندرشداقتصادوابسته یاکمپرادوری بودامابرزندگی هزاران ترک تاثیرداشت وحزب"عدالت وانکشاف"آقای اردوغان ازاین تغییرات سودمیبرد.

حزب عدالت وانکشاف،برای چندمین باردرانتخابات پیروزازآب درآمد،واردوغان برای ازمیان بر داشتن رقبایش درگام اول بسراغ جنرالهای کودتاچی رفت وآنهارابمحاکمه کشید.وسپس برای بدست آوردن قلب روستائیان مسلمان ترکیه که دردفلسطینیان اسیربرای شان به زخم ناسورمبدل گردیده، خودراحامی فلسطین اشغال شده نشان دادوبطورماجراجویانه حادثه Flotilla رازمینه چینی کرد.

Erdoghan2.jpgتمام حوادث ملی وبین المللی ایکه ترکیه درفضای وهم آلودحملات امپریالیست هابرعراق صورت میگرفت بسوداردوغان بودواوازآنهابنفع خصوصی، خانوادگی وحزبی اش استفاده میکرد.یکزمانی اوآنقدربه نظرش بزرگ می آمدکه منع کردهیچ تلویزیون وخبرنگاری حق نداردبه زمین افتادنش رادرجریان اسپ سواری گزارش بدهد.اودراوایل سال 2015 تصورمیکردکه بزرگترین شخصیت سیاسی واجتماعی درتاریخ شرق میانه وملل آلتائی زبان میباشدو سزاورسلطنت برترکستان بزرگ است.

به اینقسم پیروزیهای اقتصادی،دست آزادداشتن درمداخله درامورکشورهای منطقه وضعف نیروهای انقلابی موجب گردیدکه اردوغان خودراخیلی بزرگ ببیندوتصورکند که "ترکستان آزاد"خواب ورویانه که امرقابل حصول است.

شتردرخواب می دیدپنبه دانه

-آغاز پنبه شدن رویای ابریشمی اردوغان

دراواخردهه 90 امپریالیستهای امریکائی ناظروابستگی روزافزون اروپابه انرژی روسیه بودند. آنها ازاین وابستگی روزافزون واهمه داشتند. زیراازیکطرف اروپاوسیعترین بازارفروش انرژی دنیاست وازطرف دیگرباثبات ترین آنها.ومنافع استراتیژیک جهانی امپریالیست های امریکائی اقتضامیکندکه روسیه وهرکشوریکه دارای پتنسیال رشد است بایدازاین بازاردورنگه داشته شود.

اماحقیقت عینی خلاف این آرزوبود.اروپادرسال2013. سالانه Bcm 541(Bcm= میلیاردمترمکعب یابیلیون کیوبیک متر)گازمصرف میکند.ازاین جمله Bcm 161.5 به واسطه گازپروم یاشرکت انرژی امپریالیزم روسیه تهیه میشود.درسال2014 گازپروم مقدارصدورگازبه اروپارا16%افزایش دادکه سالانه از161.5به Bcm184.5رسیدکه بیشترازیکسوم ضرورت انرژی تمام اروپامیباشد.( آمار از انستیتوت کلینگیندال- مرکزمشاورتهای استراتیژیک دولت هالند).

دراواخردهه 90 قرن گذشته امپریالیستهای امریکائی حساب میکردندکه ذخایر انرژی فوسیلی روسیه ازیکطرف ونیازروزافزون اروپا به انرژی فوسیلی، روسیه راسرانجام ازحالت ورشکستگی کامل اقتصادی بدرآورده ومجددابه رقیب امریکاتبدیل خواهدکرد. تهیه انرژی برای مصرف اروپاازیک جانب وتحت کنترول درآوردن بازارانرژی فوسیلی دنیاازجانب دیگر،اولی ترین استراتیژی جهانی امپریالیزم امریکا میباشد. انرژی فوسیلی قطرمیتواند این معضله راحل کند.

درسال2000(بعدازاکمال تجزیه یوگوسلاویاوامتدادپایپ لاین گازساحل غربی بحیره خزربه اروپا)امپریالیستهای امریکائی وفرانسوی تصمیم گرفتندکه گازقطرراازطریق عراق وسوریه به ترکیه انتقال داده وازراه بندر"جهان"به اروپابرسانند.اماصدام حسین یک مشکل وبشاراسدمشکل دیگر بود. صدام حسین ازنظراقتصادی درحالت نزع، ازنظرنظامی ویران وتحت تحریم همه جانبه امپریالیست ها قرارداشت. مشکل اورامیتوانستندازطریق حمله نظامی واشغال عراق حل کنندولی سوریه اینطورنبود، سوریه دارای یک ارتش نسبتامنظم وقوی وسران رژیم دربین مردم نفوذ داشتند. اگرچنداین نفوذ میکانیکی وشکننده بودامابا آنهم حمله نظامی برسوریه کاری آسان نبود.

درسال 2006 یعنی سه سال بعدازحمله برعراق وزرای دفاع ایران وسوریه معاهده دفاع استراتیژیک راامضا کردند.این معاهده درپی تحلیل اوضاع جدیدجهانی وتغییرنقشه های صدورانرژی فوسیلی به میان می آمد. ایران میدیدکه رژیم سوریه درمحاصره قرارداشته وموقعیت جئو- استراتیژیک سوریه مانند پرطاووس کارمیکند.وبه ویژه زمانیکه امپریالیست های امریکائی وفرانسوی پلان امتدادپایپ لاین گازقطررابارژیم سوریه درمیان گذاشتند، رژیم سوریه این پیشنهادرابامقامات ایرانی مطرح ساختند. دولت سوریه بی میل نبودکه به این معامله تن دردهدوسالانه مبلغ معینی رابه حیث مزد"پاسبانی"اش دریافت کند.اما مقامات رژیم به روشنی میدیدندکه دراینصورت ارتش ونیروهای امنیتی سوریه مانندارتش ونیروهای امنیتی افغانستان به سگ پاسبان پایپ لاین انرژی قطرمبدل میشوند.ازجانب دیگرمیدیدندکه ستون فقرات دولت یعنی ارتش وسازمانهای امنیتی کشوربطورکامل به روسیه وابسته اند. تجهیزسرازنووتغییرشکلدادن تشکیلات ارتش وپولیس بیشترازآن خرچ برمیداردکه پایپ لاین گازقطربرای سوریه باخودهمراه دارد.این بمعنی"آفتاه خرچ لحیم " بود.

ازطرف دیگرامتدادپایپ لاین گازقطربه اروپا، روسیه راکه تهیه کننده تجهیزات ارتش ونیروهای امنیتی سوریه هست ازبازارانرژی اروپاخارج میسازدوقطروامارات متحده عرب وعربستان سعودی را درموقعیت ممتاز تعیین کننده نرخ انرژی جهانی قرارمیدهد.ودرنتیجه ایران وروسیه درصحنه رقابت انرژی ازمیدان بدررفته وامریکاومتحدین عربی اش مهراستیلای بلامنازعشان رابربازارانرژی دنیاکوبیده وتولیدات اروپاوچین رابطورغیرمستقیم تحت کنترول میگیرند.

بشاراسددرسال 2009 به امپریالیستهای امریکائی وفرانسوی پاسخ"نه"داد. این"نه"تمام سرمایگذاری های امپریالیستهای امریکائی، فرانسوی وشرکای عربی شانرا ضرب درصفر کرد.مسلما که این"نه"نه تنهاامپریالیستهای غربی ومتحدین عربی اش راعصبانی میکردبلکه آقای اردوغان رانیزبی نهایت خشمگین میساخت. زیراپایپ لاین گازقطرسرانجام واردترکیه میشدواین پایپ لاین ترکیه رابه دروازه ورودانرژی اروپاتبدیل میکرد. عضویت ترکیه رادراتحادیه اروپاتضمین میکردومضاف بر درآمدسالیانه صدهامیلیون دالر، ترکیه بمثابه یکی ازمهمترین کشورهای اروپائی قدراست می ایستاد.

تلاش هیئت حاکمه ترکیه برای ورودبه اتحادیه اروپاکه دردهه های گذشته پیوسته به ناکامی انجامیده بود،به واسطه حکومت"حزب عدالت وانکشاف"به حقیقت می پیوست ونام اردوغان به بزرگترین نام ثبت تاریخ ترکیه میشد.اما"نه" بشاردرسال 2009دریک شب تمام این ابریشم رابه پنبه تبدیل کرده بود.

ازاین ببعداردوغان"بزرگ"انتقام میگرفت. اونتنهاترکیه رابه مجاری نقل وانتقال سلاح،پول وپرسنل به مخالفین رژیم اسدمبدل ساخت، بلکه ازطریق پولیس مخفی شبکه سربازگیری برای داعش رادراروپاوامریکاسازمان دهی کرد.خاک ترکیه رابه عقبگاه مطمئن برای داعش، القاعده والنصره مبدل ساخت. نظام اطلاعاتی ماهواره ای والکترونیکی ارتش ودستگاه پولیس ترکیه رادرخدمت حملات داعش والنصره قراردادوموجب پیروزیهای داعش درسالهای2013و 2014وبعدازآن شد. درعین اینکه به اینصورت درامورسوریه دست اندازی میکردمنافع شخصی وخانوادگی اشرانیزفراموش نکرد. بلال اردوغان نورچشمی آقای رئیس جمهورشرکت حمل ونقل متشکل ازنفتکش های بزرگ رابکارانداخت ونفت سوریه رابه نرخ چندسنت خریده وبه قیمت پائین ترازنرخ بین المللی به جاهای دیگربفروش گرفت.

 

بخت به اردوغان پشت میگرداند

روسیه وایران وارد میدان میشوند

ایران وروسیه سالهای چندبه فریادوالتماس بشاراسدفقط باپول،سلاح وارسال مشاورین گوش میدادند.اما زمانیکه"داعش"درمرحله تعادل استراتیژیک بارژیم سوریه رسیده بود،نظامیان روسیه زنگ خطررا به صدادرآوردند. درشام قبل ازاعزام نظامیان روسی به سوریه، روسیه فضای مسیر پروازهواپیماهای نظامی ولوژستیکی اش راتحت پوشش وحمایه تشعشعات الکترومگنتیک قرارداده ومخفی ساخت. امریکاومتحدینش درمنطقه، درخلای اطلاعات قرارگرفتندونتوانستندتعدادسربازان،بمب افگنهاوسایر تسلیحات سنگین زمینی وهوائی روسیه رادرخاک سوریه تخمین کنند.

.رژیم آخندهاازگازقطرورقابت درصحنه نرخ انرژی بین المللی چیزی به مردم ایران نگفت ودلیل اعزام "سپاه"رابه سوریه دفاع از"حرم ائمه معصوم"وانمودکرد.وبهمینصورت روسیه مبارزه علیه تروریزم راعلم کرده ومانندآخندهای ایران دلیل اصلی مداخله درسوریه راپنهان وبمردم روسیه دروغ گفت.

 

-       اردوغان"بزرگ"آخرالامراردوغان کوچک وپشیمان شد

Apology.pngآقای اردوغان تااواخر سال2015 درعالم رویاودورازواقعیتهای عینی زندگی می کرد. ونمیدیدکه تا مغز استخوان به روسیه وابسته است.هنگامی که جت های روسی کاروان طولانی نفتکش داعش رادرراه ترکیه بمباردکرد،خشم اردوغان به عرش اعلی رسید،زیراداعش این نفت هارابرای شرکت بلال اردوغان پسرآقای اردوغانمیفرستاد.اردوغان بدون هیچ هراسازپیآمدحادثه بلادرنگ دستوردادکه نیروی مسلح ترکیه هواپیماهای روسی رادرصورتیکه درتیررس شان قراربگیرندبه آتش ببندند.بعدازسقوط یک بمب افگن روسی معلوم شدکه آقای اردوغان درحساب هایش شدیدااشتباه کرده است. او همان شببه بروسل پروازکردتاجنرالهای ناتوراکه شب وروزاورادررویاروئی باروسیه تشجیع میکردند،ملاقات کنند.امادرآنجا با واقعیت تکان دهنده ای روبروشد. اوکه تادیروزازجانبجنرالهای جنگ طلب ناتوبه مقابله باروسیه تشجیع میشدواکنون بعدازوقوع حادثه میدیدکه همه مانندمعلم جابربه اومانندشاگردخطاکارنگریسته و سر زنشش میکنند. سرانجام اوازرهبران اروپاشنیدکه آنهابخاطرترکیه حوصله رویاروئی باروسیه راندارند.اردوغان اکنون میدیدکه فریب خورده وجمجمه اش ازبادپربوده.

وقتی روسیه اعلام کردکه تمام روابط اقتصادی وفرهنگی اشرا با ترکیه قطع میکند،اردوغان اندکی آرام گرفت، زیرامیدیدکه جنگی رخ نخواهدداد. وقطع روابط اقتصادی وفرهنگی باروسیه نیزدروهله اول آنقدرتکان دهنده نبود،زیراوخامت یک چنین تصمیمی پس ازمطالعه آمارمالی وتحقیقات اقتصادی- سیاسی معلوم میشود. دیری نگذشت که اردوغان آماروارقام وابستگی مالی واقتصادیترکیه به روسیه راملاحظه وبا حقیقت تکان دهنده ای روبروشود.

ترکیه سالیانهبین 9 تا11میلیارددالرازدادوگرفت باروسهاعایدداشت.این عایدات ازچندمدرک صورت میگیرفت:قلم اولی صنعت توریزم ترکیه بود. ترکیه ازمدرک توریست هاروسی سالیانه درحدود7میلیارددالرعایدداشت.محصولات کشاورزی واجناس واقلام دیگرصادراتی ترکیه به روسیه درگام بعدی قرارداشت.ترکیه سالانه بین سه تاسه ونیم میلیارددالرازاین مدرک دریافت میکرد. ترکیه همچنین ازطریق شرکت های مهندسی،ساختمانی وتعمیراتی اش سالیانه درحدود2 میلیارددالرازروسیه عایدمیکرد.تازه این عایدات بدون درآمدهای ترکیه ازطریق کرایه واجاره دیپوها، حقالورود بندری واقلام وارداتی روسیه ازممالک دیگربود. اکنون قسمتی اعظمی ازاین نیازها راروسیه ازایران تکافو میکرد وبرزخم خونین ترکیه نمک می پاشیدزیراایران درقطب مخالف پلان صدورانرژی قطرقرارداشت.سرنگونی بمب افگن روسی اشتباه کوچکترازاشتباه اینالجق غایرخان وکشتارکاروانیان چنگیزخان نبود.

سفرمحمدبن سلمان پادشاه عربستان به ترکیه نیزبی ثمربودویک شاهی هم به کوه خسارات ترکیه کمک نکرد.دربحبوحه سفرمحمد بن سلملن دولت عراق ازترکیه خواست تانیروهایش راازخاک عراق درموصل بیرون کند.احتمالااین کاربه تحریک ایران وروسیه صورت گرفته بودتاترکیه را درموضع اشغال کننده خاک یک کشورعربی که عربستان خودرانماینده آن میداند،قراربدهد. درحالیکه محمدبن سلمان آمده بودتاازترکیه بخواهدکه درجنگ یمن بافرستادن سربازکمکش کند. واین زمانی بودکه مراکش ازاتحادضدیمن تحت رهبری عربستان سعودی خارج میشد.بی نتیجه بودن سفر پادشاه عربستان سعودی ونا امیدی اردوغان نشان میدادکه اتحادترکیه، مصر،عربستان سعودی،قطرومراکش درحال فروپاشی است.وترکیه هم ازنظربین المللی تنها است وهم درعرصه اقتصادی بایدبتنهائی ضرر هنگفت را متقبل شود. امپریالیستهای روسیه که مترصداوضاع روبخرابی ترکیه بودندحلقه طناب رابرگردن اردوغان یک حلقه سفت ترکرده واعلام کردندکه دولت عراق راباموشکهای زمین به هواکمک میکنند.این ناقوس تکان دهنده ای بودکه اردوغان"جامد"راخردوخمیرمیساخت.ترکیه تاکنون هرزمانیکه میخواست بابمب افگنهایش واردخاک عراق میشدوکردهارادرآنجا بی هراس به آتش میبست ودوباره برمیگشت. وکردهاهیچ کاری رانمیتوانستندانجام بدهند.امانصب موشکهای زمین به هوای روسی درخاک عراق معادله را تغییرمیدادوبرتری نیروی هوائی ترکیه رابه افسانه مبدل میساخت.

امااردوغان تاهنوزهم ازروسیه معذرت نمیخواست وغیرمستقیم باایما واشاره ندامتش رااعلام میکردومیگفت که"مادرانتخاب دوست اشتباه کرده ایم".هنگامیکه زمستان گذشت وبهارسررسیدوهواگرم وفصل کارسکتورتوریزم فرارسید،ترکیه کمبودی توریستهای روسی رااحساس کرد.زیراصدهاهوتل درساحل دریای مدیترانه وبحیره سیاه خالی ماندند،رستوران هابسته شدندوصنعت چرمگری وتهیه فرش ترکیه ازکاربازماند،تعدادبیکاران سکتورتوریزم، چرمگری، وبازار فروش به هزاران نفررسید.ولی اینهم اردوغان رابه آن اندازه بیچاره نساخت که عذرخواهی کند. روسیه باخونسردی حلقه طناب راازطریق pkk برحلقوم اردوغان یک گره دیگرسفت ترکرد.

درمدت خیلی کوتاهی چریکهایpkkونیروهای دموکراتیک خلق کرد،باموشک های زمین به هوای سبک مسلح گردیدند.دیگرهلیکپترهای اپاچی ترکیه دربسیارجاهانمیتوانستندآنهاراازآسمان شکارکنند.این تله خرس پای چپ اردوغان راگرفته بودواوهی اروپاوامریکا رابه کمک می طلبید ولی همگی ازکناراوبابی تفاوتی ردمیشدندوبفریادوالتماس اولبیک نمیگفتند. آنها بجای آنکه اردوغان راکمک کننداورا بیشترببادتحقیرواستهزا میگرفتندوتاجائیکه اورااجازه ندادندکه درمراسم بخاک سپاری محمدعلی کلی سخنرانی کند.اکنون اردوغان جامدوغیرقابل تغییربه اردوغان نیمه جامدمبدل شده وازاروپاوامریکاکاملاناامیدگردیده بود. موازی به این سیرسقوط حملات نیروهای کردی درشرق ترکیه افزایش یافت،انفجارهاوحملات تروریستی وحرکت اقتصادترکیه بسمت بحران،اردوغان راکاملابیچاره ساخته وبه زانودرآورد.اوکه دیروزباتکبرمیگفت"ماازخوددفاع کرده ایم"سرانجام زانوزده وفریادآلودگفت"بدکرده ام معذرت میخواهم"!

سران چه نظامی غرورملی دارند؟

این بررسی مختصرکه اجزای آن یکایک ازنظر ما گذشته، نشان میدهد که رهبران وسران کشور های وابستهفاقدغرورملی اند.البته این تنها آقای اردوغان نیست که با این حقارت خط بینی میکشد. درجهان کنونی هیچ یک ازآنهاقادرنیستندکه به امپریالیزم"نه"بگویدوبرروی"نه"اش پافشاری کند.آخندهای ایران که ازهمه بیشترلاف میزنندوجلوه های ضدامریکائی رانمایش میدهندبیشترازاردوغان یک روز"جامد"بوده وروزدیگربه موم وخمیرخام مبدل شده وخودرادراختیارامپریالیست هاگذارده اندتامطابق معیارهای"بازارآزاد"به آنها شکل بدهند.اگرازجام"زهر"خمینی شروعکنیم وتا"برجام"رابطور اجمالی مرور کنیممی بینیم که درتمام آنهااینهابیشترازهرلافوک لاف زده وبدترازترسوی تاریخ غروروشرف مردم ایران رابمعامله گرفته اند.دلیل این موضوع درذات نظام سیاسی وایدئولوژی تمام اینهاست.اینهادرظاهرآزاداند،امادرباطن باهزاران رشته وبافته اقتصادی وسیاسی اسیرنظام سرمایداری امپریالیستی وسیاست جهانی امپریالستهامیباشند. در ماهیت فکری وایدئولوژی هیچکدام اینهامبارزه باامپریالیزم راه نجات نهائی مردم شان نیست.اکثریت عظیم اینهانوکری به امپریالیزم ومانندسگان خانگی ازدست آنهاغذادریافت کردن راراه نجات وسعادت مردم میدانند. بد بختانه افغانستان بیشترین نمونه ادعای اخررا تقدیم تاریخ آسیا کرده است.ازامیردوست محمدخان گرفته تاامیرمحمدیعقوب خان وامیرعبدالرحمن خان وتا امروز(به استثنای امان الله خان)تمام سران اینکشورمانندسگ خانگی ته مانده پشقاب استعماروامپریالیزم وسوسیال- امپریالیزم رالیسیده وبرافتخارات تاریخی وعزت مردم سلحشوروشریف این سرزمین بیرون داده اند.

فقط وفقط آن نظامی که درآن قدرت سیاسی دردست خلق باشدوبطورپیوسته راه جدائی ازنظام اقتصادی وسیاسی سرمایداری رابپیماید،میتوان رهبرانی رادیدکه غروروگردنفرازی خلق خودرا در مقابل امپریالیزم حراست کرده اند. چنین نظامی،نظام دموکراسی نوین است که تحت رهبری طبقه کارگرراه نجات انسان وجامعه رادرمبارزه علیه امپریالیزم،فئودالیزم وسرمایداری دلال می بیندنه درسایه آنها مانند اردوغان. حرکت بسوی این جامعه باجنگ علیه اشغالگران امپریالیست وآزادی سیاسی افغانستان آغازمیشود.

سخی آتش

02-07-2016