Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

 

 

گلبدین

 

کتاب جنایت وخیانتهای تراآب بحرکافی نیست

که سر انگشت تر کنیم و صفحه بشماریم

 

(قسمت یکم)

 

تروریست کیست، بجای مقدمه

درپی آشتی گلبدین حکمتیاربادولت مستعمراتی کابل، نام اوازلیست سیاه سازمان ملل حذف شد. وبه این صورت آخرین موانع رسمی راازبازگشت اوبه کابل برداشتند.به تعقیب آن تهدید کردند که نام ملاهیبت الله آخند زاده رهبرطالبان رادراین لیست قرارمیدهند. به اینقسم یکباردیگرآن چیزی راکه ما کمونیست های میگفتیم به اثبات رسیدکه "لیست سیاه" مانند"حقوق بشر"،"جنبش مدنی"وامثالهم یکی ازسلاح های سرکوب جهانی امپریالیزم وترفندهای ابلیسانه سرمایداری است. حذف نام گلبدین ازاین لیست به وضاحت نشان میدهدکه تـروریست، جنایتکارو..غیره کسانی رامیگویندکه ازمزدوری آنها سرپیچی وازاوامرشان اطاعت نکنند. درحالیکه تصورعامیانه ازمعنی ومفاهیم این اصطلاحات کاملا متفاوت میباشد. درسالهای 1996-1998زمانیکه آنهااصطلاح "تروریست"را برای مقاصد مدرن و تجاوزی امریکاابداع میکردند،درسنای امریکابحثی درجریان بودکه این اصطلاح رابه چه کسانی اطلاق کنند. برخی ازسناتورهای امریکائی میگفتندکه تروریست بودن نیازی به تعریف ندارد، هر کسی که ریش بلنددارد، کلاه سفیدبرسرمیکنندوبجای کرتی وپطلون(،) پراهن وتنبان ویامانتوهای سفید وبلندرابرتن میکنندواسلام رادیکال رابه تبلیغ میگیرند، تروریست اند. این تقریباهمان تعریفی است که امروزدرافغانستان نیزدرذهن مردم درمورد تروریست وجود دارد. یعنی تعریف عامیانه وخیابانی از تروریزم. برخی دیگرازسناتورهامیگفتند نه؛ این تعریف مکمل نیست؛ زیرابسیاری ازآنهائی راکه مخالف ماهستنددربرنمیگیردوفقط مشخص کننده مخالفین مادرشرق میانه وممالک اسلامی هست نه درکل دنیا. اینهامیگفتندکه چریکهای مائویست درنیپال نه ریش دارند، نه پیراهن تنبان میپوشندونه اسلام رادیکال را تبلیغ میکنندولی مامیخواهیم آنهارا نیزتروریست بگوئیم. این بحث بعدازانفجار سفارت خانه های امریکادرسال 1998 دردارالسلام تانزانیاونایروبی درکینیااوج بیشتری گرفت و تعریف عامیانه وخیابانی تروریزم رابیشترنهادینه ساخت. دراکتبرسال 2000 جنبش القاعده یکی از کشتی های جنگی امریکائی بنام یو.اس.اس.کول رادربندرعدن دریمن موردحمله قراردادو17تن از خدمه کشتی راکشت.بحث نهادینه شده تعریف عامیانه تروریست را وزنه بیشتر بخشید. این تعریف با اینحال بازهم نمیتوانست یک برخوردطبقاتی مشخص وایدئولوژیک سرمایداری به اینکه تروریست چه کسی هست، باشد. تااینکه دونالدرامسفیلدوپاول ولفوویتزبا تعریف سرمایداری تروریزم آمدند وآنرابه دهن جرج بوش نهادند. جرج بوش اعلان کرد که تروریزم تعریف مشخصی نداردوهرکسی راکه ماتروریست بگوئیم، تروریست هست. تعریف سنتی تروریست که بمعنی کشتن فردقدرتمند بخاطرسرنگونی نظام حاکم، بودبه این قسم ازجانب"دانشمندی"مانندجرج بوش دریکشب تغییرکرد. وامروزتمام سیاستبازان،نویسنده های خادم به آنها وافراد چاپلوس وسطحی نگر،کسانی را تروریست میگویندکه "امپریالیستهای امریکائی واروپائی"آنهاراتروریست میگویند. بطورمختصر؛ تروریستی مانندگلبدین وامثالهم زمانیکه به نفع امپریالیستها کارنکنند،آنها اورا تروریست میگویندونامش رادر لیست سیاه شان میگنجانند،حساب های ملیونی بانکی شانرافلج میسازندودارائی های بزرگ شانرادرشرکت های تولیدی دنیاردیابی وموردتحریم قرارمیدهند. وبمجردیکه آنهادوباره توبه کردهوزانوزده گردنکشی احمقانه شانرامحکوم کردند،آنهاراموردعفوقرارمیدهندوتمام جنایات هول انگیزآنهاعلیه مردم بیدفاع رامیبخشند.

دراینگونه تصمیمات امپریالیستها، خلقهای ستمدیده کشورهائیکه بیشترازهمه ستمگری وتعدی،جنایت وویرانگری جنایتکارانی مانندگلبدین،سیاف،محقق،دوستم وامثالهم راتحمل کرده اند، زمینه عکس العمل ومخالفت نشان دادن راندارند، زیرا؛ آنها ازمجموع نمایندگان کشورهای متحد شان افراد سوگند خورده، امتحان پس داده ووفادارشان خیمه شب بازی ایرابنام"شورای امنیت سازمان ملل"تشکیل داده وازآن به حیث سلاح مشروع سازی دراینگونه موارداستفاده میکنند.

اماچه کسی ازافغانستانی های بالای سن چهل ازیاد برده که این همان گلبدین است که سیدال سخندانرادرصحنه دانشگاه کابل بجرم دفاع اززحمتکشان وافشای جنایات دستگاه سلطنتی به قتل رسانید. این

همان گلبدین است که باتوطئه آی- ایس- آی پاکستان درسال 1355طرح قتل علی احمدخرم وزیرپلان افغانستان راریخت وعملی ساخت. این همان گلبدین است که ازسال 1357 تاسال 1372 ده هاهزارانسان رابدلیل آنکه عضو"حزب اسلامی"نبودند، به قتل رسانید. این همان گلبدین است که آدمکشان حزبش برزن ودختران جوان درروستاهاومسیرشاهراه هاتجاوزکردند. این همان گلبدین است که صد هاتن ازملیتهای مختلف کشوررا"بجرم " شعله ای بودن کشت وجوانان باسوادملیت هزاره راازکمپ های مهاجرین درپشاورربوده، دستهاوپاهایشان رابسته ودرداخل بوجی باچندسیرسنگ انداخته درمنطقه اتک دردریاپرتاب میکرد. چه کسی نمیشناسد که این همان گلبدین است که برای دوسال ونیم بطورلاینقطع شهرکابل وبه ویژه مناطق مسکونی تاجک وهزاره نشین راباراکت امریکائی وچینی به آتش بست وتمام خانه های اهالی بیگناه رابجرم تعلق داشتن به یک ملیت غیرازملیت خودش ویران نمود. بله، این همان گلبدین حکمتیارمعروف است که به راحتی میتوان اورا"نرو"ی افغانستان نامیدودرهرجامعه ایکه ازقیدامپریالیزم رهاباشدیکمیلیون باربه اعدام محکوم میشود. اوبعدازسقوط رژیم پوشالی نجیب الله بیشتراز60 هزارمرد، زن وطفل راتنهادرکابل به قتل رسانید. اوبعدازآنکه سه سال شهروروستای افغانستان رابه آتش بست، به اشاره آی- ایس-آی بانزدیک شدن طالبان به کابل،منطقه راتخلیه کردووظیفه شکنجه مردم شجاع کابل را به طالبان واگذاشت .آری این گلبدین راهمه جهانیان میشناسندودول قدرتمندغربی به ویژه اضلاع متحده امریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، کانادا، استرالیاو...وغیره اوراخوبترازدیگران میشناسند. این جنایات وده هاجنایات دیگراودرآرشیف های اطلاعات این کشورهاباتمام جزئیات شان موجوداند. چندی ازاینهااعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحدهستندوحق وتودارندواینهاتمام امضاکنندگان بیانیه"حقوق بشر"، "کنوانسیون ژنیو"بوده وخودرا به"پروتوکول نیویارک"متعهدمیخوانند.چراآنهابموقع برداشتن نام این یکی ازبزرگترین جنایتکاران تاریخ افغانستان ازلیست سیاهی که خودشان تهیه کرده بودند متفق الرائی تبرئه اشکردند؟ پایان فصل یکم

مائویست های افغانستان