Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÇÞÊÕÇÏی

درکدام کشورهای دنیا قوانین ضد کارگری اواخرقرن 19حاکم است؟

دربسیاری از کشورهای جهان برای استخدام کارگروکارمندقوانینی وجوددارندکه برطبق آن یک کارگریا یک کارمنداستخدام میشود.برخی ازاین قوانین این هااند

-         هرکارگریاکارمندحق داردکه بین 4 تا 6 هفته درسال مرخص باشدوایام مرخصی اش راخودتعیین کند

-         هرکارگریاکارمندبرسرکارش بیمه است

-         استخدام کننده حق ندارد بیشتراز8 ساعت یک کارگریا کارمندرابه کاروادارکند

-         هراستخدام کننده موظف است که درصورت بیماری یک کارگرحقوق اورا بپردازد

-         هرکارفرما موظف است که یک کارگرراقبل ازآنکه ازکاراخراج کند، به او پیش ازپیش اطلاع بدهد

-    هرکارفرماموظف است که بین 6 تا 8% ازمعاش ماهانه یک کارگریامامورراپس اندازنموده ودرموعدمعین به اوبپردازد.

-         و....و...غیره

اینهامسایلی اندکه طبقه کارگردرطول چندصدسال مبارزه شان ازسرمایداری بدست آورده است.هنگامیکه هنوز بلوک سوسیالیستی وجود داشت وزمانیکه انقلاب کبیرفرهنگی کره زمین راتکان میداد سرمایداری ده ها امتیازات دیگررا ناگفته به کارگران میداد. اما بعدازخیانت به طبقه کارگردراتحادشوروی وبعدازمرگ مائوتسه دون سرمایداری شروع کردبه بازگرفتن امتیازاتی که به طبقه کارگرداده بود.رنالدریگان دردهه 80حقوق ایام بیکاری رادرامریکاملغی قرارداد. وبه همین صورت دراروپا شروع شد به به پس گرفتن امتیازات طبقه کارگر.

امادرجهان تاهنوزسه کشوروجودداردکه درآنهاقوانین قرن 19 ام حکم فرمااست. برطبق تحقیقات انستیتوت علوم انسانی سویس دراین سه کشورضدانسانی ترین قوانین استخدام حاکم میباشد. یکی ازآنها ایسنت که که استخدام کننده به کارگرمیگوید"You are fired توبرطرف هستی

تحقیقات انیستیتوت علوم بشری سویس اینکشورها را بارنگ سرخ نشانی کرده است.اولین کشور، پاپوانیوگینی میباشد.این کشوریکی ازجزایرعقبمانده ای است دراقیانوس اطلس شرقی ودرآن نیروی کارهیچ امتیازحقوقی ندارد. کارفرماهرزمانی که خواسته باشد کارگررا ازکاراخراج میکند وکارگرفقط برای زمانی که کارمیکندپول دریافت میکند نه زمانی که مریض است یا به مرخصی می رود.

مملکت دوم"سورینام" نام داردکه درامریکای جنوبی میباشد. این کشورتاسالهای 70یکی ازمستعمرات هالندبودواهالی آنرانسل های بعدی برده هائی تشکیل میدهند که به واسطه دزدان دریائی وبرده فروشان هالندی درقرن 17 ام و18 ام ازممالک شان به این سرزمین انتقال داده وحدودیک میلیون نفوس دارد. دراینکشورنیزوقتی کارگرکارنمیکندمستحق مزدحساب نمیشود.

برای اینکه بدانیدکشورسوم کدام است برروی این پیوندکلیک کنید- کشورسوم کجاست؟

ح. عاشور ازویرجینیا- اضلاع متحده امریکا