Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹
Úáãی
مشاهده امینواسید گلایسین و اتم فسفردردنباله دار پی 67

علم درخدمت انقلاب

مشاهده امینواسید گلایسین و اتم فسفردردنباله دار پی 67

محققان درین اواخر علایمی ازامینواسید گلایسین و همینطور اتم های فسفر را دردنباله دار پی 67 مشاهده کرده اند. اگرچه دانشمندان امینواسیدهای متعددی را درشهاب سنگ های که سالم ازجوزمین عبورکرده بودند، مشاهده نموده بودند ولی امینواسید گلایسین یکی از حلقه های گم شده ای بود که دانشمندان درپی منشای پیدایش آن بود. این امینواسید قبلا نیز درفضا توسط دانشمندان مشاهده گردیده بود، که بدلیل مطالعه نمونه ها درزمین مظنون به آلوده بودن بوده و مورد قبول محققان قرارنگرفت. اینباراین مطالعات درفضا و بدوراز آلودگی های حیات درروی زمین انجام شده و ازین منظر میتواند کشفی مهم و انقلابی درشناخت پروسه پیدایش حیات تلقی گردد.

امینو اسید

امینواسیدها مالیکولهای مغلق ازمواد عضوی بوده ک درترکیب خویش کاربن، نایتروجن و فسفروسلفر به علاوه سایرعناصرکیمیاوی دارند. کاربن و نایتروجن و فسفرو سلفرعناصری اند که موجودیت آن دریک مالیکول نشانه عضوی بودن آن مالیکول بوده وازمالیکول های کیمیاوی غیرعضوی مجزا میگردد. نایتروجن و فسفر و سلفرمیتوانند درمالیکول های غیرعضوی باهم و یا مجزا ازهم موجود باشند، اما همراهی یکی ازین عناصربا عنصر کاربن نشانه ارتباط مالیکولی با حیات و یا محصول حیات باشد.

بیشتراز500 نوع امینواسید توسط دانشمندان شناسایی گردیده اند که درپروتین ها موجود میباشد. ولی 22 نوع این امینواسیدها پروتیئین ساز یا (proteinogenic) میباشد. 20 نوع این امینواسیدها توسط دی اِن آ کدگذاری شده واین کدها به کمک آراِن آ ها برای ترجمه انتقال پیدا نموده که درفابریکه پروتئین سازی سلول که بنام اندوپلازمیک ریتوکولوم ( Endoplasmic Reticulum) یادمیشود، تولید میگردد. این 20 گونه امینواسید بنام امینواسیدهای استاندارد نیز یادمیگردد. دو نوع دیگراین امینواسید ها غیراستاندارد بوده و مانند صدها امینواسید دیگر توسط دی اِن آ کدگذاری نمیگردند. قابل یادآوری است که آن قسمت از رشته دراز دی اِن آ که مسئول کد گذاری برای تشکیل یک پروتئین میباشد بنام ژن یا (gen ) یاد شده که بدلیل خاص بودن درهرنوع یا درهریک ازموجودات زنده متمایزبوده و عامل وراثت میباشد. آن رشته از علوم که به مطالعه ژن ها متمرکزبوده بنام علم وراثت یا ژنتیک (genetics) یاد میگردد.

باید قبلا یاد آورمیشدیم که این امینواسیدها تشکیل دهنده مالیلکول های پروتین ها میباشند. یا بهتراست بگوییم که پروتین ها از دها و هزاران مالیکول امینواسید های به هم پیوسته تشکیل گردیده اند.

این یافته ها ازاین جهت خیلی مهم میباشد که سوالات دیگری را درحل حلقات گم شده از پروسه تشکیل حیات و یا چگونگی تشکیل حیات جواب میدهد. شناخت تکامل موجودات زنده وابسته به تکامل و رشد کمی و کیفی مالیکول های متفاوت و همینطور عناصر از ساده و تک پروتونی به عناصر مغلق و چندین پروتونی میباشد.

دی اِن آ که حاوی دستورات ژنتیکی برای رشد سلول، تنظیم فعالیت های سلولی و ازدیاد و تقسیم سلولی میباشد، از چهار نوع مالیکول نوکلییک اسید قند دارکه بصورت رشته ای زینه مانند یا فنری شکل میباشد، تشکیل گردیده است. این چهار مالیکول بصورت تکراری یا یکی درمیان صدهاهزارتایی یک رشته دی اِن اِ را میسازند. این چهارمالیکول مهم عبارتند از ادنین (Adenine)، تایمین (Thymine) گوانین (Guanine) و سایتوسین (Cytocine). دانشمندان تا کنون فکر میکردند که سایتوسین و تایمین دریک شرایطی خیلی سرد و نزدیک به صفر تشکیل شده است درحالیکه ادنین و گوانین درمحیط گرمتر مانند شرایطی سوپ مانند قبل ازتشکیل حیات تشکیل گردیده اند. پس سایتوسین و تایمین باید از فضا توسط شهاب سنگ ها وارد سوپ مانند یا گِل آب شده باشند. وجود مواد عضوی و مالیکول های مغلق مانند امینواسیدها در ستاره دنباله دارپی 67 موئید این نظریه بوده و پیشرفتی مهمی درتایید فرضیه موجود محسوب میگردد. پیشرفت های عظیم علمی هرچه بهتر شرایط و شیوه تکامل مالیکولی و بوجود آمدن حیات از ماده را تشریح توصیف مینماید.