Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
񊂊
بی عدالتی ضرب در 10

بی عدالتی ضرب در 10

 

یک مرد 58 ساله ازعربستان سعودی که دختر8 ساله ای راازپدرش درازای 8000دالرامریکائی خریده بود، پس از حکم یکی ازمحاکم عالی قضائی عربستان سعودی برنده اعلام شد. رادیوفرداازقول گزارشگران فرانسوی میگوید که "دادگاه عالی عربستان سعودی به این دلیل درخواست طلاق طفل راردکرد که مادرش آنرا به راه انداخته بود". دادگاه

میگوید که پدرطفل به این ازدواج راضی است ومادرش چنین حقی را ندارد. درفیصله دادگاه آمده است که طفلک بعداز آنکه به سن بلاغت قانونی رسید خود باید ازشوهرش طلاق بگیرد، نه قبل ازآن.دادگاه نمیگویدکه آیاشوهر58 ساله طفل حق داردکه قبل ازرسیدن طفل به سن بلاغت بااوهمبسترشودیانه؟ زیرابراساس قوانین اسلامی سن برای به بستر رفتن با اطفال، سن موردگفتگونیست وفقط زمانی که طفل براثرهمخوابی فضه نشود( شرمگاه پیش روی وپشت سربا هم یکی نشوند- توضییح المسایل خمینی) مردمیتواند بااوهمبسترشود.

 

دادگاه همچنین نگفته که منظورازسن بلاغت قانونی کدام است، سن بلاغت قانونی اسلامی یا سن بلاغت قانون مدنی. اگراین دوسن ازهمدیگرمتفاوت باشند، شوهرمیتواندبرای مدت زمان مختلف طفل رادراختیارخودداشته باشد.

 

خویشاوندان دخترک میگویندکه پدردخترازدامادش تعهدشفاهی گرفته است که تادختر18 ساله نشودبااوبه بسترنرود. مشکل این تعهداینست که: آدم 58 ساله ایکه وجدانش اجازه بدهدکه دختر 8 ساله را بخرد وبا او ازدواج کند(بانواده اش ) وجدانش اجازه خواهددادکه به زیرتعهدش زده وبراوتجاوزهم بکند.

 

آنچه دراین میان جالب توجه است،اینست که هیچ یکی ازاین هزارها فیمنیست امریکائی واروپائی، مدافعین حقوق زن وحامیان حمایه اطفال دراین میان برشیخ های عرب که زمام حکومت رادردست دارند، اعتراض نکرده اند.