Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
񊂊
فریاد شو ای زن

فریاد شو ای زن بمناسبت 8 مارچ روز جھانی زن

women

تو بنشان در باورت نہ

تو بگو نہ

نہ ،نہ، نمی خواھم،دیگر نمی خواھم

تو بگو نہ

ولی ھرگز نگو نمی توانم

زیرا من نیک می داںم کہ تو میتوانی

تو توانایی ای زن

تو نیمۂ زمین، نیمہ ای آسمانی

تو پر توانی

با خون تو، آری با خون تو

و با خون فرزندانت

این ماشین عظیم سرمایہ می چرخد

دنیا بہ کام این پست ،این دنی ،این فرو مایہ می چرخد

دیگر بس است

عزیز من ،مادر من ،خواھری من

دیگر بس است ،دختری من

دیگر بس است

سالھا در کورہ راھی زندگی زجر کشیدی

خاموش گریستی

اکنون دیگر فریاد شو

کہ نمی خواھم ،دیگر نمی خواھم

بگسل این حل‍قہ ھای زنجیر را

بدور افگن،مذھب پر تذویر را

بگشا تو قفل زولانہ

بگو نہ نہ نہ

شھادت بدہ بہ درخشش خورشید

نگذار در تۂ سیاھچال بپوسی

مشو خاموش در پردۂ ازشرم وحجاب

مشو مدھوش کہ است سرمایہ یک سراب

تو فریاد شو دیگر بارہ فریاد شو

مشتی بدھن استبداد شو

بگو نہ نہ نمی خواھم،دیگر نمی خواھم

تا بہ کی آہ، تا بہ کی؟

در غرب زیر پای دژخیم سرمایہ می پوسی

گاہ عرضۂ بازاری ھمچو جنسی

در شرق در زیر حجاب سیاہ امپریالیزم

در پنجہ ھای خون آشام ارتجاع

این نوکران سیا

تحقیر می شوی،توھین می شوی

آری ،آری، آری

در شمال و جنوب،شرق وغرب، حقت می خورند

ترا ھمچو جنسی می فروشند

زیر سیاہ سنگ مذھب مدفونت می کنند

گاہ گوشت برد جاھلی و گاہ بنی

گاہ در گرداب اوھام وخرافات مجنونت می کنند

گاہ زندہ می سوزانند ترا

ای زن بر خیز بر پا

ای زن بر خیز بر پا

بدور ریز این چادر ظلمت را

مشت شو،فریاد شو

بر ھم زن کاخ بیداد شو

بکوب بدھان دژخیم

بگو نہ نہ نہ

نمی خواھم ،دیگر نمی خواھم

ھمچو جنسی عرضۂ بازار شوم

یا بھر سود تو طالب خریدار شوم

نمی خواھم دگرحیلہ ای تقدیر را

میگسلم این، حلقہ ھای زنجیر را

دیگر نمی خواھم بار بار کوبیدن

خاموش شدن در گوشہ ھا خزیدن

بگو بگو ای زن بگو

نمی خواھم، دیگر نمی خواھم

دیگر نمی خواھم۔

 

(سوما کاویانی)