Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
񊂊
سرماي زمستان جان صدها تن را گرفت

 

 

 

 

سرماي زمستان جان صدها تن را گرفت !

 

 

30 دلو 1390

 

اشغالگران امپرياليست به رهبري امپرياليزم امريكا يازده سال پيش به افغانستان هجوم آورده و آنرا به اشغال كامل خويش درآورده اند ورژيم دست نشانده خويش را به چوكي قدرت نشاندند. امپرياليستهاي اشغالگر با شعارهاي كاذبانه "مبارزه عليه تروريزم" ، " آزادي زنان ازقيد اسارت" و " ايجاد امنيت" براي مردم به اين سرزمين لشكركشي نمودند. مدت يازده ساليكه ازعمررژيم پوشالي واربابان امپرياليست آن مي گذرد. هيچ يك ازشعارهاي كاذبانه درعمل پياده نگرديده ونمي توانست پياده گردد، زيرا بزرگترين تروريست درسطح جهان امپرياليستها است. تمامي تروريست ها تربيه شدگان خود آنها است هرگاه ترور بر مبناي منافع شان باشد اشكالي ندارد، مثال بارزآن ترورها درزمان جنگ مقاومت عليه اشغالگري روسها به افغانستان ميباشد وحتي ميتوان ازترور روزعاشورا درسال جاري ياد نمود. اگراين ترورها خلاف منافع شان صورت گيرد سروصدا راه مي اندازند ولست " سياه " ترتيب ميدهند وافراد را شامل آن ميسازند. اين بدان معني است كه همه كارها مربوط به امپرياليستها است وديگركسي حق ندارد درآن دخالت كند. چنانچه توليد سلاح هسته اي نمونه ديگر آن است. فقط اسرائيل به امريكا وبقيه امپرياليستها حق توليد سلاح هسته اي را دارند نه ديگران!

 

درباره آزادي زنان هيچ جاي بحث وجود ندارد، زيرا تمام جهان و بخصوص مردم افغانستان بخوبي درك نموده كه وضعيت زنان درزيرچتر اشغالگران روز به روز بدتر شده ميرود وهزاران حادثه مانند حادثه خشونت عليه سحرگل صورت گرفته وميگيرد وهزاران زن ازطرف شوهر، پدر ويا برادر بقتل رسيده است. اين مساله را خود رژيم پوشالي هم نميتواند انكارنمايد. چنانچه كمسيون " مستقل" حقوق بشرخود رژيم پوشالي گزارش ميدهد كه درسه ماه گذشته پنجاه ويك فيصد خشونت عليه زنان افزايش يافته است. اين موضوع بيانگرآنست كه امپرياليستها هيچگاهي نمي خواهند و نميتوانند كه زنان را ازقيد اسارت برهانند، زيرا آنها حامي جنايتكاران وزن ستيزاني اند كه آنها را به قدرت رسانده اند وتا زمانيكه جامعه برچنين مبناي استوار باشد آزادي زنان غيرممكن است.

 

حال به بينيم كه اشغالگران امپرياليست ورژيم پوشالي چقدربفكر ايجاد امنيت وزمينه اشتغال براي مردم اين كشورند. اشغالگران امپرياليست نه بخاطر " ايجاد امنيت" براي مردم افغانستان به اين كشورتشريف آورده اند، بلكه بخاطر"ايجاد امنيت" وحفظ منافع امريكا اين كشوررا اشغال نموده اند. اين مطلب بارها ازطرف بوش و اوباما ازطريق رسانه ها بيان گرديده است.

 

بي جا شده گان درافغانستان نمونه خوبي ازاشغالگري وتوحش امپرياليستها است. آنها نه ازترس طالبان خانه وكاشانه خويش را رها ساخته و درديگرولايات آوارده گرديده اند، بلكه به اثربمباران وحشيانه نيروهاي اشغالگر بود و نبود خويش را رها ساخته و آوارگي را برمرگ ترجيع دادند. اشغالگران امپرياليست روز به روز به شدت و حدت بمباران وحشيانه خويش مي افزايند چنانچه به اثربمباران وحشيانه اشغالگران در19 دلو سال جاري (1390) دركاپيسا 9 طفل ودركنر8 نفر جان هاي شانرا ازدست داده اند.

 

هيئات بررسي رژيم پوشالي كه منطقه را ازنزديك ديدند نيزاين عمل را تائيد نموده اند، اما پارلمان پوشالي سروصدا راه انداخته جاي اينكه خواهان خروج قواي اشغالگر ازافغانستان شوند ازكرزي اين شاه شجاع سوم ميخواهند كه جلوبمباران نيروهاي خارجي را بگيرد، زهي بي شرمي.

 

طبق آمار رژيم پوشالي سي وپنج هزارنفر ازبيجاشدگان دركابل زيرخيمه زندگي مي كنند، هزاران نفرديگر درشب هاي سرد زمستاني كنارجاده ، زيرپل ومساجد زندگي را مي گذارنند. طبق گزارشات رسانه هاي خبري 22 تن ازبيجاشدگان زيرخيمه درچهارراهي خمبر و بگرامي نظربه سردي هوا جان خود را ازدست داده اند، اما وزارت مهاجرين با بي شرمي تمام اين گزارشات را بي اساس خواند، درحاليكه وزارت صحت عامه آنرا تائيد نمود وگزارشگران با افراديكه عزيزان خود را ازدست داده بودند مصاحبه نموده و از طريق تلويزيونها بنمايش گذاشتند. به همين ترتيب 70 تن ديگر درولايت بلخ درشهرمزار نسبت به سردي هوا جان باختند و نه نفرديگر ازيك خانواده كه سقف خانه شان را فروريخته زير آوار گرديدند، رئيس فاميل با يك پسرش كشته و بقيه زخمي و درشفاخانه بستري اند. اين فاميل نيزازبيجاشدگان كندوز بوده اند كه دراين منطقه جابجا شده اند. طبق گزارش مردم منطقه 290 فاميل ديگرنيزدراين حالت رقت باربسرمي برند كه ممكن هرآن و لحظه سقف خانه روي شان بريزد.

 

رئيس مبارزه با حوادث طبيعي ولايت بلخ به قربانيان خانواده ايكه زيرآوار شدند مبلغ سي هزارافغاني بعنون كمك "عطا " نمود وگفت كه اين خانه ها به شكل استندرد ساخته نشده و از 290 خانواده ديگر خواست تا هرچه زودتر ازاين خانه ها بيرون شوند. بايد به اين فهم و درايت رئيس صاحب آفرين گفت !

 

آقاي رئيس نميداند كه آنها هرگز نمي توانند خانه هاي شانرا رها كنند، هرگاه ازخانه ها خارج شوند بايد كه شب ها را دركنار سرك و يا مساجد سپري كنند كه اين وضعيت بدتر ازحالت زندگي زير خانه هاي بدون " استندرد" ميباشد، آقاي رئيس اينرا نيز نميداند تا زمانيكه كشور مستعمره باشد و رژيم پوشالي در خدمت اشغالگران قرار داشته باشد در پهلوي هر كاخ هزاران كلبه حقير بدون "استندرد" وجود دارد، اين كلبه هاي حقيرانه تعويض نخواهد شد مگر با خروج قواي اشغالگر و سرنگوني رژيم پوشالي و ايجاد جامعه ايكه درآن اثري از ستم و ظلم باقي نماند.

 

آمارفوق درمورد تلف شدن بيجاشدگان فقط مربوط به ولايات كابل وبلخ ميباشد. درحاليكه ولايات عقب افتاده ، وسردتري ازولايت كابل وبلخ مانند باميان ، يكاولنگ، غزني ، بادغيس، غور، بدخشان... وجود دارد كه هيچ گزارشي دراين مورد وجود ندارد. دقيقا ميتوان گفت كه تلفات سردي درولايات فوق جان صدها تن را گرفته است وتلفات سردي هوا دركابل وبلخ نيزازاين آمارزيادتر خواهد بود. امپرياليستهاي اشغالگرورژيم پوشالي درحاليكه به خوبي ازاوضاع جوي افغانستان ازچندين روزقبل با خبربودند وميدانستند كه سردي امسال مانند چند سال قبل جان صدها تن را خواهد گرفت وميتوانستند كه قبل ازسرد شدن هوا ازاين حادثه جلوگيري نمايند ، اما دست روي دست گذاشته ونظاره گر جان دادن اطفال ، زنان وپيرمردان بودند.

 

امپرياليستهاي اشغالگر ورژيم پوشالي نمي خواهند كه توده ها از اين وضعيت فلاكتبار نجات يابند، زيرا رهائي توده ها ازاين وضعيت فلاكتبار با مرگ شان همراه است. بدين لحاظ توقع داشتن رهائي توده ها و با حد اقل نجات شان ازوضعيت فلاكتبار ازامپرياليستها ورژيم پوشالي خود فريبي بيش نبوده ونيست. قانون اساسي تكامل اجتماعي اين درس را بما داده ، هرجا كه ستم است ، مقاومت سربلند مي كند. كسانيكه درك نموده اند نظام امروزي كه درافغانستان قدرت را دردست دارد، يك نظام پوشالي ودست نشانده است و كشورتحت اشغال امپرياليستها است و اين نظام يك نظام مبعانه وستمگرانه است، براي جهاني بهتربه مبارزه برمي خيزند، آنها دقيقا ميدانند ويا احساس مي كنند كه كليد جامعه نوين جامعه ايكه درآن نشاني ازهيچگونه ستم نباشد درمقاومت توده ها نهفته است. آنها به خوبي درك مي كنند كه اگرمقاومت توده ها تحت رهبري پيش آهنگش قرار نگيرد به شكست مواجه مي شود. براي اينكه اشغالگران ازكشور بيرون رانده شوند ورژيم پوشالي سرنگون شود بايد كه مقاومت توده ها را نيروهاي انقلابي درمسيردرست و انقلابي آن سوق داده و آنرا رهبري نمايند درآن صورت است كه مقاومت توده ها نتيجه مثبتي به بار آورده جامعه نوين (جامعه دموكراتيك نوين) ايجاد شده و توده ها برسرنوشت خويش حاكم مي گردند وبساط ظلم وستم را ازميان برميدارند، درآن شرايط ديگر اطفال ، زنان ومردان درسرماي زمستان ويا ديگر حوادث طبيعي جان خويش را ازدست نخواهد داد، زيرا مبارزه جدي وپيگير عليه حوادث طبيعي صورت ميگيرد. درآن زمان دولت مافوق توده ها نبوده ، بلكه جزء متشكله توده ها است وازاين حوادث جدا جلوگيري مي كند.

 

" جنبش انقلابی جوانان افغانستان "