Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
񊂊

 

 

هشتم مارچ ، روز نبرد زنان گرامی باد!

 

بار دیگر هشتم مارچ ، روز جهانی زن فرا رسید. درین روز میلیون ها زن در سراسر جهان به جاده ها می ریزند و ازین روز خجسته تاریخی تجلیل به عمل می آورند و جمعی از مردان نیز به رسم همبستگی با همسران، مادران و خواهران شان آنان را همراهی می نمایند. اکنون که صد و یک سال از نخستین روز برگذاری هشتم مارچ میگذرد، نه تنها ازاهمیت آن کاسته نشده، بلکه بطور روزافزونی مورد توجه همگان قرار گرفته و فراگیرتر نیز شده است. ولی متاسفانه در افغانستان کنونی بعد از حمله نظامی تجاوزكاران امپرياليست به افغانستان و به كرسی نشاندن حامد كرزی بر مسند قدرت پوشالی، امپرياليستها هياهو براه انداختند كه يكی از اهداف شان در افغانستان " آزادي" زنان است . رژيم دست نشانده و نیروهای تسلیم طلب نيز حامی اين تجاوز گرديده و درهمه جا سر وصدا راه انداختند كه امپرياليستها به خاطر " دموكراسي" و" آزادی" زنان به اين سرزمين تشريف آورده اند! ولی درباره آزادي زنان هيچ جاي بحث وجود ندارد، زيرا تمام جهان و بخصوص مردم افغانستان بخوبي درك نموده اند كه وضعيت زنان درزيرچتر اشغالگران روز به روز بدتر شده ميرود وهزاران حادثه مانند خشونت عليه "سحرگل" صورت گرفته وميگيرد وهزاران زن ازطرف شوهر، پدر و يا برادر بقتل رسیده و میرسند، ازدواج های اجباری، خشونت های خانوادگی ، لت و کوب ، طلاق ، خودسوزی، فسخ نامزدی ، اختطاف ، قتل ، تجاوز جنسی، بریدن گوش و بینی ، تجاوز وحشیانه جمعی ، فروش زنان و کودکان در داخل و خارج کشور، اشاعه و گسترش اعتیاد و امراض ساری،سنگباران و تیرباران ، شکنجه و زندانی نمودن زنان در زندانهای علنی و خصوصی و ده ها مورد دیگر که در راس آنها مستعمره بودن افغانستان قرار دارد ، دروغ های نفرت انگیز و تهوع آور امپریالیستها را به خوبی میتواند به تصویر بکشد.

عليرغم دروغ های نفرت انگيز و تهوع آور امپرياليستها ، رژيم ارتجاعی دست نشانده و تسليم طلبان خائن كه میگويند امپرياليستها برای "رهائی" زنان به افغانستان حمله نظامی نموده اند ، حقيقت روشن اين است كه نه امپرياليستها و نه رژيم ارتجاعی دست نشانده اساسا از بار سنگينی كه جامعه مردسالار و زن ستيز برگردن زنان نهاده نكاسته ، بلكه در موارد معينی به شدت و حدت چنین خشونتها عليه زنان افزوده است.

زنان ستمدیده این دیار که با مشکلات فراوانی روبرو هستند دیگر باید بدانند که ستم بر زن با ستم طبقاتی و ستم امپرياليستی درافغانستان گره خورده است .ستم برزن جزء مهمی از ساختار اقتصادی اجتماعی  استثمار گرانه  مسلط بر افغانستان است . شركت فعال زنان درمبارزه عليه امپرياليستهای تجاوزگرو رژيم دست نشانده در جهت بيرون راندن اين نيروها و سرنگونی رژيم دست نشانده يك ضرورت مهم اجتماعی محسوب میگردد ، زيرا بدون شركت فعال نصف نفوس جامعه امكان پيش روی چنين مبارزه ای متصور نيست . مقدم برآن مسئله اساسی اين است كه فعاليتهای انقلابی زنان ، ستم مرد سالارانه را كه بخشی از نظام استثمار گرانه و ستمگرانه حاكم بر افغانستان است مورد ضربت قرار می دهد و خشم زنان را به مثابه عامل قدرت مندی در راه انقلاب رها می سازد.

زنان مبارز و انقلابی برای رهايی از قيد ستم و گسستن زنجيرهايی كه در جامعه و خانواده دست وپای آنان را بسته ومانع شركت شان در عرصه های اقتصادی سياسی و فرهنگی ميشود بايد جدا مبارزه نمايند واز مبارزات خلقها و زنان انقلابی جهان بياموزند و آنرا درجامعه خود بنا به تحلیل مشخصی که وضعیت فعلی به ما میدهد، به كار برند . بايد كه سائر زنان ستم ديده را به شورش دعوت كنند وازاين طريق برای متشكل شدن و دوشادوش مردان برای مبارزه كردن بپا خيزند تا زمينه برپايی يك جنبش انقلابی گسترده و نقشه مند عليه ستم برزنان را فراهم آورند، زیرا بدون شركت فعال زنان هيچ انقلابی به پيروزی نميرسد.

به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خائینین ملی !

زنده باد هشتم مارچ روز جهانی زن

" جنبش انقلابی جوانان افغانستان "

8 مارچ 2012 ( 18 حوت 1390)