Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
񊂊

 

بزرگترین رهزن تاریخ کیست؟

 

تحقیقات سخی آتش

 

Bovenkant formulier

 

Britain has invaded all but 22 countries in the world in its long and colourful history, new research has found

21 of the 22 countries that have not been invaded by Britain

 

به نقشه جهان دربالا نگاه کنید وقبل از آنکه توضیحات پائین را بخوانید ازخود سوال کند:

-         چرا تمام جهان به استثنای چندکشور همگی یکقسم رنگ شده اند؟

حالاکوشش کنیدپاسخ به سوال خودرابامعلومات عمومی تان ازتاریخ پیداکنید.اگرنشدتوضیحات زیرین رابخوانید.امروزوقتی ازرهزنی،چپاول وغارتگری سرمایداری درتاریخ حرف بزنیم نسل جوان بدلیل معلومات ضعیف شان ازتاریخ،عقبماندگی وسرگردانی ذهنی شان فی الفورمیگویدکه"هی بابا، شماکمونیست هاسرمایداری وبه ویژه سرمایداری امپریالیستی رابه چیزهائی خیلی بدمتهم میکنید."من چندی قبل باچندتن ازمحصلین دانشگاه کاتب صحبت میکردم. اتفاقاحرف های مابرسرخشکسالی و تخریب محیط زیست درافغانستان آمد.این محصلین بااینکه ازافغانستان مرکزی بودند(جائیکه بعد ازدامنه های جنوبی منگولیابدترین منطقه آسیب دیده روی زمین بحساب میرودونتنهاسطح اکوافیردرآن ده هامترمترپائینتررفته، بلکه تعادل ایکولوژیک جامعه طبیعت بطورمرمت ناپذیری برهم خورده است) باحرارت ازسیاست های بازارآزادامپریالیستی دفاع میکردند. این مسئله برای من چنان غیرقابل باور بودکه تصورمیکردم با حضرت مسیح وحواریون صحبت میکنم. زیرافقط تجسم روح مسیح دروجودافرادمیتواندانسانهاراآنقدربخشاینده وباگذشت بسازدکه نه یک سیلی بلکه بعدازهزاران سیلی بازهم جانب دیگرروی شان رابرمیگرداندتاسیلی دیگری رانیزدریافت کند. به هرحال،دفاع ازامپریالیزم وسیاست بازارآزاداودفاع ازغارت جهان است وفقط دوکس ازآن دفاع میکند که اولی امپریالیزم وتمام آنهائی اند که دهن جوال غارت را باز میگیرند ودوم افرادی که بگفته ایرانی ها"اصلانمیدانندچه به چه هست". اگراین جوانان متوجه شوند،می بینندکه امپریالیزم وسیاست بازارآزادآن جهان رانابود میکنند. تا این نابودی به جاهای دیگر احساس میشود افغانستان مرکزی به صحرای غیر قابل ریست مبدل میگردد. این مسئله خیلی بزرگتر ازدعوای هزاره وپشتون وجنجال سیاف ومحقق میباشد. امپریالیزم دشمن طبیعت ودشمن زندگی وحیات برروی زمین است چطورکسی که اندکی ازماهیئت دشمنی اوبا طبیعت بداند ازاودفاع میکند؟

اکنون دراینجا شمانقشه ایرا می بینید که دیروزتیلیگراف به نشر سپرده بود. این نقشه ازروی کتابی . نقل شده که All the Countries We've Ever Invaded: And the Few We Never Got Round To(کشورهائیکه برآنها تجاوز کردیم وچندتائی که هرگز به آنها نرسیدیم) نام دارد. نویسنده این کتاب یک نفر انگلیسی است بناملیکاک.  

کشورهائیکه آنها به آنها نرسیده اند عبارتند از:

Andorra

اندورا

Belarus

ر.سیه سفید یا بلاروس

Bolivia

بولیوی

Burundi

بروندی

Central African Republic

جمهوری افریقای مرکزی

Chad

چاد

Congo, Republic of

کنگو

Guatemala

گواتیمالا

Ivory Coast

ساحل عاج

Kyrgyzstan

قرغیزستان

Liechtenstein

لیشتین شتاین

Luxembourg

لوکزامبورگ

Mali

مالی

Marshall Islands

جزایرمارشال

Monaco

موناکو

Mongolia

منگولیا

Paraguay

پاراگوئه

 

 

شما خود قضاوت کنید، آیا آنهائیکه سر را بر درگاه امپریالیزم وبخصوص امپریالیزم انگلیس گذاشته و به لای لای افیونی آن غم غم وقرقر میکنند ووقتی

شوندچندنفرین نثارآتیلا،اگوستس، چنگیز، ناپلئون ودیگرجهانگشایان میکننداندکی باحقایق تاریخ آشنائی دارند؟

آقای لیکاک نویسنده کتاب میگویدکه این افتخارات تاریخی ماست ولی سیاف، محقق،خلیلی،محسنی کرزی، فهیم، دوستم وخائنین ملی دیگرمیگویند شما که بار ها پیشانی ای این بزرگترین متجاوزتاریخ بشررا بخاک مالیده اید ازیاد ببرید. من دراینجا عمدا عکس داکتر برایدن وجنگ میوندراهم نشر میکنم تا به اینها بگویم که آری بابا جان، ازیاد نبرید که خلق ما چگونه پیشانی تان را بارها به زمین مالید واین هم تابلوی از تاریخ که نقاشان خودتان کشیده اند.

 

 

briden.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر برایدن آخرین بازمانده قشون متجاوز انگلیس در بیرون شهر پشاور.

 

 

miwand.JPG

 

که په میوند کی شهید نشوی

خایزو لالیه بی ننگی ته دی ساتنه