Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÎÈÑی
پراچندا : حکومت خودرامتعهدبه اجرای توافقات قبلی میداند

پراچندا : حکومت خودرامتعهدبه اجرای توافقات قبلی میداند.

 

بوش پاکمال دال(پراجندا)امروزدرجلسه مجلس موسسان گفت که حکومت خودراملزم به اجرای تمام تعهداتی میداندکه قبلا مورد موافقت قرارگرفته اند.

نیپال نیوزبتاریخ 11 نوامبر2008 گزارش دادکه که"آقای بوش پاکمال دال(پراچندا)درپاسخ به یاداشت 9 ماده ای که حزب کنگره به اوسپرده است،این سخنان راایرادکرد."نیپال نیوزاضافه میکند: پراچندا گفت که: "قسمت زیادمسایلی راکه حزب کنگره مطرح نموده، توافقاتی اندکه احزاب درچندماه قبل آنراامضاکرده بودند. دراین توافقات چند نکته خیلی مهم وجوددارندکه عبارتنداز، برگرداندن تمام دارای واملاک افرادی که درجریان جنگ داخلی ازآنهاگرفته شده اند،انحلال سازمان شبه نظامی اتحادیه جوانان کمونیست(Young Communist League (YCL) وسرانجام ممنوع اعلام کردن امنیت دوگانه رهبران حزب آقای پراچندا.

 

نیپال نیوزاضافه میکند: پراچندااعلام کردکه"پروسه برگرداندن دارائی غضب شده افراددرجریان جنگ داخلی،تحت نظریک هیت انتخابی پارلمانی انجام خواهدیافت". بنابه گزارشها،حزب کانگرس روزیکشنبه یک یادداشت کوجک به پراچنداسپرده بود. دراین یادداشت بطورخیلی مختصرگفته شده بودکه"حکومت بایدبلا وقفه به برگرداندن املاک ودارائی مردم اقدام کند". نیپال نیوزمیگویدکه آقای پراچندابدون کوچکترین اتلاف وقت دراینموردعکس العمل نشان داده است.

 

نیپال نیوزمی افزایدکه پراچندااضافه کردکه اوباجدیت درتعقیب ودستگیری یکی ازقوماندانان اعلی ارتش خلق است که گفته میشودیکنفرتاجربنام رامهاری شرشته را به قتل رسانیده."مادوسیه قتل رامهاری را با جدیت تعقیب کرده وجنایت کارراتعقیب میکنیم" بگفته نیپال نیوز، پراچندادرادامه این سخنان گفته که"دراین کشورعفو و بخشش رواج داشته ولی ماآنراتغیرمیدهیم"