Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹

ÇØáÇÚیå åÇ

 •  

  اطلاعیه

  مادست اندرکاران وب سایت ملی- دموکراتیک 3 عقرب اعلام میداریم که به لحاظ اوضاع جدیدی که ما دچارآن هستیم امکان ادامه دادن فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی ما بصورت گذشته دیگرممکن و میسر نیست. شرایط جدیدوبخصوص شرایط بحران اقتصادی موجب گردیده تارفقای ما به هرگوشه وکناردنیا پراگنده شوند. این امرامکان ادامه کاری تبلیغاتی را بصورت گذشته ازما میگیردوما مجبوریم وب سایت ملی دموکراتیک 3عقرب رابعدازاول ماه اپریل 2014ببندیم.

  رفقای ماکمافی السابق به مبارزات شان درصفوف مائویست های افغانستان ادامه خواهند داد وبستن وب سایت 3 عقرب عقب نشینی ای است که مابالاجباربایدانجام بدهیم. این عقب نشینی به هیچ صورتی به معنی دست کشیدن ماازمبارزه انقلابی نیست وما دروجودائتلاف انقلابی مارکسیستی- لنینیستی- مائویستی افغانستان همچنان فعال باقی خواهیم ماند. نوشته ها ، اعلامیه ها واطلاعیه های ما ازطریق وب سایت های"شورش"،"پیام آزادی" و"وب سایت سازمان کارگران افغانستنان م.ل.م" نشر خواهند شد.

  خوانندگان گرامی ایکه خواهان کاپی اسنادکمیته تحقیق تسلیم طلبی "ساما" وسایرنوشته های این وب سایت هستندتا اول ماه اپریل وقت دارندتا اینکارراانجام بدهند. بعدازاول اپریل این سنادبطور کامل ازوب سایت برداشته میشوند ووب سایت نیز درماه اپریل 2014 کاملامسدود خواهد شد.

  زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم

  پیروزباد جنگ رهائی بخش طبقه ما درهند

  به پیش بسوی تاسیس حزب کمونیست افغانستان

  24 اپریل 2014-03-25

  دست اندرکاران وب سایت ملی- دموکراتیک 3 عقرب

   

   

   

ãѐ ÑÝیÞ ÔÑæ˜æÑی ÑÇÌ ˜ãÇÑ(ÑÝیÞ ÂÒÇÏ) Óäیä ÊÑ ÇÒ ˜æå åیãÇáیÇ ÇÓÊ
ÞÊá ÑÝیÞ ÂÒÇÏæÑÝیÞ åی㠁äÏی¡ ÎÕáÊ ÌäÇیʘÇÑÇäå ÈÒѐÊÑیä"Ïãæ˜ÑÇÓی ÏäیÇ"ÑÇÈå äãÇیÔ ãیÐÇÑÏæäÔÇä ãیÏåϘå ÈÒј ÊÑیä Ïãæ˜ÑÇÓی ÈæÑŽæÇÆی ÏäیÇ¡ÏÑÞØÇÑÈÒѐÊÑیä ÏÑæېæیÇä¡ÌÚá˜ÇÑÇä æÝÇÔیÓÊ åÇی ÏäیÇåã ÞÑÇÑÏÇÑÏæÑÓÇäå åÇی ÌãÚی ÈæÑŽæÇ- Ïãæ˜ÑÇÊی˜ ÇÑæÇÆی æ ÇãÑی˜ÇÆی äیÒÈÇÚÇáیÊÑیä Ôیæå Çی åãÈÓʐی ææÍÏÊ ØÈÞÇÊی ÌåÇäی ÓÑãÇیå ÏÇÑی ÑÇی˜ áÍÙå åã äÞÖ äãی˜ääÏ.

äیÇÒÚÇÌá ãÈÇÑÒÇÊی ˜ãæäیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä ÊÇÓیÓ ÍÒÈ ˜ãæäیÓÊ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÇÓÊ
ÈÑÇی ˜ãæäیÓÊ åÇ äå ÇÔÛÇá ÇÓÊÚãÇÑی ÇÝÛÇäÓÊÇä Ïáیá ãÈÇÑÒå ÂäåÇÈÇÇãÑیÇáیÒã ÇÓÊ æäå ÇÝÒÇیÔ äیÑæی ÂäåÇ. ãÔ˜á ÇÕáی æÇÓÇÓی ˜ãæäیÓÊ åÇæÌæÏÇãÑیÇáیÒã ÏÑÌåÇä ÇÓÊ

ÇäÞáÇÈیæä Èå ÇÈåÇã ÝÑÕÊ äãیÏåäÏ
æÈ ÓÇیÊ"ÈÇÈÇ"ÑæҍåÇÑÔäÈå 11 Çã äæÇãÈÑ2009äæÔÊå Çی ÑÇÊÍÊ ÚäæÇä "ÝÊäی ÈÇÈÇ" Èå äÔÑӁÑÏ. Çیä äæÔÊå ÇÒÞÑÇѐÑÝÊä äÇã"ÈÇÈÇ"ÏÑÑÏیÝ æÈ ÓÇیÊ åÇی ÝÊãÇä¡ÇÝÛÇä – ÌÑãä Âä áÇیä æÇÝÛÇäÓÊÇä ÂÒÇÏ¡ Èå Çیä ÈÑÏÇÔÊ ÝÑÕÊ ãیÏåϘå ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä Èå æÈ ÓÇیÊ"ÈÇÈÇ" Èå åãÇä äÙÑی ãی ÈیääÏ ˜å Èå Çیä æÈ ÓÇیÊ åÇäÇå ãی˜ääÏ. Çیä ÊÕæÑäÇÏÑÓÊ ÇÓÊ

ÈیÇäیå ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä
ÏÑãæÑÏ یÑæÒی ÈÇј ÇæÈÇãÇÏÑÇäÊÎÇÈÇÊ ÑیÇÓÊ ÌãåæÑی ÇãÑی˜Ç¡

ÈیÇäیå ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä ÏÑãæÑÏ Í˜ã ÏÇϐÇå ÏÑãæÑÏ ÑæیÒ ˜ÇãÈÎÔ æ ÇÓÏÇááå ÓÑæÑی¡

ÇÚáÇã ÌÏÇÆí ÇÒÍÒÈ ˜ãæäíÓÊ(ãÇÆæíÓÊ)ÇÝÛÇäÓÊÇä !

ÇÚáÇ㠐ÓÓÊ ÇÒ ÍÒÈ ˜ãæäیÓÊ(ãÇÆæیÓÇ)ÇÝÛÇäÓÊÇä
(ÈÑÎی ÇÒÇÚÖÇæ˜ÇÏÑåÇی ÍÒÈ ÏјÇäÇÏÇ)