Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ
هرجا مبارزه وجود دارد، قربانی نیز وجود دارد

 

هرجا مبارزه وجود دارد، قربانی نیز وجود دارد

مائوتسه دون

Comrade Azad

 
 

 

 

 

 

 

 

 


مرگ رفیق شروکوری راج کمار(رفیق آزاد)

سنگین تر از کوه هیمالیا است

 

به قتل رسانیدن رفیق شروکوری راج کمار(رفیق آزاد)به اثبات رسانیدکه"دموکراسی"و"داشتن حق دفاع قانونی"که واعظین نظام حاکم آنهارا باواژه های رنگارنگ تقدیس میکنند،توهماتی بیش نیستند. طبقات حاکمه دموکراتیک ترین رژیم جهان فقط به آنانی حق دفاع قانونی رامیدهندکه منافع طبقاتی آنهاراازاساس موردسوال قرارندهند. امازمانیکه حرف برسر"بودونبود"نظام واقتدارسیاسی استثمارگران به میان می آید،آنهاهیچگونه حقی رابه افرادی که این سوال رامطرح کرده اند، نمی دهند. رفیق آزاد یکی ازاین افرادبودوبه همین دلیل سگان قلاده کش بورژوازی هند،وقتی اورادستگیرکردند، بدون هیچگونه سوال وجواب ودفاع ازخود، به قتل رسانیدند.

رفیق آزاد؛ سخنگوی حزب کمونیست هند(مائویست)بود،اوساعت11 قبل الظهرروز1 جون سال 201 بارفیق هیم پندی(رفیق جیتندر) بواسطه نیروی ویژه پولیس آندراپرادیش درناگبور(ازمتعلقات ایالت مهاراشترا)دستگیرشد.همان شب پولیس اورادرجنگلهای ولسوالی عادل آبادانتقال داده وبقتل رسانیدوسپس آوازه انداخت که شب 2 جون 2010نیروهای پولیس باچریکهای مائویست درجنگلهای عادل آبادبرخوردنموده که طی آن یک تعدادمائویست کشته شده اند.این دروغ بزرگ که برای پوشانیدن یکی ازبزرگترین جنایات هیئت حاکمه هند ساخته وبافته شده بود، به زودترین فرصت دررسانه های خبری امریکائی واروپائی انتشاریافت، تادرایجادذهنیت عامه براساس دروغ ومعلومات جعلی همکاری کرده باشند.

قتل رفیق آزادورفیق هیم پندی، خصلت جنایتکارانه بزرگترین"دموکراسی دنیا"رابه نمایش میگذاردونشان میدهدکه بزرک ترین دموکراسی بورژوائی دنیا،درقطاربزرگترین دروغگویان،جعلکاران وفاشیست های دنیاهم قرارداردورسانه های جمعی بورژوا- دموکراتیک اروپائی و امریکائی نیزباعالیترین شیوه ای همبستگی ووحدت طبقاتی جهانی سرمایه داری رایک لحظه هم نقض نمیکنند. سیاست بازان پارلمان نشین هندکه مانندپارلمان نشینان همه کشورهای دیگرحتی ازقتل وکشتارآزادگان زنده جاویدچون رفیق آزادورفیق هیم پندی هم منافع خودرا جستجو میکنند، درفردای آوازه قتل رفیق آزاداشک تمساح باریده وواه ویلاکنان فریادکشیدندکه" قانون بایدرعایت شود!".واعظین دموکراسی بورژوازی نیزباطمطراق باددرگلو انداخته و"ازمردم سالاری"حرف زدندو" خشونت پولیس"رامحکوم کردندتاآب سردی برطوفان انتقام جوئی خلق هند بطور کل و خلق اندراپرادیش، بطورخاص بریزند. چه کسی نمیداندکه قتل رفیق آزادورفیق پندی بطورخاص وسرکوب خلق کبیرهندبطورعام بخشی ازهمان قانون ضدانسانی است. این قانون"سالاری وسرداری یک اقلیت مفتخواروضدمردم را" برمردم تامین میکندنه حاکمیت وسالاری مردم را. رفیق آزاددرجهت حاکمیت وسالاری حقیقی مردم فعالیت میکرد، به همین دلیل بدست"مجریان قاتل این قانون" به قتل رسید.

رفیق آزاد سخنگو، عضوبیروی سیاسی ویکی رهبران بزرگ حزب کمونیست هند(مائویست) بود. قتل اونه تنها برای حزب اوضربه بزرگی است، بلکه برای تمام احزاب کمونیست دنیا ضایعه جبران ناپذیرحساب میشود. زیرارفیق آزاد یکی ازبزرگترین مدافعین مارکسیزم- لنینیزم مائویزم ومنقدرویزیونیزم نیپالی بود. اوبرای"کمپوزا"یکی ازستون های اساسی بحساب میرفت. کمونیست های آسیای جنوبی نبوداین رفیق گرامی رابرای مدت های طولانی احساس خواهند کرد. نتنهاکارگران، دهقانان وسایراقشارزحمتکش وتحت ستم هنددرماتم این رفیق بزرگ سیاه پوش وماتم داراند، بلکه تمام کارگران ودهقانان گیتی یکی ازپیشتازان بی نظیرخودراازردست داده اند.

"مائویست های افغانستان"مرگ رفیق آزادرایکی ازضایعه بزرگ جنبش انقلابی دنیا حساب میکنندومانند تمام کمونیست های دیگردراین ضایعه بزرگ جنوب شرق آسیا ماتمدارمیباشند. اگرچندتحمل این ضایعه مشکل است ولی ما یقین داریم همان طوری که جنبش نگزالباری و خیزش Srikakulam رفیق آزادراپرورش داد،جنگ کیبرخلق درهند،"آزاد"های دیگری رامی پروراند. با باوربه اینکه"هرجاکه مبارزه وجود دارد، قربانی نیزوجوددارد" اندوه وماتم مارا به نیروی مبارزه برای ایجادحزب کمونیست انقلابی افغانستان مبدل کنیم.

مرگ برامپریالیست های اشغالگر!

مرگ برارتجاع حاکم برهند!

پیروزباد جنگ کبیر خلق تحت رهبری حزب کمونیت هند(مائویست)

به پیش درراه ایجاد حزب کمونیست انقلابی افغانستان!

مائویست های افغانستان

۲۲ جون ۲۰۱۰