Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ
خلق شریف وآزادیخواه افغانستان

 

استعمارگران امپریالیست با انتخابات نمایشی

زنجیر های اسارت خلق افغانستان راپنهان میکنند

 

هموطنان گرامی،

 

بازهم بازارانتخابات چاق شده ودرچندشهروروستای کشورکه امکان برگزاری انتخابات وجوددارد،عناصراستفاده جو ومکارکارزارفریب دهی را به راه انداخته اند. آنهاازهررشته وبافته ممکن کارمیگیرند، قوم وقبیله مامیشوند، ملاوسید رابه خانه های مامیفرستند،جلوه های مردم دوستی میکنندوبه یک صدوبیست چهارهزارپیغمبرو ملائیک مقرب وغیر مقرب خدا سوگند میخورندکه بغیرازخدمت به مردم دیگرهیچ هدفی ازاین کارندارند:"اگراین ولسوالی فراموش نشده بود،اگرحکومت به آن توجه کرده بود،اگر درفلان جامکتب ودرفلان جا شفاخانه ودرفلان منطقه سرک وجودمیداشت، اگردراین ولسوالی پروژه های انکشافی آورده شده بودواگرفلانی وفلانی که خودراکاندیدکرده اند،میتوانستندازحق وحقوق مردم مادفاع کننداوهرگزاین زحمت رابرخودهموارنمیکرد!اوبفکرپول وقدرت نیست وخداشاهد است که قلبش برای بهبودی مردم می طپد". شاطرهاوپای دوهای آنهابه هرجامی روند، ازمکرهاوحیله های گوناگون کارمیگیرند،از "خطری که قوم راتهدیدمیکند" حرف میزنند،ازنتایجی که اگرفلانی بجای فلانی برنده شودصحبت میکنندتااحساسات مردم رابه جوش بیاورند. بطورمختصر؛دسته یی ازکفتارهای لاشخوارباخیلی ازروباهای مکاربازهم درجوتیره وتار سیاسی کشوربه هیاهوی پرداخته اند. این کارزارشعبده بازی ووعده دادن های دروغین همه وهمه برای جذب آرائی ما به راه افتاده است.آنهاازاینطریق میکوشندکه باکشانیدن مابه پای میزانتخابات نمایشی، مارانیزمانندخودشان درخدمت اداره استعماری کابل ودرراه استحکام این برج بی پایه واردمیدان کنند. امااین فرصتی است که مامیتوانیم گوشه یی از بیزاری ماراازاشغالگران ودولت نمایشی وفاسدکابل واین شعبده بازان دروغگووحقیرازطریق شرکت نکردن دراین مسخره بازی؛ ابرازداریم.

 

مابرای اینکاردلایل متعددداریم: نخست اینکه درطی این تقریبا 10 سال که افغانستان دراشغال متجاوزین امریکائی واروپائی قراردارد،قوماندانهای جهادی، جنگ سالاران جنایتکار، رهزنان قانونی وغیرقانونی،آدم ربایان دولتی وغیر دولتی که ردیف اول حکام وسران دولت مزدورراتشکیل میدهند، ثروتمندتروقدرتمندترشده اند.آنهاخانه هاوعمارات مجلل وچندین طبقه رابرای شان درداخل وخارج ازکشوراعمارکرده اند. پول های گزاف شان پروژه های ساختمانی بزرگی رادرشهرهایی مانندلندن، ماسکو،آستانه،دوشنبه، استانبول وعمان می چرخانند.سهام آن هادربنگاه های بزرگ تجارتی بین المللی اروپا-امریکا وجاپان شرکتهای عظیم ترانسپورتی هوائی وبحری وشبکه های وسیعی مخابراتی به هزاران ملیون دالرمیرسد. اما، مابیشترازپیش فقیر، مظلوم وستمکش شده ایم . دلبندان مابه دنبال یک لقمه نان خود رابه آب وآتش می اندازند، هزاران نوع طعنه، کنایه ونیش زبان راازاهالی بومی کشورهائیکه درآن زندگی میکنند میشنوند. برادران ما درایران به ناحق ازچوبه دارآویزان میشوند، دختران ماازشدت ستم واحساس بیچاره گی خودرا زنده زنده میسوزانندوخواهران ومادران مادرسرهرچهاراهی وخم هرکوچه، درامتدادهرجاده وانحنای هرگذرگاه به گدائی نشسته اند.حاصل این دموکراسی درطی این ده سال این هااندودرچنین وضعیتی که خلق کشوربرخاکستر فقرو سیه روزی نشسته اند،آنهابرای خوددرمناطق مختلف دنیا قصرهای مجلل میسازندوبهشت برین اعمارمیکنند. کاندیدهای پارلمان از مامیخواهندکه برویم وبارائی دادن مااین بیعدالتی جنایتکارانه راقانونی بسازیم وخودرا به نفهمی بزنیم که مانمیدانیم که شما درحق ما چه میکنید.

 

دوم؛ دراین ده سال مابچشم سرناظرگسترده ترین فساددرتمام ارگانهای دولت نمایشی کابل بوده وهستیم .هیچ کارما دردستگاه دولتی بدون رشوت ورشته- بافته های پشت پرده انجام نشده ونمیشود. شهرهای کشوربین باندهای جنایتکاروآدم ربایانی که ازجانب دستگاه اطلاعات ومقامات کابینه واداره پولیس حمایه میشوند،تقسیم گردیده اند. هر صبح وقتی دختران وپسران ماازخانه می برآیندوبه مکتب میروند، مابادلهره ونگرانی درخانه منتظرودست به دعا می نشینیم که آنهابخیربخانه برگردند. روزانه ده هادختروپسراختطاف میشوند وبازگرداندن آنهامربوط به اینست که آیا والدین شان میتوانندمبلغ طلب شده رابپردازندیانه؟ اماکارهای سران احزاب، قوماندان ها، سردسته باندهای جنایت، روسای طوایف وکسانیکه بایکی ازخائنین ملی ناف پیوندی دارند، درهرجاباسفارش وفرمایش انجام میشوند، کسی حق نداردآنهاراحتی درمیدان هوائی کنترول کند.دختران وپسران شان درحمایه یک دسته تادندان مسلح کاروان لاندکروزر به مکتب برده وآورده میشوند. وقتی خودشان باموترهای ضدگلوله ازسرک میگذرند،مابایدراه رابرای آنهارهاکنیم. آنهادرهمه جامانندفرعون هااندومادرهمه جامانندبرده ها. دموکراسی آنهایعنی این.آنهابازهم ازمامی خواهندکه بیائیدوبارائی دادن تان این دستگاه فسادواختلاس، رهزنی وآدم ربائی رابالباس"مظهراراده ما"تزئین کنید. مابایدبا تحریم این انتخابات نشان بدهیم که ازاین ام الفسادومسخره بازی استعمارگران امریکائی- اروپائی سیرآمده ودیگرخواهان تماشای این سیرک دغل بازی نیستیم.

 

سوم؛ ماخوب بیادداریم که استعمارگران متجاوزوقتی به افغانستان لشکرکشی کردند، میگفتندکه آمده اندبا"تروریزم" مبارزه کنند،تولیدموادمخدررامتوقف سازند،افغانستان ویران شده بدست نوکران شان رادوباره اعمارنمایند،زنان را ازاسارت وبردگی قرون اوسطائی طالبی وجهادی رهائی بخشندو...غیره.کدام یک ازاین وعده هاعملی شده است؟آنهابه جای مبارزه با"تروریزم" آنها راازطروق مختلف تمویل وتسلیح کردندتابهانه یی برای اشغال افغانستان داشته باشند. امروزکاربجائی رسیده است که آنهاباگلبدین حکمتیاریعنی شریرترین وجنایتکارترین تروریست تا ریخ کشوربر سر میز مذاکره می نشینند. چه تروریستی از گلبدین تروریست وجنایتکارتراست؟ همین گلبدین وبرادرانش نبودند که کابل را ویران ساختند؟ آنها نبودند که بیشترازشصت هزارانسان بیدفاع رابه راکت بستند؟گلبدین نبودکه برروی دختران شما درپوهنتون کابل تیزاب ریخت؟ وسرانجام همین گلبدین نبودونیست که بامیسرشدن هرفرصت خیانت به شما، لحظه یی هم درنگ وتامل نکرده است؟ لازم نیست ازتولیدتریاک حرف بزنیم زیراخوب آگاهیم که تولیدتریاک بعدازلشکرکشی واشغال استعماری افغانستان هرسال بازهم بیشترشده وسالهاست که افغانستان به اولین کشورتولیدکننده تریاک دنیا مبدل گردیده است. مبارزه باتولیدتریاک فقط روپوش نازکی بودبرای استتاراهداف شیطانی استعمارگران امریکائی واروپائی. وبه همین صورت دروغ بزرگ"اعمارافغانستان"آنهاراکمتربی آبرورسوانمیسازد. یک بخش ازشرکت های امریکائی، تحت این نام پولهاواعتبارات بانکی راواردافغانستان کرده ودرمعامله باشرکت های هندی به حساب شرکت های خوددوباره سرازیرساختند.اعمارافغانستان کشیدن پول واعتبارازدولت وسرازیرکردن آن به حساب های بانکی "هالی برتن، کارلایل وامثالهم" بود. رهائی زنان"دروغ بزرگترازتمام اینهابود."قانون احوال شخصیه اهل تشیع"که از جانب آیت الله محسنی طرح شدوازطرف اداره استعماری ورئیس آن امضاگردید، مثال خوبی است برای اثبات این دروغگوئی بیشرمانه. امروززنان ودختران افغانستان بیشترازهرزمان دیگرخودکشی میکنند، خودراآتش میزنندوراه فرار ازخانه رامیگیرند.این حقیقت گواه این مطلب است که این رژیم دست طالبان رادرستم برزن ازپشت بسته. درهیچ کشور دنیا بغیراز افغانستان زنان قانونامجبوربه تن دردادن به خواهشات جنسی مردنیست. دردموکراسی امریکائی در افغانستان زن قانونابایدبه"تجاوزجنسی"تن دردهد. دموکراسی این ها همین است. به این قسم می بینیم که استعمار گران امریکائی واروپائی درهمه موردمارافریب داده ودروغ گفته اند.دموکراسی آنهایعنی سرهم بافتن دروغهائی ازاینگونه وامیدوارساختن مردم به وعده های سرخرمن. وقتی باداران بزرگ اینطور دروغگو،عوامفریب ونیرنگ باز اند، آیامزدوران روباه صفت وشاگردان این دبستان که خودرا کاندید کرده اند، میتوانند بهتر از آنها باشند؟ نه، هرگز. ماباشرکت نکردن دراین انتخابات بایدنشان بدهیم که ازدروغگویان کوچک وبزرک متنفر هستیم.

 

چهارم؛ امروزاستعمارچیان غربی خوداعتراف میکنندکه افغانستان یک هشتم ثروت تمام دنیارادارامیباشد.آنها سخت خواهان دزدیدن این ثروت اند.چگونه میتوان ثروت به ارزش یک هشتم تمام ثروت جهان را"قانونی" ازکشوری مانند افغانستان دزدید؟ دموکراسی آنها زمینه قانونی این دزدی بزرگ را آماده میسازد. آنها باید یک عده استفاده جو وفرصت طلب را درکنار یک تعدادوطنفروش و خائین به منافع ملی افغانستان درولسی جرگه گردآورده وقانون فروش ثروت های مادی افغانستان راازطریق آنهابه تصویب برسانند. اینکه رهزنان اشغالگراین ثروتهای عظیم رامانندکفتار های وحشی دریده وازافغانستان خارج میکنند، یک امرمسلم است وآنچه ازآن به افغانستان میرسدمسلم است که یک دریک ملیونم هم نخواهدبودکه آنهم دراعمارکاخهای مجلل سران رژیم مصرف خواهدشد. چیزیکه نسل های آینده مابه حیث مالکین وصاحبان اصلی افغانستان میراث میبریم،افغانستان آلوده به انواع زهرهای کیمیاوی ورادیواکتیف خواهدبود. افغانستانی که درآن بنابه استعمال انواع زهریات کیمیاوی بخاطراستخراج لیتیم،آهن، طلا وغیره هیچ پرنده وخزنده یی نمیتواندزندگی کندوتشعشعات رادیواکتیف که عامل سرطان است دمارازروزگار نسل های بعدی کشورما در خواهد آورد. آنهاازمامیخواهند که دراین انتخابات شرکت کنیدوازمیان 2800 میهنفروش وخاین به خلق چندی راانتخاب کنیم تا رفته وبه دزدان وغارتگران امپریالیست قانونا اجازه بدهند که سرزمین مارا به صحرای غیرقابل زیست مبدل سازند.

 

هموطنان گرامی!

 

خلقی که دراسارت استعمارواشغال سربازان اجنبی باشد، آزادنیست. کشوری که استقلال ندارد چگونه میتواند انتخابات آزاد داشته باشد؟ دولتی که بودونبودش وابسته به سربازان بیگانه باشد؛ چگونه میتواندپارلمان آزادداشته باشد؟ آیا پارلمان افغانستان میتواندقانونی رابرخلاف منافع استعمارگران امریکائی واروپائی به تصویب برساند؟ نه خیر. این پارلمان وظیفه دارد که غارتگری و چپاول آنهاراقانونی بسازد.آیاپارلمان افغانستان میتواندکاری رابرخلاف میل و اراده جنایتکارانی مانندسیاف،محسنی،خلیلی،فهیم،دوستم،محقق،انوری و...غیره انجام بدهد؟ نه خیر. تاریخ فراموش نکرده که همین پارلمان بودکه فیصله کردتاکسی درموردجنایتکارجنگی وآنانیکه دختران وزنان جوان کشوررابه کنیزی به اعراب فروختندوآنانیکه به حساب سن اسیربرسراومیخ کوبیدندویاآنانیکه موازین حقوق بشررا ازسر تاپا نقض کردندو..غیره حرف نزند. دوره چهارساله پارلمانی که گذشت نشان دادکه پارلمان یک رژیم مزدوریک پارلمان مزدوراست.ترکیب پارلمان گذشته نشان دادکه دراین مجمع بزرگترین حیله گران،دروغگویان،جنایتکاران خلقی-پرچمی وجهادی گرد هم جمع میشوند. افرادیکه دستان شان تا مرفق بخون فرزندان دلبندشمارنگین است.مگرگلاب زوی در همین پارلمان نبود؟ مگرسیاف درهمین پارلمان نبود؟ مگریونس قانونی رئیس همین پارلمان نبودو...غیره.کدام یک از این ها چهره نووجدیداست که نیازبه آزمایش داشته باشدودرپارلمان جدیدنیزافرادی بهترازاینهانخواهندآمد.اگر احتمالاچندتن ازافرادیکه درگذشته باجنبش انقلابی افغانستان بوده واکنون ایمان وشرف شان رابه هوای دالر وقدرت به دست باد سپرده اند، دراین پارلمان هم برودکاری جزتائید پیشنهادات برده سازوضدمردمی خائنین میهنفروش بزرگ راندارند. مانبایدبه دلیل اینکه اینگونه افرادکاندیدای پارلمان هستند، درانتخابات شرکت جوئیم، بلکه باید درگام اول به افشای پارلمان ونقش این خائنین ملی اقدام کنیم.زیرانتنها پارلمان جزیک دستگاه ترفندچیزبیشترنیست، بلکه این افراد مضاف برآن"خائنین آگاه"هستندو"آگاهانه وشعورا"تصمیم دارنددزدی کنند،فسادراگسترش بدهندوبرقامت رژیم مزدوروبی پایه لباس قانونی بپوشانند. آنها بطورارادی به خلق خیانت میکنند، بیشترازیک رئیس طایفه یایک خان فئودال که دراین پارلمان بخاطرپرکردن کیسه اش میرود،به خلق خیانت روامیدارند. آنهامیدانندکه استحکام این رژیم میهنفروش خیانت ملی است ویک فئودال یایک رئیس طایفه این آگاهی رانداردوتمام اینهابرایش بیشترازیک بازی سودآوروقدرت آفرین چیزدیگرنیست.

 

حقیقت مسلم اینست که هرسیاستی برشالوده های اقتصادی واجتماعی یک جامعه بنامی یابدوبه همینصورت هر سیاستی پایه های اقتصادی واجتماعی اش راتحکیم وتقویه نموده ونتنهاانکشاف می بخشدبلکه سمت وسوی رشد آنها را تعین میکند.افغانستان جامعه ای است که اقتصادآن اقتصاد مستعمراتی- نیمه فئودالی بوده وتمام ساختاراجتماعی آن نیزدرتباین وهمسوئی بااین اقتصادعیارشده است.فرهنگ فئودالی-مستعمراتی، سنت هاوعنن فئودالی وقرون اوسطائی زنجیرهای سنگینی اندکه حرکت تاریخی این جامعه راعقب میزنند.دموکراسی امریکائی دراین جامعه نیزبه هیچ صورتی ازدایره این اقتصاد وسنن عقبمانده اجتماعی فراتر نمیرود. بسیج توده ها درترفند انتخابات در جهت استحکام نظام اقتصادی وساختاراجتماعی فرسوده حاکم کنونی کشورسیرمیکندنه درخارج ازآن. به این لحاظ اگرپارلمان افغانستان بجای افراد کنونی پیغمبران وفرشتگان هم باشند،نتائیج کارآنهابه استحکام بیعدالتی ها وتفاوتهای فاحش بین داراهاونادارها تمام می شود. امانبایدازاین گفتاراین نتیجه را گرفت که اعضای پارلمان دراین میان هیچ موثرنیستند ونقش آنهاتابع نقش ساختارحاکم برجامعه است.برعکس نقش اعضای پارلمان دربطن این نظام خیلی اهمیت داردواین ساختاراقتصادی واجتماعی رااستحکام می بخشدوآنرا گسترش میدهد.

 

تا زمانیکه توده های مردم درجهت تغیربنیادی اقتصادی-اجتماعی جامعه تحت رهبری طبقه کارگربپانخیزندوازطریق جنگ مسلحانه توده ای، تشکیل پایگاه های سرخ خلق وسرانجام کسب قدرت سرتاسری وتاسیس جمهوری توده ای خلق افغانستان واستقرارنظام دموکراسی نوین،شرکت درهرگونه انتخابات دسته کردن تبردشمن است. بسیج توده ای خلق کبیرافغانستان فقط برای تغیربنیادی ساختاراقتصادی- اجتماعی حاکم انقلابی ومترقی درست است نه درجهت اهداف خصوصی واجندای شخصی واستحکام رژیم مزدور.مرتجعین تسلیم طلب وخائنین میهنفروش که دیگرهرمعیارو موازنه سیاسی،علمی وترقیخواهانه تاریخی رابه هوای دالربرزمین گذاشته اند، به خلق وعده خدمت میدهنددرحالیکه خودخوب میدانندکه خلق رادرجهت بردگی واسارت بسیج میکنند. تاریخ افغانستان خیانت هاوازپشت خنجرزدن های گوناگونی رابیاددارد اماخیانت چپی های راکه روزی ازانقلاب حرف میزدند، کمترمی شناسد. اما زمان ومیسرشدن شرایط خیانت نشان داد که این افرادچه موجودات کوچک وبوالهوسی بوده اند. نسل های آینده کشورنقش هرکس را دربحرانی ترین لحظات تاریخی افغانستان موردمطالعه قرارخواهندداد، آنچه آنهادرخواهندیافت این حقیقت دردناک است که بامهیاشدن زمینه خیانت،آنهائی که هیچ زمانی شرف وشخصیت مقاومت رانداشته اندمانند مگس های گرسنه بسوی شیرینی روآورده اند.

 

انتخابات نمایشی برقامت استعمارواشغال کشورجامه قانونی می پوشاند!

 

مائویست های افغانستان

6 سرطان 1390