Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ
یادداشت ناشر:

یادداشت ناشر:

جزوه یی راکه درپایان مطالعه میکنید، یک به یک (تحت اللفظی)از چینی به انگلیسی ترجمه شده است. این مسئله موجب سکتگی بیان ترجمه فارسی آن نیزمیگردد. زیرامترجم فارسی بخودحق نداده است آنرا به زعم خود تغیر دهد زیرا ترس ازاین میرفت که نشود با تصرف در شکل، درمضمون نیز تغییر واردگردد. به این دلیل ماازخوانندگان گرامی میخواهیم که وقتی این سند را میخوانند، این مسئله را درنظرداشته باشند.

 

اعلام مواضع حزب مائویستی چین

 

منبع : پست الکترونیکی مائویست ها

ترجمه : اصیل

1- ماموجودیت بلوک رویزیونیست های خائن چین رادرحزب کمونیست چین وپالیسی سرکوب مخفیانه حزب ماراتوسط این رویزیونیستها شدیداً محکوم میکنیم. حزب ما در26 دسامبر2008 حزوه راتحت عنوان "خطاب به مردم چین" نشرکردکه درآن آمده بود"مردم چین حق دارند تا علیه رهبران رویزیونیست وخائن حزب کمونیست چین بپاخیزند". مابا این کارجرئت کردیم تا به دم پلنگ دست بزنیم.متعاقباً ما توجه مزیدی برای تبلیغ وترویج درشهرها وهم چنان ازطریق انترنت به خرچ دادیم. این فعالیت های انقلابی باعث ایجادامواج سیاسی عظیم علیه بلوک رویزیونیست های حزب کمونیست چین گردید. کارما دعوتی به مبارزه بود، مبارزه برای ایجادجنبش انقلابی توسط پرولتاریای چین؛ این کارجرقه یی بودبرای هماهنگی میان مردم برای مبارزه با جنایات رهبران خائن ورویزیونیست حزب؛ واین کارفقط آغازی بودبرای آمادگی برای آغازجنگ انقلابی مردمی درحرف و درعمل. جزوه حزب ما بنام "خطاب به مردم چین" نه تنها درچین مورد توجه زیادی قرارگرفت و تاحدی مردم چین را ازخواب بیدارکرد، بلکه توجه وواکنش سیاسی بین المللی را نیزجلب کرد. نیروهای ارتجاعی درداخل و بیرون چین فوراً احساس کردند که هدف ضربات ما قراردارند، و به حمله بالای حزب ما شروع کردند.

مرتجعین شعارهای را برای هشدار به حزب کمونیست چین بلند کردند و از این حزب میخواستند تا ما را نابود سازند. نمونه شعارها و خواست های مرتجعین : " تکان دهنده است که به رهروی از ایده های مائو علیه هوجنتاوبرخواسته اند؛ نواده های مائو حزب کمونیست چین تشکیل میدهند" و " مابدون رهایی کامل ازتمامی ایده های مائوبه مشکلات جدی روبروخواهیم گردید" " ما میخواهیم تصویر مائو از میدان تیان آن مین برداشته شود" ما میخواهیم رژیم چین پوسته کمونیستی اش را براندازد" " اگرحزب کمونیست چین حزب کمونیست مائویست چین را نابود نسازد، خودش بدست این حزب نابودخواهدگردید".

سران خائن ورویزیونیست حزب کمونیست چین چنان وانمود میکنند که چیزی نشنیده اند ولی درعمل نیروهای پلیس را برای تعقیب و سرکوب حزب ما سازماندهی کرده اند. آنان محلاتی را که ما نشریات خویش را پخش کرده ایم دقیقاً زیرنظردارند و تصاویر ویدیوهای مداربسته را درروزهای که ما فعال بوده ایم، به دقت مبینند. انترنت را هم تحت نظردارند. آنان حزب ما را که بتازگی تاسیس شده است، نابود کنند.

حزب ما قاعده سیاسی دموکراتیک " شخص فاضل با شمشیرزبان ضربه میزند تا با دست" را تعقیب مینماید. و همینطور ما قانون آهنین انقلابی " اگر مرتجعین اززوز کارمیگیرند، ما هم اینکار راخواهیم کرد" دنبال میکنیم. جزوه " خطاب به مردم چین" و اعلامیه ده ماده ای ما به عنوان وسیله انسجام مردم چین خواهد بود تا آنان برای وقایع بزرگی را درکشور آمادگی بگیرند. ما با بکارگیری "ترورسفید" فاشیستی توسط خائنین رویزیونیست بلوک حاکم حزب کمونیست چین را شدیداً مخالفت مینماییم! اگر رویزیونیست ها لجوجانه به اعمال شان ادامه میدهند ومردم را درمسیردریا و باد ویرانگیرمیکشاند، ما هم بدون شک این رژیم را تا آخردنبال میکنیم. ما تازمانی به مبارزه خویش ادامه میدهیم تا هیچ دشمن مائویست درچین باقی نماند. ما مبارزه مان را تا زمانی متوقف نخواهیم کرد که تا هیچ رویزیونیست خائن که جرأت میکند تا به راه سرمایداری ادامه بدهند، مطلقاً باقی نمانند!

2- ما ازمردم سپاسگذاریم که به ما اعتمادکردند و ازما حمایت نمودند. صدرمائوگفت: "سپرآهنین و دیواربرنزی حقیقی چه خواهد بود؟ توده مردم، توده ای که از انقلاب صمیمانه پشتبانی میکنند. این سپرآهنین و دیواربرنزی واقعی است ، دیواری که توسط هیچ قوتی ویران شده نمیتواند. نیروهای ضدانقلاب نمیتواند ما را نابود نماید، اما مااین نیروهای ضد انقلاب را نابود خواهیم کرد." ایجاد حزب ما و بیرون دادن جزوه " خطاب به مردم چین" پشتبانی و اعتماد اکثریت توده هایی را که میدانند مخاطب ما کیست و حزب برای خدمت به کی ساخته شده است، جلب کرده است. توده های که با حزب ما ارتباط گرفته اند، نه تنها از ایجادحزب ما خوشحال گردیده اند، بلکه حمایت معنوی و مالی خویش را ازما اعلام نموده اند. بخصوص بعد ازاولین مبارزه سیاسی دوخط درسه ماه اول تاریخ کوتاه حزب ما، مردم از واقعیت درباره ما بیشتر و بیشتر آگاه شدند وبدین لحاظ ما راخوبتردرک کردند و از ما پشتبانی میکنند. آنان که دراوایل برای پیوستن به حزب ما دودل بودند، حالا فعالانه میخواهند بپیوندند؛ آنانی که تصمیم به پشتبانی حزب ما نگرفته بودند، حالا به ما پیشنهاد کمک میکنند...

بدین لحاظ، ما به تمامی کسانیکه ازحزب ما پشتبانی میکنند درورد انقلابی میفرستیم. ما از مردمی که درمورد حزب ما اطلاع پیدکرده اند و درمورد حزب ما میدانند، متشکر خواهیم بود. بعضی از مردم نگران اند که ادامه فعالیت حزب ما باعث خواهد شد تا دشمن به عملیات تلافی جویانه بیشتر دست بزند. درحقیقت هرچه حزب ما فعالترشود، به همان اندازه حمایت مردم را جلب خواهدکرد و به هراندازه طرفداران ما بیشتر شود، به همان اندازه حزب ما محفوظ تر خواهد بود. بدون شک، موجودیت و فعالیت های حزب ما باعث ناراحتی بلوک حاکم گردیده است. آنان ازاین واقعیت که نمیتوانند حزب ما را دریک حمله نابود نمایند، نفرت دارند.

اماعادتاً دشمن قدرت مردم انقلابی را دست کم میگیرد، و بدین لحاظ درمورد آگاهی و جرئت مردم انقلابی دچاربرآورد نادرست میشود. اززمانیکه حزب ما خواسته های توده مردم و اکثریت اعضای عادی حزب کمونیست را بخوبی درک کرده است، حزب ما دردرون خلق ریشه دوانیده است. این کار به جهتی ضروربود که حزب ما باغذایی که خلق به حزب شان میدهد، رشد خواهد کرد. بدین لحاظ، زمانیکه شرایط انقلابی فرابرسد، دشمن گیج خواهد شد. آنان درینصورت قادرنخواهند بودکه دریابند مردم چقدرپشتبان شان خواهد بود، وکی درمسیرضدانقلاب آنان راهمراهی خواهدکرد. برعلاوه آنان دقیقاً نخواهند فهمید که که چه تعدادمردم و کی حاضرخواهد بود تا درسرنگونی رژیم شان سهم خواهدگرفت.این دلایل باعث میشود که رژیم حاکم نمیتواند کاری علیه حزب ما انجام بدهند.

3- ما اعلام میکنیم که بلوک خائنان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین دشمن شماره یک مردم چین میباشد.

تاریخ ثابت ساخت است که زمانی رویزیونیست ها برسرقدرت میایند، کارگران و دهقانان زیرپا لگدمال میگردند. اگر رویزیونیست ها رهبری دولت را بدست میگیرند، پرولتاریا خلع قدرت میگردند. زمانی که رویزیونیست ها به اصلاحات اقتصادی دست میزنند، این کارگران کشور هستند که باردیگرمورد استثمارقرارمیگیرند. مسئول تمامی بدبختی های که توسط "اصلاحات" برسرمردم کشورما آمده، بلوک خائنان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین میباشد. درسطح جهانی، رویزیونیست های چین نیز مسئول مصائب میباشند که درکشورهای مختلف از اثر حملات امپریالیست ها خلق میگردد.

بنابرین بلوک خائنان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین واضحاً دشمن شماره یک مردم چین میباشد. ما میدانیم که راستگرایانی سرمایدار نیزدرین میان دشمن ما ومردم ماست، اما بدون شک بلوک خائنان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین دشمن عمده ماست.

صدرمائوگفت: "انکار اصول اساسی و حقیقت عام مارکسیسم، رویزیونیسم است." ضمناً نوشت که: " رویزیونیسم نوعی از ایدئولوژی بورژوازی است. رویزیونیستها تفاوت بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم، فرق بین کاپیتالیسم، فرق بین دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری بورژوازی را انکار می‌کنند. آنچه که آنها از آن طرفداری می‌کنند، در واقع مشی سوسیالیستی نیست، بلکه مشی سرمایه‌داری است."

نمایندگان بورژوازی مانند دنگ سیاوپین، جیانگ زمین و هوجنتاو همه رویزیونیست های ضد انقلابی دردرون حزب میباشند. اینها تفاوت میان سوسیالیسم و سرمایداری را پنهان میکنند ودرخفا کاملاً بسوی سرمایداری حرکت میکنند؛ آنان عامدانه تفاوت های میان دکتاتوری پرولتاریا و دکتاتوری بورژوازی ازبین میبرند و درعمل اینها سرمایدار هستند. دریک جمله، اینها همه با انقلاب سوسیالیستی و دکتاتوری پرولتاری مخالف اند.

صدرمائو به ما میاموزد: " بقدرت رسیدن رویزیونیست ها به معنی به قدرت رسیدن بورژوازی میباشد. نظام تحت رهبری رویزیونیست ها بدترین شکل ممکن سرمایداری است که شباهت به فاشیسم دارد. اگر روزی حزب کمونیست چین دیگر به نفع مردم مبارزه نمیکند، باید مردم بپاخیزند و این حزب را سرنگون کنند!" امروزه بلوک خائنان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین برسرقدرت اند و باید سرنگون گردد.

4- ما اعلام میداریم که حزب کمونیست مائویست چین یک حزب انقلابی پرولتاری میباشد. حزب کمونیست مائویست چین حزب انقلابی پرولتاریایی میباشد که با سلاح مارکسیسم لنینیسم مائویسم مسلح مباشد؛ این حزب میراث آرزوهای صدرمائو و حزب کمونیست چین درعصر مائوتسه دون میباشد؛ این حزب یک تشکیلات پیشقراول وپرطراوت انقلابی میباشد که ازقشرپیشرفته طبقه پرولتاریا تشکیل گردیده است.

حزب کمونیست مائویست چین بطوررسمی در28 نوامبر2008 تأسیس گردید. تأسیس حزب کمونیست مائویست چین ثابت میکند که نسل جوان اعضای حزب کمونیست چین کاملاً از بلوک خائنان رویزیونیست حاکم بریده اند؛ این امرنشان میدهد که دوره دوم انقلاب سوسیالیستی درچین پدید آمده است؛ این امر نشانی آن است که مبارزه انقلابی طولانی مدت مردم چین برعلیه برقراری نظام سرمایداری بطور رسمی آغازگردیده است!

خط سیاسی اساسی حزب کمونیست مائویست چین این است که بلوک خائنان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین وطبقه برسرقدرت آمده سرمایداری بروکراتیک را کاملاً درهم بکوبیم تا مائویسم دوباره بررویزیونیسم فایق اید. درینصورت است که جامعه سوسیالستی برنده میدان درمقابل جامعه سرمایداری خواهد بود. هدف غایی حزب ما رسیدن به کمونیسم است.

روش اساسی حزب کمونیست مائویست چین تعقیب خط انقلابی پرولتاری میباشد که درابتدا توسط صدرمائو نشان داده شده بود. حزب ما مارکسیسم لنینیسم مائویسم را به عنوان رهنمایی عمل رهنمایی استراتژی خویش پذیرفته است و بکارمیبندد. ما مردم را بطور گسترده بسیج و سازماندهی خواهیم کرد و برتوان توده های مردم تکیه خواهیم کرد.

ما به شیوه خیلی منظم و متودیک درگیرانقلاب دوم سوسیالیستی درچین براساس و ادامه انقلاب اول سوسیالیستی درشرایط جدیدی که سرمایداری بروکراتیک دوباره احیاه شده و بلوک خائنان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین قدرت را بدست گرفته است، خواهیم شد.

اولین ماموریت این انقلاب برگرداندن دوباره حق توده ها است که ازدست شان گرفته شده است که معنی آن احیاء دوباره دیکتاتوری پرولتاریا میباشد. شیوه که براساس آن این ماموریت را انجام داد همانا ابتکار ایجاد جنبش بزرگ انقلابی میباشد که علیه احیای سرمایداری توسط بلوک خائنان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین حرکت کند؛ ودرگیرشدن درجنگ انقلابی خلق چه درکردار و چه درگفتار خواهیم شد تا درنهایت پیروزی را بدست آوریم.

فعالیت مرکزی حزب کمونیست مائویست چین درسال 2009 درگیرشدن درتبلیغات میان اجتماعات مردم میباشد تا مردم را ازنظرایدیولوژیک مسلح نماییم وتشکیلات مان را گسترش دهیم و دست به مبارزات کنکریت سیاسی بزنیم. ما تمام اعضای حزب مان را، ارتش مان و بالاخره مردم چین را به سلاح مائویسم مسلح خواهیم کردتا بتوانیم کادرفعال را درتمام شاخه ها تربیت نماییم. ما تلاش خواهیم کرد تا کمک های مالی مردمی را که برای فعالیت های انقلابی ما لازم است، راجلب نماییم. ما به مبارزه علیه دشمن مان شروع کرده و مبارزات گوناگون مردم را برای بدست آوردن حقوق شان پشتبانی میکنیم. ازاین طریق میتوانیم پایگاهی بسازیم برای ارتقای جنبش انقلابی مان علیه احیای سرمایداری که به تدریج درحال قدرت گرفتن است.

 

5- ما بدینوسیله اعلام میداریم که قویاً تلاش خواهیم کرد تا درجاده انقلاب دوم سوسیالیستی درچین حرکت کنیم. همانطورکه صدرمائو واضحاً بیان داشت: " برسرقدرت آمدن رویزیونیست ها مشابه به قدرت رسیدن سرمایداران میباشد". وهمینطور مائو اظهارداشت: "تضاد میان طبقات پرولتاریا و بورژوازی تنها ازطریق انقلاب سوسیالیستی ممکن میباشد".

امروزبلوک خائنان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین متعلق به طبقه سرمایدار میباشد. اینها سگان زنجیری و خادمان امپریالیسم میباشد. همانطور که صدرمائو گفت: "موجودیت نفوذ سرمایدارعلت اصلی داخلی رویزیونیسم میباشد، ولی تسلیم شدن تحت فشارامپریالیسم عامل خارجی رویزیونیسم میباشد".

امروزتضاد اساسی طبقه پرولتاریای چین و بلوک خائنان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین مشابه تضاد میان طبقه پرولتاریا وطبقه بورژوازی میباشد. شیوه حل این تضاد درگیرشدن درانقلاب سوسیالیستی علیه اعاده سرمایداری میباشد.اهداف انقلاب دوم سوسیالیستی براساس نتیجه ومطالعه 27 سال انقلاب سوسیالیستی که مائو رهبری کرد، وهمینطور دراثرمطالعه دقیق محتویات واستراتژی انقلاب نوین سوسیالیستی مرتب گردیده است. این اهداف از ضرورت تاسیس حزب ما وشرایط عینی منشا میگیرد. مسیراصلی سیاسی این انقلاب دوم سوسیالیستی ادامه مجدانه رهبری حزب کمونیست مائویست چین، حرکت درخط سیاسی، متدولوژی و پالیسی حزب ما، مجدانه درگیرشدن دربراندازی نظام سرمایداری و برپایی نظام سوسیالیستی، نقش گیری فعال درمبارزات سیاسی پرولتاریاعلیه بورژوازی برای برقراری دکتاتوری پرولتاریا، تمرکزتمامی تلاش هایمان جهت ساختمان یک جامعه سوسیالیستی مدرن، قدرتمند و موفق و بالاخره به خرچ دادن تلاش نهایی بریا ایجاد زمینه نظام کمونیسم میباشد.ما میتوانیم تنهابا وفادارماندن به این مسیراصلی پیروزمندانه وظیفه مان را که تاریخ بردوش ما گذاشته است، به انجام برسانیم. با تعقیب این مسیر میتوانیم آنچه را که صدرمائوازما خواسته است، انجام دهیم: " هوشیاری جمعی، اتحاد درپالیسی، متحد دربرنامه ریزی، رهبری متحد و اتحاد درعمل". درغیراین نمیتوانیم هیچ مشکلی را حل کنیم. بدون هوشیاری جمعی و متحدانه نمیتوانیم درسایر امور متحد باشیم. بناءً تعقیب مجدانه این مسیروخط اصلی سیاسی که با مائویزم مطابقت میکند، درشرایط فعلی یعنی برقراری سرمایداری درچین ازنظرعینی درست میباشد.

 

ما اعلام میکنیم که یک جنبش بزرگ انقلابی میان مردم چین برعلیه برقراری نظام سرمایداری درچین بوجود آمده است. برای شکست پروژه بزرگ اعاده سرمایداری بروکراتیک نوع چینی ما باید براساس قانونمندی های مائویسم خودمان را درجنبش بزرگ انقلابی ضد اعاده سرمایداری که پرولتاریای چین آن را تشکیل داده اند، درگیر سازیم. ما باید این جنبش بزرگ ضد سرمایداری را درمیان مردم برده و درجنگ انقلابی مردمی درحرف و درعمل درگیر سازیم. بدون انجام چنین امری ما قادرنخواهیم بود تا بلوک حاکم رویزیونیست های خائن درحزب کمونیست چین را سرنگون کنیم؛ ما بدون انجام این کاردکتاتوری پرولتاریا و سیستم نوین سوسیالیستی را دوباره برقرارنخواهیم توانست؛ ما بدون انجام چنین کاری آرزوهای و خواست های انقلابیون گذشته مانند صدرمائوونخست وزیر"زو" را برآورده کنیم؛ بدون انجام چنین امری ما آرزوهایی هزاران شهید انقلابی که جان های شیرین شان را فدای منافع طبقه پرولتاریا کردند، را برآورده نمیتوانیم؛ بدون انجام این کار مابه عنوان پرولتاریای چین نمیتوانیم بصورت درست به جنبش بین المللی کمونیستی خدمت کنیم.

خصوصیت بارزاین جنبش انقلابی ضد اعاده سرمایداری درچین مبارزه میان مائویزم و رویزیونیسم مدرن، مبارزه میان طبقه پرولتاریای چینی که قدرت سیاسی را ازدست داده اند و طبقه سرمایداربروکراتیک که برسرقدرت اند و مبارزه میان سوسیالیسم و سرمایداری میباشد.

سیمای این جنبش بزرگ را میتوان اینطورتوصیف کردکه مبارزه تئوریک میان مردم انقلابی درهمه سطوح ادامه خواهد داشت تا ابهام ایدئولوژیک میان لایه های جمعیت انقلابی را درشرایط حاضر برطرف سازند. تیر این مبارزات بسوی بلوک حاکم خاینین رویزیونیست حزب کمونیست چین و راستگرایان سخت جان ضد انقلاب که این حزب را حمایه و پشتبانی مینماید، نشانه رفته است.شییوه ومتود اصلی این مبارزات این است که ابتدا مردم را با سلاح ایدئولوژی مسلح ساخت و بعدآنان برای قیام و پیروزی آماده کرد. سلاح قدرتمندکه درین مبارزات برای پیروزی استفاده خواهد شد مائویسم است. صدرمائوگفت: " امپریالیست ها وو سایرنیروهای مرتجع ببرکاغذی اند. رویزیونیست ها نیزمانند اینها ببرهای کاغذی اند".درظاهراینطور بنظرمیرسد که تازمانیکه این بلوک رویزیونیست حاکم همه اموررا مانند قانون، پولیس و ارتش را کنترول میکند، بیش ازحدتصورقدرتمند مییباشد. اما درحقیقت بنا برخصلت ارتجاعی وفاسد که این نظام دارد، خیلی بیش ازحدتصور ضعیف میباشد. ازاین جهت است که تاسیس حزب کمونیست مائویست چین درحقیقت نابودی این بلوک حاکم را بشارت میدهد.

حزب ما درین مرحله تمام توجهش را معطوف به مبارزه تئوریک مینماید. این برخورد خیلی واقعی است. دربرنامه نظامی ما همان قاعده ارتش انقلابی " نقاط ضعف نیروهای دشمن را هدف قراربدهید درحالیکه از نقطه مرکزی قدرت دشمن دوری جویید"مورد توجه میباشد. تلاش ها و ماموریت ما اساساً متوجه بسیج مردم درگوشه و کنارکشورمیباشد تا آنان را به پیوستن به جنبش انقلابی ضد اعاده سرمایداری تشویق نماییم. صدرمائو یکبارگفت که انقلاب فرهنگی یک تمرین آگاهانه نظامی بود. امروز این امرنیز صادق است که ما هم آکاهانه تمرین نظامی نماییم تا مابرای مبارزه بعدی آماده گردیم.

درحال حاضرشرایط داخلی وبین المللی برای انقلاب درچین خیلی مساعد میباشد. درحالیکه بحران اقتصادی جهانی امپریالیزم عمیق ترمیشود، رژیم چین هم بخشی از نظام امپریالیستی راه برون رفت ازاین بحران را حد اقل درکوتاه مدت نمیبیند. توان اقتصادی و سیاسی بلوک حاکم درعرصه داخلی وبین المللی آسیب دیده است. بلوک حاکم درمقابل این شرایط مساعد انقلابی تلاش هایش را به کنترول وتقویه ارتش و پلیس نموده است تا ازوقوع انقلاب و قیام جلوگیری نماید. درحالیکه آگاهی مردم نسبت به انقلاب و ضرورت آن روزبروزبهبود مییابد، مبارزه وتلاش های اقتصادی برای حفظ منافع خودی تا آن حد ادامه پیدا میکند که به سطح مبارزه سیاسی میرسد تا بتواند تغیرسیستم اجتماعی را به انجام برساند.حزب ما و سایرسازمانها و تشکلات انقلابی تلاش خواهد کرد تا برای انجام وظایف مهم و بزرگ، رسیدن به هدف وفهمیدن مهارت و هنرمبارزه و همینطور لای روبی تشکلات مان ازوجود چپ دروغین آماده سازند. فرصت طلبان و دگماتیست های درون و بیرون حزب بنابربی میلی شان نسبت به دورریختن نظریات بورژوایی شان درزمان شرایط انقلابی و مبارزاتی افسرده خواهند گردید و ممکن است تا به خائنان بیشرم نسبت به انقلاب تبدیل گردند. اما برعکس اعضای انقلابی حزب کمونیست مائویست چین سرود انترناسیونال را خواهند خواند و مستحکم درخط اول جبهه انقلابی ضد اعاده سرمایداری درچین خواهند جنگید. وهیچ مشکل و شکستی ازپیشروی این انقلابیون نخواهد کاست. اینها شاید درهرمرحله زمانی مردم را رهبری خواهند کرد تا علیه بلوک حاکم رویزیونیست های ضد انقلاب به مبارزه عظیم خویش ادامه دهند و به مقصد شان برسند. جدا ازاینکه این یک شاهد و نمونه درتاریخ کمونیسم مبنی بر سرنگونی حزب رویزیونیست حاکم باشد یانه، ما مانند اتحاد جماهیر شوری سقوط نخواهیم کرد و ما دراثر مبارزه مان روزی به اهداف خود پیش از اینکه بیرق سرخ درکشور ما به زمین بخورد، خواهیم رسید . ما شاید به صدرمائو خواهیم گفت: " صدر، ما پیروز شدیم". ما اعلام میداریم که مائویسم سلاح قدرتمند ایدئولوژیک و تئوریک میباشد که مابدان وسیله میتوانیم بربلوک حاکم رویزیونیست های خائن حزب کمونیست چین پیروزشویم.

مائویسم ادامه تاریخی و ترقی مارکسیسم - لنینیسم به پله بلندتری میباشد وعصاره فشرده وسیستماتیک اندیشه مائوتسه دون درکل است. مائویسم، مارکسیسم - لنینیسم رابه قله بلندتری رساند. مائویسم سومین مرحله بزرگ درتاریخ انقلاب پرولتری میباشد. مائویسم بنا و روح حزب کمونیست مائویست چین میباشد واین سلاح مهمی است تا با ان خود را از انواع تفکرات سرمایداری و فرصت طلبانه دردرون حزب حفظ کنیم و سلاح تئوریک و ایدئولوژیک میباشد که مارا درمبارزه علیه بلوک حاکم رویزیونیست خائن حزب کمونیست چین به پیروزی رهنمون میسازد. صدرمائواشاره کرد:" ایدئولوژی های درست که طبقه پیشرورا نمایندگی میکند زمانی به قوای مادی برای تغیرجامعه و جهان تبدیل خواهند شد که توسط مردم پذیرفته وجذب شوند".

هدف ما ازبکارگرفتن این سلاح ایدئولوژیک این است تا بگذاریم این به قوای مادی برای تغیرجامعه بشری و طبیعت جهان تبدیل گردد. ما این سلاح رانه فقط به این منظورکه حکومت ضد انقلابی که امروزه برسرقدرت است را اصلاح کنیم، بلکه برای سرنگونی کامل این حکومت ضد انقلابی بکارمیگیریم. زمانیکه مردم را با ایدئولوژی مائویسم مسلح سازیم ، مبارزه ما بطورقطع پیروزخواهد شد. بدون مسلح نمودن مردم با سلاح مائویزم، همه مبارزات انقلابی ما درحد شعارهای ساختگی متوقف خواهد شد و هیچگاه به پیروزی واقعی نخواهد رسید. بنابرین، ما این سلاح برنده را به مردم بدهیم، وهمه متودها را برای نشرمعلوماتی که به مردم درباره حقایق و خصلت بلوک حاکم اطلاع حاصل کنند، استفاده کنیم. ما شاید توده های مردم را برای مبارزه همگانی مداوم، جامع و قدرتمند برعلیه بلوک حاکم رویزیونیست رهبری نماییم. این امر بدون شک ماموریت شکوهمند همه اعضا و هواداران هرحزب است.

ما اعلام میداریم که ما همه افکارنادرست راازبین خواهیم برد تا راه برای جنبش انقلابی بزرگ طبقه پرولتاریا بازشود. شیوه مقابله با اعاده سرمایداری و گرایشات متعدد دردرون جنبش چپ درچین درطول سالهای متمادی بدون کسب هیچ نتیجه ادامه داشته است. زمانی خیلی زیادی تحقیق برای حل چگونگی مسئله اعاده سرمایداری محدود به بحث " وسایل وامکانات گوناگون برای کشتن خوک" گردید. ایده های چون "برگشت به کوههای جینگانگ، برپایی دوباره پایگاه انقلابی و کسب قدرت ازطریق جنگ چریکی"، " مبارزه علیه برقراری سرمایداری توسط بلوک حاکم تنها موضوع مبارزه علیه رویزیونیسم نیست بلکه متوجه سرمایداری بروکراتیک میباشد"، " روند برقراری سرمایداری تکمیل گردیده است ولهذا این مبارزه دیگرمبارزه علیه رویزیونیسم نیست"، " انقلاب ما باید اساساًیک انقلاب دموکراتیک باشد"، ما باید به دهات رفته وتشکیلات اقتصادی جمعی یا کولکتیو را برقرارسازیم"، "مابایدبا دهقانان مناسبات نزدیکتری برقرارسازیم تا اعضای مان را زیاد سازیم"، " ما باید مبارزه مان را درچوکات قانون انجام دهیم و دولت مرکزی را تغیرجهت بدهیم" و" درگوشه و کنارکشورجنگ مسلحانه را براه اندازیم و به سرعت برای تصرف شهرها اقدام کنیم" همیشه مطرح بحث بوده است. همینطور استراتژی های مبارزاتی متعددی که بطور کافی مردم را گیج سازد،مطرح گردیده است. اگرچند این دیدگاه ها براساس خواسته های که مطرح میگردد، درست میباشد، اما ازنظرعینی این نظریات دگم، قسمی و متافزیکی میباشد. بعضی اساساً حقیقت موجودیت بلوک حاکم رویزیونیست های خائن را دردرون حزب کمونیست چین ردمیکند، بعضی شیوه مدرن رویزیونیست ها برای برقراری (سرمایداری- مترجم) را نمی بیند، بعضی جنبه های ازحقیقت را بیان میکند اما اساسات و عمومیات را نادیده میگیرد و بعضی حتی فهم ابتدایی از طبیعت طبقه و مبارزه طبقاتی را ندارد.

همانطوریک لنین گفت: " اینها همه خودرا مارکسیست میخوانند، ولی فهم اینها از مارکسیسم خیلی محدود میباشد.درک اینهاازدیالکتیک انقلابی مارکسیسم که همان عامل تعیین کننده درمارکسیسم میباشد، به صفر میرسد". اینها معنی اساسی درس های مائویست بزرگ را نمیفهمند: " ایدئولوژی های درست که طبقه پیشرورا نمایندگی میکند زمانی به قوای مادی برای تغیرجامعه و جهان تبدیل خواهند شد که توسط مردم پذیرفته وجذب شوند". بعضی حتی ماهیت اساسی این انقلاب را نمی فهمند که این موضوع بسیاراحمقانه و خنده آورمیباشد.

براساس قواعد کلی مائویسم توانایی انالیزیا تصمیم مشخص درزمان مشخص روح زنده مارکسیسم میباشد. بسیاری این حقیقت را میدانند ولی درعمل انرا پیاده نمیتوانند. هم فرصت طلبان وهم دگماتیست ها مارکسیسم لنینیسم- مائویسم را بعنوان فورمولی خشک ومحدود که درهرزمانی دارای کاربردمیباشد، مینگرند. اینها با تحقیق برای تغیرتضادها و شرایط مخصوصی تضادها دریک زمان معین به مخالفت میخیزند. بدین جهت اینها تاریخ حقیقی که چگونه سرمایداری بوروکراتیک به شکل امروزی اش درآمد را نادیده میگیرند، اینها ماهیت سرمایداران بوروکراتیک درچین راکه به شکل رویزیونیستی میباشد، به رسمیت نمیشناسد. اینها فقط به شکل پدیده ها منگرند و نه به ماهیت آن. اینها فقط به یک نقطه معین میچسپد و نه به همه امور. اینها فقط به تجربیات تاریخی خویش میبالند اما توانایی درک شرایط موجود را ندارند. اینها زمانیکه آدم معیوب لنگ را میبینند، میخواهند پای وی راتداوی کنند. درحالیکه نمیدانند که پای وی دراثرحمله قلبی همراه با دستش ازحرکت بازمانده است. تازمانیکه مریض تحت تداوی معالجات قلبی قرارنگیرد، پایش هرگزتداوی نخواهد شد. علیرغم سروصداهای زیاد برای رفتن به کوه جینگانگ تا امروز هیچ کسی به آنجا نرفته است، علیرغم اینکه بعضی ازدوستان مردم را برای تغیرات اساسی فرامیخوانند، هیچ نوع تغیری صورت نگرفته است. اسامی کارخانه های عمومی مانند قریه نانجی خیلی شهرت دارد، اما اینها حتی نمیتوانند یک تارموی رویزیونیست ها را آزاردهد و نمیتوانند راه آبشاربزرگ اعاده سرمایداری را سد کنند.

ارتباط میان بلوک حاکم رویزیونیست های خائن وسرمایداربوروکرات مانند ارتباط علت و معلول است. اگر"علت" حل شود، "معلول" بخودی خود حل میگردد. اگرعلت درک نگردد، هیچ راهی برای حل معلول پیدا نخواهد شد. بنابرین اگر ما معلول را طبقه بندی نماییم ولی علت را ازنظردورداریم، ما نه تنها که گیج و مبهوت مانده ایم بلکه پدیده ها و اشیاء عینی را مطابق به قانون آن درک نمیکنیم. بناءً دست کم گرفتن اهمیت مبارزات انقلابی تیوریک تحت حکومت رویزیونیسم خیلی اشتباه است و زیرپانهادن قوانین انقلابی دیالکتیک مارکسیسم میباشد. درحقیقت انتخاب درسیاست،لیبرالیسم درتفکر،دگماتیسم درتیوری، فرصت طلبی درشکل، سکتاریسم درعمل وغیره همه عامل شکست (یا سنگ لغزنده پیش پای )جنبش انقلابی بزرگ پرولتاریای چین علیه اعاده سرمایداری میشود. این سنگ لغزنده و آن افکارانحرافی بصورت عینی جلورشدمثبت جنبش انقلابی ضد اعاده سرمایداری را سد میکنند. موجودیت آنان میتواند رشد جنبش را کند کنند. اگرما این عوامل منفی را به مثبت بدل کنیم، نمیتوانیم درظرف چند سال این رژیم را به کمک همه نیروهای چپ کشور از پادرآوریم؟ درینصورت این کارخیلی آسان خواهد شد. پس همه عناصرچپ که خودرا مائویست میخوانند و عضو حزب ما هستند، مسئولیت دارند تا برای خود درمورد افکارسیاسی، تیوری انقلابی وکارانقلابی استاندارد عالی را تثبیت نمایند، اینها عواملی اند که میتواند افکارغلط و موانع که راه مارا سد میکند، ازبین ببرند. با این کارها میتوانیم راه مان را برای جنبش بزرگ انقلابی علیه اعاده سرمایداری بازکنیم.

 

ما اعلام میداریم که بلوک حاکم رویزیونیست های خائن حزب کمونیست چین باید نابودگردد. آنطورکه صدرمائوگفت: "درمقابل حقیقت مارکسیسم نمیتوان مقاومت کرد، توده های مردم مطمئناً درگیرانقلاب خواهند شد". همچنانکه شرایط انقلابی برضد رهروان سرمایداری ادامه پیدا کرده وپیچیده ترمیشود، مشاجرات داخلی درون بلوک رویزیونیست های حاکم نیزبه تدریج گسترده ترمیگردد. این تغیرات توسط عوامل خارجی سرعت میگیرد و تاثیراتش را میگذارد. نسیم انقلاب به پایگاه های ارتش نیزوزیده خواهد شد و وجدان ارتشیان را نیزبیدارخواهد کرد. هرسربازدرمورد موقعیت سیاسی اش فکرخواهد کرد و اکثریت درمقابل اقلیت به جانبداری از انقلاب برخواهد خواست. درینجاست که پراگندگی ارتش به یک ضرورت تبدیل میگردد. رهبران لجوج رویزیونیست و افسران مرتجع ارتش به تدریج منزوی میگردند. رهبران بلوک حاکم یا ازمقامات شان دراثرامواج اعتصابات سراسری کارگران و محصلان مجبور به استعفا میگردند و یا توسط نیروهای انقلابی پرولتاریا سرنگون خواهندگردید و یا مجبوربه مذاکره غیرفعال با مردم انقلابی میگردند که بالاخره مجبور به استعفا خواهند گردید. صرفنظرازاینکه اینها چگونه خواهند رفت، باید بروند، که درمورد هیچ شکی وجود نخواهد داشت.

حزب ما درین مرحله جنبش بزرگ انقلابی برعلیه اعاده سرمایداری، ازسران بلوک حاکم ضد انقلابی میخواهد تا داوطلبانه از قدرت دست بردارند. آنطور که چینائی ها درقدیم میگفتند: "آدم عاقل اهمیت زمان را درک میکند". هرقدرزود دواطلبانه دست ازقدرت بردارند، به همانقدر فعال خواهند بود. برعکس هرقدردیردست ازقدرت بردارند، به همان اندازه غیرفعال خواهند بود. انتخاب خیلی عاقلانه خواهد بود اگربعد ازمذاکره حاضربه استعفا میشوی، با دست کشیدن ازقدرت خودت را ازفشارها میرهانی و میتوانی درصلح و آرامش زندگی کنی. با این شیوه میتوان یکی راه را برای خود باز گذارد تا خودش و فرزندانش درآینده درروشنی، صلح و صفا زندگی نماید. درغیراینصورت اگربلوک رویزیونیست حاکم پشیمان نشوند و به قصابی مردم دست بزنند، برتقصیرخویش هزاران مرتبه خواهند افزود و بدنامی و بدبختی را برای خویش و برای بازماندگان خویش درآینده به ارمغان خواهند آورد. این تجارب برای طبقه پرولتاریا فقط به مثابه غسل تعمیدانقلابی درخون و آتش خواهد بود.

6-               برنامه ابتدایی سیاسی حزب کمونیست مائویست چین:

a.        ما سرنگونی تمامی رهروان کوچک و بزرگ سرمایداری و عناصرفاسد بوروکراتیک را خواستاریم. ما باید قانون اساسی سرمایدارانه را که توسط بلوک حاکم خائنین رویزیونیست برمردم چین تحمیل گردیده است، ملغی کنیم. ما باید شورای نظارت مردمی را تاسیس کنیم تا هرکس درنظارت براعمال دولت، ارتش و حکومت سهیم شوند و بدینوسیله تضمین گرددتا مردم حاکمان وگردانندگان واقعی این کشورباشند.

b.        تمامی واحدهای کاری اشتراکی که قبل ازسال 1977 تاسیس شده بود، باید کاملاً احیاء گردد. هرکارگربیکار که دریکی ازاین واحدهای کاری کارکرده باشد، بدون شرط به پست سابقش مقررخواهد گردید ومعاشات خویش را دوباره دریافت خواهد کرد. هرموقعیت و پست کاری که بزورگرفته شده باشد، را دوباره آزاد و ازنو مدیریت خواهد گردید.

c.        تمامی بنگاه های اقتصادی انحصاری که بعد ازسال 1977 بصورت شخصی اداره میشود، دوباره به مردم بازگردانده خواهند شد.

d.        کمون های مردمی دراطراف و اکناف کشوردوباره برقرارباید گردد. ما باید بصورت مشخص درهرقریه خواست ها و نظرات مردم را درمورد چگونگی ساخت و اداره کمون احترام بگذاریم. مردم میتواند تعیین کند که میخواهند سیستم کمون بسازد یا اینکه مثل وضعیت فعلی به کارخویش ادامه دهند.

e.        درجات و رتبه های نظامی باید ازبین بروند و ارتش باید اصلاح گردد. بازسازی مدرن و انقلابی ارتش باید روی دست گرفته شود. ارتش باید همیشه آماده باشد تا دست مهاجمان خارجی که قصد حمله به کشور مان را بکند، بشکند.

f.         تعلیم درمکاتب ابتدایی و ثانوی، وهمینطور تحصیل دردانشگاه و کالج بکلی رایگان میگردد. شاگردان فقط باید مصارف کتاب های اساسی را بپردازند. دانشگاه ها باید برای محصلین غذا و محل اقامت رایگان به شمول مبلغی معین پول برای سایر ضروریات را بعنوان بخشی از خدمات خویش بدهند. سیستم تعلیمی و تحصیلی ضرورتاً به هدف خلق انسان انقلابی سرخ و متخصص بازسازی و نوسازی گردد. برای کسانیکه فارغ التحصیل گردد، حتماً وظیفه داده شود.

g.        کیفیت خدمات طبی شفاخانه ها و مراکزطب سنتی چین برای مردم باید اساساً بهبود یابد. شفاخانه های جدید درهرشهر کوچک و بزرگ ساخته شود. تمام مردم چین که تابعیت جمهوری خلق چین را داراباشند، از خدمات رایگان صحی به استثنای مصارف ابتدایی بهره مند باید گردند. مصارف ابتدایی توسط دولت پرداخته میشود. حکم سیاسی صدرمائوکه " بگذارکه وزنه بخش خدمات صحی به دهات انتقال یابد" باید بصورت قانون درآید. ضمانت میگردد تا برای هرشخص خدمات صحی رایگان و یا خیلی ارزان با کیفیت عالی ارائه گردد. وضعیت فعلی مردم فقیر" با ناراحتی های غیرجدی انتظاربکش" و " با ناراحتی های جدی انتظارمرگ را بکش" برای همیشه باید تغیرکند.

h.        همه مردم سالمند که توان کارکردن را ندارند، جدا ازاینکه درشهریا درده زندگی میکنند، معاش تقاعدی دریافت خواهند کرد. همینطور تمام معیوبین که توان کارکردن را ندارند، باید ازدولت معاش دریافت نمایند. مشکلات سالمندان و معیوبین برای همیشه حل خواهد شد.

i.         هرفردبالغ تابع جمهوری خلق چین میتواند کارخویش را ازطریق تقاضا انتخاب نماید. دولت باید درتمام نقاط کشور زمینه شغل افراد را مساعد سازد. اصل توزیع سوسیالیستی" هرکس به اندازه کارش" به عنوان قانون پذیرفته میشود.

j.         کمپنی های خصوصی که باراضافه دولت نیستند و فرصت طلب و سودخواربزرگ نمیباشند، وبه آسایش عمومی دیگران خسارت واردنمیکنند، میتوانند به کارخویش ادامه دهند. درضمن قانون حفاظت حقوق اشخاصی که میخواهند به تجارت شخصی خویش بصورت کوچک و محدود ادامه دهند، بدوش دولت بوده و درصورت ضرورت به انان کمک نیزخواهد کرد.

k.        تضمین میگردد که به هرفرد بالغ که تابعیت جمهوری خلق چین را دارا باشد خانه برای زندگی ویش تهیه گردد. این خانه مال خود این شخص خواهد بود.

l.         روند پیوستن به حزب و ترفیع درحزب توسط حزب و براساس منشورحزب کمونیست مائویست چین تعین میگردد. بعضی وقت ها برای افرادی خاصی میتواند این روند خیلی سریع باشد.

m.         همه کسانیکه درجریان احیاء سرمایداری به جانب ارتجاع تغیرجهت داده اند، همه کسانیکه برای ایجاد" رفرم " دهل زده اند، همه کسانیکه ازبلوک حاکم رویزیونیست جانبداری کرده اند هیچگاهی اجازه داشتن پست مهم درموسسات دولتی را درکشور ندارند. همه کسانیکه درجریان مبارزه ضد رهروان سرمایداری ازانقلاب پشتبانی نمایند، میتوانند مشمول عفو تمامی جنایات سیاسی اش گردد.

n.          آنانی که درظاهرازانقلاب پشتبانی نمایند و درباطن ودرحقیقت به فکر منافع شخصی خویش باشند، نمیتوانند هیچ نوع وظیفه یا پست رهبری کننده دردرون حزب را داشته باشند.

o.          کادرهای انقلابی خادمان مردم اند. به استثنای رهبران و کادرهای خیلی بالای حزب سایرکادرها و رهبران حزب نمیتوانند سکرتر، داکتر، راننده و دیگر خدمتکارشخصی داشته باشند.

p.          معاش هیچ کادرورهبری حزبی نباید از معاش یک کارگرکشور بیشتر باشد. و همینطورجای زندگی انان نباید بیشتراز150 مترمربع باشد.

q.                    کادرهای که دردزدی، رشوت وکارهای خلاف منافع خلق دست داشته باشند، ازوظیفه اش سبکدوش میگردند.

r.           خدمات ضروری و جامع به فامیل وبازماندگان شهدای انقلابی که جان خویش را فدای انقلاب، کشور ویا فرددیگری کرده باشد، ارائه میگردد.

s.           تمام مقامات ومامورین فاسدکه فرارکرده و پول مردم را باخود برده اند، جدا ازاینکه به کجا و کدام کشورفرارکرده اند، تعقیب ودستگیر خواهد گردید. کسانیکه از جنایات سیاسی اش پشیمان نباشند، جدا ازاینکه به کدام کشورزندگی میکند، به هرقیمت و هرصورت اعدام خواهد گردید.

t.           تمام عناصرراستگرای ضد انقلاب که علیه دومین انقلاب سوسیالیستی مبارزه کنند و کسانیکه با دیکتاتوری پرولتاریا مخالفت کنند، دوباره تربیت خواهند شد. ان عناصر ضدانقلاب که دست از افکارارتجاع خویش برندارند، بدون ترحم مجبوربه تربیت و ترک عادات کهن خواهد شد.

برنامه ما اینجا متوقف نخواهد شد. ما اعتقاد داریم که دراینده نه چندان دورمردم برای تغیرسرنوشت و اقتدارخویش کار و پیکارکنند و افکارو زندگی انان تغیراساسی را تجربه خواهندکرد. افکاروشیوه زندگی مبتذل و فاسد طبقه بورژوازی کاملاً ازبین خواهد رفت و یک جامعه جدید سوسیالیستی که بجای آن خواهد آمد، به عنوان نمونه درتاریخ بشریت پدیدارخواهد شد. یک جامعه مدرن سوسیالیستی، موفق و قدرتمند به جدیت درشرق سربلند خواهد کرد و درخاوربه مروارید حقیقی مبدل خواهد شد.