Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ
سال نومسیحی را به تمام کارگران وکمونیست های انقلابی دنیابه ویژه کارگران، دهقانان کم زمین وبی زمین وسایر اقشار خلق کبیر افغانستان ورفقای کمونیست ماوهم چنین حزب کمونیست هند (مائویست) ونیروهای مسلح توده ای تحت رهبری این حزب ازصمیم قلب تبریک میگوئیم

سال نومسیحی را به تمام کارگران وکمونیست های انقلابی دنیابه ویژه کارگران، دهقانان کم زمین وبی زمین وسایر اقشار خلق کبیر افغانستان ورفقای کمونیست ماوهم چنین حزب کمونیست هند (مائویست) ونیروهای مسلح توده ای تحت رهبری این حزب ازصمیم قلب تبریک میگوئیم . مایقین داریم که این رفقاسال DATAS/2011رابه سال شکست کارزارهای حمله وسرکوب ارتجاع هندوبخصوص کارزارضد توده ای "گرین هنت" تبدیل نموده وموج ظفرنمون جنبش مسلحانه خلق هندراواردمرحله عالی تری خواهند ساخت.

 

سال نومسیحی رابه تمام زنان تحت ستم دنیاوبه ویژه زنان ودوشیزگان افغانستان تبریک گفته وبرای تمام آنها پیروزی های بزرگتری را درمبارزات برحق شان علیه استبداد اجتماعی وستم مردسالاری، آرزومی کنیم.

 

سال نو مسیحی رابه تمام ملل تحت ستم گیتی تبریک گفته وپیروزی هایی مزیدآنهارا درمبارزه عادلانه شان برای رهائی ازستم ملی وحق تعین سرنوشت بدست خوخود شان یعنی تشکیل دولت های مستقل ملی آرزو میکنیم.

 

سال نو مسیحی را به تمام آنهائیکه علیه امپریالیزم وارتجاع به نحوی از انحا می رزمند، تبریک عرض میکنیم.

 

بیائیدDATAS/2011مسیحی را به سال خیزشهای ضد استثماروستمگری جنسی وستم ملی وستم امپریالیستی مبدل سازیم!

 

مائویست های افغانستان