Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ
رفقای محترم هریک سخی آتش، نوید(هوادارجنبش دموکراتیک نوین افغانستان)،آتم بیگ، کریم ظهورومیرویس رسانیده میشودکه مسئولین وب سایت شورش نوشته های همه شمارادریافت داشته اندولی بنابر محدودیتی که سیاست نشراتی شورش برای ماایجادکرده نمیتوانیم آنها را نشر کنیم

 

 

 

رفقای محترم هریک سخی آتش، نوید(هوادارجنبش دموکراتیک نوین افغانستان)،آتم بیگ، کریم ظهورومیرویس درودبرشما!

به اینطریق به اطلاع شما رسانیده میشودکه مانوشته های همه شمارادریافت داشته ایم لیکن بنابرمحدودیتی که سیاست نشراتی شورش برای ماایجادکرده نمیتوانیم آنها را نشر کنیم. برای رفع این محدودیت ما پیشنهادی را ترتیب داده وبه رفقا ارسال کرده واز آنها خواسته ایم که هرچه زود پیشنهادات ما را درمورد تعدیل سیاست نشراتی شورش تصویب کنند تا مابتوانیم نوشته های ارزشمند شمارابه نشر برسانیم.

هیئت نشراتی "شورش"