Sunday, 08/12/2019
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
يكشنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۸
ÇØáÇÚیå åÇ
توجه

 

 

توجه

 

سیاست نشراتی شورش(وب سایت ومجله) برای ورود برخی از تعدیلات لازم وضروری ازوب سایت برداشته شده وتا تصویب سیاست نشراتی جدید همان قوانین تصویب شده جلسه یکم نوامبرسال 2009 نافذ میباشد.

مدیر وب سایت