Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ
سیاست نشراتی شورش

 

 

 

سیاست نشراتی شورش( وب سایت ومجله)

 

1.      شورش(وب سایت ومجله شورش)بخشی ازنشرات جنبش جهانی پرولتاریا بوده، ملت، مذهب ووطن را نمی شناسد. لذا مسایل دینی، ناسیونالیزم ووطنخواهی بورژوائی در آن جائی ندارد.

2.      شورش(وب سایت ومجله شو" فقط مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم، نه چیزی بیش ونه چیزی کمتر ازآن" رارعایت کرده وخودراموظف به انتشارهرنوشته مارکسیستی- لنینستی- مائویستی که این حد رانگه دارد، میداند.

3.      شورش(وب سایت ومجله)انقلاب درافغانستان رابخشی ازانقلاب جهانی پرولتاریامیداند، به ایندلیل آثار و نوشته های مارکسیستی- لنینیستی- مائویستی راازهرکمونیست به نشرسپرده ودرصورت لزوم آنهارا به زبان فارسی برمیگرداند ونشر میکند.

4.      شورش(وب سایت) ومجله نشرنوشته هاومقالاتی راکه درآن بطورصریح ازانقلاب پرولتری درمنطقه و آسیای وسطی وشرق میانه بطوردرست دفاع شده باشد درصورت لزوم به زبان های دیگربرگردانده ونشر میکند.

5.      شورش(وب سایت ومجله) تلاش میکند نوشته ها ومقالاتی راوسیعا پخش کند که به تاسیس یک جنبش انقلابی بین المللی جدید با ایدئولوژی مارکسیستی- لنینیستی- مائویستی خدمت کند.

6.      شورش( وب سایت ومجله)نوشته ها ،تحقیقات تاریخی(مستند)، جامعه شناسی(علمی)ومضامینی راکه در جهت تدوین برنامه واساسنامه حزب کمونیست افغانستان امدادبرساند با کمال میل به نشر میسپارد.

7.       شورش(وب سایت ومجله) پیشنهادات، طرح هاونقدهای سازنده رادرجهت تاسیس حزب کمونیست افغانستان اهمیت فوق العاده داده وآنهارابدون درنظرداشت تعلقات سازمانی نویسنده نشر میکند.

8.      شورش(وب سایت ومجله) معتقد است که "بدون مبارزه علیه اپورتونیزم، مبارزه علیه امپریالیزم ممکن نیست" وبخاطر پیشبرد مبارزه علیه انواع اپورتونیزم اسناد، شواهد ومدارک مستندسازمان های منحرف اپورتونیستی وتشکل هائیراکه به اپورتونیزم، رویزیونیزم ودیگرروند های ضدانقلابی تعلق دارند نشرمیکند. واین نوشته هاراباکدمعاپوت(مخفف درمبارره علیه اپورتونیزم و تسلیم طلبی) منتشر میسازد.

9.      شورش(وب سایت ومجله) هر انتقادرابرتسلیم طلبی ملی وطبقاتی سازمان های تسلیم طلب وجاسوس پرورنشرمیکند(درصورتی که ناقض مابقی محتوای این سیاست نشراتی نباشد).

10.  شورش( وب سایت ومجله) نوشته هائی را که وب سایت های جاسوسی وضدانقلابی راافشا وآنهارابه خلق افغانستان معرفی میکنند، به نشرمی سپارد.

11.  شورش(وب سایت ومجله) برای نشرنوشته های راهگشا، اسنادومدارک تاریخی،که بشکلی ازاشکال وحدت اصولی نیروهای کمونیست وافرادانقلابی وملی دموکرات واقعی رافراهم سازد، بازاست.

12.  شورش(وب سایت ومجله)ازنشرمقاله های کشاله داروواژه پرانی خودداری میکند.

13.  شورش(وب سایت ومجله)نوشته های موهن وبددهنی های بی ادبانه ولات منشانه را(ازجانب هرکسی وبه هرکسی که گفته شده باشد)، نشرنمیکند.

14.  شورش(وب سایت ومجله) برای رشدوانکشاف سبک بحث وطرزصحبت انقلابی- کمونیستی ازیکطرف و بورژواهای انقلابی نماازطرف دیگردرانتشاراتش بی تفاوت باقی نمی ماند وآگاهانه، عاملانه ومتداوم فرهنگ بحث، برهان وزبان انقلابی پرولتری رارشد وتکامل میدهد تا فرق آن بافرهنگ بحث، زبان واسلوب تبلیغات غیرپرولتری وبورژواهاآشکاراگردد.

15.  شورش(وب سایت ومجله)نوشته هائی را که با الفاظ وواژه های رکیک وفحاشی دریافت میکند، نه آنرا نشر ونه به نویسنده آن پاسخ میدهد. زیرااین گونه نویسنده ها به صفوف خلق تعلق ندارند وبابرهان علمی کار نمیکنند.

16.  شورش(وب سایت ومجله) حق بیان رایکی ازحقوق ابتدائی دموکراتیک افرادمیداند ولی باورندارد که حق بیان مافوق منافع تاریخی- طبقاتی پرولتاریا باشد، به این دلیل پخش هرنوشته رابدون درنظرداشت خط سیاسی- ایدئولوژیک آن به بهانه رعایت"حق بیان"یکی ازنمادهای اپورتونیزم دانسته وخودبه این عمل متوصل نمیشود.

17.  ازجائیکه نشروپخش هرنوشته به بهانه آزادی بیان یک عمل اپورتونیستی وبی پرنسیپی بورژوائی است ودرجهت ایجاد تشتت افکاروخاک پاشیدن برروی حقایق سیرمیکند، هرنوشته ایکه دراینگونه وب سایت ها یکبارنشرشودویاهرنویسنده ای که باچنین وب سایت ها همکاری کند، موردتحریم شورش(وب سایت ومجله) قرار میگیرد.

18.  شورش(وب سایت ومجله)از نشرنوشته ها واشعاریکه مضمون وماهیئت انقلابی ندارد، معذرت میخواهد.

19.   شورش (وب سایت ومجله)هیچ نوشته ای رادرجهت کوبیدن شخصیت کمونیستهاکه درجنبش چپ افغانستان رواج است--به نشرنمی سپارد.

20.  شورش(وب سایت ومجله)هیچ نوشته ای رادرتمجیدویا نکوهش یک فرد(چه حامی نظام حاکم،چه مخالف آن) به نشرنمی سپارد. امااین به آن معنی نیست که خیانت وتلاش های ضدانقلابی یک فرد را نیزافشا نمیکند.

21.  شورش(وب سایت ومجله)نوشته های علمی،اشعارانقلابی،اثرادبی وهنری انقلابی راکه به افشای چهره نظام خونخوارحاکم کمک میکنند، به نشرمیسارد، به شرط آنکه دروب سایت های دیگرنشرنشده باشد.

22.  شورش (وب سایت ومجله)نوشته های عقل جنگی روشنفکرانه را نشر نمیکند.

23.  شورش(وب سایت ومجله) گزارش هرگونه اعلان تظاهرات، میتنگ وگردهم آئی که مبتکرین آنهارانشناسد وبه ماهیئت انقلابی آن ها واقف نباشد، نشر نمیکند.

24.  شورش(وب سایت ومجله) مقالات کاپی شده را نشر نمی کند.

25.  شورش(وب سایت ومجله) مقاله هائی را که به فرمات pdf فرستاده میشوند، نشرنمیکند ولی اگردر وب سایت های مانند"شعله جاوید"و"3 عقرب" نشرشده باشد پیوند میدهد.

26.  شورش(وب سایت ومجله) نوشته های بیشتراز12 صفحه رانشر نمیکند. لذانویسندگان محترمی که میخواهند نوشته های شان درشورش(وب سایت ومجله) نشرشود، بایدمقاله های شان را تا حد12 صفحه تقیل بدهند.

27.  مقاله هائی که بیشتراز12 صفحه باشند فقط درصورت تقسیم آن به فصول علیحده (به واسطه خود نویسنده) نشر میکند. نوشته هائیکه اهمیت فوق العاده دارند، ازاین قاعده مستثنی میباشد.

28.  براساس "رهبری جمعی ومسئولیت فردی"هرمقاله ایکه درآن اسم نویسنده آن ذکرمیشود، نویسنده تمام مسئولیت مقاله اشرانیزبرعهده دارد.

29.  مسئولیت مقاله هائیکه به امضای مائویست های افغانستان به نشرسپرده میشوندویاشده باشند، برعهده تشکیلات مائویست های افغانستان میباشد.

30.  نامه ها، مقاله هاونوشته هائیکه به هرامضابه شورش(وب سایت ومجله) فرستاده میشوند،به همان نام وامضا نشرویاپاسخ دادمیشود. شورش(وب سایت ومجله)ازاین  فرض حرکت میکندکه آن نام یاامضا نام مستعارنویسنده میباشدنه نام اصلی او. شورش(وب سایت ومجله) هیچ مسئولیتی رادراین رابطه عهده دارنییست.

31.  شورش بطورپیوسته ازاعضا وهواداران برخی ازاحزاب وسازمانهانامه های موهن وفحاشی وناسزاگوئی را دریافت میکند. شورش(وب سایت ومجله) اینگونه نامه هارابانام ارسال کننده ونام حزب وسازمانیکه ارسال کننده به آن تعلق دارد، به نشرمی سپارد.

32.  نوشته ها،اعلامیه ها،اطلاعیه ها واشعاریکه مضمون ومحتوای تئوریک- کمونیستی ندارندولی ماهیئت، افکاروموضع سیاسی تسلیم طلبی واپورتونیستی راافشا میکنند درشورش(وب سایت ومجله) به نشرسپرده میشوند.

33.  نوشته ها، اعلامیه ها، اطلاعیه های که مضمون ومحتوای تئوریک کمونیستی ندارندویکباردرشورش نشر شده ولی بعدا دیده میشود که دریک وب سایت دیگرنیز نشرگردیده، ازوب سایت شورش حذف میگردند.

34.  ماده 33 ام درموردنوشته ها، مضامین واشعاریکه درموردستم برزن وستمگری ملی تهیه شده اند نیز قابل اجرا میباشد.

35.  شورش(وب سایت ومجله) نوشته وتحقیقات علمی، تخنیکی، ریاضی وفلسفه را بعداز تصویب به نشر می سپارد.

36.  این 35 ماده از تاریخ 15 ام حمل 1391 مطابق 23 ام ماه مارچ 2012 نافذ بوده و شورش(وب سایت ومجله)خودرا به تمام معنی مقید به اجرای آن میداند.

37.  این احکام درآینده اضافه یا کم خواهندشد ولی حق اضاف یا کم ساختن آن برای مائویست های افغانستان محفوظ است.