Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ

 

با تاسف رفیق حفیظ دیگر دربین ما نیست

هر شب ستاره یی به زمین میکشند وباز

این آسمان"سرخ رنگ"غرق ستاره هاست

 

خبراسف انگیزمرگ رفیق حفیظ تمام کمونیست های افغانستان راسیاه پوش میسازد.رفیق حفیظ ازدوران متعلمی اش به جریان دموکراتیک نوین افغانستان جذب شد.اودربطن این جریان داخل گردیدوبا قریحه واستعداد مافوق حد متوسطش صحیح بودن مائویزم (اندیشه مائوتسه دون درآن زمان) وحقانیت آنرادرافغانستان تحت رهبری رفیق اکرم یاری تشخیص داد.اندیشه مائوتسه دون آب سردوذلالی بودکه بر صحرای ذهن کنجکاووپرتب وتلاش این رفیق مصمم وانقلابی عیارمی رسید وآنرا سیراب میکرد.

هنگامیکه جنبش دموکراتیک نوین افغانستان بین خلق ودشمنان خلق(خلق، پرچم واخوان) خط فاصل درشتی میکشیدرفیق حفیظ یکی ازفعالین این پیکاربزرگ بود.اودرتظاهرات سالهای 1347و48 پوهنتون کابل زمانیکه انقلابیون صدیق افغانستان تحت رهبری هسته مائویستی سازمان جوانان مترقی برای پولاریزه ساختن افکارمشغول نبردبودند، رفیق حفیظ وسیدال سخندان شهید،سربازان این ارتش بودند. اووسیدال سخندان شهیدبارهاازجانب خلقی هااین طعنه رامیشنیدندکه" شماچطورمیتوانیدرهبری یک هزاره راقبول کنید؟"(نسخه قدیمی چیزی که امروزتسلیم طلبان گوناگون درموردحزب کمونیست (مائویست)افغانستان میگویندیعنی"حزب هزاره ها").امارفیق حفیظ به کودنی آنهامیخندیدوباملایمت ازآنها میپرسید که"آیااین مهم است که چه کسی وازچه ملیتی جنبش برای رهائی خلق رارهبری میکند؟".

رفیق حفیظ جوان پراستعداد، سخت کوش، دارای پشت کارفوق العاده وانسان جدی بود.اودرفراگرفتن درس های مکتب لیاقت بی نظیری را به نمایش میگذاشت.هم صنفی های اودرفاکولته زراعت پوهنتون کابل اورا"دیکشنری"نام کرده بودند.

هنگامیکه انشعاب اکونومیست هاتحت رهبری داکترفیض احمدبه وقوع پیوست،حفظ زنده یادجانب انقلاب راگرفت ومبارزه سختی راعلیه اکونومیزم بورژوائی داکترفیض احمدچه درفاکولته زراعت وچه درسطح کل دانشگاه کابل ازپیش برد.اودراوایل سال های دهه 50 از دانشگاه فارغ وبلافاصله افغانستان رابقصدتحصیلات عالیترترک گفت.اودرخارج باردیگردانشگاه راخواندوماستری اش رادررشته میکروبیولوژی گرفت ونخست به حیث اسیستانت پروفیسروسپس به حیث پروفیسردریکی از دانشگاهای غربی مشغول کارشد.اوچه هنگامیکه محصل بودوچه زمانیکه استادشده بودیک مائویست انقلابی ویک شورشگربزرگ باقی ماند.اوزمانیکه کنفرانس ساماتحت رهبری عبدالقیوم رهبرگرایش بسوی کمونیزم رادوبرابرتشکیل"غندسنگین درکلکان"خطرناک می خواند،شعارمبارزه علیه اپورتونیزم وتسلیم طلبی رادرروشنائی مارکسیزم- لنینزم- اندیشه مائوتسه دون بلندومشی تسلیم طلبی ملی- طبقاتی سامارامحکوم کرد. مقارن همین زمان اودردفاع ازمارکسیزم لنینیزم- اندیشه مائوتسه دون دست به بیرون کشیدن جریده"شعله" زد.شعله درحقیقت امرآتشبارسنگرتئوریک جنبش کمونیستی افغانستان علیه"تئوری سه جهان"،"دگماتو- رویزیونیزم انورخوجه"و"تسلیم طلبی ملی وطبقاتی" درخارج ازافغانستان بود.

بعدازتشکیل حزب کمونیست افغانستان رفیق حفیظ به حیث عضوکمیته مرکزی این حزب انتخاب شد. اودرهمین سمت درخارج باقی ماندو قسما وظیفه نماینده فرهنگی این حزب رادرجنبش انقلابی بین المللی برعهده داشت.

بعدازتشکیل حزب کمونیست(مائویست)افغانستان اوکماکان عضوکمیته مرکزی این حزب باقی ماند.اودراین زمان یکی ازفعالترین کادرهای فارسی زبان بودکه درتهیه ارگان جنبش انقلابی بین المللی کارمیکردند.

بعدازجدائی ما(مائویست های افغانستان)ازحزب کمونیست (مائویست)افغانستان درسال 2005 رفیق حفیظ بارهاکوشیدتااختلافات مارابا حزب ازطریق بحث های تئوریک حل کند.اگرچندتلاشهای این رفیق دراین زمینه نمی توانست سازگارباشد،اما توانست که پیونددوستی ورفاقت استواری رابین مائویست های افغانستان وخودش برقرارسازد، چنانچه ماتااواخرسال 2011 با این رفیق رابطه خوبی داشتیم. مائویست های افغانستان مرگ این شعله ای شورشگروکمونیست رزمجوراخیلی سنگین وناگواردرمی یابند. وآنرابه کمتیه مرکزی، کادرها، اعضاوهواداران حزب کمونیست(مائویست)افغانستان، زن ودخترانش،باقی اعضای خانواده ودوستان اوصمیمانه تسلیت میگویند.مرگ رفیق حفیظ افول ستاره ای است ازآسمان سرخ انقلاب پرولتری افغانستان.

 

مائویست های افغانستان

265 میزان 1391 مطابق با

26 سیپتمبر 2012